ویژگی‌های روانشناختی مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز، استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

3 مربی دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت

چکیده

امروزه کارآفرینان را موتور محرکه توسعه و رشد اقتصادی می‏ دانند و از عناصر ضروری ایجاد و توسعه کسب و کار‏های جدید و اشتغال‏زایی به شمار می ‏آورند. با توجه به درصد بالای بیکاری فارغ التحصیلان رشته‏ های کشاورزی، ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان این رشته می‏تواند نقش مهمی در اشتغال‏زایی آن‏ ها ایفا کند. این پژوهش توصیفی – همبستگی با هدف شناسایی وضعیت کارآفرینی در دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و عوامل مؤثر بر آن به‏ منظور طراحی نظام آموزشی مبتنی بر کارآفرینی انجام پذیرفت. جامعه آماری تحقیق 550 نفر از دانشجویان دانشکده کشاورزی بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 190 نفر تعیین و بطور تصادفی ساده انتخاب شدند. متغیر وابسته تحقیق، وضعیت کارآفرینی دانشجویان بود. برای برآورد وضعیت کارآفرینی دانشجویان از مدل رگرسیون لاجیت طبقه بندی شده استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که 65/3 درصد دانشجویان غیر‏کارآفرین، 21/1 و 13/6 درصد نیز به ترتیب در وضعیت کارآفرین ضعیف و کارآفرین بالقوه قرار داشتند. این امر بیان کننده لزوم بازنگری در محتوای برنامه آموزشی جهت تقویت و توسعه روحیه کارآفرینی در دانشجویان می‏باشد. نتایج برآورد مدل لاجیت طبقه‏ بندیشده نشان داد که از ویژگی‌های روانشناختی مورد مطالعه ریسک-پذیری، توفیق طلبی و خلاقیت بر کارآفرینی دانشجویان مؤثر می‏باشند. همچنین، کارآفرینی در دانشجویان مقطع کارشناسی نسبت به کارشناسی ارشد و دانشجویانی که درس کارآفرینی را گذرانده بودند نسبت به سایر دانشجویان بیشتر بود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological Characteristics Affecting the Entrepreneurship of Agricultural Students of Tabriz University

نویسندگان [English]

  • Shapour Zarifian 1
  • Esmaeil Pishbahar 2
  • Mehdi Adeli Sardoei 3
  • Omid Sharifi 3
1 Associate Professor, Rural Development and Extension Dept., Faculty of Agriculture, University of Tabriz
2 Assistant Professor, Dept. of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
3 Instructor, Faculty of Agriculture, University of Jiroft
چکیده [English]

