تأثیر توانمندی و تاب‌آوری بر موفقیت کارآفرینانه زنان روستایی منطقه سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

چکیده

کسب و کارهای کوچک زنان روستایی کمک بزرگی به توسعه پایدار مناطق روستایی می‌کنند. ولیکن، موفقیت و دوام این کسب و کارها یک نگرانی بزرگ بوده است؛ بنابراین، شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت این کسب و کارها بسیار مهم می‌باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه دو منبع روان‌شناختی یعنی توانمندی و تاب‌آوری کارآفرینانه با موفقیت کارآفرینانه زنان کارآفرین روستایی بود. ایـن پژوهـش از نـوع پژوهش‏ هـای کاربـردی اسـت. جامعه آماری تحقیق زنان کارآفرین روستایی در منطقه سیستان بودند (N=1546 ) که با استفاده از روش نمونهگیری غیر احتمالی در دسترس، 250 نفر به ‏عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه با بهره‏ گیری از نظرات پانلی از متخصصان در زمینه کارآفرینی روستایی صورت گرفت و پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه شاخص آلفای کرونباخ در حد مطلوب به دست آمد. نتایج مدل‏ سازی معادلات ساختاری نشان داد که توانمندی و تاب‌آوری کارآفرینانه رابطه مثبت و معنی‌داری با موفقیت کارآفرینانه زنان کارآفرین روستایی دارند. همچنین نتایج نشان داد که توانمندی کارآفرینانه به ‏طور غیرمستقیم هم از طریق تاب‌آوری بر موفقیت کارآفرینانه‌ی زنان کارآفرین روستایی تأثیر مثبتی دارد؛ بنابراین، تقویت و توسعه منابع روان‏ شناختی به‌ویژه توانمندی و تاب‌آوری کارآفرینانه در جهت بهبود موفقیت کارآفرینانه زنان کارآفرین روستایی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Empowerment and Resilience on the Entrepreneurial Success of Rural Women in Sistan Region

نویسندگان [English]

  • Saeid Karimi 1
  • Sajedeh Karimi Rad 2
  • Hamid Karimi 3
1 Associate professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 Former M.Sc. Student, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran.
چکیده [English]

Rural women’s small businesses make huge contributions to the rural development. However, success and survival of these businesses has been a concern. Hence, it is critical to understand the factors influencing success of rural women’s small businesses. The present study examined whether two psychological sources, namely entrepreneurial resilience and empowerment were positively related to the entrepreneurial success of rural women. The statistical population of the study included all rural women entrepreneurs in Sistan region, Iran          (N = 1546). Then, 250 people were selected as the sample using a non-probability convenience sampling procedure. The research instrument was a questionnaire, which its face validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was confirmed by calculating the Cronbach's alpha coefficient (α > 0.74). The results of structural equation modeling showed that entrepreneurial resilience and empowerment were positively and significantly related to the entrepreneurial success of rural women. The results also indicated that empowerment was indirectly related to the entrepreneurial success of rural women through the resilience. Therefore, it is suggested that rural women entrepreneurs’ psychological resources, especially resilience and empowerment be strengthened and developed in order to improve the level of their entrepreneurial success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural development
  • Rural entrepreneurship
  • Rural women
  • Entrepreneurial success
  • Resilience
  • Empowerment
  • Sistan region
بادزبان، ف.، رضائی مقدم، ک.، و فاطمی، م. (1399). تحلیل میزان تاب‌آوری زنان کارآفرین روستایی با بهره‌گیری از مقیاس        کانر ـ دیویدسون. فصلنامه سیاست‏نامه علم و فناوری، دوره 10، شماره 1، صص 50-39.
خدری، ک.، یزدان‏پناه، م.، فروزانی، م.، و برادران، م. (1399). تبیین عوامل روانشناختی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی (مورد مطالعه: شهرستان لیکک). مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 51، شماره 2، صص 341-327.
رنجبرفلاح، م. (1397). شناسایی پیشران‌های مؤثر در توسعه کسب وکارهای بسیار کوچک (میکرو) در بخش مشاغل خانگی روستایی. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 8، شماره 3، صص 200-179.
سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان (1401). مدیریت هماهنگی ترویج. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <https://sbaj.ir>.
