سنجش تمایل کشاورزان دشت جیرفت نسبت به کشت محصولات متناسب با منابع آبی: کاربرد تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده و مدل اعتقاد سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران، کرج، ایران و عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه جیرفت، کرمان، ایران

2 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت مناطق بیابان، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

علی‌رغم تأثیر تغییر اقلیم و بحران آب در تغییر دامنه جغرافیایی و عملکرد محصولات کشاورزی مطالعات اندکی در مورد عوامل تعیین‌کننده نیت کشاورزان برای تغییر الگوی کشت خود به کاشت محصولات بر اساس منابع آبی انجام شده است. بر این اساس، این مطالعه برای ارزیابی تمایل کشاورزان جیرفتی برای پیروی از این راهکار مؤثر در زمینه کاهش تولید محصولات زراعی با نیاز آب زیاد انجام شده است. حجم نمونه مورد نیاز بر اساس جدول کرجسی و مورگان 393 نفر برآورد شد (جامعه آماری 23713 نفر) که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از بین کشاورزان شاغل این دشت، در سال 1399 انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. نیت کشاورزان در زمینه کشت محصولات بر اساس منابع آبی با استفاده از دو مدل رفتاری، تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده و مدل اعتقاد سلامت و از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده با دو سازه نگرش و هنجار ذهنی 41/7 درصد از واریانس نیت کشاورزان را تبیین می‌نماید و همچنین 67/3 درصد از نیت کشاورزان در خصوص انتخاب محصول بر اساس منابع آبی توسط مدل اعتقاد سلامت شامل سازه‌های تشویق به عمل، شدت درک شده، مزایای درک شده، حساسیت درک شده و خودکارآمدی توضیح داده شده است. با وجود اینکه هر دو نظریه به‌طور بالقوه توانایی بالایی در پیش‌بینی نیت کشاورزان داشتند، اما مدل اعتقاد سلامت در این مطالعه عملکرد بهتری نسبت به تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Intention of Jiroft Plain Farmers towards Cultivating Crops Suited to Water Resources: Application of the Theory of Planned Behavior and Health Belief Model

نویسندگان [English]

  • M Adeli Sardooei 1
  • A Asadi 2
  • Kh Kalantari 2
  • ali akbar barati 3
  • H Khosravi 4
1 Ph.D. Graduate, University of Tehran, Karaj, Iran and Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, University of Jiroft, Kerman, Iran.
2 Professor, Department of Agricultural Management and Development, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Management and Development, University of Tehran, Karaj, Iran.
4 Associate Professor, Department of Arid and Mountainous Regions Reclamation, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

 
 
Although climate change and water crisis result in changing the geographical and yield ranges of crops, there are few studies focusing on the determinants farmer’s intention to adopt crops suited to water resources. Accordingly, this study has been done to evaluate the Jiroft farmers’ intention to adopt this effective invention as a strategy for reducing the cultivation rate of the crop with high water requirement. This study has been conducted in one of agriculturally important plains named Jiroft plain which has been located in southeastern of Iran. The study sample consisted of 393 farmers in Jiroft plain. The study samples were selected using Krejcie and Morgan table and stratified random sampling approach. Farmers’ intention to cultivate crops suited to water resources was empirically examined using two the theory of planned behavior (TPB) and the health belief model (HBM). The associations of the constructs were examined using structural equation modelling (SEM). The results showed that the construct attitude and subjective norm accounted for 41.7% of the variance of farmers' intention in TPB. In contrast, the results revealed that 67.3% of the intentions in HBM has been predicted using cue to action, perceived severity, perceived benefits, perceived susceptibility, and self-efficacy. The results indicated that both theories potentially can predict the farmers' intention. However, HBM is better than TPB in terms of explanatory power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral intention
  • Changing cropping system
  • Health belief model
  • Jiroft plain
  • Water crisis

ایزانلو، ب.، حبیبی، م.، و باقریان سرارودی، ر. (1392). ضرورت تک‌بعدی بودن نشانگرها در اندازه‌گیری‌های علوم رفتاری و پزشکی: کاربرد مدل‌سازی معادلات ساختاری. مجله تحقیقات علوم رفتاری، سال 11، شماره 6، صص 678-665.‎

بوعذار، م.، یزدان پناه، م.، و عبدشاهی، ع. (1397). تعیین‌کننده‌های تغییر الگوی کشت برنج در شهرستان شوشتر با استفاده از مدل‌های تئوری رفتار بین فردی و مدل اعتقادات سلامت. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 14، شماره 2، صص 141-125.
