بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه در بین تولیدکنندگان گیاهان دارویی استان خراسان شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه در بین تولیدکنندگان گیاهان دارویی استان خراسان شمالی انجام شد. جامعه آماری کلیه تولیدکنندگان گیاهان دارویی استان خراسان شمالی در سال 1398 بودند که به روش نمونه­ گیری در دسترس 209 تن به عنوان نمونه آماری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظرات پنل متخصصان و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون پایایی نشان داد که مقادیر آلفا برای تمامی سازه‌ها بالاتر از0/7 است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spss نسخه 25، انجام شد. نتایج حاصل از آزمون فریدمن در ارتباط با عوامل مؤثر بر شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه حاکی از آن است که سه عامل خودکارآمدی کارآفرینانه، شبکه اجتماعی و سرمایه اجتماعی به ترتیب بیشترین اهمیت را در زمینه شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه داشتند. با توجه به نتایج آزمون من وایت‌نی، افراد دارای سابقه کشت قبلی گیاهان دارویی، دارای میانگین خود نظارتی بالاتر بودند. افرادی که در دوره‌های کارآفرینی شرکت کرده­ بودند، میانگین تصور از خود آن‌ها بالاتر بود. لازم به ذکر است که افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، میانگین خود نظارتی، سرمایه اجتماعی، شبکه اجتماعی، خودکارآمدی کارآفرینانه و تصور از خود بالاتری نسبت به افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی داشتند. همچنین نتایج آزمون علامت حاکی از آن بود که در جامعه مورد بررسی افراد فقط در دو سازه خود نظارتی و سرمایه اجتماعی غالباً دارای میانگین کمتری از میانگین جامعه می‌باشند. به‌علاوه، نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون رابطه مثبت و معنی‌دار بین سازه سن با سازه‏ های دانش پیشین، شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه و هوشیاری کارآفرینانه را نیز نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting the Identification of Entrepreneurial Opportunities among the Herbal Plant Producers in North Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • S Ramezani 1
  • A Rezvanfar 2
  • A Alambeigi 3
1 M.Sc. Graduated, Agricultural Extension and Education, Department Of Agricultural Extension and Education, University Of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, Agricultural Extension and Education, Department Of Agricultural Extension and Education, University Of Tehran, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Agricultural Extension and Education, Department Of Agricultural Extension and Education, University Of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

This research was done with the aim of investigating factors affecting the identification of entrepreneurial opportunities among the Herbal plant producers in North Khorasan province. The statistical population was all the herbal plant producers of North Khorasan province in 2019. Out of them, 209 farmers were selected by convenient sampling method. The main instrument for data collection was a questionnaire whose validity was evaluated by panel of experts, and its reliability was confirmed using Cronbach’s alpha. The results of reliability evaluations revealed that the alpha coefficients for all constructs are greater than 0.7. Data were analyzed using SPSS25.The results of Freidman test regarding factors affecting the identification of entrepreneurial opportunities indicated that three factors entrepreneurial self-efficacy, social networking, and social capital had the greatest importance in identifying entrepreneurial opportunities, respectively. According to the results of the Mann-whitney test, people with a previous cultivation experience ofherbal plants have a higher self-image mean tan the others. Also, people who participated in entrepreneurial courses had great self-image. It should be mentioned that academic graduates had higher self-monitoring, self-image, social capital, social network, and entrepreneurial self-efficacy than the farmers with no academic degrees. Plus, the results obtained from the sign test revealed that only in the two structures of self-monitoring and social capital individuals often have a lower average mean than the population average mean. Moreover, the results of Pearson correlation coefficient showed significant and positive correlations among age and three variables prior knowledge, identifying entrepreneurial opportunities, and entrepreneurial consciousness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identifying entrepreneurial opportunities
  • Herbal plants
  • Agricultural entrepreneurship
  • North Khorasan
اکبری، م.، دیانتی، م.، و کریمی، آ. (1397). تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تشخیص فرصت‌ها: با ملاحظه‌ی نقش اشتیاق کارآفرینانه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری شهر تهران. مجله توسعه کارآفرینی، دوره‌ 11، شماره‌ 1، صص 80-61.
الوانی، س. ر.، طالبی‌کوهستانی، م. ر.، محمودزاده، س. م.، و عطایی، م. (1397). شناسایی ابعاد هوشیاری کارآفرینانه بر مبنای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی (مورد مطالعه: کارآفرینان استان تهران و البرز). مجله توسعه کارآفرینی، دوره‌ 11، شماره‌ 2، صص 240-221.
امیدبیگی، ر. (1387). گیاهان دارویی، سرزمین‌های کم بهره، اشتغال‌زایی. هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، تهران، 4 تیر، صص 3-1.
حسینی، س. ا. (1398). مقایسه سود اقتصادی کشت گیاهان دارویی با محصولات زراعی در استان خراسان رضوی. نشریه علمی ترویجی فناوری گیاهان دارویی ایران، دوره 2، شماره 1. صص 13-1.
سرخ‌مرد، س. و.، و جلالی، ع. (1397). نقش سرمایه اجتماعی در شناسایی و کشف فرصت‌های کارآفرینی در سازمان‌ها. دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران، کرج، 29 دی، صص 17-1.
قلی‌پور، ر.، آقاجانی، ح.، کرامتی‌ کریمی، م. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در حوزه‌ی فناوری اطلاعات. فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره 3، صص 158-123.
