طراحی مدل سرعت بخش توسعه و گسترش بوم سامانه‌های کارآفرینی گردشگری در محیط روستایی ایران از دیدگاه نخبگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ، گروه کسب و کارهای جدید، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

چکیده

اکوسیستم کارآفرینی قابل تقلید و تکثیر نیست و در توسعه کارآفرینی باید مزیت‌های منطقه‌ای و کشوری را مورد توجه قرار داد و از کپی کردن نمونه‌های اکوسیستم­های کارآفرینی موفق از جمله سیلیکون ولی اجتناب شود. با توجه به اهمیت کارآفرینی روستایی، باید در حیطه گردشگری و نقش کلیدی گردشگری در توسعه روستایی و کاهش چالش‌های روستاهای قرار گرفته در مناطق کمتر توسعه‌یافته، نگاهی نظام‌مند داشت.پژوهش حاضر به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر اکوسیستم کارآفرینی گردشگری بر اساس مدل تغییریافته آیزنبرگ در بستر روستایی ایران است. این مطالعه از نوع پژوهش ‎های کاربردی و پیمایشی توصیفی است. جامعه آماری 285 نفر از سیاست‌گذاران کارآفرینی گردشگری، کارآفرینان حیطه گردشگری و صاحبان کسب و کارهای گردشگری روستایی بودند. ابزار گردآوری داده­ ها پرسشنامه بود. روایی و پایایی با استفاده از نظرات متخصصان و آزمون پایلوت تأیید شد. تحلیل نتایج نشان داد که مجموعه‌ای از عوامل وجود دارد که اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در بستر روستایی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این عوامل به ترتیب شامل عوامل حمایتی و پشتیبانی، فرهنگی اجتماعی، نظام‌های سیاستی- حاکمیتی، بازار، مالی اقتصادی، شبکه‌سازی و ارتباطات، سرمایه انسانی، ظرفیت‌های طبیعی و توان زیرساختی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model Design for Tourism Entrepreneurship Entrepreneurial Ecosystem Growth in the Rural Environment of Iran from the Perspective of Experts

نویسندگان [English]

  • Gh. H Hosseininia 1
  • V Aliabadi 2
1 Associate Professor, Department of Entrepreneurship, University of Tehran. Tehran, Iran.
2 Ph.D. Student of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University. Hamadan, Iran.
چکیده [English]

The entrepreneurial ecosystem cannot be imitated and reproduced and the regional and national advantages should be considered in the development of entrepreneurship, and copying of successful ecosystem examples like Silicon Valley cannot be done. Considering the importance of rural entrepreneurship in tourism and the shortcomings of the importance of tourism in rural development and reducing the challenges of villages in less developed areas, we should have systematic view. Present research seeks to analyze the factors affecting tourism entrepreneurship ecosystem using the modified Eisenberg model in rural areas of Iran. This study is an applied, descriptive, and survey-based research. The statistical population consisted of 285 tourism entrepreneurship policy makers, tourism entrepreneurs, and rural tourism business owners. The data collection tool was a close-ended questionnaire. Its validity and reliability were confirmed by a panel of experts and pilot test. Based on the findings of this study, the dimensions of the conceptual model were appropriate from the perspective of elits. Analysis of the results revealed that there are a set of factors could affect the tourism entrepreneurship ecosystem in rural communities of Iran. These factors are including supportive, socio-cultural, policy-governance, market-oriented, economic-financial, networking and communication, human capital, natural capacities, and infrastructure capacity factors, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship ecosystem
  • Eisenberg model
  • Entrepreneurship
  • Ecosystem
  • Rural tourism
ایمانی، ع.، یعقوبی، ن.، و مبارکی، م. (1396). شناسایی و اولویت بندی خط مشی های توسعۀ کارآفرینی بخش تعاون. مجله توسعه کارآفرینی، دوره 10، شماره 1، صص 32-21.
امیری، ص.، احسانی‌فر، ت.، نادری، ن.، و رستمی، ف. (1395) . ارائه یک مدل مفهومی به منظور بررسی تأثیر گردشگری کشاورزی بر توسعه کارآفرینی روستایی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، دوره 3، شماره 1، صص 16-1.
ایزدی، ن.، یعقوبی‌فرانی، ا.، و عطائی، پ. ( 1398 ). تعیین کننده‌های رفتار کارآفرینانه افراد عضو شبکه‌های مجازی کشاورزی. مجله راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، دوره 6، شماره 12، صص 58-48.
