رتبه‌بندی و سطح‌بندی فضایی مناطق روستایی منتخب کشت گندم در شهرستان‌های جنوب کرمان، بر اساس ابعاد کشاورزی حفاظتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

3 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران.

چکیده

امروزه موفقیت در برنامه ­های مدیریت و حفاظت از منابع آب و خاک، به­ منظور کاهش فرسایش خاک، یکی از اولویت ­های اساسی تمامی کشورها از جمله ایران می ­باشد و یکی از مصادیق بارز در این زمینه، به­ کارگیری کشاورزی حفاظتی با هدف دستیابی به توسعه و تولید پایدار و مدیریت پایدار منابع آب و خاک است. هدف این پژوهش، رتبه­ بندی و سطح­ بندی فضایی روستاهای منتخب کشت گندم در جنوب کرمان، بر اساس ابعاد کشاورزی حفاظتی بود. در این تحقیق، از روش پیمایش استفاده شد. جامعه‌ی آماری، کشاورزان گندمکار مناطق روستایی جنوب کرمان بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 327 کشاورز برآورد شد و روش نمونه‌گیری، طبقه ­ای تصادفی با انتساب متناسب بود. ابزار سنجش، پرسشنامه‌ی محقق ساخته ­ای بود که روایی آن با استفاده از پانل متخصصان و پایایی آن با محاسبه‌ی آماره‌ی آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج تکنیک وایکور نشان داد که روستاهای حیدرآباد چاه‌سوخته و عباس‌آباد طرح‌احرار به‌ترتیب با کسب ضرایب 0/004 و 0/018 در رتبه‏ های اول و دوم  قرار گرفتند و روستای فردوس، با کسب ضریب 0/994 در رتبه آخر قرار گرفت. از سویی، نتایج سطح­بندی فضایی، بازگو کننده‌ی "اختلاف و نابرابری" بین روستاهای مورد مطالعه در سطوح مختلف بود و نشان داد که 52/8 درصد روستاها در طبقه‌ی "برخوردار و مطلوب"، 1/36 درصد در طبقه‌ی "نیمه­برخوردار" و 11/1 درصد در طبقه‌ی "محروم یا نامطلوب" قرار دارند. با توجه به قرار گرفتن 52/8 درصد از روستاها در طبقه "برخوردار و مطلوب"، می ­توان گفت که روستاهای مورد مطالعه از نظر به ­کارگیری عملیات کشاورزی حفاظتی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Ranking and Leveling of Rural Areas of the Southern Kerman, Based on Conservative Agriculture Dimensions

نویسندگان [English]

  • S Shahrokhi Sardoo 1
  • M Nooripoor 2
  • A Azareh 3
  • M Ahmadvand 2
1 Ph.D. Student of Agricultural Development, Yasoj University, Yasuj, Iran.
2 Associate Professor, Deptartment of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Geography, Jiroft University, Jiroft, Iran.
چکیده [English]

Today, success in water and soil management and conservation programs to reduce soil erosion is one of the top priorities of all countries, including Iran and one of the prominent examples in this area is the use of conservation agriculture with the aim of achieving sustainable development and production and sustainable management of water and soil resources. The purpose of this study, was to spatial ranking and Leveling of selected wheat cultivation villages in southern Kerman based on conservation agriculture Approach. The research method was a descriptive-analytical study which was conducted using survey method. The statistical population consisted of wheat farmers in rural areas of southern Kerman. The sample size was estimated about 327 farmers using the Krejcie and Morgan table. The sampling method was proportional stratified random sampling method. The research instrument was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by a panel of experts, and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. The results of ranking the villages using VIKOR technique showed that HeydarAbad Chahsokhteh and Abass abad Tarh Ahrar with the coefficient scores of 0.004 and 0.018 ranked first and second, respectively, Furthermore, “Ferdoos” ranked the last by obtaining the coefficient scores of 0.994. Moreover, the results of spatial classification showed the existence of disparity and inequality between the studied villages at different levels. The results also revealed that 52.8% of rural areas were in the category of "favorable and desirable", 36.1% were in the category of "half-eaten", and 11.1% were in "deprived or undesirable" category. Eventually, due to the fact that 52.8% of rural areas were in the category of "favorable and desirable", it can be concluded that the studied rural areas were in a favorable position in terms of conservation agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial leveling
  • Conservation agriculture
  • Soil erosion
  • VIKOR
  • Kerman
آزادی، ی.، و بیک­محمدی، ح. (1391). تحلیل و طبقه­بندی سطوح توسعه­یافتگی نواحی روستایی شهرستان­های استان ایلام. مجله علمی- تخصصی برنامه‌ریزی فضایی، سال 2، شماره 2، صص 62- 42.
