تحلیل اثرات فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

2 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی انجام شد. بدین منظور، تاثیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن (درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت) به طور جداگانه بر رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش 1222 نفر از کارشناسان شاغل در معاونت‌ های وزارت جهاد کشاورزی بودند که تعداد نمونه، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه‏ گیری طبقه ‏ای تناسبی 257 نفر تعیین گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه‏ ای‌ بود که روایی ظاهری و محتوایی آن بر اساس نظر گروهی از متخصصان تأیید گردید و روایی تشخیصی ابزار تحقیق با استفاده از روش میانگین واریانس استخراج شده  (AVE) بین 0/45 و 0/87 محاسبه شد. برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه از روش ‌های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی(CR) استفاده شد که مقدار حداقل این ضرایب به ترتیب 0/62 و 0/56 محاسبه شد. داده‌ها به وسیله نرم‌افزار‌های SPSSwin20 وLISREL8.5 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج مدل‏سازی معادلات ساختاری نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد و این متغیر قادر به تبیین 49 درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی می‌ باشد. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بین ابعاد فرهنگ سازمانی (درگیر شدن در کار، انطباق‌پذیری و رسالت) و رفتار شهروندی سازمانی همبستگی مثبت و معنی‌ داری وجود دارد و این ابعاد می‌ توانند 44 درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of Farmers’ Attitudes towards Sustainability Dimensions of Farms under Wastewater Irrigation: The Case of Marvdasht County

نویسندگان [English]

  • Amir Naeimi 1
  • Gholam Reza Pezeshki Rad 2
  • Parisa Najafloo 3
1 Assistant Professor, Department of Extension, Communication and Rural Development Zanjan University
2 Associate professors of Agricultural Extension and Education Department, Tarbiat Modares University
3 Ph.D. Student of Agricultural Extension and Education, Department of Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan
چکیده [English]

