نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در شکل‌گیری زنجیره ارزش زردآلو در شهرستان ماهنشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

هدف کلی این تحقیق توصیفی- همبستگی، بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در شکل ­گیری زنجیره ارزش زردآلو در شهرستان ماهنشان بود. جامعه آماری تحقیق، زردآلوکارانبخش مرکزی شهرستان ماهنشان بودند (N=320). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 118 نفر محاسبه شد (n=118). افراد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. نتایج آمار توصیفی نشان داد میانگین مؤلفه ­های فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب منابع اطلاعاتی (1/687)، میزان استفاده از منابع (1/188) و میزان دسترسی (1/023 از 6) بدست آمد. همچنین، میانگین محاسبه شده برای متغیر زنجیره ارزش زردآلو (1/957 از 6) بدست آمد. یافته‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری نیز نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات 67 درصد تغییرات شکل ­گیری زنجیره ارزش زردآلو را در میان زردآلوکاران شهرستان ماهنشان تبیین کرد. دو مؤلفهمیزان دسترسی و میزان استفاده از منابعنیز به ترتیب با مقدار0/37 و0/25 بیشترین و کمترین تأثیر را بر روی شکل گیری زنجیره ارزش زردآلو داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Information and Communication Technologies (ICTs) in the Formation of the Apricot Value Chain in Mahneshan County

نویسندگان [English]

  • M Fazli 1
  • Amir Naeimi 2
  • Gholamreza Mojarradi 3
1 M.Sc. student, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this descriptive-correlational research was to explain the role of information and communication technologies (ICTs) in the formation of the apricot value chain in Mahneshan Township. The statistical population of the study was apricot growers of central region in Mahneshan connty (N=320). The sample size determined via the Cochran formula (n=118). The sampling method was simple random sampling. The research instrument was a researcher-designed questionnaire. Content validity of the questionnaire verified by the panel of experts. The reliability of the questionnaire was confirmed by calculating the Cronbach’s alpha coefficients in the desirable range (greater than 0.7). Descriptive results showed that the mean for components of the ICTs including information resources, resource usage level, and accessibility level were 1.687, 1.188, and 1.957, respectively. Furthermore, the calculated mean value for apricot value chain was obtained 1.957 out of 6. Findings of structural equation modeling (SEM) showed that this variable could explain about 67% of the variation of apricot value chain formation in Mahneshan county. The two components of access rate and the use of resources with the values of 0.37 and 0.25, had the highest and lowest effect on the formation of apricot value chain, respectivel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apricot
  • Value chain
  • Mahneshan Township
  • Information and Communication Technologies(ICTs)
اربابیان، م. ا.، سهل‌آبادی، ع.، و جلالی، ع. ا. (1382). فناوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری توانمند در خدمت توسعه اطلاعات و ارتباطات روستاهای هندوستان. مجموعه مقالات همایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا، شماره 5 و6، صص 9-1.
لشگر آرا، ف. (1387). شناسایی ابزارهای مناسب فناوری­های اطلاعات و ارتباطات در بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی کشور از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی. مجله ترویج و اقتصاد کشاورزی، سال 1، شماره2، صص 26- 13.
رحمانی، ب.، شفیعی ثابت، ن.، رحمانی فضلی، ع.، و سلیمانگلی، ر. )1395 .(تحلیل جایگاه ارتباطات و اطلاعات در توسعه پایدار کشاورزی مورد: بخش مرکزی شهرستان مینودشت. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 5، شماره4، صص 209-189.
رستگاری، ح.، و نوری‌پور، م. (1395).  تحلیل تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر زنجیره عرضه محصولات کشاورزی. فصلنامه پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، سال 9، شماره2، صص 34-21.
زارعی، ر.، زمانی، غ.، و شیروانیان، ع. (1398). نیازهای آموزشی مرکباتکاران شهرستان جهرم در زمینه­ی تجارت الکترونیک کشاورزی: کاربرد مدل­های ارزیابی بوریچ و کوادرانت، علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 1، شماره 15، صص 156-143.
سورانی، ف.، کلانتری، خ.، و اسدی، ع. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر استفاده روستاییان از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات. پژوهش­های روستایی، سال 3، شماره2، صص 49-21.
عباسی، ل.، شریف‌زاده، م.، عبدالله زاده، غ.، و محبوبی، م. (1397). نوآوری جمعی در زنجیره ارزش در تعاونی­های تولید کشاورزی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، سال 5، شماره 14، صص 70-43.
علیزاده، ن.، علیپور، ح.، نیکویی، ع.، حاجی میررحیمی، د.، بخشی جهرمی، آ.، و حسن‌پور، ب. (1397). شناسایی چالش­ها و الزامات ترویج کشاورزی و آسیب‌شناسی وضع موجود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 14، شماره2، صص 35- 21.
مؤیدی، م.، و حیاتی، د. (1394). ارزیابی اثربخشی برنامه­های تلویزیونی کشاورزی از دیدگاه مخاطبان: مورد مطالعه استان فارس. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد11، شماره2، صص 181-165.
نیک‌نامی، م. (1388). اهداف و راهبردهای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌منظور توسعه ترویج کشاورزی ایران.پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، سال 2، شماره4، صص 50-42.
نیساری، م.، احمد‌پور داریانی، م.، و کریمی، آ. (1394). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای کارآفرینانه. فصلنامه علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 5، شماره2، صص24-1.
 