ازکیا، م. (1386). مقدمه­ای بر جامعه­شناسی توسعه روستایی. چاپ پنجم. تهران: انتشارات اطلاعات.
ازکیا، م.، و غفاری، غ. ر. (1387). جامعه­شناسی توسعه. تهران: انتشارات کیهان.
اسمعیلی، ف.، و خداداد، م. (1396). سنجش سطوح توسعه­یافتگی دهستان­های شهرستان بروجرد با استفاده از روش­های تصمیم­گیری چندمعیاره و GIS. مجله پژوهش­های مکانی- فضایی، شماره 3، صص 15-1.
افراخته، ح.، و توفیقیان­اصل، ا. (1395). تحلیل مکانی- فضایی سطوح توسعه­یافتگی دهستان­های شهرستان بویراحمد. نشریه راهبردهای توسعه روستایی، سال 3، شماره 2، صص 214-193.
امینی­نژاد، غ.، بیک­محمدی، ح.، و حسینی­ابری، ح. (1388). تحلیل درجه توسعه­یافتگی دهستان­های حوزة تأسیسات پارس جنوبی در استان بوشهر. فصلنامه روستا و توسعه، سال 11، شماره 3، صص 172- 143.
باقری، ع.، و زراعت­کیش، ی. (1387). مطالعه کارایی فنی گندم­کاران در شهرستان­های ری- ورامین. مجله پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، سال 1، شماره 4، صص 31- 43.
باقری، م.، و نیک­نامی، م. (1393). توانمندی فردی و حرفه­ای کشاورزان شهرستان تفرش در به­کارگیری عملیات مدیریت خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان تفرش). مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال 45، شماره 2، صص 227- 243.
بیرانوندزاده، م.، سبحانی، ن.، فلاحی­خوشجی، م.، و علیزاده، د. (1397). تحلیل سطوح پایداری توسعه روستایی در استان کرمانشاه. مجله علوم جغرافیایی، شماره 29، صص 71- 51.
تقوایی، م.، احمدیان، م.، و علیزاده، ج. (1390). تحلیل فضایی و سنجش توسعه­یافتگی دهستان­های شهرستان میاندوآب با استفاده از مدل تاپسیس فازی. مجله علمی- تخصصی برنامه­ریزی فضایی، سال 1، شماره 3، صص 154-131.
توکلی، ج. (1393). سنجش توسعه­یافتگی کشاورزی استان­های ایران با استفاده از تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی. مجله جغرافیا و پایداری محیط، شماره 12، صص 12- 1.
جمشیدی، ا. (1390). تحلیل پایداری نظام کشت گلخانه­ای در استان البرز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
حبیبی­اصل، ج.، و دهقان، ا. (1391). ارزیابی پارامترهای فنی و زراعی روش­های کاشت گندم با مقادیر مختلف بذر در جنوب خوزستان. نشریه ماشین­های کشاورزی، سال 2، شماره 1، صص 57-46.
 حسنی­پاک، ع. ا. (1386). زمین آمار (ژئواستا تیستیک). چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
­ حسینی، س. م.، شریف­زاده، ا.، غلامرضایی، س.، و اکبری، م. (1390). تبیین مؤلفه­های مدیریت بحران خشکسالی در مناطق روستایی و عشایری جنوب شرق کشور. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 42 ، شماره 2، صص 185-197.
رضایی، ر.، حسینی، م.، و شریفی، ا. (1389). واکاوی و تبیین تأثیر خشکسالی بر مناطق روستایی شهرستان زنجان (مطالعه موردی: روستای حاج آرش). مجله پژوهش­های روستایی، سال 1، شماره 3، صص 130- 109.
رنجبر سعادت آبادی، ع.، فتاحی، ا.، و پناهی، ع. (1389). بررسی روند دوره­های خشک و تر فراگیر و نیمه فراگیر ماهانه در غرب و شمال غرب ایران با استفاده از SPI ، از 1977 تا 2007. مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس منطقه­ای تغییر اقلیم؛ تهران، 29 آذر الی 1 دی‌ماه، صص 129-121.
