بررسی اثر ابعاد سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های خدمات مشاوره، فنی و مهندسی کشاورزی شهرستان‌های جنوب استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

چکیده

هدف این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی آثار ابعاد سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان کرمان می‏باشد. جامعه آماری این تحقیق را 346 نفر از اعضای شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان‌های جنوب استان کرمان تشکیل می‌دادند که با توجه به جدول بارتلت و همکاران، تعداد 215 نفر از آنان از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب بر اساس تعداد اعضای شرکت‌ها به تفکیک شهرستان‌ها انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه‌ استفاده گردید. روایی صوری پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی (مدل اندازه‌گیری) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیر‌های تحقیق بر مبنای تکنیک چند متغیره مدل‌سازی معادلات ساختاری با بکارگیری نرم‌افزار AMOS20 از روش خودگردان‌سازی (Bootstrap) استفاده شد. نتایج به دست آمده از روش خودگردان‌سازی نشان داد که مجموع اثر غیر‌مستقیم بعد ساختاری سرمایه اجتماعی از طریق ابعاد شناختی و ارتباطی و مجموع اثر غیرمستقیم بعد شناختی از طریق بعد ارتباطی بر کارآفرینی سازمانی معنی‌دار بود. همچنین بر اساس یافته‌های تحقیق، بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی دارای بیشترین اثر مستقیم (0/291=β) و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی دارای بیشترین اثر غیر‌مستقیم (0/237=β) و اثر کل (0/480=β) بر کارآفرینی سازمانی بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation in the Effects of Social Capital on Organizational Entrepreneurship in Counseling Services Enterprises in Southern Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Badsar 1
  • Roh Allah Rezaei 2
  • Roh Allah Darini 3
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan
2 Associate Professor, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan
3 M.Sc. Graduate, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan
چکیده [English]

In this descriptive- correlation study the effects of social capital on organizational entrepreneurship in enterprises of agricultural technical engineering and counseling services in Kerman province had been investigated. The population of the study was included 346 members of agricultural technical engineering and counseling services enterprises in southern townships of southern Kerman province. Based on Bartlett et al. table, 215 members were selected through stratified proportional sampling method based on the number of enterprises' members in each of the cities. Questionnaires were used to collect the data. The face and content validity of questionnaires was confirmed by a panel of experts. The construct validity and composite reliability was assessed through confirmatory factor analyses (measurement model). To investigate the direct and indirect effects of research variables a Bootstrap method based on multivariate structural equation modeling techniques by using AMOS20 software was applied. The result based on the Bootstrap method showed that total indirect effects of structural dimension of social capital through cognitive and communicative dimensions, and total indirect effects of cognitive dimension through communicative dimension, were significant on the organizational entrepreneurship. The results also revealed that the communicative dimension of social capital had the most direct effect (β=0.291) and structural dimension of social capital had the highest indirect effect (β=0.237) and total effect (β= 0.480) on the organizational entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Organizational Entrepreneurship
  • Bootstrap Method
احمدپور داریانی، م. (1383). کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها (چاپ پنجم). تهران: انتشارات شرکت پردیس.
سعدی، ح.، و سلیمانی، ع. (1391). ظرفیت کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا-همدان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. جلد. 8، شماره. 2، صص 105-117.
جهانگیری، ع.، و مبارکی، م.ح. (1388). ارائه چارچوب ادراکی مناسب از کارآفرینی در بخش دولتی. فصلنامه توسعه کارآفرینی. دوره. 1، شماره. 3، صص 60- 35.
حسینی، ع. (1390). تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی مطالعه موردی: شرکت‌های صنعتی استان کردستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
ربیعی، ع.، و صادق‌نژاد، ح. (1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی. فصلنامه رفاه اجتماعی. دوره. 11، شماره. 41، صص 191- 221.
درینی، ر.، رضائی، ر.، بادسار، م. و شریفی، ا. (1393). مدل اندازه­گیری کارآفرینی سازمانی در شرکت­های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان­های جنوب استان کرمان. مجموعه مقالات پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، زنجان، 11-13 شهریورماه 1393، صص. 1- 14.
عسگری، م.ه.، و قانع، م. (1391). رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی (مطالعه مورد: صنعت فولاد ایران). ماهنامه مهندسی مدیریت. دوره. 5، شماره. 47، صص 4-8.
عسگری، م. ه.، کاظم پور، ا.، و حاتمیان، م.ع. (1390). بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در مؤسسه مهندسی جواد الائمه. ماهنامه مهندسی مدیریت. دوره. 4، شماره. 40، صص 1- 9. 
قلی­پور، ر.، مدهوشی، م.، و جعفریان، و. (1387). تحلیل رابطه و تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی در گروه صنعتی سدید). فصلنامه فرهنگ مدیریت. دوره. 6، شماره. 17، صص 111- 129.
مرادی، ح.، بیژنی، م.، براداران، م.، شعبانعلی فمی، ح.، و آجیلی، ع.، (1391). نقش مؤلفه اطلاعاتی-ارتباطی توسعه حرفه­ای در توسعه کارآفرینی سازمانی: مورد مطالعه مدیریت ترویج کشاورزی استان کرمانشاه. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. جلد. 8، شماره. 1، صص 101-112.
مقیمی، م.، و احمدپور داریانی، م. (1387). آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط: نیازها و راهکارها. فصلنامه توسعه کارآفرینی. دوره. 1، شماره. 1، صص 245- 207.
هاشمی، ح.، و نوروزی، م.ر. (1388). مفهوم شناسی و بررسی تاثیر دولت بر سرمایه اجتماعی در جامعه. مجموعه مقالات همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، سمنان، 5 اسفند ماه 1388، صص 419- 434.
 