تاجری مقدم، م.، راحلی، ح.، ظریفیان، ش.، و یزدان پناه، م. (1397). پیش‌بینی نیت و رفتار گندمکاران دشت نیشابور و تعیین عوامل مؤثر بر آن‌ها در رابطه با حفاظت از منابع آب. مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار، جلد 28، شماره 2، صص 215-199.
ریگی، ف.، و احمدوند.، م. (1399). واکاوی طرح‌واره‌های ذهنی کنشگران کشاورزی در انتخاب نوع کشت: کاربست رابطه خاکستری.  مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 16، شماره 1، صص 40-23.
هاشمی نژاد، آ.، و یزدان‌پناه، م. (1394). تعیین عوامل مؤثر بر تمایل دانشجویان نسبت به مصرف محصولات ارگانیک: مقایسه مدل‌های رفتار برنامه‌ریزی شده و اعتقادات سلامت. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، جلد 46، شماره 4، صص 831-817.
 یزدان‌پناه، م،. توکلی، ک.، و مرزبان، ا. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر نیت کشاورزان در رابطه با کاربرد ایمن سموم شیمیایی: کاربرد مدل اعتقادات سلامت. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 11، شماره 2، صص 29-21.
 
Adnan, N., Nordin, S. M., and Bin Abu Bakar, Z. (2017). Understanding and facilitating sustainable agricultural practice: A comprehensive analysis of adoption behaviour among Malaysian paddy farmers. Land Use Policy, 68, 372-382.
Ajzen, I., and Fishbein, M. (1975). A Bayesian analysis of attribution processes. Psychological bulletin, 82(2), 261-286.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.
Ajzen, I. (2002). Residual effects of past on later behavior: Habituation and reasoned action perspectives. Personality and social psychology review, 6(2), 107-122.
Akey, J. E., Rintamaki, L. S., and Kane, T. L. (2013). Health Belief Model deterrents of social support seeking among people coping with eating disorders. Journal of Affective Disorders, 145(2), 246-252.
Armitage, C. J., and Conner, M. (2001). Efficacy of the theory of planned behaviour: A meta‐analytic review. British Journal of Social Psychology, 40(4), 471-499.
Ataei, P., Gholamrezai, S., Movahedi, R., & Aliabadi, V. (2021). An analysis of farmers’ intention to use green pesticides: The application of the extended theory of planned behavior and health belief model. Journal of Rural Studies, 81, 374-384.
Bakhtiyari, Z., Yazdanpanah, M., Forouzani, M., and Kazemi, N. (2017). Intention of agricultural professionals toward biofuels in Iran: Implications for energy security, society, and policy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 69, 341-349.
Beegle, D. B., Carton, O. T., and Bailey, J. S. (2000). Nutrient management planning: Justification, theory, practice. Journal of Environmental Quality, 29(1), 72-79.
Boazar, M., Abdeshahi, A., and Yazdanpanah, M. (2020). Changing rice cropping patterns among farmers as a preventive policy to protect water resources. Journal of Environmental Planning and Management, 63(14), 2484-2500.
Boazar, M., Yazdanpanah, M., and Abdeshahi, A. (2019). Response to water crisis: How do Iranian farmers think about and intent in relation to switching from rice to less water-dependent crops? Journal of Hydrology, 570, 523-530.