سازمان جهاد کشاورزی منطقه‌ی جیرفت و کهنوج. (1396). مرکز آمار سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان. اطلاعات مربوط به محصولات کشاورزی حوزه جنوب کرمان.
ساعی آهن، ج.، قیصی­پور، ح.، و محمدی اسدی، ن. (1388). طرح جامع کشاورزی حفاظتی. تهران: معاونت امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی.
شاهرخی­ساردو، ص.، میرزایی، ش.، محمودی­برام، م.، و حسن­پور، ب. (1394). سنجش درجه توسعه کشاورزی (زیر بخش زراعت) مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان دشتروم شهرستان بویراحمد). مجله پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، سال 4، شماره 4، صص 94- 77.
شاهرخی­ساردو، ص.، محمودی­برام، م.، مولایی، ع. س.، و آقا­عباسی، ن. (1394). ارزیابی سطوح توسعه­یافتگی مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ. فصلنامه راهبردهای توسعه­روستایی، جلد 2، شماره 4، صص 399- 383.
شاهرودی، ع.، چیذری، م.، و پزشکی­راد، غ. (1388). عوامل تأثیرگذار بر رفتار کشاورزان چغندرکار استان خراسان رضوی در زمینه شیوه­های مدیریت خاک زراعی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-40 ، شماره 3، صص 101- 115.
شاهرودی، ع.، و چیذری، م. (1387). عوامل تأثیرگذار بر دانش، نگرش و مهارت چغندر­کاران نسبت به شیوه­های مدیریت پایدار خاک زراعی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی). مجله علوم و صنایع کشاورزی، سال 22، شماره 1، صص 53-43.
شعبانعلی­فمی، ح.، قاسمی، ج.، و محمد­زاده، ن. (1388). نظام­های کشاورزی پایدار (مروری بر رویکردهای غالب). تهران: انتشارات منادی تربیت.
صالحی، س.، رضایی مقدم، ک.، و آجیلی، ع. (1387). کاربرد تکنولوژی نظارت عملکرد: الگویی برای کشاورزی پایدار. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 4، شماره 1، صص 32-15.
صبور، ف.، رضایی­مقدم، ک.، و منتی­زاده، م. (1396). عوامل مؤثر بر پذیرش فعالیت­های حفاظت خاک در بین کشاورزان شهرستان گرمسار. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 13، شماره 1، صص 73-59.
صلح­جو، ع. (1381). گزارش دوره آموزش سیستم­های کاشت بر روی پشته­های بلند و عریض جهت تولید گندم آبی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی ایران 22 ص.
صلح­جو، ع. (1386­). تأثیر روش­های خاک‌ورزی  و کاشت در سیستم­های کاشت بر روی پشته­های عریض بر عملکرد گندم آبی. گزارش پژوهش نهایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی ایران. شماره 1103/86، کرج، 29 ص.
صحنه، ب.، و معمری، ا. (1396). اولویت­بندی امکانات توسعه گردشگری و توزیع فضایی آن در شهرستان­های استان گلستان. فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه­ای، سال 7، شماره 26، صص: 26- 15.
علیپور، ح.، و علیزاده، ن. (1397). تحلیل سازوکارهای مؤثر بر کشاورزی حفاظتی در راستای مدیریت بهینه آب در بین گندم‌کاران آبی استان کرمانشاه. نشریه پژوهش آب در کشاورزی، جلد 32، شماره 3، صص 395- 384.    
عربیون، ا.، کلانتری، خ.، اسدی، ع.، و شعبانعلی فمی، ح. (1388). سنجش سطح پایداری نظام کشت گندم در استان فارس و تعیین عوامل مؤثر بر آن. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 5، شماره 2، صص 29- 17.
غضنفرپور، ح.، کاکادزفولی، ا.، و کاکادزفولی، ا. (1396). ارزیابی و تحلیل فضایی شاخص­های توسعه خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان­های استان فارس با استفاده از روش­های ترکیبی چندشاخصه (TOPSIS؛VIKOR؛SAW). فصلنامه جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، سال 7، شماره 2، صص 110- 91.
فاریابی، م.، احمدوند، م.، و کرمی، آ. (1396). اهمیت­سنجی شاخص­های سنجش توسعه­یافتگی کشاورزی: یک مطالعه تجربی در حوزه جنوب کرمان. فصلنامه پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، سال 10، شماره 2، صص 34- 21.       
