شناسایی مؤلفه‌های سازمانی مدل کسب و کار الکترونیکی محصولات باغی از دیدگاه کارشناسان بخش کشاورزی در دشت مغان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

فقدان توجه به مؤلفه­ های سازمان می ­تواند موفقیت کسب و کارهای الکترونیکی را تحت ­الشعاع قرار دهد؛ زیرا سازمان به­ عنوان یکی از عناصر مهم مدل کسب و کار در جهت تعیین سطوح همکاری­ ها، استفاده از تکنولوژی­ ها و تعیین برنامه­ های کوتاه مدت و بلندمدت حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف شناسایی مؤلفه­ های سازمانی مدل کسب و کار الکترونیکی در دشت مغان به انجام رسید. در این راستا، تمامی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و مراکز جهاد کشاورزی در شهرستان­ های پارس ­آباد، گرمی و بیله­ سوار به روش تمام شماری (80 نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ­ساخته جمع ­آوری شد که روایی صوری آن­ با استفاده از دیدگاه متخصصان دانشگاهی و پایایی آن به­ صورت پیش ­آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده هابا استفاده از تکنیک تحلیل عاملی مرتبه دوم تحلیل شدند. بعد سازمانی کسب­ و کار الکترونیکی در قالب سه سازه انعطاف ­پذیری ساختاری، انعطاف‌پذیری عملیاتی و انعطاف ­پذیری راهبردی مورد توجه قرار گرفت که بر مبنای نتایج، انعطاف ­پذیری راهبردی به­ عنوان سازه­ای با بیشترین اهمیت مورد توجه کارشناسان بوده است. به­ طور کلی، بر مبنای نتایج تحقیق، کسب و کارها از یک‌سو نیازمند یک برنامه کوتاه‌مدت برای پیشبرد روندهای همکاری و حل مشکلات پیش روی خود هستند و از سوی دیگر به نوعی برنامه بلندمدت نیاز دارند که بتوانند در مواجهه با مشکلات با رویکردی اقتضایی عمل کنند و نسبت به مشکلات واکنش سریع و دقیقی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Organizational Components of the E-business Model of Horticultural Products from Viewpoint of Agricultural Experts in Moghan Plain

نویسندگان [English]

  • Milad Joodidamirchi 1
  • Ali Asadi 2
  • Amir Alambeigi 3
1 M.Sc. of Agricultural Management, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, Department of Agricultural Management and Development, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Lack of attention to the components of the organization can affect the success of e-businesses due to this fact that the organization as one of the most important elements of the business model is very important to determine the level of cooperation, use of technologies and determine the short-term and long-term plans. The aim of this study was to identify the organizational components of the e-business model in Moghan Plain. Accordingly, all experts of the Jihad agricultural organizations as well as the experts of extension services centers were studied by complete enumeration method (80 people) in different counties including Germi, Bile-Savar, and Pars Abad. Data were collected through a researcher-made questionnaire that its face validity was confirmed using the views of academic experts and its reliability was confirmed as a pre-test by calculating Cronbach's alpha. Data were analyzed using second-order factor analysis technique. The organizational dimension of e-business was considered in the form of three constructs of structural flexibility, operational flexibility, and strategic flexibility. The results showed that the strategic flexibility was considered by experts as the most important structure. Generally, the results of this study suggested that the businesses need a short-term plan to advance the cooperation processes and solve their problems, on the other hand, they also need a long-term plan to be able to act with a contingency approach in the facing of the problems and react quickly and accurately to solving the problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural flexibility
  • Operational flexibility
  • Strategic flexibility
  • E-business
الیاسی، م.، مقیمی‌شهری، ب.، و فتاح زاده، م. (۱۳۹۵). بررسی تأثیر استراتژی‌های کسب و کار بر عملکرد سازمان مورد مطالعه: بنگاه‌های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین. مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین‌المللی پارادیم‎های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 30 اردیبهشت، صص 2337-2325.
