شبکه‏ های اجتماعی و احساس خودکارآمدی شغلی کارکنان ترویج کشاورزی در استان مازندران: کاربرد نظریه استفاده و رضامندی از رسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 استاد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

هدف از تحقیق کاربردی حاضر بررسی جایگاه شبکه‏ های اجتماعی در خودکارآمدی شغلی با تمرکز بر نظریه استفاده و رضامندی از رسانه بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 435 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی استان مازندران بود. حجم نمونه مورد نیاز با استفاده از فرمول دانیل 158 نفر بدست آمد که به‌صورت انتساب متناسب در شهرستان­ های استان مازندران توزیع نمونه صورت گرفت. ابزار گردآوری داده‏، پرسشنامه‌ای بود که روایی آن به سه صورت شکلی، سازه و تشخیصی و پایایی آن از طریق ضرایب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد مروجانی که از رسانه شبکه­ های اجتماعی رضامندی دارند و به‏ عنوان مخاطب فعال با این رسانه درگیر هستند، به علت خبرگی در رسانه هدف از سطح بالاتری از نفوذ اجتماعی برخوردار و درنهایت احساس ارزش ‏گذاری اجتماعی بر مهارت‏ های اکتسابی دارند. ضمن اینکه به‌نوعی کاربست انتخابی شبکه‏ های اجتماعی می ‏تواند نظریه‌ی شکاف آگاهی را نیز تقویت کند، زیرا که سطح دسترسی بالاتر مروجان به اطلاعات از طریق شبکه­ های اجتماعی سبب می‌شود دانش آن‌ها در مقایسه با همکاران با سطح دسترسی کمتر، فزونی گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Social Networks Roles in Agricultural Extension Staff Job Self-efficacy in Mazandaran Province: An Application of the Theory of Use and Gratification of the Media

نویسندگان [English]

  • A Alambeigi 1
  • S Ojaghi 2
  • A Rezvanfar 3
  • M. R Shahpasand 4
1 Assistant Professor of Agricultural Extension and Education, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Ph. D. Student of Agricultural Extension and Education, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Professor of Agricultural Extension and Education, University of Tehran, Karaj, Iran.
4 Assistant Professor of Imam Khomeini Higher Education Institution, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this empirical research was to examine the status of social networks in employee self-efficacy with emphasis on the theory of media use and gratification. The statistical population of the study consisted of 435 Agricultural Jihad Extension Staff in Mazandaran province. The required sample size was determined using a formula for finite population correction of 158 experts from Agricultural Jihad Organization of Mazandaran province as a proportional stratified method. The data gathering tool was a questionnaire which its validity was evaluated in three ways: Face, construct and discriminant; and its reliability was investigated through the composite reliability and Cronbach alpha. The results of the research showed that audiences who are satisfied with the media and who are involved with the media as active audiences have a higher level of social influence due to their expertise in the media, and ultimately, have a sense of social value on acquired skills. Also selective application of social networks could reinforce Knowledge gap theory. Because, more access of agricultural extensions staff to information through social networks could lead to more their knowledge enhancement in compare to the other staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Use and Gratification
  • Job Self-efficacy
  • Social Media
  • Agricultural Extension Experts
  • Social Influence
اسیوند، ح. (1390). رابطه‏ی بین نفوذ اجتماعی مدیران و توانمندسازی شغلی کارکنان از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان.
حیاتی، د.، و مؤیدی، م. (1395). ارزیابی اثربخشی برنامه‌های تلویزیونی کشاورزی از دیدگاه مخاطبان: مورد مطالعه استان فارس. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 12، شماره 2، صص 181-165.
علیزاده، ن.، علیپور، ح.، نیکویی، ع.، حاجی میر‌رحیمی، د.، بخشی جهرمی، آ.، و حسن‌پور، ب. (1397). شناسایی چالش‌ها و الزامات ترویج کشاورزی و آسیب‌شناسی وضع موجود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 14، شماره 2، صص 35-21.
کریمی‌گوغری، ح.، رضائی‌مقدم، ک.، زمانی، غ.، حیاتی، د.، و رضایی، ع. (1396). واکاوی شبکه‌ی نهادی ترویج و آموزش کشاورزی استان کرمان: کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 13، شماره 2، صص 151-131.
گیلک، م.، زاده‌محمدی، ع.، و باقری، ف. (1392). رابطه تاب‌آوری و خودپنداشت با خودکارآمدی معلولان جسمی دختر: نقش واسطه‌ای خلاقیت. مجله روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، دوره 9، شماره 35، صص 35-21.
 