Ali, J., and Kumar, S. (2011). Information and communication technologies (ICTs) and farmers decision-making across the agricultural supply chain, International Journal of Information  Management, 31, 149-159.
Alibaygi, A. H., Karamidehkordi, E., and Karamidehkordi, M. (2011). Effectiveness of rural ICT centers: A perspective from west of Iran, Procedia Computer Science, 3, 1184-1188..
Aker, J. C., Ghosh, I., and Burrell, J. (2016). The promise (and pitfalls) of ICT for agriculture initiatives, Agricultural Economics, 47, 35-48.
Armstrong, L. J., Diepeveen, D. A., and Gandhi, N. (2011). Effective ICTs in agricultural value chains to improve food security: an international perspective. World congress on information and communication technologies, Mumbai, India, December 11th-14th, 1217-1222.
Annamalai, K., and Rao, S. (2003). ITC’s e-choupal and profitable rural transformation: Web based information and procurement tools for Indian farmers. World Resources Institute.
Behera, B., Panda, B., Behera, R., Nayakd, N., Charan, A., and Behera, A. J. C. (2015). Information and communication technology promoting retail marketing in agriculture sector in India as a study, Computer Science, 48, 652–659.
Dagne, T., and Oguamanam, C. (2018). ICTs in agricultural production and potential deployment in operationalising geographical indications in Uganda. Open African Innovation Research, 1-28. Available at: <http://openair.africa>.
Devaux, A., Torero, M., Donovan, J., and Horton, D. (2018). Agricultural innovation and inclusive value-chain development: A review. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, 8, 99-123.
Eitzinger, A., Cock, J., Atzmanstorfer, K., Binder, C., Läderach, P., Bonilla-Findji, O., Bartling, M., Mwongera, C., Zurita, L., and Jarvis, A. (2019). Geofarmer: A monitoring and feedback system for agricultural development projects, Computersand Electronicsin Agriculture, 158, 109-121.
FAO (2013). ICT uses for inclusive agricultural value chains. ICTs for sustainable agriculture. Rome:  Food and agriculture organization of the united nations.
Fafchamps, M., and Hill, R. V. (2005). Selling at the farm gate or travelling to market. American Journal of agricultural Economics, 87, 717-734.
Gangadharappa, N. R., Acker, D. G., Chengappa, P. G., Ganesamoorthi S., Kumar, S., Sajeev, M. V., and Shen, D. (2007). Social capital and ability to change among Indian farmers, Paper presented at the AIAEE ((Association for International Agricultural and Extension Education): Proceedings of the 23rd Annual Meeting, May 20th- 24th, Polson, Montana.
Jannatizadeh, A., Naderi Boldaj, M., Fatahi, R., Ghasemi Varnamkhasti, M., and Tabatabaeefar, A. (2008). Some postharvest physical properties of Iranian apricot (Prunus armeniaca L.) fruit. International Agrophysics, 22, 122-131.
Jensen, R. (2007). the digital provide: Information (technology), market performance, and welfare in the south Indian fisheries sector. The Quarterly Journal of Economics, 122(3), 879-924.
Kalusopa, T. (2005). The challenges of utilizing information and communication technologies. (ICTs) for the small-scale farmers in Zambia. Library Hi Tech, 23(3), 414-424.
Pandey, M., Sikka, B. K., and Panthar, S. (2009). ICT system for increasing efficiency of apple-value chain, National Seminar 2009 on ICT for Agriculture & Rural Development. Pasighat, Arunachal Pradesh, India, 9th to 11th September. 2-10.
Perdana, Y. R. (2012). Logistics information system for supply chain of agricultural commodity, Social and Behavioral Sciences, 65, 608-613.
Ogutu, S., Okello, J., and Otieno, D. (2014). Impact of information and communication technology- based market information services on smallholder farm input use and productivity: The Case Kenya. World Development, 64, 311-321.
Okyere, K., and Mekonnenl, D. (2012). The importance of ICTs in the provision of information for improving agricultural productivity and rural incomes in Africa. United Nations Development Program regional bureau for Africa, January 2012, 1-30.
Overa, R. (2006). Networks, distance and trust: Telecommunications development and changing trading practices in Ghana. World Development, 34(7), 1301-1315.
Rao, S. S. (2008). Social development in Indian rural communities: Adoption of telecentres. International Journal of Information Management, 28, 474-482.
Saha, A., Love, H. A., and Schwart, R. (1994). Adoption of emerging technologies under output uncertainty, American Journal of Agricultural Economics. 76, 836-846.
Schroeder, T. C., Ward, C. E., Mintert, J. R., and Peel, D. S. (1998). Value based pricing of fed cattle: Challenges and research agenda. Review of Agricultural Economics, 25, 125-134.
Zhang, Y., Wang, L., and Yanqing, D. (2016). Agricultural information dissemination using ICTs: A review and analys is of information dissemination models in China. Information Processing in Agriculture. 3, 17-29.