بررسی نقش ترویج کشاورزی در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آموزشی، موسسه آموزش وترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات ،آموزش وترویج کشاورزی،تهران ایران.

2 استادیارپژوهشی سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، تهران ایران.

3 دانش آموخته دکتری توسعه کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف کلی از انجام این مطالعه بررسی نقش و جایگاه ترویج کشاورزی در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور دستیابی به یک نظام ترویج نوآوری محور و پاسخگو بود. وجود چنین نظامی برای ارتقای بهره‌وری تولید در سطوح عملیاتی، پیرامونی و سیاست‌گذاری و طراحی نقشه راه برای ترویج کشاورزی کشور ضروری است. در این راستا نقشی که نظام ترویج کشاورزی در تحقق اهداف کلان وزارت جهاد کشاورزی و طراحی سیاست‌ها و راهبردهای آن ایفا می‌کند مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کیفی بوده و با بهره‌گیری از روش‌های نمونه‌گیری، اعتبارسنجی و جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل کیفی انجام شده است. جامعه آماری مدیران و دست‌اندرکاران نظام برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی در معاونت‌های اجرایی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بودند. برای انتخاب نمونه ‎ها از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی هدفمند و برای جمع‌آوری اطلاعات دست‌اول از تکنیک‌هایی مانند مصاحبه، جلسات بحث گروهی متمرکز و اسنادپژوشی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از ضریب تغییرات، کارگاه تجزیه و تحلیل مشارکتی، تکنیک‌های طوفان اندیشه و روش تجزیه و تحلیل سوات (SWOT) استفاده گردید. بر اساس نتایج تحقیق، راهبرد تدافعی در اولویت اول، راهبرد بازنگری دراولویت دوم، راهبرد تنوع‌ بخشی در اولویت سوم، راهبرد تهاجمی در اولویت چهارم برای انجام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ترویج کشاورزی قرار گرفتند. در نهایت چهار محور اساسی برای نقش‌آفرینی در نظام علمی و فناوری، توسعه و تقویت پژوهش‌های کاربردی، توسعه و تقویت فعالیت‌های ترویجی، بازنگری و سازماندهی آموزش، چابک سازی اصلاح ساختار و تقویت ابعاد پیشنهاد شد تا در دستور کار برنامه ریزان و سیاست‌گذارن قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Agricultural Extension in the Planning and Policy-Making System of Ministry of Agricultural Jihad

نویسندگان [English]