Bonke, V., and Musshoff, O. (2020). Understanding German farmer’s intention to adopt mixed cropping using the theory of planned behavior. Agronomy for Sustainable Development, 40(6), 1-14.
Borges, J. A. R., and Lansink, A. G. O. (2016). Identifying psychological factors that determine cattle farmers' intention to use improved natural grassland. Journal of Environmental Psychology, 45, 89-96.
Bryan, E., Ringler, C., Okoba, B., Roncoli, C., Silvestri, S., and Herrero, M. (2013). Adapting agriculture to climate change in Kenya: Household strategies and determinants. Journal of Environmental Management, 114, 26-35.
Burton, R. J. (2004). Reconceptualising the ‘behavioural approach’in agricultural studies: A socio-psychological perspective. Journal of Rural Studies, 20(3), 359-371.
Costinot, A., Donaldson, D., and Smith, C. (2016). Evolving comparative advantage and the impact of climate change in agricultural markets: Evidence from 1.7 million fields around the world. Journal of Political Economy, 124(1), 205-248.
Daxini, A., O'Donoghue, C., Ryan, M., Buckley, C., Barnes, A. P., and Daly, K. (2018). Which factors influence farmers' intentions to adopt nutrient management planning? Journal of Environmental Management, 224, 350-360.
Daxini, A., Ryan, M., O’Donoghue, C., and Barnes, A. P. (2019). Understanding farmers’ intentions to follow a nutrient management plan using the theory of planned behaviour. Land Use Policy, 85, 428-437.
Delfiyan, F., Yazdanpanah, M., Forouzani, M., and Yaghobi, J. (2020). Farmers' adaptation to drought risk through farm–level decisions: the case of farmers in Dehloran county, Southwest of Iran. Climate and Development, 13(2), 152-163.
Deressa, T. T., Hassan, R. M., and Ringler, C. (2011). Perception of and adaptation to climate change by farmers in the Nile basin of Ethiopia. The Journal of Agricultural Science, 149(1), 23-31.
Deshpande, S., Basil, M. D., and Basil, D. Z. (2009). Factors influencing healthy eating habits among college students: An application of the health belief model. Health marketing quarterly, 26(2), 145-164.
Devitt, C., O’Neill, E., and Waldron, R. (2016). Drivers and barriers among householders to managing domestic wastewater treatment systems in the Republic of Ireland; implications for risk prevention behaviour. Journal of Hydrology, 535, 534-546.
Ejeta, L. T., Ardalan, A., Paton, D., and Yaseri, M. (2016). Predictors of community preparedness for flood in Dire-Dawa town, Eastern Ethiopia: Applying adapted version of Health Belief Model. International Journal of Disaster Risk Reduction, 19, 341-354.
Faisal, M., Chunping, X., Akhtar, S., Raza, M. H., Khan, M. T. I., and Ajmal, M. A. (2020). Modeling smallholder livestock herders’ intentions to adopt climate smart practices: An extended theory of planned behavior. Environmental Science and Pollution Research, 27(31), 39105-39122.
Farani, A. Y., Mohammadi, Y., and Ghahremani, F. (2019). Modeling farmers’ responsible environmental attitude and behaviour: A case from Iran. Environmental Science and Pollution Research, 26(27), 28146-28161.
Feola, G., Lerner, A. M., Jain, M., Montefrio, M. J. F., and Nicholas, K. A. (2015). Researching farmer behaviour in climate change adaptation and sustainable agriculture: Lessons learned from five case studies. Journal of Rural Studies, 39, 74-84.
Floress, K., de Jalón, S. G., Church, S. P., Babin, N., Ulrich-Schad, J. D., and Prokopy, L. S. (2017). Toward a theory of farmer conservation attitudes: Dual interests and willingness to take action to protect water quality. Journal of Environmental Psychology, 53, 73-80.
Gangadharappa, H., Pramod, V., and Shiva, K. H. G. (2007). Gastric floating drug delivery systems: A review. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 41, 295–305.
