تحلیل کیفی چالش های پیش‌روی شکل گیری زنجیره ارزش سیب زمینی در استان همدان (مورد مطالعه: کشاورزان پیشرو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه ترویج، توسعه و ارتباطات دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 رئیس بخش اتوماسیون و لجستیک، گروه انرژی و فناوری، دانشگاه علوم کشاورزی سوئد، سوئد.

چکیده

پژوهش کیفی حاضر، با هدف تحلیل چالش ­های پیش روی زنجیره ارزش سیب ­زمینی از دیدگاه تولیدکنندگان و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن با تأکید بر ارائه خدمات ترویج بازار محور به انجام رسید. جامعه آماری تحقیق را سیب­ زمینی­ کاران استان همدان تشکیل دادند که به صورت هدفمند و با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند. اعتبار محتوایی تحقیق حاضر، توسط تیم تحقیق تعیین گردید. پس از انجام بیش از 10 ساعت مصاحبه عمیق با 14 نفر از سیب‎ زمینی‎ کاران، اشباع تئوریک حاصل شد. از آنجا که قابلیت اعتماد در روش تحلیل محتوا بسیار مهم است، بنابراین سعی شد پس از طبقه­ بندی و ارزشیابی اولیه، محتوا مجدداً کدگذاری، طبقه­ بندی و ارزشیابی شده و در صورت مطابقت زیاد، نتایج تحلیل­ های دو کدگذار، ارزشیابی و تحلیل آن‌ها پذیرفته گردید. تجزیه و تحلیل داده­ های کیفی حاصل از مصاحبه­ های نیمه­ ساختار یافته در محیط نرم‌افزار Nvivo10 منجر به استخراج 75 مفهوم در کدگذاری باز و 8 طبقه اصلی در کدگذاری محوری شد که تحت دو فعالیت پشتیبانی و اصلی زنجیره ارزش پورتر ارائه شد. بر این اساس بیشترین موانع مطرح شده توسط پاسخگویان، مفاهیم مالی از گروه فعالیت­ های پشتیبانی و کمترین فراوانی از نظر منبع و تعداد ارجاعات مربوط به تدارکات خروجی از گروه فعالیت­ های اصلی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Analysis of the Challenges Facing the Formation of the Potato Value Chain in Hamedan Province (The Case of Leading Farmers)

نویسندگان [English]

  • Tahereh Charkhtabian 1
  • Gh Mojarradi 2
  • G Gebresenbet 3
  • H Gholizadeh 2
1 Department of Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agricultural, University of Zanjan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Iran.
3 Head of Automation and Logistics Division, Department of Energy and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish.
چکیده [English]

