واکاوی زیست‌بوم دانشگاه کارآفرین در آموزش عالی کشاورزی: کاربرد روش‌شناسی سامانه‌های نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 مدرس مدعو، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

شناخت و مدیریت سازوارشونده تحول نظام ­های دانشگاهی و گذار نسلی آن‌ها؛ به‌دلیل تعدد کنشگران و دست‌اندرکاران و نیز ابعاد چندگانه و هم‌وابسته؛ نیازمند رویکرد و روش‌شناسی سیستمی است. این تحقیق دانشگاه پژوهانه به لحاظ هدف کاربردی بوده و در پی تحلیل زیست‌بوم دانشگاه کارآفرین در آموزش عالی کشاورزی مبتنی بر موردکاوی تجربی است. مورد مطالعه در این تحقیق، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بود که تلاش نهادمندی را برای گذار به دانشگاه کارآفرین آغاز نموده است. این تحقیق با بهره ­گیری از روش ­شناسی سامانه­ های نرم به انجام خواهد رسید. اطلاعات مورد نیاز از طریق تحلیل اسنادی و مصاحبه نیمه‌ساختارمند با نمونه‌ای برگزیده از مدیران، اعضای هیأت علمی، کارشناسان، دانشجویان و دانش‌آموختگان منتخب به دست آمد. با تحلیل موقعیت مسئله‌مند، ارائه تصور غنی، تحلیل کاتوو و تعاریف ریشه ­ای از زیست ­بوم دانشگاه کارآفرین به‌عنوان گام‌های کلیدی مرسوم در فرآیند روش ­شناسی سامانه­ های نرم، مجموعه‌ای از اقدامات نهادی بهبودگرا برای توسعه زیست‌بوم کارآفرینی در دانشگاه پیشنهاد شد. با تحلیل روایت کیفی صورت گرفته، ابعاد کلیدی زیر برای موقعیت ‌مسئله‌مند شناسایی شد: (1) ناکامی دانشگاه در پرورش دانش‌آموختگان کارآفرین برای غنابخشی به بازار کار؛ (2) فقدان برنامه‌مندی راهبردی دانشگاه برای تحول متوازن و توسعه یکپارچه زیرساخت‌ها و رشد همه‌جانبه شاخص‌های عملکردی؛ (3) ضعف حکمرانی شایسته و یکپارچه آموزش عالی و ناهمگرایی و ناهم‌زمانی سطوح این نظام؛ (4) عدم توسعه منسجم ساختاری برای پیشبرد کارآفرینی؛ (5) انگاره نادرست گذار دانشگاهی مبتنی بر اولویت‌بخشی به کارکرد کارآفرینی به قیمت کم‌رنگ شدن کارکرد و زوال بنیه آموزش و پژوهش دانشگاه؛ (6) چالش شکل‌دهی شبکه اجتماعی نهادی فراگیر با محوریت یک دانشگاه درون‌گرا. درس‌های آموخته از تجربه موردی حرکت یک دانشگاه در مسیر کارآفرینانگی با چشم‌انداز تحقق زیست‌بوم دانشگاه کارآفرین، مبین لزوم گذر از چالش‌های متعدد به هم ‌مرتبط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Entrepreneurial University Ecosystem in Agricultural Higher Education: An Application of Soft Systems Methodology

نویسندگان [English]