شهرکی، ح.، و سارانی، و. (1398). توسعه و همزاد شرّش: تحلیل وضعیتی کارآفرینی روستایی در منطقه سیستان. مجله توسعه محلی (روستائی-شهری)، دوره 11، شماره 1، صص 196-173.
شیری، ن.، خوش‏مرام، م.، رضایی، آ.، و زرافشانی، ک. (1400). تأثیر ابعاد توانمندی روانشناختی بر رفتار کارآفرینانه در بین زنان روستایی: الگویی برای ارتقای نقش زنان در توسعۀ اقتصادی. مجله زن در توسعه و سیاست، دوره 19، شماره 4، صص 593-573.
طهماسبی، م.، خسروی‏پور، ب.، برادران، م.، و غنیان، م. (1399). مؤلفه‌های برسازنده فضای کسب و کارهای خرد زنان روستایی؛ مورد مطالعه استان‌های گیلان و مازندران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 51، شماره 4، صص 744-731.
فلاح‏تفتی، ح.، و جباری، گ. (1401). تأثیر شخصیت تاب‌آور کارآفرین بر نوآوری در کسب ‌و کار صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان همدان). فصلنامه گردشگری و توسعه، دوره 11، شماره 1، صص 16-1.
قدیری‏معصوم، م.، و احمدی، ا. (1394). سازه‏های مؤثر بر موفقیت صندوق‏های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی شهرستان فیروزکوه. مجله پژوهش‏های جغرافیای انسانی، دوره 47، شماره 4، صص 772-759.
کاظمی، ر.، یعقوبی، ج.، و نعیمی، ا. (1397). تحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر روی توانمندسازی روان‌شناختی زنان روستایی شهرستان سلماس. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 14، شماره 2، صص 159-143.
کریمی، ح.، حلاج، ز.، و ولی‏زاده، ن. (1397). اثر مؤلفه‌‏های سرمایه اجتماعی بر سلامت روان زنان روستایی و عشایری عضو صندوق‏های اعتبارات خرد (مورد مطالعه: استان کرمان). فصلنامه پژوهش‌های روستایی، دوره 9، شماره 2، صص 221-210.
کریمی، ح.، و عطائی، پ. (1400). پیامدهای به‏ کارگیری استراتژی‌های سازگاری کشاورزان سیستان در مقابله با خشکسالی: تاب‌آوری و زیست‌پذیری. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 17، شماره 2، صص 164-149.
مرکز آمار ایران. (1398). چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <https://amar.org.ir/gozideamari>.
مشایخی، س.، مرادنژادی، ه.، صی‏محمدی، س.، و میرک‏زاده، ع. ا. (1400). بررسی عوامل مؤثر بر فقر اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی (مورد مطالعه شهرستان کرمانشاه). مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 17، شماره 1، صص 132-119.
منصوری، س.، و بقایی، ط. (1400). توسعه مدل فعالیت‏های کارآفرینانه زنان روستایی مبتنی بر دیدگاه صاحب نظران آموزشی. نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، دوره ۸، شماره ۱۵، صص ۱۱۰-۱۰۰.
وزارت جهاد کشاورزی. (1401). دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <https://rnw.iate.ir/fa-IR/rnw.iate>.
ولی‌زاده، ن.، و کریمی، ح. (1397). تحلیل عوامل مؤثر بر نیت کارآفرینی اجتماعی در صندوق‎های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری. نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، دوره ۵، شماره ۹، صص ۲۰-۱۰.
 
Adams, R. (2008). Empowerment, participation and social work. New York: Palgrave Macmillan.
Aggarwal, M., and Johal, R. K. (2021). Rural women entrepreneurship: A systematic literature review and beyond. World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 18(4), 373-392.
Ahmad, N. H. (2007). A cross cultural study of entrepreneurial competencies and entrepreneurial success in SMEs in Australia and Malaysia, PhD Dissertation. University of Adelaide, South Australia, Australia.
Andrea, C. (2016). Women’s empowerment: What works. Journal of International Development, 28(3), 342-59.
Ashforth, B. E. (1989). The experience of powerlessness in organizations. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 43(2), 207-242.
Athota, V. S., Budhwar, P., and Malik, A. (2020). Influence of personality traits and moral values on employee well-being, resilience and performance: A cross-national study. Applied Psychology, 69(3), 653-685.
Ayala, J. C., and Manzano, G. (2014). The resilience of the entrepreneur. Influence on the success of the business. A longitudinal analysis. Journal of Economic Psychology, 42, 126-135.