امیرخانی، ا.، طالعی، ر.، فقیه، م.، و فاضلی­کبریا، ح. (1391). تحلیل و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط صنایع غذایی و آشامیدنی. فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، شماره 2، صص 146-123.
امیری، ع.، جعفری، م.، و حسینی ابوعلی، م. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی. مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 14، شماره 2، صص 565-541.
بابا­پور، ا.، سعیدنیا، ح.، و علیپور، ز. (1396). ارائه الگوی کسب و کار تجارت الکترونیک در بازارهای صنعتی با تأکید بر نقش زنجیره ارزش. مجله مدیریت بازاریابی، دوره 12، شماره 35، صص 61-51.
بهمنی، و.، و بهمنی، ف. (1395). بررسی به‌کارگیری تجارت الکترونیکی بین بنگاهی در شرکت‌های کوچک و متوسط. کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، روانشناسی، دانشگاه علمی کاربردی استانداری قم، 25 تیر، صص 173-163.
تقوایی، م.، ازقندی، م.، و معماری‌نیا، ا. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و به‌کارگیری تجارت الکترونیک B2B در بین شرکت‌های صادر کننده ایرانی در صنعت. فصلنامه علوم انسانی، شماره 6، صص 49 -41.
حسینی‌نیا، غ.، مقدس فریمانی، ش.، و رحیمی، ف. (1395). تبیین مؤلفه‌های کسب و کار کشاورزی شهری: مورد مطالعه بام سبز شهری. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، شماره 1، صص 101-85.
حورعلی، م.، منتظری، ع.، فتحیان، م.، و حورعلی، م. (1390). ارائه الگوی مفهومی برای پذیرش موفق تجارت الکترونیکی در شرکت‌های کوچک و متوسط کشور. نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال 10، شماره 26، صص 128-105.
خداداد حسینی، ح.، عزیزی، ش.، و میر حسینی، ح. (1396). کسب ‌و کار و تجارت الکترونیکی: رویکردی مدیریتی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی.
رشادی، ف.، و رشادی، م. (1391). انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. هفتمین سمپوزیوم بین‌المللی پیشرفت‌های علوم و تکنولوژی، بندرعباس،17 اسفند، صص 572-563.
رضوانی، ح.، و روحانی، ا. (1392). رابطه مدل کسب و کار و راهبرد محصول در کسب و کارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ایران. نشریه اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 7 ، شماره 5، صص 75-23.
رنجبرکی، ع.، و اسکندریان، غ. (1393)، عوامل مؤثر بر توسعه کاربرد تجارت الکترونیک در شرکت­های نساجی و تولید پوشاک استان اصفهان. مجله مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 6، شماره3، صص 418-395.
شریف­زاده، م.، و عبدالله ­زاده، غ. (1396). ارزیابی تطبیقی پایداری کسب و کارهای کارآفرینانه کشاورزی و نظام­های متعارف تولید کشاورزی در استان گلستان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، شماره 2، صص 20-1.
عزیزی، ش.، و قربانی، ح. (۱۳۸۵). اهداف راهبردی در تجارت الکترونیکی. ماهنامه تدبیر، شماره ۱۷۵ صص 37-18.
علیزاده، ر.، حسینی‌نیا، غ.، و تقی ­پوریان، م. (1398). گرایش کارآفرینانه کسب­ و کارهای خانگی مبتنی بر محصولات کشاورزی در بروز رفتارهای شبکه ­محور در استان­های منتخب. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، شماره 2، صص 29-17.
نیک‌بین، ح.، بدیع‌زاده، ع.، داوری، ع.، و حسینی‌نیا، غ. (1397). ارائه مدل کسب و کار مؤثر در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی با روش شبکه خزانه. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، شماره 2، صص 159-137.