The population of the planet is increasingly dependent on irrigation for food. Access to water in Iran like other arid and semi-arid regions of the world is a major limiting factor for agricultural production. Appropriately treated domestic sewage can be regarded as ideal for irrigation and fertilization purposes, particularly in the (semi)arid climate regions. However, the sustainability of wastewater use in agricultural production as perceived by farmers is a major issue. Therefore, the aim of this research was to find the determinants of farmers’ attitudes towards different sustainability dimensions of wastewater use in agricultural production in two villages in Marvdasht county, Fars province, Iran. A survey research was used with systematic random sampling technique to select 99 farmers from the 203 who irrigated their farm with wastewater. The findings indicated that the most important determinants of different dimensions of sustainability are farmers' knowledge and wastewater management skills. Recommendations are offered to improve the sustainability of wastewater use for crop production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Wastewater
  • Agricultural Sustainability
  • Farmers' Attitudes
  • Sustainability Dimensions
  • Marvdasht County
بردبار، غ. (1387). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره­وری نیروی انسانی در صنعت بیمه شهر یزد، فصلنامهصنعتبیمه، جلد 22، شماره 4، صص 207-179 .
حبیبیان، س.، جانعلی زاده، م.، و ملایی، م. (1391) . بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی به عنوان عوامل رفتاری کارآفرینی سازمانی، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران، آبان 91 .  
 سهرابی زاده، س.، باستانی، پ.، و روانگرد، ر. (1389). عوامل تأثیر­گذار بر رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1388، فصلنامه بیمارستان،جلد 9 ، شماره 1و2، صص83-75 .
رضایی، ح.، و سبزیکاران، ا. (1390). بررسی اثر فرهنگ اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی موردکاوی دفاتر پلیس+10 شهر تهران، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، جلد 4، شماره3، صص 206-173.
زارعی متین، ح.، جندقی، غ.، و توره، ن. (1385). شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی. مجله فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره12 ، صص 63-31.
کرمی‌نیا، ر.  و محمدی نسب، ا. (1389) . رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی در نیروهای نظامی، مجلهطبنظامی، جلد 12، شماره 2، صص66-45.
طبرسا، غ.، اسمعیلی گیوی، م.، و اسمعیلی گیوی، ح. (1389). عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در یک بیمارستان نظامی، مجلهطبنظامی، جلد 12، شماره 2، صص 99-93.
طبرسا، غ.، و میرزاده، ل. (1389). تبین جایگاه فرهنگ سازمانی در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی (OCB): ماهیت، محتوی و کارکردها. مجله راهبرد یاس، شماره 23، صص134-114.
عسکریان، م. و طاهری عطار، ف. (1391). فرهنگ سازمانی و نقش آن در شکل­گیری رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کارشناسان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش، فصلنامه  علمی ـ پژوهشی رهیافتینودرمدیریتآموزشی، جلد 3 ، شماره 2، صص 34-21.
عسکریان، مصطفی، (1385). سازمان و مدیریت آموزش و پرورش. تهران: انتشارات امیر کبیر.
علیزاده، م.، و شهرانی، ع. (1387). تبیین نقش فرهنگ سازمانی در رفتار شهروند سازمانی مطالعه شرکتهایEPC، اولینکنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 15 و 16 بهمن ماه.
فتاحی ، م. ( 1386). بررسی اثرات معنویت محیط کاری بر رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط آن با وفاداری مشتری و کیفیت خدمات در سازمان تامین اجتماعی.  پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. چاپ نشده.
مقیمی، س. م. (1385). بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی در سازمان­های دولتی. مجله فرهنگ مدیریت، جلد4 ، شماره 13، صص 192-171.
نقوی، م.، و جعفری فارسانی، ج. (1389). رابطه بین کیفیت ادراک شده در سبک رهبری و رفتار شهروندی،  فصلنامهپژوهشوبرنامه­ریزیدرآموزشعالی، شماره 56 ، صص26-115.
Appelbaum, S., Bartolomucci, N., Beaumier, E., Boulanger, J., Corrigan, R., Dore, I., Girard, C. and Serroni, C. (2004). Organizational citizenship behavior: A case study of culture. Leadership and Trust Management Decision, 42(1),13-40.
Atchison, T.A. (2002). What is corporate culture. Trustee, 55(4), 11-12.
Bateman, T. S., and Organ, D. W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee citizenship. Academy of Management Journal, 26, 587–595.
Burton, C. (2003). Organizational culture and organizational citizenship behavior: A level of analyses study. Malaysia, The Third International Conference on Knowledge, Culture and change in organizations, 11-14 August.
Carbajal, J. M. (2006). Influencing of organizational culture on the relationship between psychological contracts and organizational citizenship behavior.  M. Sc. Thesis, Department of the Air Force University, Ohio, US.
Carmeli, A. (2005). The relationship between organizational culture and withdrawal intentions and behavior. International Journal of Manpower, 26 (2), 177-95.
Cooke, R.A.and Rousseau, D.M. (1988). Behavior norms and expectations: A quantitative approach to the assessment of organizational culture. Group and Organization Studies, 13 (3), 245-273.
Connolly, C. (2008). Organization culture: Is it a plus or a minus in your organization? National Executive Institute Associates, 254-199. Available at: http://www.neiassociates.org/articles/
Denison, D. R.,  Janovics , J. and Young , J. (2005). Diagnosing organizational cultures: Validating a model and method. Working Paper, Denison Consulting, Available at:
Dickinson, L. (2009). An examination of the factors affecting organizational citizenship behavior. M.Sc.  thesis, University of  Tennessee at Chattanooga Accounting.
Farh, J., Earley, P. C., and Lin, S.  (1997). Impetus for action: A cultural analysis of justice and organizational citizenship behavior in Chinese society. Administrative Science Quarterly, 42:421-444
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. (2009). Multivariate data analysis. 7th Edition. Prentice Hall. 816 pages.
Hall, A. T., Zinko, R. P., Alexia A. F. and Gerald, R. (2009). Organizational citizenship behavior and reputation:
Mediators in the relationships between accountability and Job performance and satisfaction, Journal of Leadership & Organizational Studies, 15(4), 381-392.
Hodson, R. (2006). Management citizenship behavior and its consequences.  Work and occupations, 29(1), 64-96.
Hui, C. T. (2009). An experimental study of the succession commitment, personality, and organizational citizenship behavior. M. Sc. thesis, National University of Education Library, Taiwan.
Kar, D. P. and Tewari, H. R. (1999). Organizational culture and organizational citizenship behavior. International Journal of Intercultural Relations (IJIR), 34(4), 45-51.
Kashif,  M., and Khan, Y. and Rafi, M. (2011). An exploration of the determinants of OCB in the telecommunication sector of Pakistan. Asian Journal of Business Management, 3(2), 91-97.
Khan, S. K. and Rashid, M. Z. (2012). The mediating effect of organizational commitment in the organizational culture, leadership and organizational justice relationship with organizational citizenship behavior: A study of academicians in private higher learning institutions in Malaysia.International Journal of Business and Social Science, 3(8), 83-92.
Ke, w., and Wei, K. (2008). Organizational culture and leadership in ERP implementation. Decision Support System, 45, 208-218.
Korkmaz, T., and Arpaci. Ebru, (2009). Relationship of organizational citizenship behavior with emotional intelligence. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1,1-9.
Lehman, D. R. (1988). An alternative procedure for assessing convergent and discriminant validity. Applied Psychological Measurment, 12(4), 411-423.
Macintosh, E. and Doherty, A. (2010). The influence of organizational culture on job satisfaction to leave. Sport management review, 13, 106 - 117.
Markoczy, L., and Xin, K. (2004). The virtues of omission in organizational citizenship behavior. Research Report, University of California.
Mohanty, J. and Rath, B. N. P. (2012). Influencing of organization culture on organizational citizenship behavior: A three – sector study. Global Journal of Bussiness Rresearch, 6(1), 65-77.
Moorman, R., and Blakely, G. (1995). Individualism-collectivism as an individual difference predictor of organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior, 16(2), 127-142.
Naor, M., Goldstein, S. M., Linderman, K.W., and Schroeder, R.G. (2008). The role of culture as driver of quality management and performance: Infrastructure versus core quality practices. Decision Sciences, 39(4), 671-702.
Netemeyer, R. G., and Boles, J. S. (1997). An investigation in to the antecedents of OCB in a personal selling context.  Journal of Marketing, 61, 85-98.
Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington, MA: Lexington Books.
Podsakoff, P. M., and MacKenzie, S. B. (1997). Impact of organizational citizenship behavior on organizational performance: A review and suggestions for future research. Human Performance, 10(2),133–151.
Raykov, T. (1998). Coefficient alpha and composite reliability with interrelated nonhomogeneous items. Applied Psychological Measurement, 22(4), 375-385.
Robbins, Stephen P. (2005). Essential of organizational behavior. Prentice, Hall.
Yung, C. S. (2011). Group organizational citizenship behavior in the stages of group development. International Journal of Business and Management, 6(10), 3-15
Zumbo, B. D., Gadermann, A. M., and Zeisser, C. (2007). Ordinal versions of coefficients alpha and theta for likert rating scales. Journal of Modern Applied Statistical Methods, 6, 21-29.