Badzaban, F., Rezaei-Moghaddam, K., and Fatemi, M. (2021). Analysing the individual entrepreneurial resilience of rural women. Journal of Global Entrepreneurship Research, 1-14, DOI: 10.1007/s40497-021-00290-1.
Bamiatzi, V. S., Jones, S., Mitchelmore., and K. Nikolopoulos. (2015). The role of competencies in shaping the leadership style of female entrepreneurs: The case of North West of England, Yorkshire, and North Wales. Journal of Small Business Management, 53(3), 627-644.
Benz, M., and Frey, B. S. (2008). The value of doing what you like: Evidence from the self-employed in 23 countries. Journal of Economic Behavior and Organization, 68(3-4), 445-455.
Blackmon, B. J., Lee, J., Cochran Jr, D. M., Kar, B., Rehner, T. A., and Baker Jr, A. M. (2017). Adapting to life after Hurricane Katrina and the Deepwater Horizon oil spill: An examination of psychological resilience and depression on the Mississippi Gulf Coast. Social Work in Public Health, 32(1), 65-76.
Buttner, E. H., and Moore, D. P. (1997). Women's organizational exodus to entrepreneurship: Self-reported motivations and correlates with success. Journal of Small Business Management, 35, 34-46.
Cassia, L., De Massis, A., Meoli, M., and Minola, T. (2014). Entrepreneurship research centers around the world: Research orientation, knowledge transfer and performance. The Journal of Technology Transfer, 39(3), 376-392.
Chakraborty, U., and Biswal, S. K. (2022). Psychological empowerment of women entrepreneurs: An ethnographic study on twitter. Management Research Review, 45(6), 717-734.
Chatterjee, N., Das, N., and Srivastava, N. K. (2019). A structural model assessing key factors affecting women's entrepreneurial success: Evidence from India. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 11(1), 122-151.
Chhatwani, M., Mishra, S. K., Varma, A., and Rai, H. (2022). Psychological resilience and business survival chances: A study of small firms in the USA during COVID-19. Journal of Business Research, 142, 277-286.
Davidsson, P., and Gordon, S. R. (2016). Much ado about nothing? The surprising persistence of nascent entrepreneurs through macroeconomic crisis. Entrepreneurship Theory and Practice, 40(4), 915-941.
Dawes, J. (1999). The relationship between subjective and objective company performance measures in market orientation research: Further empirical evidence. Marketing Bulletin-Department of Marketing Massey University, 10, 65-75.
Deci, E. L., and Ryan, R. M. (1987). The support of autonomy and the control of behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 53(6), 1024-1037.
Dej, D. (2011). Entrepreneurs success factors and health. Dresden: Technical University of Dresden.
De-Rosa, M., and McElwee, G. (2015). An empirical investigation of the role of rural development policies in stimulating rural entrepreneurship in the Lazio Region of Italy. Society and Business Review, 10(1), 4-22.
Digan, S. P., Sahi, G. K., Mantok, S., and Patel, P. C. (2019). Women's perceived empowerment in entrepreneurial efforts: The role of bricolage and psychological capital. Journal of Small Business Management, 57(1), 206-229.
Doern, R. (2016). Entrepreneurship and crisis management: The experiences of small businesses during the London 2011 riots. International Small Business Journal, 34(3), 276-302.
Elam, A. B., Hughes, K. D., Guerrero, M., Hill, S., Nawangpalupi, C., and Del Mar Fuentes, M. (2021). Global entrepreneurship monitor (GEM) women’s entrepreneurship 2020/21 Report: Thriving through crisis. The Global Entrepreneurship Research Association, London Business School, London.
Fatoki, O. (2018). The impact of entrepreneurial resilience on the success of small and medium enterprises in South Africa. Sustainability, 10(7), 2527.
Fiksel, J., Polyviou, M., Croxton, K. L., and Pettit, T. J. (2015). From risk to resilience: Learning to deal with disruption. MIT Sloan Management Review, 56, 79-86.
Fisher, R., Maritz, A., and Lobo, A. (2016). Does individual resilience influence entrepreneurial success? Academy of Entrepreneurship Journal, 22(2), 39-53.
Fisher, R., Merlot, E., and Johnson-Lester, W. (2018). The obsessive and harmonious nature of entrepreneurial passion. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 24(1), 22-40.