The current qualitative research was done with the aim of analyzing the challenges facing the potato value chain based on the farmers’ opinions and providing solutions to improve it by emphasizing the provision of market- oriented extension services. The participants of this study were potato growers in Hamedan province who were purposefully selected using the snowball sampling technique. The content validity of this research was determined by a team experts. After conducting more than 10 hours of in-depth interviews with 14 potato growers, theoretical saturation was obtained. Reliability is very important in the content analysis method. Therefore, after the initial classification and evaluation of the concepts, the content was re-coded, classified, and evaluated, and if there is a high match, the results of the analysis of two coders were re-evaluated and accepted. Qualitative data analysis from semi-structured interviews in Nvivo10 software led to the extraction of 75 concepts in open coding and 8 core categories which were represented using two support activities and the main Porter value chain. Accordingly, most of the barriers raised by the respondents were financial-based concepts from the group of support activities and the lowest frequency in terms of source and number of references was related to outbound logistics and service operations from the main activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market-oriented
  • Market-oriented extension approach
  • Potato value chain
  • Hamedan
ابراهیم­پور، م.، و معصومی، س. (1400). مدیریت زنجیره ارزش. گیلان: انتشارات دانشگاه گیلان.
اداره آمار و فناوری اطلاعات. (1400). گزیده آمار پایه­ای. همدان: انتشارات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان.
بیک­زاده، ص.، و چیذری، ا. ح. (1386). بررسی کانال بازاریابی و عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی سیب‌زمینی. مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، دوره 15، شماره 57، صص 103-81.
رنجبر، ه.، حقدوست، ع. ا.، صلصالی، م.، خوشدل، ع.، سلیمانی، م. ع.، و بهرامی، ن. (1391). نمونه­گیری در پژوهش­های کیفی: راهنمایی برای شروع. نشریه پژوهش علوم سلامت و نظامی، دوره 10، شماره 3، صص 250-238.
سرمد، ز.، بازرگان، ع.، و حجازی، ا. (1401). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
شهرکی، ش.، گرگین، س.، شریف­زاده، م. ش.، عبدالله زاده، غ.، کشیری، ح.، و شهرکی، م. (1398). تحلیل زنجیره ارزش کسب‌وکارهای شیلاتی با رویکرد کارآفرینی، مطالعه تعاونی­های صیادی پره استان گلستان، مجله کارآفرینی در کشاورزی، دوره 6، شماره 4، صص 16-1.
علیزاده، ن.، علیپور، ح.، نیکویی، ع.، حاجی میررحیمی،س.  د.، بخشی جهرمی، آ.، و حسنپور، ب. (1397).  شناسایی چالش­ها و الزامات ترویج کشاورزی و آسیب­شناسی وضع موجود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 14، شماره 2، صص 35-21.
عنابستانی، ع.، و طولابی نژاد، م. (1397). بررسی موانع و چالش­های بازاریابی محصولات کشاورزی بخش مرکزی شهرستان پلدختر با استفاده از تحلیل شبکه فازی. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، دوره 8، شماره 30، صص 78-59.
فضلی، م.، نعیمی، ا.، و مجردی، غ. (1399). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در شکل­گیری زنجیره ارزش زردآلو در شهرستان ماهنشان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 16، شماره 1، صص 165-151.
فلاح نژاد مجرد، ن.، و کشیری، ح. (1394). آسیب شناسی بازاریابی محصولات کشاورزی در سطح کلان شهر تهران از دیدگاه تشکل­های کشاورزی. مجموعه مقالات چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران، 24 بهمن، صص25-15.
قدیمی، ع.، قهدریجانی، م.، همتی، ه.، عیدی، س.، اعظمی، ا.، و جیحونی، س. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات سیب‌زمینی )مطالعه موردی: شهرستان فریدن(. مجله مهندسی زیست سامانه، دوره 3، شماره 1، صص 51-36.
مجردی، غ.، و چرخ‌تابیان، ط. (1397). تبیین مفاهیم و ضرورت­های شکل­گیری ترویج کشاورزی بازار محور. مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار، همدان، 3 الی 5 شهریور، صص 16-1.
مرادی، خ.، آگهی، ح.، زرافشانی، ک.، و پاپ­زن، ع. ا. (1394). تحلیل کیفی چالش­های فراروی صنایع تبدیلی انواع میوه در استان کرمانشاه)کاربرد نرم‌افزار ان ویو). پژوهش­های روستایی، دوره ۶، شماره 3، صص 518-483.
محمدی، ی.، و عواطفی اکمل، ف. (1400). تحلیل موانع اثربخشی دوره­های ترویج کشاورزی در استان کرمانشاه، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 17، ویژه­نامه، صص 38-27.
ورمزیاری، ح.، رستمی، ف .، صمدی ، م.، و بنی اسدی.، م. (1395). تحلیل موانع و راه­کارهای توسعه عدالت محور صنایع کشاورزی در ایران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره47، شماره 2، صص 444-425.
 