  • M Khodavardian 1
  • P Falsafi 1
  • S Rahmani 2
  • S Jangchi Kashani 3
1 Assistant Professor of Agricultural Education and Extension Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Research, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Student in Agricultural Development, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The general purpose of this study was to investigate the role and position of agricultural extension in the planning and policy-making system of the Ministry of Agricultural Jihad in order to achieve an innovative and responsive extension system. Existence of such systems is imperative to improve the production efficiency at operational, peripheral, and policy levels. In this regard, the role of agricultural extension in achieving the macro goals of the Ministry of Agricultural Jihad and designing its policies and strategies has been addressed through this research endeavor. This research is a qualitative study and has been done by qualitative sampling, validation, and data collection/analysis methods. The statistical population consisted of managers and practitioners involved in the planning system of the Ministry of Agricultural Jihad in the executive deputies and Organization for Research, Education and Extension of Agriculture. The selection of samples was carried out using purposeful and non-random sampling approach. In addition, the techniques including interviews, focus group discussions, and documentation were employed to collect the required data. CoefficientS of variation and participatory analysis workshop, brainstorming, analysis method (SWOT) were used for data analysis purpose. Defensive, review, diversification, and offensive strategies respectively ranked first, second, third, and fourth in terms of priority for agricultural extension planning and policy-making. Finally, four basic axes were proposed for role-playing in the scientific and technological system, developing and improving applied research, promoting extensional practices, revising and reorganizing education, accelerating and modifying the structure, and strengthen the dimensions that can be used by policy-makers and decision-makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning and policy making system
  • Agricultural extension
  • Ministry of Agricultural Jihad
حسینی، س.م.، و اسکندری، ف. (1387). سازوکارهای ارتباطی موجود میان تحقیق و ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 4، شماره 2، صص 11-1.  
رضائی مقدم، ک.، و فاطمی، م. (1398).  راهبردهای بهبود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 15، شماره 2، صص 251- 223.
رعنایی کردشولی، ح.، و مرتضوی، م. (1395). اصلاحات ساختاری در نظام ترویج کشاورزی ایران. تهران: نشر آموزش کشاورزی، چاپ اول.
سوری، س.، صدیقی، ح.، و پزشکی‌راد، غ. (1391). شناسایی مشکلات و محدودیت‌‏های فعالیت‌های نظام ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی (مطالعه موردی حوزه ستادی وزارت کشاورزی و مرکز استان قم). مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 43 دوره 43، شماره 2، 252-241.
عبدالهی، م. (1380). ترویج کشاورزی و عملکرد آن در ایران، تحلیل عملکرد ترویج و جایگاه و نقش آن در توسعه کشاورزی؛ وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت ترویج، صص 221-219.
علیزاده، ن.، علیپور، ح.، نیکویی، ع.، حاجی میررحیمی، س. د.، بخشی جهرمی، ا.، و حسن‌پور، ب. (1397). شناسایی چالش‌ها و الزامات ترویج کشاورزی و آسیب‌شناسی وضع موجود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 14، شماره 2، صص 35-21.
کاکه آذر، ر.، و توسل، ن. (1399). اولویت‌بندی چالش‌ها و عوامل موثر بر بهبود نظام نوین ترویج کشاورزی در شهرستان کرمانشاه، هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست پایدار، تهران، 6 تا 8 آبان، صص 243-233.
میرزایی، ر.، صدیقی، ح.، و فلسفی، پ. (1386). ارزیابی نظام ترویج کشاورزی ایران. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 3، شماره 2، صص 67 – 57.
وزارت جهاد کشاورزی. (1393) .گزارش وضعیت ترویج کشاورزی ایران ارائه شده در کشور فیلیپین،( منتشر نشده ) ، معاونت ترویج کشاورزی. ، سازمان تحقیقات ، آموزش وترویج کشاورزی. تهران.
Action, T. )2011.( The role of planning in the implementation of agricultural extension programs case study west Africa. Agriculture and Human Values, 9(4), 58-63.
Annette, T.)2014(. Programs to promote the role of policies to reduce poverty in rural areas. Journal of Political Economy. 102(1), 218-225.
Birgitte, R. )2013(. Evaluation of agricultural extension approach to the development of a global standard farm operations. Journal of Organic Systems, 5(1), 25-35
Bours, H. )2012(. Evaluation of publicly funded agricultural extension system in Somalia. Rural Sociology, 67(1), 114-131
Campi, M. )2009(. Evaluation of agricultural extension programs in Maldives, University of Wisconsin-Extension. Available at: <http://WWW.uwex.edu/ces/pdande/evaluate.htm>.
Dahlgren, U. )2011(. The promotion of agricultural development in Mexico. Annual Research and Review in Biology, 4(5), 778-789
Diaz, G. (2009). Policy analysis for sustainable agricultural productivity growth. Available at: <http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/evallogicmodel.htm>.
Fowode, S. )2010(. Evaluation of programs to promote agriculture and rural development. Journal of Political Economy, 80(2), 223-255
Himire, K. )2014(. Assessment of progress in improving the situation of farmers in India. Agriculture and Human Values, 12(6), 62-74.
Jeff  Coutts, H. )2015(. Evaluation models promote collaborative programs in agriculture. Agricultural Research and Extension Network paper No. 57, London. Available At:<https://www.couttsjr.com>.
Kassa, L. )2015(. Evaluation executive agricultural extension program for sustainable agricultural development. Journal of agriculture rural development, 1, 28–30.
Maaif, A. )2010(.Global perspective of sustainable development approach to agricultural requirements. Review of Agricultural Economics, 23(2), 386-403.
Matikanya, P. (2012). Evaluate the efficiency of agricultural extension. Rural Sociology, 55, 590-616
Melinda, Z. (2013). Assessment of national agricultural programs in order to promote globalization. Rural Sociology, 57, 620-619
Mdoe, P. (2014). Assessment of progress in agriculture, international labour office.Opin. Environ. Sustain. )pp.9–10). Available At: <https://www.nature.com>.
Queensland, N. (2015). Impact assessment and advocacy programs in southwest Asia. Annual Research and Review in Biology, 6(7), 546-554
Rajalahti, P. (2015). Monitoring and evaluation of agricultural research in order to access development indicators. Agrarian Research and Training Institute. Lc call No; HD1486.S83, P 38. Available At: <https://www.fao.org>.
Sandrine, N. (2013). Evaluation of programs to promote an increase in agricultural information to farmers in Ethiopia. American Journal of Agricultural Economics, 66(3), 312-320.
Swanson, K. (2008) .An overview of the history of agricultural extension services in Pakistan. Department of Agriculture & Extension Education. <https://www.econstor.eu >
Toowoomba, A. (2011). The reasons for promoting agricultural development program evaluation. Ecological Economics, 65, 145-154.