شناسایی عوامل مؤثر بر خلاقیت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، کرج، ایران

2 محقق و مدرس مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، کرج، ایران.

4 کارشناس مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

امروزه نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه شرکت­ های بخش خصوصی و سازمان ­های دولتی است. نیروی انسانی خلاق، نوآور و با بهره ­وری بالا سهم عمده ­ای از موفقیت سازمانی را به خود اختصاص داده است. در همین راستا هدف این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر خلاقیت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بود که با استفاده از فرمول کوکران 305 نفر از آن‌ها و با روش نمونه­ گیری خوشه­ ای انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن با نظرسنجی از متخصصان در حوزه موضوع مورد پژوهش و پس از انجام اصلاحات ضروری تأیید شد. برای بررسی روایی سازه نیز در قالب معادلات ساختاری از شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) استفاده شد. همچنین در این مطالعه به‏ منظور سنجش پایایی ابزار اندازه ‏گیری پژوهش از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) استفاده شد که همگی از میزان قابل قبولی برخوردار بودند. نتایج معادلات مدل‌سازی ساختاری نشان داد که به ترتیب سه عامل ساختار سازمانی، عوامل فردی و عوامل گروهی بیشترین تأثیر معنی­داری را بر خلاقیت کارکنان داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting the Creativity of Employees in the Ministry of Jihad Agriculture

نویسندگان [English]

  • A Mokhber Dezfoli 1
  • O Jamshidi 2
  • S. D Hajimirrahimi 3
  • M Teymori 4
1 Faculty Member of Imam Khomeini Higher Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization, Karaj, Iran.
2 Researcher and Instructor at Imam Khomeini Higher Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization, Karaj, Iran.
3 Associate Professor of Imam Khomeini Higher Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization, Karaj, Iran.
4 Researcher and Instructor at Imam Khomeini Higher Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Today, human resources is regarded as the most important asset of private sector companies as well as governmental agencies. Creative, innovative, and highly productive human resources is a major contributor of organizational success. In this regard, the aim of this study was to identify factors affecting the creativity of employees of the Ministry of Jihad Agriculture. The statistical population of the current study was the staff of the Ministry of Jihad Agriculture. Out of this population, 305 cases were selected using Cochran's formula and cluster sampling. The main research tool was a questionnaire which its content validity was confirmed by a panel of experts and construct validity was evaluated by average variance index (AVE). Also, Cronbach's alpha coefficients and composite reliability (CR) indices were used to measure the reliability of the research tool in this study. The results of reliability tests revealed that all of observations were at an acceptable level. The results of structural equation modeling showed that the three factors of organizational structure, individual factors, and group factors had the greatest significant effects on employee creativity, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Employees
  • Organizational structure
  • Individual factors
  • Group factors
فیضی، م.، اسمی، ک. (1388). بررسی تحلیلی رابطه ساختار سازمانی و خلاقیت سازمانی مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهر شیراز. دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران، تهران، 12 آبان، صص 18-1.  قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: < <https://www.civilica.com/Paper-ICIC02-ICIC02_033.html
حقیقی، ع.، و سماواتیان، ح. (1390). رابطه ویژگی‌های شخصیتی همکاران و زیردستان با نحو ارزیابی آنان از عملکرد سرپرستان و مدیران. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال 12، شمار 4، صص 90-82
رحمان­سرشت، ح.، شاکری، ا.، و شکری، ع. (1396). اثر سلامت سازمانی و خلاقیت کارکنان بر بهره­وری کارکنان با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری. مجله مدیریت بهره­وری، دوره 11، شماره 42، صص 60-37.
عبداللهی، ب.، و رضایی، س. (1393). تأثیر نیاز به شناخت، انگیز خودافزایی و گرایش به یادگیری بر خلاقیت کارمندان فروش. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال 15، شماره 4، صص 68-58.
محمدنژاد، ع. (1387). بازنگری در نظام پیشنهادات: راهکارهای مبتنی بر خلاقیت و بهسازی سازمانی با تقویت تفکر روانشناختی کارکنان. دومین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمان‌های دولتی و مؤسسات خدماتی. تهران، 21 و 22 آبان. قابل دسترس در آدرس اینترنتی: <https://civilica.com/doc/56847/>.
نیک­پی، ا.، و زندکریمی، م. (1397). بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر بی‌تفاوتی سازمانی با نقش میانجی خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه:کارکنان دانشگاه لرستان). فصلنامه علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 8، شماره 2، صص 229-264.
 
Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., and Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal. 39 (5) 1154-84.
Gangadharappa, N. R., Acker, D. G., Chengappa, P. G., Ganesamoorthi, S., Kumar, S., Sajeev, M. V., and Shen, D. (2007). Social capital and ability to change among Indian farmers. International Conference on 21th century challenges to sustainable agri-food systems. India, 23 May 2007. 129-139
Guilford, J. P. (1959). Creativity and its cultivation. Traits of Creativity, 142-161.
John-Steiner, V. (2000). Creative collaboration. New York: Oxford University Press.
Lopez-Cabrales, A., Perez-Luno, A., and Cabrera, R.V. (2009). Knowledge as a mediator between HRM practices and innovative activity. Human ResourceManagement, 48, 485–503.
O'Hara, L., and Sternberg, R. (2001). It doesn't hurt to ask: Effects of instructions to be creative, practical, or analytical on essay-writing performance and their interaction with students' thinking styles. Creativity Research Journal, 13. Doi: 197-210. 10.1207/S15326934CRJ1302_7.
Oldham, G.R. (2003). Stimulating and supporting creativity in organizations. In S. E. Jackson., M. A. Hitt., and A. S. DeNisi (Eds.), Managing knowledge for sustainedcompetitive advantage (pp. 243–273). San Francisco: Jossey-Bass.
Ozbiligin, M.(2005). Theory and practice, international human resource management. London: Dalagrave Macmlilan.
Pandey ,Sh., and Sharma, R. R. K. (2009). Organizational factors for exploration and exploitation Journal of Technology Management & Innovation, (4)1, 48-58.
Rhodes, M. (1961). An analysis of creativity. The Phi Delta Kappan, 42(7), 305-310.
Sawyer, R. K. (2006). Explaining creativity: The science of human innovation. New York: Oxford University Press.
Scott, G., Leritz, L. E., and Mumford, M. D. (2004). The effectiveness of creativity training: A quantitative review. Creativity Research Journal, 16(4), 361-388.
Shalley, C. E., Zhou, J., and Oldham, G. R. (2004) The effects of personal and contextual characteristics on creativity: Where should we go from here? Journal of Management. 30(6), 933-58.
Shalley, C. E., and Gilson, L. L. (2008). What leaders need to know: A review of social and contextual factors that can foster or hinder creativity. Leadership Quarterly, 15(53), 33-53.
Shin, S. J., Kim, T. Y., Lee, J. Y., and Bian, L. (2012), Cognitive team diversity and individual team member creativity: A cross-level integration. Academy of ManagementJournal, 55, 197-212.
Torrance, E. P. (1974). Norms–technical manual Torrance test of creative thinking. Minisota: UN press.