  • M. Sh Sharifzadeh 1
  • Gh. H Abdollahzadeh 1
  • M Sharifi 2
1 Associate Professor,Department of Agricultural Extension and Education, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Adjunct Instructor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Due to the multiplicity of actors and stakeholders as well as multiple and interdependent dimensions, understanding and managing the evolution of academic systems and their generational transition require a systematic approach and methodology. This institutional research was aimed at analyzing the ecosystem of entrepreneurial university in agricultural higher education based on an empirical case study. The case of study was Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, which initiated an institutionalized effort to transition to entrepreneurial university. This research was conducted using soft systems methodology. The required information was obtained through document analysis and semi-structured interviews with a sample of selected managers, faculty members, experts, students, and graduates. Some institutional improvement actions for entrepreneurial ecosystem development at the university were proposed using Problematic Situation analysis, Rich Image, CATWOE analysis, and Root Definitions of the entrepreneurial university ecosystem as key steps in the soft systems methodology process. In addition, the following key aspects of the problematic situation were identified through a qualitative narrative analysis: (1) failure of the university to foster entrepreneurial graduates to leverage the labor market; (2) lack of strategic planning in university agenda for balanced transformation and integrated infrastructure development, and comprehensive development of performance indicators; (3) the weakness of decent and integrated governance of higher education and the heterogeneity and asynchrony of the levels of this system; (4) lack of coherent structural development to promote entrepreneurship; (5) inappropriate university transition pattern: prioritizing entrepreneurial function in favor of functional deficiency and degradation of education and research functions of the university; (6) the challenge of forming an inclusive institutional social network based on an ego-centered and self-serving university. Lessons learned from this case experience of shaping an entrepreneurial university ecosystem illustrated the necessity of going through several interrelated challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship ecosystem
  • Agricultural higher education
  • Entrepreneurial university
  • Soft systems methodology
انتظاری، ی. (۱۳۹۷). زیست‌بوم کارآفرینی نوآورانه: الگوی عمومی و پیام‌هایی برای ایران. توسعه کارآفرینی، 11(1)، 40-21.
داوری، ع.، سفیدبری، ل.، باقرصاد.، و. (۱۳۹۶). عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ. توسعه کارآفرینی، دوره 10، شماره 1، صص 120-100.
شریف‌زاده، م. ش.، عبدالله­زاده، غ.، نجفی‌نژاد، ع. (۱۳۹۷). موردکاوی تجربه گذار به دانشگاه کارآفرین: دانشگاه بسان یک زیست‌بوم کارآفرینی خرد. کارآفرینی در کشاورزی، دوره 5، شماره 2، صص 69-33.
شریف‌زاده، م. ش.، عبدالله­زاده، غ. (تدوین‌گران) (۱۳۹۵). برنامه راهبردی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (1396-1400): پیش به سوی دانشگاه کارآفرین. (گزارش برنامه راهبردی). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
عبدالله­زاده، غ.، شریف‌زاده، م. ش. (۱۳۹۹). زیست‌بوم کارآفرینی دانشگاه‌محور در کشاورزی: چارچوبی برای مهندسی نهادی پژوهش، فناوری و آموزش عالی نوآفرین. گرگان: انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
میگون پوری، م. ر.، عربیون، ا.، پوربصیر، م. م.، مبینی دهکردی، ع. (۱۳۹۷). مدل سازی و پیکره‌بندی عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی. توسعه کارآفرینی، دوره 11، شماره 3، صص 560-541.
 
Belitski, M., and Heron, K. (2017). Expanding entrepreneurship education ecosystems. Journal of Management Development, 36 (2), 163-177.
Breznitz, S. M., and Zhang, Q. (2019). Fostering the growth of student start-ups from university accelerators: An entrepreneurial ecosystem perspective. Industrial and Corporate Change, 28(4), 855-873.
Checkland, P. (1981). Systems thinking, systems practice. London: John Wiley & Sons.
Checkland, P. (2000). Soft systems methodology: A thirty year retrospective. System Research, 17, 111-158.
Curley, M., and Formica, P. (2013). Designing Creative Spaces for Idea Generation and Start-up Experiments: The Role of University Ecosystems. Industry and Higher Education, 27(1),9-14.
Curvelo Magdaniel, F. T. J. (2019). The entrepreneurial university stimulating innovation through campus development: The MIT (Massachusetts Institute of Technology) case. In: Peris-Ortiz M., Ferreira J., Merigó Lindahl J. (eds) Knowledge, Innovation and Sustainable Development in Organizations. Innovation, Technology, and Knowledge Management. Switzerland: Springer.
LiSun, S., Zhang, Y., Cao, Y., Dong, J., and Cantwell, J. (2019). Enriching innovation ecosystems: The role of government in a university science park. Global Transitions, 1(1), 104-119.
Mason, C., Anderson, M., Kessl, T., and Hruskova, M. (2020). Promoting student enterprise: Reflections on a university start-up programme. Local Economy, 35(1), 68-79.
Matt, M., and Schaeffer, V. (2018). Building entrepreneurial ecosystems conducive to student entrepreneurship: New challenges for universities. Journal of Innovation Economics & Management, 25(1),9-32.
Pugh, R., Lamine, W., Jack, S., and Hamilton, E. (2018). The entrepreneurial university and the region: what role for entrepreneurship departments? European Planning Studies, 26(9), 1835-1855.
Zmiyak, S. S., Ugnich, E. A., and Krasnokutskiy, P. A. (2019). Generation and commercialization of knowledge in the innovational ecosystem of regional university in the conditions of information economy establishment in Russia. In: Popkova E., Ostrovskaya V. (eds) Perspectives on the use of new information and communication technology (ICT) in the modern economy. ISC 2017. Advances in intelligent systems and computing, vol 726. Switzerland: Springer.