Garousi, V., Najafi, A., Samadi, A., Rasouli, K., and Khanaliloo, B. (2013). Environmental crisis in Lake Urmia, Iran: A systematic review of causes, negative consequences and possible solutions. Paper presented at the 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (2013 IPWE) Jan 7th, Izmir, Turkey.
Gefen, D. (2003). Assessing unidimensionality through LISREL: An explanation and an example. Communications of the Association for Information Systems, 12(1), 23-47.
Ghanian, M., Ghoochani, O. M., Dehghanpour, M., Taqipour, M., Taheri, F., and Cotton, M. (2020). Understanding farmers’ climate adaptation intention in Iran: A protection-motivation extended model. Land Use Policy, 94, 104553. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104553.
Gerend, M. A., and Shepherd, J. E. (2012). Predicting human papillomavirus vaccine uptake in young adult women: Comparing the health belief model and theory of planned behavior. Annals of Behavioral Medicine, 44(2), 171-180. ‏
Groenewold, G., de Bruijn, B., and Bilsborrow, R. (2012). Psychosocial factors of migration: Adaptation and application of the health belief model. International Migration, 50(6), 211-231.
Harrington, D. (2009). Confirmatory factor analysis. UK: Oxford university press.
Hou, J., and Hou, B. (2019). Farmers’ adoption of low-carbon agriculture in China: An extended theory of the planned behavior model. Sustainability, 11(5), 1399.  https://doi.org/10.3390/su11051399.
Hoyle, R. H. (2012). Handbook of structural equation modeling. New York: Guilford press.
Hurlimann, A., Dolnicar, S., and Meyer, P. (2009). Understanding behaviour to inform water supply management in developed nations–A review of literature, conceptual model and research agenda. Journal of Environmental Management, 91(1), 47-56.
Jeong, J. Y., and Ham, S. (2018). Application of the Health belief model to customers' use of menu labels in restaurants. Appetite, 123, 208-215.
Jorgensen, B., Graymore, M., and O'Toole, K. (2009). Household water use behavior: An integrated model. Journal of Environmental Management, 91(1), 227-236.
Karimi, V., Karami, E., and Keshavarz, M. (2018). Climate change and agriculture: Impacts and adaptive responses in Iran. Journal of Integrative Agriculture, 17(1), 1-15.
Keshavarz, M., Karami, E., and Vanclay, F. (2013). Social experience of drought in rural Iran. Land Use Policy, 30, 120–129.
Kim, Y., and Han, H. (2010). Intention to pay conventional-hotel prices at a green hotel–a modification of the theory of planned behavior. Journal of Sustainable Tourism, 18(8), 997-1014.
Lajunen, T., and Räsänen, M. (2004). Can social psychological models be used to promote bicycle helmet use among teenagers? A comparison of the Health Belief Model, Theory of Planned Behavior and the Locus of Control. Journal of Safety Research, 35(1), 115-123.
Madani, K., AghaKouchak, A., and Mirchi, A. (2016). Iran’s socio-economic drought: Challenges of a water-bankrupt nation. Iranian studies, 49(6), 997-1016.
Maghrebi, M., Noori, R., Bhattarai, R., Mundher Yaseen, Z., Tang, Q., Al‐Ansari, N., Danandeh Mehr, A., Karbassi, A., Omidvar, J., Farnoush, H., and Torabi Haghighi, A. (2020). Iran's agriculture in the anthropocene. Earth's Future, 8(9), 1-15.
McLeod, L. J., Hine, D. W., Please, P. M., and Driver, A. B. (2015). Applying behavioral theories to invasive animal management: Towards an integrated framework. Journal of Environmental Management, 161, 63-71.
Mehri, A., Haidar, N., Ali, M. M., and Maryam, A. (2011). Determinants of seat belt use among drivers in Sabzevar, Iran: A comparison of theory of planned behavior and health belief model. Traffic Injury Prevention, 12(1), 104-109.