Today, the entrepreneurs are known as the engine of development and economic growth. They are essential elements for development of new businesses and jobs. Due to the high percentage of unemployed graduates in agriculture, strengthening the entrepreneurial spirit of agricultural students could play a major role in creating jobs by them. This descriptive – correlation study was conducted for identifying entrepreneurship status of the agricultural students of Tabriz University in order to set up an entrepreneurship-based educational system. The population of the study was 550 students of the agricultural college and sample size was determined as 190 by using the Cochran formula, who were randomly selected. Dependent variable was entrepreneurship status of the students. Order logit model used to estimate the determinants of entrepreneurship for agricultural students. Results showed that 65.3 percent of the students have not shown any sign of entrepreneurs, 21.1 percent and 13.6 percent were weak entrepreneurs and potential entrepreneurs, respectively. Results indicates the necessity for changing the educational system for strengthening and developing the students' entrepreneurship. Logit model showed that three psychological characteristics:"risk-taking propensity", "achievement needs" and "creativity" had significant effects on the entrepreneurship of agricultural students. In addition, entrepreneurship status of the undergraduate students was more than the post-graduate students, and the students who passed course of entrepreneurship more than the others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture
  • creativity
  • Entrepreneurship
  • Need for Achievement
  • Ordered Logit Regression Model
  • Risk-Taking
احمد­پور داریانی، م. (1382).کارآفرینی و نقش آن در اقتصاد ملی؛ مجموعه مقالات کارآفرینی و تکنولوژی پیشرفته، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
احمدپور داریانی، م.، و مقیمی، س. م. (1388). مبانی کارآفرینی، تهران: انتشارات فراندیش.
اسکندری، ف. (1385). عوامل مؤثر بر عملکرد کارآفرینانه دانش آموختگان آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی، پایان نامه دکتری، کرج: پردیس دانشکده کشاورزی.
اورعی یزدانی، س. (1373). انگیزه توفیق‏طلبی عامل خود‏کنترلی و کارآفرینی. فصلنامه دانش و مدیریت، شماره 26، صص 40.
برومند­نسب، م. (1382). بررسی روابط ساده و ترکیبی وضعیت اقتصادی – اجتماعی، توفیق طلبی، ریسک­پذیری، خلاقیت و اعتماد بنفس با کارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
حسینی، م.، حسینی.، ج.ف.، و سلمان­پور، م.ر. (1388). عوامل تأثیر­گذار بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده­های کشاورزی استان تهران، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 5، شماره 2، صص101- 112.
حسینی، م.، و عزیزی، ب. (1385). برسی عوامل مؤثر برتوسعه و مهارت­های کارآفرینی دانشجویان سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 38، شماره 2، صص 241–251.
حسینی لرگانی، س. م.، میرعرب رضی، ر.، و رضائی، س. (1387). آموزش کارآفرینی در هزاره جدید: زیرساختی برای اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، دوره 14، شماره 4، صص 119–137.
خسروی­پور، ب.، سلمان­پور، م.ر.(1390) . شناسایی عوامل آموزشی در مجتمع آموزش جهاد کشاورزی شهید کریمی گرگان با تأکید بر توانمندی کارآفرینانه دانشجویان، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 7، شماره1، صص 89-99.
زمانی، غ.، و شریف زاده، م. (1385). روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی (مطالعه موردی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز). مجله علوم کشاورزی ایران، جلد37، شماره 1، صص 115-107.
صادقی، ح. و همایون‌فر، م. (1382). سهم بخش کشاورزی در اشتغال و کاهش بیکاری. قابل دسترسی در:www.Iran.ac.ir>.>
عزیزی، م. (1382). مطالعه زمینه بروز و توسعه کارآفرینی در دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی.
قوامی، ه.، و لطفعلی پور، م. ر. (1387).عوامل مؤثر بر انتخاب کارآفرینی در مقایسه با اشتغال دستمزدی دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد. مجله دانش و توسعه، دوره 15، شماره 24، صص 163 – 182.
کبیری، ف.، محمد­رضائی، ر.، و ظریفیان، ش. (1386). بررسی رابطه استعداد­های کارآفرینی کلزا کاران شهرستان کازرون با سطوح پذیرش کلزا، خلاصه مقالات اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمان­های آینده، تهران.
مرادی، ح.، بیژنی، م.، برادران، م.، شعبانعلی فمی، ح.، و آجیلی، ع. (1391). نقش مؤلفه­های اطلاعاتی – ارتباطی توسعه حرفه‏ای در توسعه کارآفرینی سازمانی(مطالعه موردی: مدیریت ترویج کشاورزی استان کرمانشاه)، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 8، شماره 1، صص 115-121.
ملکی، ط.، و رستمی، ف. (1392). مانع‌ها و راه‌کار­های مناسب کارآفرینی در آموزش کشاورزی (مورد بررسی: مرکز آموزش علمی- کاربردی کشاورزی ماهی دشت)، فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 24، صص 81-71.
هاشمی­داران، ح. (1384). اشتغال و کارآفرینی در بخش کشاورزی ایران. مجموعه مقالات همایش ملی کارآفرینی، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، صص 491-523 .
هزار­جریبی، ج. (1382). بررسی میزان کارآفرینی دانش­آموختگان علوم انسانی در عرصه نشریات فرهنگی و اجتماعی شهر تهران؛ رساله دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.
هوشمندان مقدم­فرد، ز.، رضوانفر، ا.، موحد محمدی، ح.، و شمس، ع. (1390). سنجش میزان روحیه کارآفرینی هنرجویان هنرستان­0های استان زنجان، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 7، شماره 2، صص 105 – 115.
 
Clark, B.R. (2004). The entrepreneurship university demand and response: Theory and practice. Tertiary education management. Vol.22، spring.
Faris, S. (1999). Seeking Entrepreneurial Origins: Are Entrepreneurs Born or Made? Available at:                                http: www.celcee.edu.
Howard, S. (2004). Developing Entrepreneurial Potential in Youth: The Effects of Entrepreneurial Education and Venture Creation. University of South Florida Repot, pp. 3-17.
Lumpkin, G.T., and Erdogan, B. (1999). If not entrepreneurship, can psychological characteristics predict entrepreneurial orientation? A pilot study. USASBE/SBIDA Annual National Conference Sailing the Entrepreneurial Wave into the 21st Century. San Diego, California.
Olson, D. E. (2000).The role of entrepreneurial personality characteristics on entry decisions in a simulated market. United States Association of Small Business & Entrepreneurship (USASBE) /Small Business (20),20.
Pitesco, E. (2000). Enterprise culture and education. International Small Business Journal, 11,3, 11 – 33.
Postigo, S. (2002). Entrepreneurship education in Argentina: The case of Santander University Proceedings of the Conference Entitled. The Internationalizing in Entrepreneurship Education and Training, Malaysia.
Schein, E. H. (1994). Entrepreneurs: What they are really like. Vocational Education Journal, 64(8), 40-47.