قربانی، م.، کوچکی، ع. ر.، لکزیان. ا.، کهنسال، م. ر.، شاهنوشی، ن.، تبرایی، م.، و ترشیزی، م. (1385). بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاک. طرح پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد.
لطیفی، س.، راحلی، ح.، یادآور، ح.، و سعدی، ح. ا. (1395). تحلیل بازدارنده­های توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران. مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار، جلد 26، شماره 4، صص 168- 184.
مرادی، ژ.، میرک­زاده، ع. ا.، رستمی، ف.، و کریمی، ف. (1394). سنجش سطوح توسعه کشاورزی روستاهای دهستان قراتوره با استفاده از تکنیک تاپسیس. مجله پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، سال 4، شماره 2، صص78- 67.
مرکز آمار ایران. (1395). سالنامه آماری کشور. ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ایران. 912 ص.  قابل دسترس در آدرس اینترنتی: <www.amar.org.ir<.
محمودی، ف. ا. (1384). خشکسالی از مفهوم تا راهکار. چاپ اول. تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
ملایی‌هشجین، ن.، و مولایی‌پارده، س. (1393). تحلیل مکانی توسعه کشاورزی در شهرستان­های استان خوزستان. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 3، شماره 2، صص 38- 19.
نعمتی، م.، طهماسبی، س.، و قرقانی، م. (1395). سنجش درجه توسعه‌یافتگی و عوامل مؤثر بر آن در نواحی روستایی استان فارس با استفاده از تحلیل عاملی و ضریب ناموزون موریس. فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شماره 23،                   صص 85- 45.
ولی­زاده، ن.، بیژنی، م.، و عباسی، ع. (1394). تحلیل محیط‌زیست‌گرایانه رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظت از منابع آب سطحی در حوزه‌ی جنوبی آبریز دریاچه‌ی ارومیه. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 11، شماره 2، صص 201- 183.
ویسی­ناب، ف.، بابایی اقدام، ف.، علی‌پور، خ.، و نیازی، چ. (1394). ارزیابی و رتبه­بندی سطح توسعه­یافتگی آموزشی استان­های منطقه زاگرس با استفاده از مدل چند‌معیاره وایکور. دو فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی آموزشی، دوره 5، شماره 9، صص 29-12.
ویسی، ه.، محمودی، ح.، و شریفی‌مقدم، م. (1389). تبیین رفتار کشاورزان در پذیرش فناوری‌های مدیریت تلفیقی آفات. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2- 41 ، شماره 4، صص 490- 481.
یونسی‌الموتی، م.، صلح­جو، ع.، شریفی، ا.، جوادی، ا.، اشرافی­زاده، ر.، و تاکی، ا. (1394). راهنمای خاک‌ورزی  حفاظتی و کاربرد آن.  تهیه شده در موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی ایران، صص77.
Baker, C .J., and Saxton, K. E. (2007). No-tillage seeding in conservation Agriculture. Second (2nd) Edition. London: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Bayard, B., Jolly, C. M., and Shannon, D. A. (2006). The adoption and management of soil conservation practices in Haiti: The case of Rock Walls. Agricultural Economics Review, 7 (2), 28- 39.
Brouder, S. M., and Gomez-Macpherson, H. (2014). The impact of conservation agriculture on smallholder agricultural yields: A scoping review of the evidence. Agriculture, Ecosystems and Environment, 187,11-32.
Chang, C., and Hsu, C. (2009). Multi-criteria analysis via the VIKOR method for prioritizing land-use restraint strategies in the Tseng-Wen reservoir watershed. Journal of Environmental Management. 90(11(, 3226-3230.
Chen, L. Y., and Wang, T. C. (2009). Optimizing partners’ choice in IS/IT outsourcing projects: The strategic decision of ffuzzy VIKOR. International Journal of .Production Economics, 120(1), 233- 242.
Chivenge, P. P., Murwira, H. K., Giller, K. E., Mapfumo, P., and Six, J. (2007). Long-term impact of reduced tillage and residue management on soil carbon stabilization: Implications for conservation agriculture on contrasting soils. Soil and Tillage Research, 94, 328-337.
Danne, R. (2005). Factor effecting adoption of conservation and conservation tillage. Practices in New York, Journal of Soil and Water Conservation, 2(1), 56- 60.
Derpsch, R., Franzluebbers, A. J., Duiker, S. W., Reicosky, D. C., Koeller, K., Friedrich, T., Sturny, W. G., Sa´, J. C. M., and Weiss, K. (2014). Why do we need to standardize no-tillage research? Soil and Tillage Research. 137, 16-22.