بدری، ع.، رضوانی، م.، و حیدری، ز. (1392). مشارکت اجتماع محلی در برنامه‌ریزی گردشگری کشاورزی (مطالعه. موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان تنکابن). مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دوره 2، شماره 4، صص 66-43.
تقدیسی، ا.، جمشیدی، ع.، و نجفی، م. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی های تولید روستایی. شهرستان اصفهان. فصلنامه پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 9، شماره 2، صص61-50.
جمالی، غ.، محمدی، م.، و انصاری، ب. (1395). شناسایی و سنجش روابط بین عوامل مؤثر بر کارآفرینی شرکتی با استفاده از تکنیک دیمتل در شرکتهای تعاونی استان بوشهر. مجله تعاون و کشاورزی، دوره 5، شماره 18، صص 58-29.
جمشیدی، ع.، عالی، ص.، و بافنده‌زنده، ع. (1398). راهکارهای توسعه اشتغال دانش بنیان در کشور بر اساس روش داده بنیاد. فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دوره 6، شماره 4، صص 108-85.
حسینی‌نیا، غ. ح.، و فلاحی، ه. (1396). عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی روستایی (نمونه مطالعه: مناطق روستایی شهرستان منوجان) پژوهشهایروستائی، دوره 8، شماره 1، صص 37-22.
خسروی، ا. (1394). تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها (موردمطالعه: تعاونیهای مرغداران استان کرمانشاه).پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان.
خسروی، ا.، غلامرضایی، س.، رحیمیان، م.، و اکبری، م. (1395). تحلیل موانع توسعۀ کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی با استفاده از رویکرد تئوری بنیانی. مجله تعاون و کشاورزی، دوره 5، شماره 19 ، صص 167-158.
خسروی، ا.، غلامرضایی، س.، رحیمیان، م.، و اکبری، م. (1396).بررسی تأثیر مؤلفه های بازدارندة توسعۀ کارآفرینی سازمانی بر گرایش کارآفرینانه سازمانی در تعاونیهای کشاورزی موردمطالعه: تعاونیهای مرغداران استان کرمانشاه. مجله تعاون و کشاورزی، دوره 6، شماره 22 ، صص 161-150.
خسروی، س.، مهدی‌زاد، ح.، و میرک‌زاده، ع. ا. (1398). راه اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی (موردمطالعه: اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی).  فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 21 ، شماره 1، صص 111-99.
خوشمرام، م. (1395). طراحی الگوی تشخیص فرصتهای کارآفرینی در بین کارآفرینان بخش کشاورزی استان کرمانشاه. رساله دکتری دانشگاه رازی.
راسخی، ب.، قمبرعلی، ر.، و علی بیگی، ا. (1395). بررسی نقش شایستگی ها و عوامل محیطی بر موفقیت کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)، دوره 47، شماره 2، صص 532-521.
رضایی، ر. (1393).بررسی نقش و جایگاه کارآفرینی در توسعه تعاونی های روستایی. مجله کارآفرینی در کشاورزی، دوره 1، شماره 1، صص 102-85.
رضائی، ر. ا.، منگلی، ن.، و صفا، ل. (1396). اثر میانجی بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسب و کارهای گلخانه‌ای در شهرستان جیرفت. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 13، شماره 1، صص 210-195.
فیض‌آبادی، ی.، و زاهدی، ش. (1397). تحلیل نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی توسعه در نواحی روستایی ایران. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 7، شماره 2، صص 37-23.
کریمی، س. (1393). کارآفرینی گردشگری کشاورزی، راهبردی نوین برای توسعه پایدار روستایی. مجله کارآفرینی درکشاورزی، دوره 1، جلد 4، صص 90-69.
مطلبی، م.، علیزاده، م.، و نظری فارسانی، م. (1398). بررسی رابطه متقابل بین کارآفرینی در بخش صنعت، با استفاده از الگوهایSVAR و SUR اشتغال در ایران. رشد اقتصادی. مجله نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دوره 6، شماره 3،صص 240-215.
منصوری.، س.، وظیفه، ز.، و یوسفی‌طبس، ح. (1396). اولویت‌بندی پیشران‌های عوامل اثرگذار در راستای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در استان کرمان. مجله توسعه کارآفرینی، دور 10 ، شمار 2، صص 338- 319.