Amentae, T., Hamo, T., Gebresenbet, G., and Ljungberg, D. )2017(. Exploring wheat value chain focusing on market performance, post-harvest loss, and supply chain management in Ethiopia: The case of arsi to finfinnee market chain. Journal of Agricultural Science, 9(8),22-42.
Bett, W. (2017). Guidelines and standards for agricultural extension and advisory services. Kenya: Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries.
Chipeta, S., Christoplos, I., and Katz, E. )2008(. Common frame work on market oriented agricultural advisory services. Switzerland: Neuchatel Group.
Daniel, B., Mishili, F., and Lazaro, E.)2018(. Farmer’s participation in Irish potato marketing in Njombe urban and wanging’ombe district. Tanzania: Value Determinants.
Emana, B.,and Nigussie, M. )2011(. Potato value chain analysis and development in Ethiopia. Case of Tigray and SNNP region. Ethiopia: International Potato Center.
FAO. )2007(. Challenges of agribusiness and agro-industry development. By Committee on Agriculture. Available at: .
FAO. )2021(.The potato supply chain Pepsico’s Frito Lay India. By Meeta Punjabi.  Available at: .
Ferris, S., Robbins, P., Best, R. Seville, D., Buxton, A., Shriver, J., and Emily, W. (2014). Linking smallholder farmers to markets and the implications for extension and advisory services. MEAS Brief ,4 (10), 13-14.
Gebremedhin, B., Jemaneh, S., Hoekstra, D., and Anandajayasekeram, P. )2012(. A guide to market-oriented extension services with special reference to Ethiopia, improving productivity and market success of Ethiopian farmers project (IPMS), Addis Ababa, Ethiopia: International Livestock Research Institute (ILRI).
Bekele, W. (2017). Potato value chain analaysis: the case of JELDU District, West Shewa zone of Oromia National Regional State, Ethiopia. M.A. Thesis. University of Haramaya.
Haggblade, S., Theriault, V., Staatz, J., Dembele, N., and Diallo, B. (2012). A conceptual framework for promoting inclusive agricultural value chains. Available at: <https://citeseerx.ist.psu.ed>.
Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology. California: Sage publications.
Kumar, R., B. P., Singh., and Kaswan, Sa. )2012(. Production driven to market driven extension approach, Indian Research Journal of Extension Education, Special Issue (2), 125- 129.
Kumar, S. (2015). Rural marketing of agricultural produce in India: Problems and prospects. Global Journal of Engineering, Science & Social Science Studies, 1(4), 1-13
Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press.
Rahko, J. )2012(. Potato value chain in Tanzania. M.Sc Thesis, Agricultural Policy University of Helsinki, Department of Economics and Management.
Ravibhushana, M. (2011). Value chain analysis of potato-a study in Karnataka. Ph.D. Dissertation., University of Agricultural Sciences GKVK, Bangalore.
Rehman, S., Selvaraj, M., and Syed Ibrahim, M. )2012(. Indian agricultural marketing- a review. Asian Journal of Agriculture and Rural Development, 2(1), 69-75.
Robinson, L. (2006). Why content analaysis should be used more in library and information studies research. Library Student Journal, 9(2), 1-4.
Sikka, B. K., Ashutosh, S., and Agnihotri, A. K. (2008). Export competitiveness of Indian horti-business industry: a model for capacity building under precision farming. Paper presented at the 9th International Conference on Precision Agriculture, July 20–23th, Denver, Colorado, USA.
Tadesse, B., Bakala, F., and Mariam, L.W.) 2018(. Assessment of postharvest loss along potato value chain: The case of Sheka Zone, southwest Ethiopia. Agriculture & Food Security, 7(1),1-14.
Taiy, R., Onyango, C., Nkurumwa, A., Ngetich, K., Birech, R., and Ooro, P. )2016(. Potato value chain analysis in Mauche Ward of Njoro Sub-County, Kenya. International Journal of Humanities and Social Science, 6(5), 129- 138.
Van Weperen, W. (2011). Market-oriented agricultural advisory services (MOAAS): Guidelines for setting up MOASS. AFAAS, Kampala, Uganda and FARA, Accra, Ghana. ‏Available at: <https://tapipedia.org/content/market-oriented-agricultural-advisory-services-moass-guidelines-setting-moaas-pilots>.
Yohannes, B. (2018). Review of value chain analysis of potato in Ethiopia. International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering, 4(4), 8-17. Doi: 10.7324/IJASRE.2018.32660.