Fisher, R., Maritz, A., and Lobo, A. (2014). Evaluating entrepreneurs' perception of success: Development of a measurement scale. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 20(5), 478-492.
Folkman, S., and Moskowitz, J. T. (2000). Positive affect and the other side of coping. American Psychologist, 55, 647-654.
Fornell, C., and Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Fredrickson, B. L. (1998). Cultivated emotions: Parental socialization of positive emotions and self-conscious emotions. Psychological Inquiry, 9(4), 279-281.
Fredrickson, B. L., and Branigan, C. (2005). Positive emotions broaden the scope of attention and thought‐action repertoires. Cognition and Emotion, 19(3), 313-332.
Frese, M., and Gielnik, M. M. (2014). The psychology of entrepreneurship. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1(1), 413-438.
Gatewood, E. J., Shaver, K. G., Powers, J. B., and Gartner, W. B. (2002). Entrepreneurial expectancy, task effort, and performance. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(2), 187-206.
Ghouse, S. M., Durrah, O., and McElwee, G. (2021). Rural women entrepreneurs in Oman: Problems and opportunities. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 27(7),1674-1695.
Ghouse, S., McElwee, G., Meaton, J., and Durrah, O. (2017). Barriers to rural women entrepreneurs in Oman. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 23(6), 998-1016.
Gielnik, M., and Frese, M. (2013). Entrepreneurship and poverty reduction: Applying I-O psychology to microbusiness and entrepreneurship in developing countries. In J. Olson Buchanan, L. Koppes Bryan, and L. Foster Thimpson (Eds.), Using I-O psychology for the greater good: Helping those who help others (pp. 394-438). New York: Routledge Taylor and Francis.
Gist, M. E. (1987). Self-efficacy: Implications for organizational behavior and human resource management. Academy of Management Review, 12(3), 472-485.
Gong, Y., Wu, Y., Huang, P., Yan, X., and Luo, Z. (2020). Psychological empowerment and work engagement as mediating roles between trait emotional intelligence and job satisfaction. Frontiers in Psychology, 11, 232, doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00232.
Gorgievski, M. J., Moriano, J. A., and Bakker, A. B. (2014). Relating work engagement and workaholism to entrepreneurial performance. Journal of Managerial Psychology, 29, 106–121.
Greenberger, D. B., Strasser, S., Cummings, L. L., and Dunham, R. B. (1989). The impact of personal control on performance and satisfaction. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 43(1), 29-51.
Hackman, J. R., and Oldham, G. R. (1980). Word redesign. Reading, MA: Addison-Wesley.
Hadjielias, E., Christofi, M., and Tarba, S. (2022). Contextualizing small business resilience during the COVID-19 pandemic: Evidence from small business owner-managers. Small Business Economics, 1-30, DOI: 10.1007/s11187-021-00588-0.
Hair, J. J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., and Gudergan, S. P. (2017). Advanced issues in partial least squares structural equation modeling. Los Angeles: Sage publications.
Haji, L., Valizadeh, N., and Karimi, H. (2021). The effects of psychological capital and empowerment on entrepreneurial spirit: The case of Naghadeh County, Iran. International Journal of Finance & Economics, 27, 290-300.
Hayward, M. L., Forster, W. R., Sarasvathy, S. D., and Fredrickson, B. L. (2010). Beyond hubris: How highly confident entrepreneurs rebound to venture again. Journal of Business Venturing, 25(6), 569-578.
Henao-Zapata, D., and Peiró, J. M. (2018). The importance of empowerment in entrepreneurship. In Inside the Mind of the Entrepreneur (pp. 185-206). Cham: Springer.
Isen, A. M. (2000). Positive affect and decision making. In M. Lewis, and J. M. Haviland- Jones (Eds.), Handbook of emotions (2nd ed., pp. 417-435). New York: Guilford Press
Jackson, D., Firtko, A., and Edenborough, M. (2007). Personal resilience as a strategy for surviving and thriving in the face of workplace adversity: A literature review. Journal of Advanced Nursing, 60(1), 1-9.
Jones, G. R. (1986). Socialization tactics, self-efficacy and newcomers to organization. Academy of Management Journal, 29, 262-279.
Jones, O., Macpherson, A., and Thorpe, R. (2010). Learning in owner-managed small firms: Mediating artefacts and strategic space. Entrepreneurship and Regional Development, 22(7-8), 649-673.
