شناخت روحیه کارآفرینی دانشجویان: مورد مطالعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

2 دانشیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

این پژوهش با هدف شناخت روحیه کارآفرینی دانشجویان کارشناسی اجرا گردیده است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بود و از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ ای برای انتخاب نمونه مورد مطالعه بهره گرفته شد. تعداد 191 پرسشنامه از نمونه مورد مطالعه جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی صوری آن توسط متخصصین ترویج مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین دانشجویان عضو تعاونی و غیر عضو از نظر میانگین متغیر‌های روحیه کارآفرینی تفاوت معنی‌داری وجود دارد بطوری که میانگین ریسک‌پذیری و خلاقیت دانشجویان عضو بیشتر از غیر عضو است. همچنین میانگین خلاقیت دانشجویانی که در دوره‌های کارآفرینی شرکت کرده‏اند بیشتر از دانشجویانی است که در این کارگاه‌ها شرکت نکرده‌اند. پیشنهاد می‌گردد با برگزاری کلاس‌های آموزشی، کارگاه‌های کارآفرینی و تشویق دانشجویان به عضویت در تعاونی‌های کشاورزی، روحیه کارآفرینی در دانشجویان تقویت شود تا موفقیت آنان برای خوداشتغالی در آینده تضمین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing the Students’ Entrepreneurial Spirit: The Case of Agricultural College, Shiraz University

نویسندگان [English]

  • Nasim Vatankhah 1
  • kourosh Rezaei Moghaddam 2
1 M.Sc. Student of Agricultural Extension and Education in Agriculture and Natural Resources University of Ramin
2 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Shiraz University
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the undergraduate students’ entrepreneurial spirit. Study population was undergraduate students of the College of Agriculture at Shiraz University. A multi-stage stratified random sampling was used to collect data from 191students using questionnaire. The face validity of the questionnaire was confirmed by extension experts. The results showed significant difference between members and non-members of students cooperative in entrepreneurial spirit variables so that cooperative members had more risk-taking behavior and creativity. Also creativity mean of students participated in entrepreneurship courses was more than other students. The training classes, entrepreneurship workshops and encouraging students to join agricultural cooperatives will increase entrepreneurial spirit in students for self-employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Spirit
  • Students
  • Student Cooperative
  • Shiraz University
بدری، ا.، لیاقتدار، م.، عابدی، م.، و جعفری، ا. (1384). بررسی قابلیت­های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه پژوهش و برنامه ­ریزی در آموزش عالی، سال 12، شماره40، صص90-73.
پیوندی، گ. (1384). ظهور دانشگاه کارآفرین. کنگره تولید علم، بهار84.
حسینی، م.، فرج اله حسینی، ج.، و سلیمانپور، م. (1388). عوامل تاثیر­گذار بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده­های کشاورزی استان تهران. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد5، شماره2، صص112-101.
رضایی، م.، و رهسپار، ط. (1388). بررسی چگونگی ویژگی­های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال2، شماره4، صص62-45.
زالی، م.، مدهوشی، م.، و کردنائیج، ا. (1386). ارزیابی مشخصه­های کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه دانشگاه مازندران).  فصلنامه مدرس علوم انسانی، سال11، شماره55، صص113-81.
شریف زاده، م. و زمانی، غ. (1385). روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد2-37، شماره1، ص115-107.
شهمیرزادی، س.، و عدلی، ف. (1389). رابطه جو نظام آموزش عالی و پرورش روحیه کارآفرینی دانشجویان. پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، سال4، شماره22، صص90-73.
عباسی، م.، و قورچیان، ن. (1388). شناسایی عوامل موثر در توسعه تعاونی­های دانش آموختگان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال3، شماره2، صص170-143.
علی بیگی، ا.، اطهری، ز.، و بارانی، ش. (1387). تحلیل روحیه کارآفرینی دانشجویان علمی کاربردی کشاورزی مطالعه موردی استان کرمانشاه. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش­های علمی کاربردی کشاورزی، دیماه1387، صص17-3.
فلاح حقیقی، ن.، رضوانفر، ا.، کلانتری، خ.، و رضوی، م. (1389). بررسی خصوصیات کارآفرینانه دانشجویان پردیس کشاورزی دانشگاه تهران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-42، شماره3، صص366-357.
محمدی، ح.، احمدی، ع.، و امین شایان جهرمی، ش. (1390). بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی. فصلنامه زن و جامعه، سال2، شماره1، صص113-93.
مرادی، ح.، و شعبانعلی فمی، ح. (1389). شناسایی قابلیت­های کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی اهواز). فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال2، شماره8، صص161-141.
نوروززاده، ر.، و رضایی، ن. (1389). مشوق­ها و بازدارنده­های مؤثر در روحیه کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی. فصلنامه پژوهش آموزش مدیریت کشاورزی، شماره12، صص90-75.
نوه ابراهیم، ع.، و تندیسه، ا. (1387). مطالعه شاخص­های کارآفرینی در بین دانش آموزان سال آخر سه شاخه نظری، فنی حرفه­ای و کاردانش (مدارس متوسطه شهرستان گرمسار). فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال2، شماره2، صص146-133.
یارائی، ع.، و مصلح شیرازی، ع. (1388). بررسی برخی روحیات کارآفرینی در بین دانشجویان و مقایسه آن با مدیران صنایع. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
Hossieni, J., Ahmadi, H., and Omidi Najafabadi, M. (2011). The perceptions of graduate students about factors influencing the extension of entrepreneurship education in college of agriculture and natural resources in iran. Journal of American science, 7(3), 255-259.
Sharifzadeh, M. (2004). Agricultural college students’ training needs to enhance entrepreneurial mentality. M.Sc.Thesis, Shiraz University.  
Sharifzadeh, M., and Zamani, GH. (2005). Entrepreneurship and agricultural college students; A case of Shiraz university. Proceedings of the 21st Annual Conference, AIAEE 2005, San Antonio, TX, 248-259.