Moghimehfar, F., and Halpenny, E. A. (2016). How do people negotiate through their constraints to engage in pro-environmental behavior? A study of front-country campers in Alberta, Canada. Tourism Management, 57, 362-372.
Mohamadi Zeidi, E., Pakpour Hajiaghaye, H., and Mohamadi Zeidi, B. (2014). Investigating the effect of education based on the Theory of Planned Behavior on employee safety behaviors. Knowledge & Health, 8 (3), 105–111.
Montano, D. E., and Kasprzyk, D. (2015). Theory of reasoned action, theory of planned behavior, and the integrated behavioral model. Health Behavior. Theory, Research and Practice, 70(4), 95–124.
Moradhaseli, S., Ataei, P., Farhadian, H., and Ghofranipour, F. (2019). Farmers’ preventive behavior analysis against sunlight using the Health Belief Model: A study from Iran. Journal of Agromedicine, 24(1), 110-118.
Moradhaseli, S., Ataei, P., Van den Broucke, S., and Karimi, H. (2020). The process of farmers’ occupational health behavior by Health Belief Model: Evidence from Iran. Journal of Agromedicine, 24(2), 1-14.
Nejad, L. M., Wertheim, E. H., and Greenwood, K. (2005). Comparison of the health belief model and the theory of planned behavior in the prediction of dieting and fasting behavior. Sensoria: A Journal of Mind, Brain & Culture, 1(1), 63-74.
Orji, R., Vassileva, J., and Mandryk, R. (2012). Towards an effective health interventions design: An extension of the health belief model. Online Journal of Public Health Informatics, 4(3), e9.
Panahi, D. M., Kalantari, Z., Ghajarnia, N., Seifollahi-Aghmiuni, S., and Destouni, G. (2020). Variability and change in the hydro-climate and water resources of iran over a recent 30-year period. Scientific Reports, 10(1), 1-9.
Poppenborg, P., and Koellner, T. (2013). Do attitudes toward ecosystem services determine agricultural land use practices? An analysis of farmers’ decision-making in a South Korean watershed. Land Use Policy, 31, 422-429.
Rainear, A. M., and Christensen, J. L. (2017). Protection motivation theory as an explanatory framework for proenvironmental behavioral intentions. Communication Research Reports, 34(3), 239-248.
Rezaei, R., and Mianaji, S. (2019). Using the Health Belief Model to understand farmers’ intentions to engage in the on-farm food safety practices in Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, 21(3), 561-574.
Rippke, U., Ramirez-Villegas, J., Jarvis, A., Vermeulen, S. J., Parker, L., Mer, F., ... and Howden, M. (2016). Timescales of transformational climate change adaptation in sub-Saharan African agriculture. Nature Climate Change, 6(6), 605-609.
Savari, M., and Shokati Amghani, M. (2020). Factors influencing farmers’ adaptation strategies in confronting the drought in Iran. Environment, Development and Sustainability, 22(5), 1-24.
Savari, M., and Gharechaee, H. (2020). Utilizing the theory of planned behavior to predict Iranian farmers’ intention for safe use of chemical fertilizers. Journal of Cleaner Production, 263, 121512 (1-13).
Savari, M., Eskandari Damaneh, H., and Damaneh, H. E. (2020). Factors influencing farmers’ management behaviors toward coping with drought: Evidence from Iran. Journal of Environmental Planning and Management, 218, 1-49.
Seo, S. N., and Mendelsohn, R. (2008). An analysis of crop choice: Adapting to climate change in South American farms. Ecological Economics, 67(1), 109-116.
Sheppard, J., and Thomas, C. B. (2020). Community pharmacists and communication in the time of COVID-19: applying the health belief model. Research in Social and Administrative Pharmacy, 17(1), 1984- 1987.
Şimşekoğlu, Ö., and Lajunen, T. (2008). Social psychology of seat belt use: A comparison of theory of planned behavior and health belief model. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 11(3), 181-191.