Escobar, G. (2008). Agricultural knowledge and information systems and poverty reduction. Washington, D.C: World Bank.
FAO. (2008). FAO. (2008). Conservation Agriculture: Conserving resources above- and Below- the ground. Available at: <http://www.fao.org/ag/ca/doc/2NRCEconservationAG.pdf>.
FAO. (2011). Socio-economic analysis of conservation agriculture in southern Africa. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
FAO. (2013). Conservation agriculture in central Asia: Status, policy and institutional Support and strategic framework for its promotion. FAO sub-regional office for central Asia (FAO-SEC), Ankara. Available at:  <http://www.fao.org/docrep/017/aq278e/aq278e.pdf>.
Farooq, M., and Siddique, K. H. M. (2015). Conservation agriculture: Concepts, brief history, and impacts on agricultural systems. In Farooq, M. and Siddique, K. H. M (Eds.) Conservation Agriculture (pp. 3-17). Springer International Publishing.  
Friedrich, T., Derpsch, R., and Kassam, A. H. ( 2012). Global overview of the spread of conservation agriculture. Journal of Field Actions Science Reports, Especial Issue, 6, 1-7.
Giller, K. E., Witter, E., Corbeels, M., and Tittonell, P. (2009). Conservation agriculture and smallholder farming in Africa: The heretics' view. Field Crops Research, 114 (1), 23-34.
Giller, K. E., Corbeelsb, M., Nyamangarac, J., Triomphed, B., Affholderb, F., Scopelb, E., and Tittonell, P. (2011). A research agenda to explore the role of conservation agriculture in African small holder farming systems. Field Crops Research, 124, 468-472.
Gould, P. (2007). Soil conservation in agricultural development: An economies view. Journal of Soil and Water Conservation, 12 (1), 310-315.
Hashemi, H. (2015). Climate change and the future of water management in Iran. Middle East Critique. 24(3),307-323.
Hobbs, P., Lugandu, S., and Harrington, L. (2014). Policy and institutional arrangements for the promotion of conservation agriculture for small farmers in Asia and Africa. Paper presented at the Conference on conservation agriculture for smallholders (CASH) in Asia and Africa, 7th -11th December, Mymensingh, Bangladesh.
Icarda. (2012). Research to action 2, Conservation agriculture: Opportunities for intensified farming and environmental conservation in dry areas. International Center for Agricultural Research in the Dry Areas, Aleppo, Syria. Areas, Aleppo, Syria.  Available at: <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ Conservation_agriculture.pdf>.
Junge, B., Deji, O., Abaidoo, R., Chikoye, D., and Stahr, K. (2009). Farmers’ adoption of soil conservation technologies: A case study from Osun State, Nigeria. Journal of Agricultural Education and Extension. 15(3), 257- 274.
Krejcie, R. V., and Morgan, D. W (2002), Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Lahmar, R. (2010). Adoption of conservation agriculture in Europe: Lessons of the KASSA project. Land Use Policy, 27, 4-10.
Line, J. Y. (1991). Education and innovation adoption in agriculture. Evidence from hybrid rice china. Food Policy, 73, 713-723.
Lubwama, B. F. (2011). Socio- economic and gender issues effecting the adoption of conservation tillage practices. A publication supported by French cooperation, Namibia. Available at: <http://www.atnesa.org>.
Nas, B. (2009). Geostatistical approach to assessment of spatial distribution of ground water quality. Polish Journal of Environmental Study, 18(6), 1073-1082.
Opricovic, S., and Tzeng, H. (2004). Decision aiding compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operational Research, 156, 445-455.
Putler, D. S., and Zilberman, D. (1984). Computer use in agriculture, evidence from Tulare county, California. American Journal of Agricultural Engineering, 70, 790-802.
Regass, E. N., Lesly, H., Ericowusu, S., Fraiture, C., and Owusu, D. (2014). Adoption patterns and constractraints pertaining to small-scale water lifting technology les in Ghana". Agricultural Water Management, 131, 194-204.
Shetto, R., and Owenya, M. (2007). Conservation agriculture as practised in Tanzania: Three case studies. Nairobi. African Conservation Tillage Network, Centre de Coopération Internationale de Recherche Agronomique pour le Développement, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Pp: 11. Available at:
Taylor, D. L, and Miller, W. L. (1978). The adoption process and environmental innovations. A case study of a government project. Rural Sociology, 43, 634-648.