Achterkamp, R., Hermens, H. J., and Vollenbroek-Hutten, M. M. (2016). The influence of vicarious experience provided through mobile technology on self-efficacy when learning new tasks. Computers in Human Behavior, 62, 327-332.
Ahn, H. S., Bong, M., and Kim, S. I. (2017). Social models in the cognitive appraisal of self-efficacy information. Contemporary Educational Psychology, 48, 149-166.
Balaji, M. S., Wei Khong, K., and Yee Loong C. A. (2016). Determinants of negative word-of-mouth communication using social networking sites. Information & Management, 53,528-540.
Bandura, A. (1986). The explanatory and predictive scope of self-efficacy theory. Journal of social and clinical psychology, 4(3), 359-373.
Chu, R. J., and Chu, A. Z. (2010). Multi-level analysis of peer support, Internet self-efficacy and e-learning outcomes–The contextual effects of collectivism and group potency. Computers & Education, 55(1), 145-154.
Daniel, W. W. (1999). Biostatistics: A foundation for analysis in the health sciences. New York. John Wiely & Sons.
Flores, L. Y., Ojeda, L., Huang, Y. P., Gee, D., and Lee, S. (2006). The relation of acculturation, problem-solving appraisal, and career decision-making self-efficacy to Mexican American high school students' educational goals. Journal of Counseling Psychology, 53(2), 260.
Gan, C., and Li, H. (2018). Understanding the effects of gratifications on the continuance intention to use WeChat in China: A perspective on uses and gratifications. Computers in Human Behavior, 78, 306-315.
Gao, Q., and Feng, Ch. (2016). Branding with social media: User gratifications, usage patterns, and brand message content strategies. Computers in Human Behavior, 63, 868-890
Geitz, G., ten Brinke, D., and Kirschner, P. (2016).  Changing learning behavior: Self-efficacy and goal orientation in PBL groups in higher education. International Journal of Educational Research, 75,146-158.
Ha, Y. W., Kim, J., Libaque-Saenz, C. F., Chang, Y., and Park, M. C. (2015). Use and gratifications of mobile SNSs: Facebook and KakaoTalk in Korea. Telematics and Informatics, 32(3), 425-438.
Hocevar, K. P., Flanagin, A. J., and Metzger, M. J. (2014). Social media self-efficacy and information evaluation online. Computers in Human Behavior, 39, 254-262.
Hong, J. C., Hwang, M. Y., Szeto, E., Tsai, C. R., Kuo, Y. C., and Hsu, W. Y. (2016). Internet cognitive failure relevant to self-efficacy, learning interest, and satisfaction with social media learning. Computers in Human Behavior, 55, 214-222.
Ifinedo, P. (2016). Applying uses and gratifications theory and social influence processes to understand students’ pervasive adoption of social networking sites: Perspectives from the Americas. International Journal of Information Management, 36,192206.
Li, H., Liu, Y., Xu, X., Heikkilä, J., and Van Der Heijden, H. (2015). Modeling hedonic is continuance through the uses and gratifications theory: An empirical study in online games. Computers in Human Behavior, 48, 261-272.
Malik, A., Dhir, A., and Nieminen, M. (2016). Uses and gratifications of digital photo sharing on Facebook. Telematics and Informatics, 33(1), 129-138.
McLennan, B., McIlveen, P., and Perera, H. N. (2017). Pre-service teachers' self-efficacy mediates the relationship between career adaptability and career optimism. Teaching and Teacher Education, 63, 176-185.
Morris, D. B., Usher, E. L., and Chen, J. A. (2017). Reconceptualizing the sources of teaching self-efficacy: A critical review of emerging literature. Educational Psychology Review, 29(4), 795-833.
Omar, M. K., Dahalan, N. A., and Yusoff, Y. H. M. (2016). Social media usage, perceived team-efficacy and knowledge sharing behaviour among employees of an oil and gas organisation in Malaysia. Procedia Economics and Finance, 37, 309-316.
Peng, S., Yang, A., Cao, L., Yu, S., and Xie, D. (2017). Social influence modeling using information theory in mobile social networks. Information Sciences, 379, 146-159.
Stracke, E. (2016). Language learning strategies of Indonesian primary school students: In relation to self-efficacy beliefs. System, 60, 1-10.
Wang, Ch., Kim, D., Bai, R., and Hu, Ji. (2014). Psychometric properties of a self-efficacy scale for English language learners in China. System, 44, 24-33.
Wu, Ch. (2009). Factor analysis of the general self-efficacy scale and its relationship with individualism/collectivism among twenty-five countries: Application of multilevel confirmatory factor analysis. Personality and Individual Differences, 46,699-703.
Yang, S., Wang, B., and Lu, Y. (2016). Exploring the dual outcomes of mobile social networking service enjoyment: The roles of social self-efficacy and habit. Computers in Human Behavior, 64, 486-496.
Yilmaz, B. (2016). Knowledge sharing behaviors in e-learning community: Exploring the role of academic self-efficacy and sense of community. Computers in Human Behavior, 63,373-382.
Zhou, S., and Guo, B. (2017). The order effect on online review helpfulness: A social influence perspective. Decision Support Systems, 93, 77-87.