مرادی، ژ.، حیدری، ح.، عزیزی، م.، و یعقوبی‌فرانی، ا. (1390). تحلیل جایگاه کشاورزی ارگانیک به‌عنوان بستر توسعه پایدار کشاورزی از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی: شهرستان‌های دیوان‌دره و قروه) مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، همدان، 15 و 16 تیرماه، صص 22-34.
اصغری‌زاده ، ع.، و حاج زوار، ف. (1390). "تحلیل پس بهینگی رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 65، صص 18-1.
مرادی ح.، و جوان، ف. (1397). عوامل مؤثر بر شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی کارآفرینانه در روستاهای شهرستان کرمانشاه. مجله اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 7، شماره 23 صص39-19.
نظریان، م.، و حسینی، م.(1394). عوامل اقتصادی مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در تعاونی های کشاورزی استان تهران. مجله  تعاونوکشاورزی، دوره 4، شماره 15 ، صص 134-149.
یعقوبی فرانی، ا.، حسینی­ن یا،غ.، معتقد،م.، و زلیخایی،ل.(1393)، ، کارکردهای بخش تعاون در تسهیل اشتغال زنان دانش‌آموخته کشاورزی شهرستان همدان، فصلنامه تعاون و کشاورزی، سال  سوم، شماره 9، صص 85-111.
 
Acs, Z. J., Stam, E., Audretsch, D. B., and O’Connor, A. (2017). The lineages of the entrepreneurial ecosystem approach. Small Business Economics, 49(1), 1-10.
Agarwal, R., and Audretsch, D. (1998). Does start up size matter? The Journal of Industrial Economics, 49(1), 21-43.
Arruda, C., Nogueira, V. S., Cozzi, A., and Costa, V. )2015(. The Brazilian entrepreneurialecosystem of Startups: An analysis of entrepreneurship determinants in Brazil and the perceptions around the Brazilian regulatory framework. In book: Entrepreneurship in BRICS .(pp.9-26).
Austin, J., Stevenson, H., and Wei-Skillern, J.(2006). Social and commercial entrepreneurship: Same or different. Entrepreneurship Theory and Practice, 30,1-22.
Amolo, J., and Migiro, S. O. (2015). An entrepreneurial flair development: The role of an ecosystem. Problems and Perspectives in Management, 13(2), 494-505.
Bagheri, A., and Shabanali Fami, H. )2016(. Potato growers’ risk perception: A case study in Ardabil province. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST). 18, 55-65.
Batjargal, B., and  Liu, M. (2004). Entrepreneurs’ access to private equity in China: The role of social capital. Organization Science, 15(2), 159-172.
Boheim, R., Stiglbaure, A., and Winter-Ebmer, R. (2009). On the persistence of job creation in old and new firms. Economics Letters,105, 17-19.
Benzazoua Bouazza, A., Ardjouman, D., and Abada, O. (2015). Establishing the factors affecting the growth of small and medium-sized enterprises in Algeri. American International Journal of Social Science, 4(2),101-115.
Butler, J., Garg, R., Stephens, B. (2015). Social networks, funding, and regional advantages in technology entrepreneurship: An empirical analysis. Information Systems Research, (31)1, https://doi.org/10.1287/isre.2019.0881.
Cefis, E., and Marsili, O. (2005). A matter of life and death: Innovation and firm survival. Industrial and Corporate Change, 14(6), 1167-92.
Christina, B., Neelufer, A., and AlAmri, S. )2014(. Challenges and barriers encountered by the SMEs owners in Muscat. Journal of Small Business and Entrepreneurship Research, 12(3), 1-13.
Crals, E., and Vereeck, L. )2005(. The affordability of sustainableentrepreneurship certification for SMEs. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 12, 173-183.
Carter, C. R., and Rogers, D. S. )2008(. A framework of sustainable supply chainmanagement: Moving toward new theory. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 38(5), 360-387.
Chou, S. Y., Chang, Y. H., and Shen, C. Y. (2008). A fuzzy simpleadditive weighting system under group decision-making for facilitylocation selection with objective/subjective attributes. European Journal of Operational Research, 189, 132-145.
Christina, B., Neelufer, A., and AlAmri, S. (2014). Challenges and barriers encountered bythe MEs owners in Muscat. Journal of Small Business and Entrepreneurship Research, 12(3), 1-13.
Cressy, Robert. (2006). Why do most firms die Young? .Small BusinessEconomics, 26(2), 13-16.