 
Alavion, S. J., and Taghdisi, A. (2020). Rural e-marketing in Iran; modeling villagers' intention and clustering rural regions. Information Processing in Agriculture 8(1), 105-133.‏ at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317319301866>.
Bocken, N. M., and Geradts, T. H. (2020). Barriers and drivers to sustainable business model innovation: Organization design and dynamic capabilities. Long Range Planning, 53(4), 101950. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2019.101950.
Collins, B. R. (1996). Beyond cruising: Reviewing. Library Journal, 121(3), 122-24.‏
Eisenhardt, K. M., and Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: what are they?. Strategic Management Journal, 21(10‐11), 1105-1121.
Eriksson, H. E., and Penker, M. (2000). Business modeling with UML. New York: OMG PRESS ROOM, 1-12.‏ Available at: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.587.7655&rep=rep1&type=pdf>.
Foss, N. J., and Saebi, T. (2017). Fifteen years of research on business model innovation: How far have we come, and where should we go?. Journal of Management, 43(1), 200-227.
Ganguly, R., Jain, R., Sharma, K. R., and Shekhar, S. (2020). Mini grids and enterprise development: A study of aspirational change and business outcomes among rural enterprise owners in India. Energy for Sustainable Development, 56, 119-127.‏
Haaker, T., Bouwman, H., and Faber, E. (2004). Customer and network value of mobile services: Balancing requirements and strategic interests. ICIS 2004 Proceedings, 1.‏ Available at: <https://aisel.aisnet.org/icis1/2004>.
Hong, W., and Zhu, K. (2006). Migrating to internet-based e-commerce: Factors affecting e-commerce adoption and migration at the firm level. Information & Management, 43(2), 204-221.
Ihlstrom, C., Magnusson, M., Scupola, A., and Tuunainen, V. K. (2003). SME barriers to electronic commerce adoption: nothing changes-everything is new. In Managing IT in government, business & communities pp. 147-163). IGI Global.
Khosrow-Pour, M. (2005). Advanced Topics in Electronic Commerc. Oakland University, USA: IDEA group publishing.
Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford publications.
Lambert, S. (2008). A conceptual framework for business model research. 21st BLED e-conference e-collaboration on overcoming boundaries through multi-channel interaction. June, Bled, Slovenia, 277-289.‏
Li, W., And Dai, Y. (2015). Research on value evaluation of e-commerce business model. In Procedia Computer Science. pp.1328-1336. Available at: https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.08.204.
Magretta, J. (2002). Why business models matter.‏ Harvard Business Review, 80(5), 56-92.
Nikolaeva, R. (2006), "E‐commerce adoption in the retail sector: empirical insights", International Journal of Retail & Distribution Management, 34)4/5(, 369-387. Available at: <https://doi.org/10.1108/09590550610660288>.
Osterwalder, A. (2004). The business model ontology a proposition in a design science approach (Doctoral dissertation, Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales).
Rodgers, J. A., Yen, D. C., and Chou, D. C. (2002). "Developing e‐business; a strategic approach". Information Management & Computer Security, 10(4), pp.184–192. Available at: <https://doi.org/10.1108/09685220210436985>.
Sabri, E. H., and Beamon, B. M. (2000). A multi-objective approach to simultaneous strategic and operational planning in supply chain design. Omega, 28(5), 581-598.
Scott-Kemmis, D. (2012). Responding to Change and Pursuing Growth: Exploring the Potential of Business Model Innovation in Australia, Australian Business Foundation.
Wirtz, B. W., Pistoia, A., Ullrich, S., and Göttel, V. (2016). Business models: Origin, development and future research perspectives. Long range planning, 49(1), 36-54.
Zhao, J., Wang, S., and Huang, W. V. (2008). A study of B2B e-market in China: E-commerce process perspective. Information & Management, 45(4), 242-248.‏
Zott, C., and Amit, R. (2010). Business model design: an activity system perspective. Long range planning, 43(2-3), 216-226.