طراحی مدل مشارکت بانک کشاورزی در ترویج و آموزش نوآوری و کارآفرینی بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش و ترویج کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد آموزش و ترویج کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار آموزش و ترویج کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق این است که مدل مداخله ­ای بانک کشاورزی در ترویج کارآفرینی در توسعه کشاورزی با استفاده از الگوهای مشارکتی را طراحی کند. در این راستا، مبتنی بر ادبیات مشارکت عمومی-خصوصی در آموزش و ترویج نوآوری و کارآفرینی در بخش کشاورزی، از مدل‌های تصمیم­گیری چند متغیره تحلیل سلسله مراتبی برای طراحی مدل بهره گرفته شد. مطابق با مبانی تحلیل سلسله مراتبی، از پرسشنامه ای که میان 30 نفر خبره و با نرخ سازگاری 0/2 تکمیل شده بود، استفاده شد. برای این منظور، پرسشنامه ‎ای مبتنی بر مقایسه‌های زوجی طراحی شد. به‌منظور تأیید روایی شکلی و محتوایی پرسشنامه‌ از مرور ادبیات و اخذ نظرات خبرگان استفاده شد و پایایی آن‎ از طریق نرخ سازگاری کمتر از 0/1 مورد تأیید قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که سازوکار تأمین مالی با ضریب اهمیت 0/389 (به‌عنوان طرف دولتی مشارکت)، ترویج فناوری بخش غیردولتی با ضریب اهمیت 0/393، استفاده از نهادهای بین‌المللی با ضریب اهمیت 0/289، صندوق‌های خطرپذیر با اولویت دریافت تسهیلات با ضریب 0/321 و استفاده از ابزار ترویجی شرکت‌های نوپا با ضریب اهمیت 0/344 بالاترین اولویت را دارند و می‎توانند بر توانایی بانک کشاورزی ترویج و آموزش نوآوری و کارآفرینی بخش کشاورزی تأثیرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Agriculture Bank's Partnership in Education and Extension of Innovation and Entrepreneurship in the Agricultural Sector

نویسندگان [English]

  • M Nosrati 1
  • I Malekmohammadi 2
  • S. J Farajollahhoseini 3
1 Ph. D. Student, Education and Extension of Agriculture, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Professor, Education and Extension of Agriculture Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Education and Extension of Agriculture Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to design an intervention model of the Agricultural Bank in promoting the entrepreneurship in agricultural development using participatory models. In this regard, multivariate hierarchical analysis decision-making models were used to design the model with respect to the literature of public-private partnership in extension and education of innovation and entrepreneurship in the agricultural sector. According to the basics of hierarchical analysis, the questionnaire filled up among 30 experts with a compatibility rate of 0.2. For this purpose, a questionnaire including pairwise comparisons was developed. In order to confirm the face and content validities of the questionnaires, literature review and expert opinions were used. Hence, the reliability was approved through a consistency rate of less than 0.1. Findings showed that financing mechanism (as a governmental partner), non-governmental technology promotion, international institutions, risky credits to receiving facilities, and the usage of extensional tools of start-up companies with the weights of 0.393, 0.289, 0.321, 0.389, and 0.344 can respectively have significant effects on Agriculture Bank's partnership in education and extension of innovation and entrepreneurship in the agricultural sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Entrepreneurship
  • AHP
  • Agriculture bank
  • Public-private partnership
دهباشیان، س.، سپید‌نام، ق.، کشتگری، م.، اکبریان، ر. (1390). تسهیلات تکلیفی بخش تعاون در ایجاد فرصت‌های شغلی طی برنامه سوم، مطالعه موردی استان خراسان رضوی. فصلنامهتعاون، دوره 20، شماره 5، صص 22-1.
رکن‌الدین‌ افتخاری، ع.، طاهرخانی، م.، و سجاسی قیداری، ح. (1387). تحلیل ابعاد و عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی مناطق روستایی، مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده.  فصلنامهروستاوتوسعه. دوره ۱۲ جلد 2، صص 72-43.
عزیزی، ن.، جعفری، پ.، صنوبری، م.، (1391). بررسی راهکارهای مشارکت دولت و بخش خصوصی در آموزش و پرورش و انتخاب مناسبترین مکانیسم با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی. دوفصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی. شماره1، صص 32-7.
عرب بافرانی، ا.، کیان، م.، (1394)، شناسایی قابلیت های کارآفرینی در دانشجویان رشته های فنی و مهندسی دانشگاه یزد،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی،ساری، 30 خرداد ماه، صص 14-1. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <https://civilica.com/doc/444887<.
علی‌میری، م.  (1387). آموزش کارآفرینی: پیدایش، توسعه، گرایشها و چالشها. فصلنامهتوسعه کارآفرینی، دوره ۱، شماره۱، صص 169-133.
فرجی‌سبکبار، ح.، بدری، س.، سجاسی قیداری، ح.، صادقلو، ط.، و شهدادی خواجه عسگر، ع. (۱۳۹۰)، اولویت بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی، مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان.  فصلنامهپژوهشهای،جغرافیایانسانی، دوره ۴۳، شماره ۷۵، صص 68-53.
محمدی یگانه، ب. (1392)،  توسعه کارآفرینی و نقش آن در هزینه اعتبارات فردی و گروهی کشاورزی استان زنجان. فصلنامهاقتصادفضاوتوسعهروستایی، شماره ۴ صص 56-43.
 محمدی، ا.، مرجانی، س.ع. (1391). بررسی قابلیت کارآفرینی کتابداران مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستانه قدس رضوی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، دوره ۴ شماره ۱ صص168-153.
موحدی، ر.، سپه‌پناه، م. (1395). بررسی مدل دانشگاه کارآفرین در مراکز عالی آموزش کشاورزی. مجله کارآفرینی در کشاورزی. دوره 3، شماره 4، صص 37-17.
مهرگان، م.، (1383)، پژوهش عملیاتی پیشرفته، (چاپ اول). تهران: انتشارات کتاب دانشگاهی.
 