Cohen, B.)2006(. Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. BusinessStrategy.The Babson Global.1-28p
Curveball LTD., (2012). Cyprus Entrepreneurship Ecosystem:A roadmap for economicgrowth., ISNB Number: 978-9963-2863-0-0. Available at: <https://www.academia.edu/23713032/Cyprus_Entrepreneurship_Ecosystem.>.
 
Crals, E., and Vereeck, L. (2005). The affordability of sustainableentrepreneurship certification for SMEs. International Journal of SustainableDevelopment and World Ecology, 12, 173-183.
Dunne, T., Roberts, M., and Samuelson, L. (1989.( The growth and failure of US manufacturing plants. Quarterly Journal of Economics, 104(4), 671-88.
Durst, S., and Poutanen, P. (2013).Success factors of innovation ecosystems: A literaturereview. In R. Smeds & O. Irrmann (eds.) CO-CREATE 2013: The Boundary-CrossingConference On Co-Design In Innovation .27-38.
Dutta, V. (2012). Land use dynamics and peri-urban growth characteristics:Reflections on master plan and urban suitability from a sprawling north Indian city. Environment and Urbanization Asia, 3(2), 277-301.
Dahshan, M., Tolba, A., and Badreldin, T. )2010(. Enabling entrepreneurship inEgypt: Toward a sustainable dynamic model Cairo: Entrepreneurs BusinessForum-Egypt. Availableat: <https://watermark.silverchair.com/inov_a_00130.pdf>.
Dixon, S. E. A., and Clifford, A. )2007(. Entrepreneurship: A new approach to managing the triple bottom line. Journal of Organizational ChangeManagement, 20(3), 326-345.
Elkington, J. (1999(. Toward a sustainable corporation: Win-win-win business strategies for sustainable development. California Management Review.
Etzkowitz, H. (2006). The entrepreneurial university and the triple helix as a development Paradigm"; Conference on launching a program to transform university -industry-government relations in Ethiopia; May, 29-31, UnitedNations Conference Center; Addis Ababa Ethiopia.
Elkington, J. (1998). Cannibals with forks: the triple bottom-line of 21st century business. Oxford: Capstone.
Feldman, M., Francis, J., and., Bercovitz, J. (2005).Creating a cluster while building a firm: Entrepreneurs and the formation of industrial clusters. Regional Studies, 39(1), 129-141.
Fuerlinger, G., Fandl, U., and., Funke, T. (2015). The role of the state in theentrepreneurship ecosystem: Insights from Germany. Triple Helix, 2(1), 1-26.
Forfas, F. (2009). Entrepreneurial Ecosystem: South West Ireland, rethinkingentrepreneurship. Baseline Data and Analysis, South West Ireland. Dublin. 26p.  Available at: .
Freeman, R. E. )1984(. Strategic management: A stakeholder perspective. Boston, MA: Piman, United States.
Gibbs, D. (2009). Sustainability entrepreneurs, ecopreneurs and the development of a sustainable economy. Greener Management International, 2(55), 63-78.
Godet, A. J., Meunier, M. F., and Roubelat, F. (2003). Structural analysis with the MICMAC method &actors’ strategy with MACTOR method. FuturesResearch Methodology, 3(17), 24-32.
Groth, J., Esposito, M., and Terence Tse, M. (2015). What europe needs is an innovation 1396 driven entrepreneurship ecosystem: Introducing EDIE thunderbird. International Business Review, 24(2), 63-79.
Gorman, G., and., McCarthy, S. (2006). Business Development support and knowledge-based businesses. Journal of Technology Transfer, 31(1), 131-143.
Gupta, S., and Kumar, V. (2013). Sustainability as corporate culture of a brand for superior performance. Journal of World Business, 48(3), 311-320.
Hall, J. K., Daneke, G. A., and Lenox, M. J. (2010). Sustainable development andentrepreneurship: Past contributions and future directions. Journal of BusinessVenturing, 25, 439-488.
Hsu A. Y., King, B., Wang, D., and Buhalis D. (2017). Entrepreneurship in the contemporary tourism ecosystem: The case of incom-ing tour operators in taiwan. In: Schegg R., and Stangl, B. (eds). Information and Communication Technologies in Tourism. Cham: Springer.
Isenberg, D. )2011(. The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigmfor economic policy: Principles for cultivating entrepreneurship. Presentation atthe institute of international and european affairs. May 12, 2011, DublinIreland. Available at: <http://entrepreneurial-revolution.com/>. (lastaccessed: 01/27/2012). 1-32p.
Isenberg, D. )2011(. How to foment an entrepreneurial revolution, The babson entrepreneurship ecosystem project. 10th International Entrepreneurship Forum, Bahrain, January 11, 3-5p.
