بررسی انگیزه زنان روستایی از راه‌اندازی کسب و کارهای خرد کشاورزی ـ ‌محور در استان‌های گیلان و مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

2 مدیر کل دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

چکیده

جامعه‎ شناسان معتقدند که نیرو محرکه‌ی کارآفرینان، انگیزه ­های درونی و شخصی آن­ ها ست که با تأثیرپذیری از محیط پیرامون تقویت می ­شود. بنابراین، برای کسب شناخت نسبت به چگونگی شکل گیری رفتار کارآفرینانه، شناخت انگیزه ­ی افراد مهم است. پژوهش حاضر که از نوع مطالعات کاربردی و غیرآزمایشی است، انگیزه زنان روستایی از راه­اندازی کسب و کارهای خرد کشاورزی ـ محور را در استان ­های گیلان و مازندران مورد بررسی قرار داد. در این تلاش پژوهشی، 131 نفر از زنان روستایی شاغل در 17 شهرستان مطالعه و 23 متغیرهای انگیزشی در توسعه کسب و کارها، اولویت­ بندی شد. یافته ­ها نشان داد که «دستیابی به استقلال مالی» با میانگین 4/50 از پنج، قوی­ ترین متغیر در توسعه‎ ی کسب و کار بود. همچنین، «افزایش قدرت کنترل بر سرنوشت خود»، «کاهش هزینه ­های خانواده»؛ و «بهبود وضعیت مالی و شرایط اقتصادی»، در رتبه­ های بعدی قرار گرفتند. به این ترتیب، اصلی­ ترین عامل برانگیزاننده­، دستیابی به قدرت کنترل بیشتر بر امور زندگی با جهت­ گیری اقتصادی بود. می‎ توان دریافت که کسب و کارهای خرد می ­توانند در پیشبرد اقتصاد خانوار روستایی و بهبود رفاه آن سهم قابل توجهی داشته باشند. بنابراین، تلاش برای توسعه­ ی این بنگاه­ ها در مسیر بیرون کشیدن اقشار آسیب ­پذیر جامعه از چنگال تله‎ ی فقر، در نوع خود یک راهبرد توسع ه­ای ارزشمند تلقی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Rural Women’s Motivations for Establishing Agriculture- based Micro-Enterprises in Gilan and Mazandaran Provinces

نویسندگان [English]

  • B Khosravipour 1
  • M Tahmasbi 2
  • M Baradaran 3
1 Professor of Agricultural Extension and Education Department, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran.
2 General Director of Beneficiaries, Education and Agricutural Accupations Bureau, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Agricultural Extension and Education Department, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran.
چکیده [English]