کشفی‌بناب، ع. ر. (1389). مزیت نسبی اقتصادی کشت و تجارت گیاهان دارویی در ایران و ارزش آن در بازارهای جهانی. مجله بررسی‌های بازارگانی، دوره 8، شماره 44 صص 78-67.
کلاگر، پ.، و آقایی، م. (1393). بررسی نقش کارآفرینی کشاورزی در توسعه روستایی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلد 1، شماره 1، صص 83-61.
کلانتری، خ. (1395). پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی. تهران: فرهنگ صبا.
مرادی‌لاکه، م.، سعیدی، م.، و ناصربخت، م. (1387). آگاهی عطاران شهر تهران از ویژگی‌های گیاهان دارویی. فصلنامه پایش، شماره 4، صص 328-321.
مرکز آمار ایران. (1397). دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری. چکیده‌ی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار. صص 6.
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی. (1396). گزارش «مشکل بازاریابی و فرآوری گیاهان دارویی در خراسان شمالی نیاز به درمان دارد». قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <http://www.isna.ir/amp//Bojnourd-44182>.
معصومی، ا.، و زمانی، ن. (1394). مدل تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در بخش کشاورزی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلد 1، شماره 4، صص 18-1.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی. (1399). دفتر آینده‌پژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <https://databank.mefa.ir/>.
وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی. (1395). معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، دبیرخانه طرح تکاپو. خلاصه مطالعات و اقدامات طرح توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار (تکاپو) استان خراسان شمالی. صص 4.
 
Alonso, M. A. P., Sanchez, J. C., and Maditinos, D. (2016). Entrepreneurial opportunities perception and intentions within European innovation-driven economies under the shadow of a financial crisis. In Entrepreneurship, Business and Economics-Vol. 1 (pp. 3-13). Springer, Cham.
Ardichvili, A., and Cardozo, R. N. (2000). A model of the entrepreneurial opportunity recognition process. Journal of Enterprising Culture, 8(02), 103-119.
Baron, R. A., and Ward, T. B. (2004). Expanding entrepreneurial cognition's toolbox: Potential contributions from the field of cognitive science. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(6), 553-573.
Constantine, M. G., Erickson, C. D., Banks, R. W., and Timberlake, T. L. (1998). Challenges to the career development of urban racial and ethnic minority youth: Implications for vocational intervention. Journal of Multicultural Counseling and Development, 26(2), 83-95.
De Noble, A. F., Jung, D., and Ehrlich, S. B. (1999). Entrepreneurial self-efficacy: The development of a measure and its relationship to entrepreneurial action. Frontiers of Entrepreneurship Research, 1999(1), 73-87.
Deshpande, R. S., Neelakanta, N. T., and Hegde, N. (2006). Cultivation of medicinal crops and aromatic crops as a means of diversification in agriculture. Agricultural Development and Rural Transformation Unit, Institute for Social and Economic Change, 115, 1-113.
Ekanem, I. (2015). Entrepreneurial learning: Gender differences. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 21(4), 557-577.
Faggio, G., and Silva, O. (2014). Self-employment and entrepreneurship in urban and rural labour markets. Journal of Urban Economics, 84, 67-85.
Forbes, D. P. (2005). The effects of strategic decision making on entrepreneurial self–efficacy. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(5), 599-626.
Hill, S. A., and Birkinshaw, J. M. (2010). Idea sets: Conceptualizing and measuring a new unit of analysis in entrepreneurship research. Organizational Research Methods, 13(1), 85-113.
Kirzner, I. M. (1997). Entrepreneurial discovery and the competitive market process: An Austrian approach. Journal of Economic Literature, 35(1), 60-85.
Langkamp Bolton, D., and Lane, M. D. (2012). Individual entrepreneurial orientation: Development of a measurement instrument. Education+ Training54(2/3), 219-233.
Lassalle, P., and McElwee, G. (2016). Polish entrepreneurs in Glasgow and entrepreneurial opportunity structure. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 22(2), 260-281.
Lim, W. L., and Xavier, S. R. (2015). Opportunity recognition framework: Exploring the technology entrepreneurs. American Journal of Economics, 5(2), 105-111.
Lumpkin, G. T., and Lichtenstein, B. B. (2005). The role of organizational learning in the opportunity–recognition process. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(4), 451-472.
Ozgen, E., and Baron, R. A. (2007). Social sources of information in opportunity recognition: Effects of mentors, industry networks, and professional forums. Journal of Business Venturing, 22(2), 174-192.
Scott, J. T., and Scott, T. J. (2016). The entrepreneur's idea and outside finance: Theory and evidence about entrepreneurial roles. European Economic Review, 86, 118-130.
Shane, S. A. (2003). A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus. NorthamptonMassachusetts: Edward Elgar Publishing.
Shane, S., and Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), 217-226.
Tuan, L. T. (2015). Entrepreneurial orientation and competitive intelligence: Cultural intelligence as a moderator. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 17(2), 212-228.
Venkatraman, S. (1997). The distinctive domain of entrepreneurship research. Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, 3(1), 119-138.
Wang, Y. L., Ellinger, A. D., and Wu, Y. C. J. (2013). Entrepreneurial opportunity recognition: An empirical study of R & D personnel. Management Decision, 51(2), 248-266.