Boland, W. P. (2012). An analysis of the hidden variables influencing the challenges and opportunities of implementing R&D and value-chain agricultural public– private partnerships in the developing world. Prepared for Syngenta Foundation of Sustainable Agriculture and International Development Research Centre. Available at: <http://www.bdsknowledge.org/dyn/bds/docs/831/Boland_ValueChainPPPs_Final.pdf>
Dabson, B., Malkin, J., Matthews, A., Pate, K., and Stickle, S. (2003). Mapping rural entrepreneurship. Washington, D.C: Crop for Enterprise Development.  Available at: <https://www.energizingentrepreneurs.org/file_download/inline/b6dba3f4-689a-4fc1-8c66-0ba4e2e54e>.
Rankin, M., Gálvez Nogales, E., Santacoloma, P., Mhlanga, N. & Rizzo, C.(2016). Public– private partnerships for agribusiness development– A review of international experiences, FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Rome, Available at: <http://www.fao.org/3/a-i5699e.pdf>.
Karimi, A., and Johari, H. (2013). Identifying inhibitory factors of entrepreneurship development from the perspective of post graduate students (Case Study: Agricultural colleges in Tehran. Entrepreneurship Development, 6(4), 151-167. (In Persian).
McElwee, G. (2005). Developing entrepreneurial skills of farmers. University of Lincoln. EU-EsoF, Contract No SSPE-CT-2005-006500, June 2005. Available at: <http://www.esofarmers.org/fileadmin/esofarmers/documents/ESoFliteraturereview_000.pdf>.
Moreddu, C. (2016), “Public- private partnerships for agricultural innovation: Lessons from recent experiences”, OECD food, agriculture and fisheries Papers, No. 92, OECD Publishing.
OECD (2014), "Strategic public/private partnerships", in OECD science, technology and industry outlook 2014, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2014-8-en.
Rankin, M., Gálvez Nogales, E., Santacoloma, P., Mhlanga, N., and Rizzo, C. (2016). Public– private partnerships for agribusiness development– A review of international experiences, Food and Agriculture Organization of the united Nations Rome, Available at: <http://www.fao.org/3/a-i5699e.pdf>.
Robert, J., and Sternberg, B. (2004). Successful intelligence as a basis for entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 19(4), 189-201.
Saaty, T. L. (1980). The Analytical hierarchy process. New York: McGraw-Hill.
Tsyganok, V., Kadenko, S. & Andriichuk, O., (2012) Significance of expert competence consideration in group decision making using AHP, International Journal of Production Research, 50,17, 4785-4792 
World Bank. (2012), “Foundations for public- private partnerships”, Thematic Note 1 by Josef Ernstberger, in Agricultural Innovation Systems: An Investment Sourcebook. Available at:  <https://olc.worldbank.org/system/files/AIS%20Sourcebook.pdf>.