Many people believe that entrepreneurship is an innate trait and some people are born entrepreneurs from the beginning of the life, but some people consider it to a great extent, as an acquired ability that is the product of a complex psychological process and closely related to an individual’s motivation. The fact is that there is still no comprehensive and accurate knowledge of the factors that motivate people to become entrepreneurs. An important part of this issue goes back to the weaknesses of the theoretical foundation and scientific studies. Sociologists believe that the entrepreneurs’ driving force is their inner and personal motivations, which are strengthened during the life, via being influenced by the environment. Therefore, in order to gain knowledge about how an entrepreneurial behavior is formed, before anything else, it is better to examine people's motivations in this regard. The present study is an applied research in non-experimental research group, considering that it is seeking to investigate the rural women’s motivations for starting agriculture-based micro-enterprises in the provinces of Gilan and Mazandaran.131 rural women, owning agricultural micro- enterprises, in 17 cities of Gilan and Mazandaran provinces were studied and 23 motivational variables in business development were prioritized based on the coefficients of the changes obtained. Findings indicated that "achieving financial independence" with an average score of 4.50 out of five, was the strongest motivating variable for starting and running a business, and "increasing the power of control over one's own destiny", "helping to reduce some family expenses in certain areas, such as: providing processed agricultural products, etc.”, and "helping to improve financial situation and economic conditions of the family" ranked next, respectively. Thus, the rural women’s most main motivating factor in this study for starting an agricultural micro-business in the region has been to gain more control over life, via special economic orientation. Consequently, agricultural micro-businesses can make significant and considerable contribution to promoting the rural household economy, improving its welfare, and therefore, trying to develop such enterprises, as a valuable developmental strategy, can save the vulnerable strata of the rural society from the poverty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Agriculture-based micro-enterprises
  • Rural women
  • Gilan
  • Mazandaran provinces
آراستی، ز.، و اکبری‌جوکار، م. (1387). تحقیقی پیرامون ویژگی­های کسب و کارهای زنان کارآفرین تحصیل­کرده دانشگاهی و مشکلات آنان در راه­اندازی کسب و کار. دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال 15، شماره 32، صص 46ـ 37.
آراستی، ز.، ملکی. م.، والی‌نژاد، م.، و مبارکی، م. (1392). اﻧﮕﻴﺰه­های زنان کارآفرین در راه­اندازی کسب و کار تأثیر آن در رشد کسب و کار. مجله مطالعات اجتماعی- روانشناختی زنان، جلد 11، شماره 1، صص 92ـ71.
آگهی، ح.، میرک­زاده، ع.، و تقی‌بیگی، م. (1391). اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه مشاغل خانگی زنان روستایی. مجله زن و جامعه (جامعه‌شناسی زنان)، سال 3، شماره 3، صص 202ـ 181.
امینی، م. و احمدی شاپور آبادی، م. (1388). خوداتکایی زنان روستایی و تبیین عوامل اقتصادی مؤثر بر آن: مطالعه موردی استان اصفهان. مجله پژوهش زنان. سال 7، شماره 4، صص 29ـ7.
پوررجب، پ.، آزادمنش، ش.، و محمدی، م. (1393). نگرشی جامعه­شناختی به انگیزه­های شروع کسب و کار در زنان کارآفرین روستایی. مجموعه مقالات اولین همایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی، مشهد، 23 مهرماه، صص110-126.
جمشیدی، ع.، جمینی، د.، و نظری سرمازه، ح. (1393). بررسی عوامل پیش­برنده و بازدارنده­ی توسعه کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه موردی: زنان روستایی بخش میان­کوه شهرستان اردل). فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، سال 5، شماره 1، صص 94ـ57.
دادورخانی، ف. (1385). توسعه روستایی و چالش­های اشتغال زنان. مجله پژوهش­هایجغرافیایی، شماره 55، صص 171-188.
زراعی، ژ.، و همتی، م. (1390). فراز و فرود فضای کسب و کار، ارزیابی فضای کسب و کار کشور در سال 1390. فصلنامه تازه‌های اقتصاد، شماره 135، صص 163-160.
علی‌میرزایی، ع.، و طهماسبی، م. (1389). انگیزه زنان روستایی از انجام فعالیت­های کارآفرینانه (مطالعه موردی زنان روستایی دهستان مینوبار آبادان). اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز، 27 بهمن، صص 1011-997.
گلرد، پ. (1384). عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی. مجله پژوهش زنان. دوره 3، شماره 1، صص 123ـ 101.
فلاح جلودار، ر.، حسینی، س. ج.، حسینی، س. م.، و میردامادی، س. م. (1386). عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی شمال کـشور. فصلنامه علمی روسـتا و توسـعه، دوره 10، شماره 4، صص 116-87.
فلاح‌‏حقیقی، ن. (1394). میکروکارآفرینی و توانمندسازی زنان روستایی؛ چالش­های پیش رو. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، سال 2، شماره 1، صص 145ـ125.
نوری، ه.، و علی‌محمدی، ن. (1388). تحلیلی بر فعالیت­های اقتصادی زنان روستایی: مطالعه موردی شهرستان اصفهان. مجله جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، سال 20، شماره 2، صص 104ـ87.
هرسی، پ.، و بلانچارد، ک. (1382). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه: علی علاقه­بند. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 
Levent, T. B., and Nijcamp, P. (2011). Migrant female entrepreneurship: Driving forces, motivation and performance. In S. Desai., P. Nijkamp., and R. Stough.Cheltenham (Eds.), New directions in regional economic development: The role of entrepreneurship theory and methods, practice and policy, PP. 198-236. Edward Elgar.
McGehee, N. G., Kyungmi, K., and Gayle, R. J. (2007). Gender and motivation for agri-tourism entrepreneurship. Journal of Turism Management, 28, 280-289.
McKibben, B. (2007). Deep economy: The wealth of communities and durable futur. New York: Holt Paperback Times Books.
Okafor, C., and Amalu, R. (2010). Entrepreneurial motivations as determinants of women entrepreneurship challengs. Petroleum-gas university of ploiesti Bulletin. Economic Sciences Series. 2, 67-77.
Parvin, L., Rahman, M. W., and Jia, J. (2012). Determinates of women microentrepreneurship development: An empirical investigation in rural Bangladesh, International Journal of Economics and Finance, 4(5), 254-260.
Raman, K., and Jayasingam, S. (2008). Motivational factors affecting entrepreneurial decision. A comparison between malaysian women entrepreneurs and women non entrepreneurs. Journal of Communication of the IBIMA, 2, 85-89.
Ridge, M. (2014). Drivers of rural business growth, decline and stability. Papers from an ERC workshop. Out of the shadows: Growth form non-farm rural enterprises. Edite by: Roger Turner. August 2014. ERC Evidence White Paper NO 10. Available at: <WWW.Enterpriseresearch.ac>.
Sidhu, K., and Kaur, S. (2006). Development of Entrepreneurship among Rural Women, Journal of Social Sciences, 13 (2), 137-149.
Swanson, B. E. (2008). Global review of good agricultural extension and advisory services practices. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. Available at: <http:// www.fao.org>.
Theodosia, A. (2010). Rural women in local agrofood production: Between entrepreneurial initiatives and family strategies. A case study in Greece. Journal of Rural Studies, 26, 394- 403.
Vial, I. (2011). Micro-entrepreneurship in a hostile environment: Evidence from Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 47(2), 233-262.
Venkatesh, V., Windeler, J., Bartol, K., and Williamson, I. (2017). Person-organization and person-job fit perceptions of new it employees: Work outcomes and gender differences. Society for information management and the management information systems research center. 41(2). Available at: <https://dl.acm.org/>.