Straub, C. L., and Leahy, J. E. (2014). Application of a Modified Health Belief Model to the pro‐environmental behavior of private well water testing. JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 50(6), 1515-1526.
Tajerimoghadam, M., Raheli, H., Zarifian, S., and Yazdanpanah, M. (2020). The power of the health belief model (HBM) to predict water demand management: A case study of farmers’ water conservation in Iran. Journal of Environmental Management, 263, 110388, 1-7.
Tama, R. A. Z., Ying, L., Yu, M., Hoque, M. M., Adnan, K. M., and Sarker, S. A. (2020). Assessing farmers’ intention towards conservation agriculture by using the Extended Theory of Planned Behavior. Journal of Environmental Management, 280, 111654, 2-10.
Tessema, Y. A., Joerin, J., and Patt, A. (2019). Crop switching as an adaptation strategy to climate change: The case of Semien Shewa Zone of Ethiopia. International Journal of Climate Change Strategies and Management, 11(3), 358-371.
Trafimow, D., and Finlay, K. A. (2001). The relationship between normatively versus attitudinally controlled people and normatively versus attitudinally controlled behaviors. The Social Science Journal, 38(2), 203-216.
Turaga, R. M. R., Howarth, R. B., and Borsuk, M. E. (2010). Pro‐environmental behavior: Rational choice meets moral motivation. Annals of the New York Academy of Sciences, 1185(1), 211-224.
Valois, R. F., Zullig, K. J., and Revels, A. A. (2017). Aggressive and violent behavior and emotional self‐Efficacy: Is there a relationship for adolescents? Journal of School Health, 87(4), 269-277.
Vassallo, M., Saba, A., Arvola, A., Dean, M., Messina, F., Winkelmann, M., Claupein, E., Lähteenmäki, L., and Shepherd, R. (2009). Willingness to use functional breads. Applying the Health Belief Model across four European countries. Appetite, 52(2), 452-460.
Walters, D. F., and Shrubsole, D. (2014). A ssessing the implementation of Ontario's Nutrient Management decision support system. The Canadian Geographer/Le Géographe canadien, 58(2), 203-216.
Wauters, E., Bielders, C., Poesen, J., Govers, G., and Mathijs, E. (2010). Adoption of soil conservation practices in Belgium: An examination of the theory of planned behaviour in the agri-environmental domain. Land use policy, 27(1), 86-94.
Yadav, R., and Pathak, G. S. (2016). Intention to purchase organic food among young consumers: Evidences from a developing nation. Appetite, 96, 122-128.
Yaghobi, A., Khalilimoghadam, B., Saedi, T., and Rahnama, M. (2018). The effect of exclosure management on the reduction of SOC loss due to splash erosion in gypsiferous soils in South western Iran. Geoderma, 319, 34-42.
Yazdanpanah, M., Komendantova, N., Shirazi, Z. N., and Linnerooth-Bayer, J. (2015). Green or in between? Examining youth perceptions of renewable energy in Iran. Energy Research & Social Science, 8, 78-85.
Yazdanpanah, M., Tavakoli, K., and Marzban, A. (2016). Investigating factors influence
farmers’ intention regarding safe use of pesticides through Health Belief Model. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 11(2), 21-29.
Yoshida, Y., Flint, C. G., and Dolan, M. K. (2018). Farming between love and money: US Midwestern farmers’ human–nature relationships and impacts on watershed conservation. Journal of Environmental Planning and Management, 61(5-6), 1033-1050.
Zeweld, W., Van Huylenbroeck, G., Tesfay, G., and Speelman, S. (2017). Smallholder farmers' behavioural intentions towards sustainable agricultural practices. Journal of Environmental Management, 187, 71-81.
Zhang, L., Ruiz-Menjivar, J., Luo, B., Liang, Z., and Swisher, M. (2020). Predicting climate change mitigation and adaptation behaviors in agricultural production: A comparison of the theory of planned behavior and the Value-Belief-Norm Theory. Journal of Environmental Psychology, 68, 101408, 2-11.
Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. American Educational Research Journal