Jawahar, D., and Nigama, K. (2011). The influence of social capital on entrepreneurial opportunity recognition behavior. Journal of Economics and Management, 5(1), 351-368.
Kauffman and Foundation Research Series. (2010). The importance of startups in job creation and job destruction., Tim Kane, Ewing Marion Kauffman Foundation, the Importanceof Startups in Job Creation and Job Destruction. September 9, 2010. Available at: <https://www.kauffman.org/wp-content/uploads/2019/12/firm_formation_importance_of_startups.pdf>.
Kwon, S., and, Arenius, P. (2010). Nations of entrepreneurs: A social capital perspective. Journal of Business Venturing, 25, 315-330.
Lu, J., Zhang, G., Ruan, D., and Wu, F. (2007). Multi objective groupdecision making: Method, software and application with fuzzy softtechnology. London: Imperical College Press.
Lindstrand, A., Melén, S., and Nordman, E. R. (2011). Turning social capital into business: A study of the internationalization of biotech SMEs. International Business Review, 20(2), 194-212.
Lin, H, Lee, H., and Wang, D.W. (2009). Evaluation of factors influencing knowledge sharing based on a fuzzy AHP approach. Journal of Information Science, 35, (1), 25-44.
Mason, C., and Brown, R. (2014). Entrepreneurial ecosystems and growth orientedentrepreneurship. Final Report to OECD, Paris, 30(1), 77-102.
Miles, M. P. and Morrison, M. )2018(. An effectual leadership perspective for developing rural entrepreneurial ecosystems. Small Business Economics, 24(2), 74-98.
Neck, H. M., Meyer, G. D., Cohen, B., and Corbett, A. C. (2004(. Anentrepreneurial system view of new venture creation. Journal of Small Business Management, 42(2), 190-208.
Ness, B., Urbel-Piirsalu, E., Anderbery, S., and Olsson, L. )2007(. Categorizing tools for sustainability assessment. Ecological Economics, 60, 498-508.
Nadgrodkiewicz, A. (2013). Building entrepreneurship ecosystems. Economic Reform Features Services. Available at: <https://thediplomat.com/2021/02/entrepreneurship-business-and-economic-reform-in-north-korea>.
Nyroun, B. )2005(. Management for small and medium enterprises. National University of singapoor. Available at: <https://www.nus.edu.sg/>.
Neck, H. M., Meyer, G. D., Cohen, B., and Corbett, A. C. )2004(. Anentrepreneurial system view of new venture creation. Journal of Small BusinessManagement, 42(2), 190-208.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2014). Entrepreneurial ecosystems and growth Oriented entrepreneurship.OECD Leed Programme, The Hague, Netherlands. Available at: <https://www.oecd.org>.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2015). New approaches to SME and entrepreneurship financing: Broadening the range of instruments, OECD Publishing. Available at: <https://www.oecd.org>.
Overholm, H., (2015). Collectively created opportunities in emerging ecosystems: Thecase of solar service ventures. Technovation, 39-40, 14-25.
Obasan, K. (2014). The impact of business environment on the survival of small scale businesses in Nigeria. International Journal of Management And Business Research. 4(3), 165-170.
Parrish, B. D.) 2010(. Sustainability-driven entrepreneurship: Principles of organization design. Journal of Business Venturing, 25, 510-523.
Polbitsyn, S. N. (2019). Russia’s rural entrepreneurial ecosystems. Economy of Region, 15, 298-308.
Pistrui, D., Blessing, J., and Mekemson, K. )2008(. Building an entrepreneurialengineering ecosystem for future generations: the kern entrepreneurshipeducation network, American Society of Engineering Educators 2008 ASEEAnnual Conference and Exposition June 22–25, 2008 - Pittsburgh, PA.11-25p.
Rezaei, R., Karimi, A., Mangeli, N., and Safa, L. ) 2017(. Effect of entrepreneurial orientation and marketing capabilities on greenhouse businesses performance in Jiroft county. Journal of Agricultural Science and Technology, 19(2), 21-34.
Roberts, R. Y., and Eesley, E. )2006(. Entrepreneurial impact: The role of MIT. MIT Press.
Regasa, D. G. (2015). External factors affecting firm growth: Evidence from small scale manufacturing firms in tigray regional state of Ethiopia . International Journal of Management and Business Research, 5(4), 279-286.
