تحلیل محتوای اظهارات نمایندگان مجلس و دولت در صحن علنی مجلس شورای ملی پیشین با تأکید بر عوامل میدانی ترویج کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی- وزارت جهاد کشاورزی

چکیده

مجلس مهم‌ ترین نهاد قانون‌گذاری در هر کشور است. اهمیت مباحث صورت گرفته در این نهاد محدود و منحصر به مصوبات آن نیست. به طوری که اظهارات عنوان شده در صحن مجلس نشان دهنده جهت‌ گیری نمایندگان مجلس و همچنین دولت نسبت به مباحث روز جامعه است. هدف مقاله تحلیل اظهارات نمایندگان مجلس شورای ملی سابق و دولت در خصوص عوامل میدانی ترویج کشاورزی(مروجین کشاورزی، مروجین خانه ‌داری و سپاهیان ترویج و آبادانی) در دوره های 17 تا 24 مجلس شورای ملی است. روش تحقیق مورد استفاده تحلیل محتوائی است. نتایج حاصل نشان می دهد که تا یک دهه پس از شروع رسمی فعالیت‌ های ترویجی در کشور، عاملین ترویج در صحن مجلس مطرح نشده بودند. اما، پس از ایجاد سپاه ترویج و آبادانی(1343)، بیشترین کانون توجهات متوجه این دسته از عاملین ترویج گردید، به طوری که به مناسبت‌ های مختلف از سپاهیان ترویج و آبادانی در صحن مجلس نام برده می‌شد. و در مقابل، مروجین خانه‌ داری از کمترین توجه در اظهارات نمایندگان مجلس و دولت برخوردار بودند. همچنین، با نزدیک شدن به سال‌ های انقلاب (1357) انتقاد به سپاه ترویج و آبادانی افزایش یافت.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Content Analysis of Statements of Ex-National Parliament and Government Representatives of Iran with Emphasis on Agricultural Field Extension Agents

نویسنده [English]

  • Abbas Noroozi
Assistant Professor, Emam Khomeini Higher Education Center
چکیده [English]

Parliament is the most important legislative institution in each country. Statements expressed in parliament show attitudes of parliament and government representatives on topics of the society. The goal of this paper is to analyze statements of both parliament and government representatives on field extension agents including home economics, agricultural extension agents and development and extension corps in courses 17th-24th parliament of Iran. The research method is content analysis. Findings indicate that until one decade after starting extension activities in Iran neither parliament nor government representatives spoke about field extension agents in parliament. After establishment of development and extension corps (1964), this group of field extension agents were considered more than 2 other groups. Against, the lowest attention belonged to home economics. Besides, the most criticisms about development and extension corps was seen in years leading up to the Islamic revolution (1979).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Extension
  • content analysis
  • Iran
  • Parliament
زمانی­پور.، ا. (1373). ترویج کشاورزی در فرایند توسعه. بیرجند: انتشارات مؤلف. 
سرمد، ز.، بازرگان، ع.، و حجازی، ا. (1387). روش­های تحقیق در علوم رفتاری . تهران : انتشارات آگاه.
کرمی، ع.، و فنایی، ا. (1373). بررسی نظریه پردازی­ها در ترویج. جلد دوم. تهران: معاونت ترویج و مشارکت مردمی.
نوروزی، ع.(1388). تاریخ شفاهی ترویج کشاورزی در ایران، مصاحبه با دکتر اسماعیل شهبازی. مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد.
وزیر­پور کشمیری، م.، سه­دهی، م.، و صابری، م. ک. (1391). تحلیل محتوای چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات از سال 1380- 1386. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، شماره 89، صص128-112.
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی  ( قبل از انقلاب) و مجلس شورای اسلامی ( بعد از انقلاب). دوره 19، جلسه: 408؛ دوره 20، جلسه های :10 و 15؛دوره 21، جلسه های: 28، 94، 100 ،102، 104 ،113، 122 ، 123، 123،133،134،136،162، 182، 192، 194،  198، 199،218،217، 225، 228، 233، 235، 236، 247، 257، 259، 279، 290، 292، 305، 316و 328؛دوره 22، جلسه های 14، 23، 27، 48، 75، 82، 115و 135؛ دوره 23، جلسه های 5، 20، 29، 30، 73، 83، 90، 100، 150، 151، 178و 206؛دوره 24، جلسه های: 71، 72، 167و 203.
ملک محمدی، ا. (1377). ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی. جلد اول ، سیر تکاملی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.