Antoncic, B., and Hisrich, R. (2001). Intrapreneurship: Construct refinement and cross- cultural validation. Journal of Business Venturing, 16 (1), 495- 527.
Baron, R. M., and Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of personality and social psychology, 51(6), 1173- 1181.
Bartlett, J., Kotrlik, J., and Higgins, C. (2001). Organizational research: Determining appropriation sample size in survey research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19 (1), 5- 43.
Behnoosh, S. (2012). The relationship between social capital and entrepreneurship in general administration of physical education of Khorasan Province, Iran. World Applied Sciences Journal, 18 (3), 317-321.
Bolino, M., Turnley, W., and Bloodgood, J. (2002). Citizenship behavior and the creation of social capital in organizations. Academy of Management Review, 27 (4), 505- 522.
Hair, J., Black, W., Babin, B., and Anderson, R. (2010). Multivariate data analysis. USA: Prentice Hall.
Hayes, A. F. (2009). Beyond Baron and Kenny: Statistical Mediation Analysis in the New Millennium. Communication Monographs, 76 (4), 408-420.
Heinonen, J., and Korvela, K. (2005). How about measuring entrepreneurship? Retrieved from Small Business Institute: http://www. oecd.org
Hough, J., and Scheepers, R. (2008). Creating corporate entrepreneurship through strategic leadership. Journal of Global Strategic Management, 3 (1), 17- 25.
Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling: The Guilford Press.
Liao, J., and Welsch, H. (2005). Roles of social capital in venture creation: Key dimension and research implications. Journal of Small Business Management, 43 (4), 345- 362.
Lin, S., and Yin-Mei H. (2005). The role of social capital in the relationship between human capital and career mobility. Journal of IntellectualCapital, 6 (2), 191- 205.
Mackinnon David, P. (2008). Introduction to Statistical Mediation Analysis. United States of America: Taylor & Francis Group.
Nahapiet, J., and Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23 (2), 242- 260.
Nan-Chen, C., Lun-Chung, T., Wei-Ming, O., and Kai-Ti, C.  (2007). The relationship among social capital, entrepreneurial orientation, organizational resources and entrepreneurial performance for new ventures. Contemporary Management Research, 3 (3), 213- 232.
Scheepers, M., Hough, J., and Bloom, J. (2008). Nurturing the corporate entrepreneurship capability. Journal of Southern African Business Review, 12 (3), 50- 75.
Ulhoi, J. (2004). The social dimensions of entrepreneurship. Technovation, 25 (8), 939- 946.