تأثیر اقتصادی آموزش‌های ترویجی بر وضعیت تولید گندم دوروم در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش تحقیقات اقتصاد کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

2 استادیار پژوهش تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

3 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.

چکیده

اهداف این مطالعه بررسی تأثیر دوره­ های آموزشی بر افزایش عملکرد و درآمد حاصل از کشت گندم دوروم بود که در استان خوزستان در سال 1397 انجام شد. در این مطالعه، بهره­ برداران به دو گروه برخوردار و نابرخوردار از آموزش ­های ترویجی طبقه ­بندی شدند. اندازه نمونه 132 بهره ­بردار تعیین شد. به‌منظور تحلیل توصیفی داده­ ها از شاخص­ های میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی و به‌منظور تحلیل استنباطی از آزمون مقایسه میانگین­ ها، رگرسیون لاجیت و تحلیل سودآوری استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه بود.نتایج  نشان داد که در گروه برخوردار میزان مصرف کود پتاس، علف­کش ‏ها و بذر به ترتیب 9/2، 15 و 9/7 درصد کمتر از گروه عدم برخوردار است. همچنین، میانگین عملکرد و درآمد ناخالص در هکتار در میان کشاورزان برخودار به ترتیب 9/9 و 9/4 درصد بیشتر از نابرخوردار بود. در نهایت نتایج نشان داد که متغیرهای سن، سطح تحصیلات، سابقه کشت، عملکرد گندم، میزان مالکیت، نوع منبع آب، رقم مورد استفاده و میزان مصرف کود اوره تأثیر مثبتی بر شرکت گندم‌کاران در کلاس‌های ترویجی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Impacts of Extension Trainings on Durum Wheat Production in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • H Asadi 1
  • M Mahmoudi 2
  • A Marzoughian 3
1 Assistant Professor of Agricultural Economics Researches, Seed and Plant Improvement Research Institute (SPII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
2 Assistant Professor of Education and Extension Researches, Seed and Plant Improvement Research Institute (SPII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
3 Assistant Professor of Agricultural Research and Education Center and Natural Resources of Khouzestan Province, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Objectives of this study were to investigate the impacts of extension trainings on the yield and income of Durum wheat production which was carried out in Khouzestan province in 2018. Farmers were classified into two groups in terms of taking the advantages of extensional trainings: advantaged and disadvantaged groups. Sample size was estimated to be 132 farmers. In order to descriptive data analysis, the statistics including mean, standard deviation, and correlation coefficients were employed. It should also be mentioned that statistics such as compare mean tests, Logit regression, and profitability analysis were used for inferential analysis. Data collection tool was questionnaire in this study. The results showed that the consumption of potash fertilizer, herbicides, and seed per hectare among advantaged farmers were respectively 9.2, 15, and 9.7% lower than the disadvantaged farmers. In addition, the average yield and income of advantaged wheat farmers was 9.9 and 9.4 percent higher than the disadvantaged group, respectively. In the end, the results revealed that the variables age, education, cultivation experience, yield, ownership, water source, cultivar, fertilizer consumption have significant positive effects on wheat farmers' participation in extensional training courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extension classes
  • wheat
  • Profitability
الیاسی، س.، و چهارسوقی امین، ح. (1393). بررسی راهکارهای آموزشی- ترویجی مؤثر بر مدیریت کاهش پیامدهای اقتصادی خشکسالی: مطالعه موردی گندم‌کاران در استان ایلام. مجموعه مقالات پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین‌المللی خدمات مشاوره‌ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه. زنجان، 11-13 شهریور، دانشگاه زنجان، صص 39.
اسدی، ه. (1382). نقش ترویج در بهره‌برداری بهینه از منابع تولید: مطالعه موردی بر روی گندم‌کاران شهرستان کرج. مجموعه مقالات اولین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران. تهران، 24-22 شهریور، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، صص 21.
اطرشی، م.، و چیذری، م. (1375). طرح مباحثی از اقتصاد ترویج کشاورزی. اولین سمینار علمی ترویج منابع طبیعی، امور دام و آبزیان. تهران، اردیبهشت ماه، قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <http://fipak.areeo.ac.ir/site/catalogue/18480074> .
بریم‌نژاد، و. (1382). مطالعه اثرات اقتصادی دوره‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای غیررسمی در استان اصفهان. مجموعه مقالات اولین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران. تهران، 24-22 شهریور، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، صص 30.
رنجبر، ز.، و مرادی، ف. (1393). تحلیل نقش مؤلفه‌های آموزشی- ترویجی در توانمندسازی اقتصادی کشاورزان با تأکید بر تعیین راهبردهای مؤثر در بعد اقتصادی کشاورزی پایدار. مجموعه مقالات پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین‌المللی خدمات مشاوره‌ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه. زنجان، 13-11 شهریور، دانشگاه زنجان، صص 35.
زارع چاهوکی، م. ع. (1392). تجزیه و تحلیل داده‌ها در پژوهش‌های منابع طبیعی با نرم‌افزار SPSS. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.
کرمی، ع.، و فنایی، ا. (1373). بررسی نظریه‌پردازی‌ها در ترویج. جلد اول. تهران: ستاد تدوین نظام ترویج کشاورزی. معاونت ترویج و مشارکت مردمی، وزارت جهاد کشاورزی.
عمادزاده، م. (1374). مباحثی از اقتصاد و آموزش و پرورش. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
ملک‌محمدی، ا. (1374). نگرشی به بهره‌وری و اقتصاد ترویج کشاورزی و منابع طبیعی. اولین سمینار علمی ترویج منابع طبیعی، امور دام و آبزیان. تهران، اردیبهشت ماه، قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <http://fipak.areeo.ac.ir/site/catalogue/18480074> .
 