Karimi, S., and Reisi, S. (2022). Exploring the antecedents and outcomes of entrepreneurial well-being: Empirical evidence from Iranian rural entrepreneurs. Frontiers in Psychology, Doi: 10.3389/fpsyg.2022.858230.
Karimi, S., and Reisi, S. (2023). The satisfaction of psychological needs and entrepreneurial success: The mediating effects of well-being and work engagement (Case study: Nahavand County, Iran). Journal of Agricultural Science and Technology, forthcoming.
King, D. D., Newman, A., and Luthans, F. (2016). Not if, but when we need resilience in the workplace. Journal of Organizational Behavior, 37(5), 782-786.
Kobeissi, N. (2010). Gender factors and female entrepreneurship: International evidence and policy implications. Journal of International Entrepreneurship, 8(1), 1-35.
Laguna, M., and Razmus, W. (2019). When i feel my business succeeds, i flourish: Reciprocal relationships between positive orientation, work engagement, and entrepreneurial success. Journal of Happiness Studies, 20(8), 2711-2731.
Laschinger, H. K. S., Finegan, J., and Shamian, J. (2001). Promoting nurses' health: Effect of empowerment on job strain and work satisfaction. Nursing Economics, 19(2), 42-52.
Lawler, E. E. (1973). Motivation in work organizations. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Co.
Lee, J., and Wang, J. (2017). Developing entrepreneurial resilience: Implications for human resource development. European Journal of Training and Development, 41(6), 519-539.
Lin, C. C., Kao, Y. T., Chen, Y. L., and Lu, S. C. (2016). Fostering change-oriented behaviors: A broaden-and-build model. Journal of Business and Psychology, 31(3), 399-414.
Mak, W. W., Ng, I. S., and Wong, C. C. (2011). Resilience: Enhancing well-being through the positive cognitive triad. Journal of Counseling Psychology, 58(4), 610-617.
Mathew, V. (2010). Women entrepreneurship in Middle East: Understanding barriers and use of ICT for entrepreneurship development. International Entrepreneurship Management Journal, 6(163), 163-181.
Miller, D., Kets-de-Vries, M. F., and Toulouse, J. M. (1982). Top executive locus of control and its relationship to strategy-making, structure, and environment. Academy of Management Journal, 25(2), 237-253.
Mitchelmore, S., and Rowley, J. (2010). Entrepreneurial competencies: A literature review and development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 16(2), 92-111.
Murphy, G. B., Trailer, J. W., and Hill, R. C. (1996). Measuring performance in entrepreneurship research. Journal of Business Research, 19(2), 169- 179.
Nwankwo, C. A., and Kanyangale, M. (2020). Entrepreneurial orientation and survival of small and medium enterprises in Nigeria: An examination of the integrative entrepreneurial marketing model. International Journal of Entrepreneurship, 24(2), 1-14.
O'Brien, J. L. (2010). Structural empowerment, psychological empowerment and burnout in registered staff nurses working in outpatient dialysis centers, Ph.D. dissertation, Rutgers University-Graduate School-Newark.
Osman, M. A., and Tanner, M. (2017). The influence of telecentre components on the psychological empowerment of underserved community members in the Western Cape, South Africa. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 81(1), 1-29.
Patil, P., and Deshpande, Y. (2018). Women entrepreneurship: A road ahead. International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship, 1(1), 155-159.
Peng, D. X., and Lai, F. (2012). Using partial least squares in operations management research: A practical guideline and summary of past research. Journal of Operations Management, 30(6), 467-480.
Perren, L. (1999). Factors in the growth of micro‐enterprises (Part 1): Developing a framework. Journal of Small Business and Enterprise Development, 6(4), 366-385.
Perren, L. (2000). Factors in the growth of micro‐enterprises (Part 2): Exploring the implications. Journal of Small Business and Enterprise Development, 7(1), 58-68.
Prayag, G., Spector, S., Orchiston, C., and Chowdhury, M. (2020). Psychological resilience, organizational resilience and life satisfaction in tourism firms: Insights from the Canterbury earthquakes. Current Issues in Tourism, 23(10), 1216-1233.
Reinartz, W., Haenlein, M., and Henseler, J. (2009). An empirical comparison of the efficacy of covariance-based and variance-based SEM. International Journal of Research in Marketing, 26(4), 332-344.