Romeo Asa, A. (2014). Analysis on the factors that determine sustainable growth of small firms in Namibia"; Wuhan university of technology. The Internationaljournal of Management Science and Business Administration, 5(5), 279-286.
Richomme-Huet, K., and Freyman, J. D. (2011). What sustainable entrepreneurship looks like: An exploratory study from a student perspective. Conference proceedings in 56th Annual International Council for Small Business (ICSB) World Conference, June 15-18, 2011, Stockholm, Sweden.
Regele, M. D., and Neck, H. M. )2012(. Entrepreneurship education sub-ecosystemin the United States: Opportunities to increase entrepreneurial activity. Babson: Babson College, USASBE, 52-69p.
Roundy, P. T. )2017(. Small town. entrepreneurial ecosystems: Implications for developed and emerging economies. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 9(3), 238-262.
Spence, L. J. )2015(. Primer business sustainability for small and medium enterprises (SMEs). Network for Business Sustainability. Available at: <http://nbs.net/is-the-customerreally-king-a-closer-look-at-key-stakeholders-for-smes/>.
Santarelli, E., and Tran, H. (2012). The interplay of human and social capital in shaping entrepreneurial performance. University of Bologna, department of economics, quaderni - working paper DSE N° 803.Available at: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/159642/1/wp0803.pdf>.
Spigel, B. (2015). The Organization of entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship:Theory and Practice, 26(2), 13-16.
Stam, E. (2015). Entrepreneurial ecosystems and regional policy: A sympathetic critique. European Planning Studies, 58(3), 1759–1769.
Suresh, J., and Ramraj, R. )2012(. Entrepreneurial ecosystem: Case study on the influence of environmental factors on entrepreneurial success. European Journalof Business and Management, 4(16), 95-101.
Salimzadeh, P., Courvisanos, J., and Ravi Nayak, R. (2013). Sustainability in small and medium sized enterprises in regional Australia. A framework of analysis. 26th Annual SEAANZ Conference Proceedings Small Enterprise Association ofAustralia and New Zealand. Available at: <http://inform.regionalaustralia.org.au/industry/small-business/item/sustainability-in-small-and-medium-sized-enterprises-in-regional-australia-a-framework-of-analysis>.
Stam, E. (2015). Entrepreneurial ecosystems and regional policy: A sympathetic critique. European Planning Studies, 27(3), 425-478.
Stam, E., and Spigel, B. (2016). Entrepreneurial ecosystems. In R. Blackburn, D. De Clercq, J. Heinonen, & Z. Wang (Eds.), Handbook for Entrepreneurship and Small Business. London, UK: Sage. Available at: <https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-63531-6>.
Spence, M., Gherib, J. B. B., and Biwolé, V. O. (2011). Sustainable entrepreneurship: Is entrepreneurial will enough? A north-south comparison. Journal of Business Ethics, 99(3), 335-367.
Sharif, N. M., and Lonik, K. A. T. (2017). Sustaining the entrepreneur-ship in rural tourism development. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 4(6), 31-42.
Sima, E., Bordânc, F., and Sima, C. (2015). Entrepreneurship role in promoting rural tourism. Agricultural Economics and Rural Development, 12(1), 71-80.
Spigel, B., and Harrison, R. (2018). Toward a process theory of entrepreneurial ecosystems. StrategicEntrepreneurship Journal, 12(1), 151-168.
Tenenhaus, M., Amato, S., and Esposito Vinzi, V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modeling, Proceedings of the XLII SISScientific Meeting, Vol. Contributed Papers, CLEUP, Padova, pp. 739–742.
Vogel, P. (2013). The employment outlook for youth: Building entrepreneurial ecosystems as a way forward. Conference Proceedings of the G20 Youth Forum. Available at: <https://scholar.google.ch/citations>.
WEF (World Economic Forum). (2013). Entrepreneurial ecosystems around the globe andcompany growth dynamics. Davos: World economic forum. Available at: <https://www.weforum.org>.
West III, G. P., and Bamford, C. E. (2005). Creating a technologybased entrepreneurial economy: A resource based theory perspective. Journal of Technology Transfer, 30(3), 433-451.
Xu, Z., and Maas, G. (2019). Innovation and entrepreneurial ecosystems as important building blocks. In Transformational Entrepreneurship Practices .pp. 15-32.
Xu, L., Lin, F., and Li, Q. (2007). Notice of retraction: Managing customer services: Entrepreneurship in hospitality industry. International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing (WiCom), Publisher: IEEE, DOI: 10.1109/iThings/CPSCom.2011.50.Available at: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6142265>.