محمودی، م. (1398). بررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ پذیرش کشت گندم دوروم و چالش‌های تولید آن در برخی استان‌های کشور. گزارش نهایی مصوب موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج. صص 103.
نماینده، ی. (1385). تأملی بر اقتصاد و آموزش با تأکید بر اقتصاد آموزش‌های فنی و حرفه‌ای. ماهنامه علمی- تخصصی مهارت، شماره 4.
نیکویی، ع.، باقری، ا.، قندی، ا.، و زارع، ا. (1385). بررسی بازده سرمایه‌گذاری در تحقیقات کشاورزی: مطالعه موردی تحقیقات گندم آبی رقم مهدوی در استان اصفهان. مجله علوم کشاورزی، جلد 12، شماره 2، صص 260-251.
 
Ayinde, O. E., Adewumi, M. O., Olatunji, G. B., and Babalola, O. A. (2010). Determinants of adoption of downy mildew resistant maize by small-scale farmers in Kwara State, Nigeria. Global Journal of Science Frontier Research, 10(1), 32-35.
Chilot, Y., Shapiro, B. I., and Mulat, D. (1996). Factors influencing adoption of new wheat technologies in Wolmera and Addis Alem areas of Ethiopia. Ethiopian Journal of Agricultural Economics, 1, 63-84.
Elias, A., Nohmi, M., and Yasunobu, K. (2017). Cost-benefit analysis of cultivating three major crops and its implication to agricultural extension service: A case study in north-west Ethiopia. Journal of Agricultural Economics, 19, 31-36.
Ghimire, R.,Wen-chi, H., and Shrestha, R. B. (2015). Factors affecting adoption of improved rice varieties among rural farm households in central Nepal. Journal of Rice Science, 22(1), 35-43.
Gujarati D. (1992). Essentials of econometrics. McGraw-Hill, New York.
Kagin, J., Taylor, J. E., Pellerano, L., Daidone, S., Juergens, F., Pace, N., and Knowles, M. (2019). Local economy impacts and cost-benefit analysis of social protection and agricultural interventions in Malawi. the Food and Agriculture Organization of the United Nations and International Labor Organization and United Nations Children's Fund. Available at: < www. Ilo.org>.
Krejcie, R. V., and Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Knutson, R. D., and Outlaw, J. L. (1994). Extensions decline, Review. Agricultural Economics, 16, 465-475.
March, S. P., Pannell, D. J., and Lindner, R. K. (2004). Does agricultural extension pay? A case study for a new crop, Lupins in western Australia. Agricultural Economics, 30, 17-30.
Moock, P. R. (1976). The efficiency of women as farm managers: Kenya. American Journal of Agricultural Economics, 58(5), 831-835.