Renko, M., Bullough, A., and Saeed, S. (2021). How do resilience and self-efficacy relate to entrepreneurial intentions in countries with varying degrees of fragility? A six-country study. International Small Business Journal, 39(2), 130-156.
Robertson, I. T., Cooper, C. L., Sarkar, M., and Curran, T. (2015). Resilience training in the workplace from 2003 to 2014: A systematic review. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 88(3), 533-562.
Salisu, I., Hashim, N., Mashi, M. S., and Aliyu, H. G. (2020). Perseverance of effort and consistency of interest for entrepreneurial career success: Does resilience matter? Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 12(2), 279-304. 
Santoro, G., Bertoldi, B., Giachino, C., and Candelo, E. (2020). Exploring the relationship between entrepreneurial resilience and success: The moderating role of stakeholders' engagement. Journal of Business Research, 119, 142-150.
Shah, T. A., Khattak, M. N., Zolin, R., and Shah, S. Z. A. (2019). Psychological empowerment and employee attitudinal outcomes: The pivotal role of psychological capital. Management Research Review, 42(7), 797-817.
Sharma, G. D., Thomas, A., and Paul, J. (2021). Reviving tourism industry post-COVID-19: A resilience-based framework. Tourism Management Perspectives, 37, 100786.
Shepherd, D. A. (2020). COVID 19 and entrepreneurship: Time to pivot? Journal of Management Studies, 57(8), 1750-1753.
Shepherd, D. A., Saade, F. P., and Wincent, J. (2020). How to circumvent adversity? Refugee entrepreneurs’ resilience in the face of substantial and persistent adversity. Journal of Business Venturing, 35(4), 105940.
Sinclair, V. G., and Wallston, K. A. (2004). The development and psychometric evaluation of the Brief Resilient Coping Scale. Assessment, 11(1), 94-101.
Singh, S. K., and Singh, A. P. (2019). Interplay of organizational justice, psychological empowerment, organizational citizenship behavior, and job satisfaction in the context of circular economy. Management Decision, 57(4), 937-952.
Spreitzer, G. M. (2008). Taking stock: A review of more than twenty years of research on empowerment at work. Handbook of organizational behavior, 1, 54-72.
Staniewski, M. W., and Awruk, K. (2019). Entrepreneurial success and achievement motivation- A preliminary report on a validation study of the questionnaire of entrepreneurial success. Journal of Business Research, 101, 433-440.
Stromquist, N. P. (2015). Women's empowerment and education: Linking knowledge to transformative action. European Journal of Education, 50(3), 307-324.
Tedeschi, R. G., and Calhoun, L. G. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry, 15, 1-18.
Thomas, K. W., and Velthouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment. Academy of Management Review, 15, 666-681.
Tlaiss, H. A., and McAdam, M. (2021). Unexpected lives: The intersection of Islam and Arab women’s entrepreneurship. Journal of Business Ethics, 171(2), 253-272.
Tugade, M. M., and Fredrickson, B. L. (2004). Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences. Journal of Personality and Social Psychology, 86(2), 320-333.
Wach, D., Stephan, U., and Gorgievski, M. (2016). More than money: Developing an integrative multi-factorial measure of entrepreneurial success. International Small Business Journal, 34(8), 1098-1121. 
Wall, T. D., Michie, J., Patterson, M. and Wood, S. J., Sheehan, M., Clegg, C. W., and West, M. (2004). On the validity of subjective measures of company performance. Personnel Psychology, 57(1), 95-118.
Wang, D., Kan, W., Qin, S., Zhao, C., Sun, Y., Mao, W., ... and Hu, Y. (2021). How authentic leadership impacts on job insecurity: The multiple mediating role of psychological empowerment and psychological capital. Stress and Health, 37(1), 60-71.
Wiklund, J. (1999). The sustainability of the entrepreneurial orientation-performance relationship. Entrepreneurship Theory and Practice, 24(1), 37-48.
Williams, T. A., Gruber, D. A., Sutcliffe, K. M., Shepherd, D. A., and Zhao, E. Y. (2017). Organizational response to adversity: Fusing crisis management and resilience research. Academy of Management Annals, 11(2), 733-769.
Xie, X., and Wu, Y. (2021). Doing well and doing good: How responsible entrepreneurship shapes female entrepreneurial success. Journal of Business Ethics, 178, 803-828.