عوامل مؤثر بر بکارگیری رفتار صرفه‏ جویانه در مصرف آب خانگی: مطالعه‏ موردی خانوارهای روستایی شهرستان باغملک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

2 دانش‌آموخته دکتری ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

3 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق کاربردی، تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار خانوارهای روستایی در حفاظت از آب است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش، با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شدند. داده­های گردآوری شده به وسیله نرم­افزارهای SPSS24 و Amos24 و با رویکرد مدل­ سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جامعه آماری این پژوهش را خانوارهای روستایی در چهار دهستان شهرستان باغملک استان خوزستان (N=3005) تشکیل دادند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 340 خانوار با استفاده از روش نمونه­ گیری طبقه ­ای با انتساب متناسب انتخاب شد. نتایج به دست آمده از مدل معادله‌های ساختاری تحلیل مسیر نشان داد، متغیرهای نیت و خودکارآمدی تأثیر مثبت، مستقیم و معنی­داری بر متغیر رفتار دارند. همچنین متغیرهای اثربخشی واکنش درک شده، آسیب­ پذیری درک شده، نگرش نسبت به رفتار، شدت درک شده و هنجار ذهنی دارای تأثیر غیرمستقیم و معنی­داری بر متغیر رفتار به واسطه­ ی متغیر نیت دارند. در نهایت این چارچوب برای بررسی متغیرهای مؤثر بر رفتار حفاظت از آب می‌تواند به ترتیب 45 و 55 درصد از تغییرات متغیرهای رفتار و نیت را پیش­ بینی کند. علاوه بر این یافته­ های تحقیق نشان داد که مدل ادغام یافته ­ی دو نظریه رفتار برنامه­ ریزی شده و انگیزش حفاظت به عنوان چارچوب تحقیق، قدرت بیشتری در تبیین رفتار و نیت خانوارهای روستایی برای حفاظت و صرفه­ جویی در مصرف آب نسبت به این دو نظریه به صورت جداگانه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Saving Behavior in Household Water Consumption: A Case Study of Rural Households in Bagh Malek County

نویسندگان [English]

  • M Savari 1
  • A Savari 2
  • H Izadi 3
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Engineering and Rural Development, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran.
2 Ph.D. Student, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Engineering and Rural Development, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran.
3 Ph.D. Student, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Engineering and Rural Development, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this applied research is to analyze the factors affecting the behavior of rural households in water consumption. The information required for the research was collected by survey method and a questionnaire. The collected data were analyzed by SPSS and Amos software using structural equation modeling approach. The statistical population of this study consisted of rural households in four rural areas of Baghmalek of Khuzestan province (N = 3005) that based on Krejcie and Morgan table, the sample size of 340 households was selected. Samples were selected using stratified sampling method with proportional assignment. The results obtained from the structural equation model of path analysis showed that the variables of intention and self-efficacy have positive, direct, and significant effects on the behavior. Also, perceived reaction effectiveness, perceived vulnerability, attitude towards behavior, perceived severity, and subjective norm had indirect and significant effects on the behavior through the intention. Finally, this framework for examining the variables affecting water consumption behavior can predict 45% and 55% of the changes in the behavior and intention, respectively. In addition, the research findings showed that the integrated model of the two theories of planned behavior and protection motivation as a research framework has more power to explain the behavior and intention of rural households to conserve water than the two theories separately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural households
  • Water saving
  • Behavioral theories
  • Bagh Malek county
اسکندری، ف.، کریمی، ز.، و خالدی، خ. (1397). تأثیر برنامه­ های آموزشی- ترویجی بر رفتار حفاظت آب توسط کشاورزان (مورد مطالعه: کشاورزان دهستان زالوآب شهرستان روانسر). مجله تحقیقات منابع آب ایران، سال 14، شماره 1، صص 183-170.
آزادی، ی.، یزدان پناه، ی.، فروزانی، م.، و محمودی، ح. (1396). ارزیابی رفتار سازگاری گندمکاران دیم شهرستان کرمانشاه در رویارویی با تغییرپذیری‌های آب و هوایی: کاربرد نظریه انگیزه حفاظت. مجله کشاورزی بوم‌شناختی، دوره 7، شماره 2، صص، 106-94.
بذرافشان، ج، موسی پور، م.، و حاتمی، د. (1400). تحلیل اثرات خشکسالی بر اقتصاد روستایی شهرستان باغملک (طی دوره زمانی 1390-1380). مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 4، شماره 1، صص 219-201.
تاجری ­مقدم، م.، راحلی، ح.، ظریفیان، ش.، و یزدان­پناه، م. (1399). کشف موانع رفتار حفاظت آب کشاورزی و عوامل مرتبط با استفاده از نظریه­ ی داده ­بنیان (مورد مطالعه دشت نیشابور استان خراسان رضوی). مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره­ی 2، شماره 2، صص 308-287.
حاتمی، ع.، و نوربخش، س. (1398). بازسازی معنایی بحران آب در شرق اصفهان بر اساس نظریه­ی زمینه­ای. مجله جامعه‌شناسی کاربردی، سال 30، شماره 1، صص 142-123.
رحیمی فیض­ آباد، ف.، یزدان­پناه، م.، فروزانی، م.، محمدزاده، س.، و بورتن، ر. (1395). تبیین رفتار حفاظت از آب کشاورزان با استفاده از تئوری توسعه­یافته رفتار برنامه ­ریزی شده: مورد مطالعه شهرستان الشتر. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 12، شماره 2، 17-1.
شاهنگیان، ا.، تابش، م.، یزدان­پناه، م.، و زبیدی، ط. (1400). مقایسه عوامل روان‌شناختی موثر بر رفتارهای صرفه­ جویی و رفتارهای افزایش بهره ‏وری آب خانگی: مطالعه مورد شهر تهران. مجله تحقیقات منابع آب ایران، دوره 55، شماره 44، صص 46-31.
شرفی­ پور، ل.، و احمدوند، م. (1398). تعیین کننده­ های رفتار حفاظت از آب گندمکاران شهرستان اٌرزوئیه با استفاده از تئوری انگیزش حفاظت. نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران. سال 10، شماره 38، صص 278-261.
صالحی، ص.، و ابراهیمی، ه. (1399). تحلیل وضعیت دانش و رفتار دانش­آموزان نسبت به آب (با تأکید بر طرح داناب در مازندران). فصلنامه علوم محیطی، دوره 18، شماره 2، صص 58-41.
ملارضا قصاب، ف.، عبدشاهی،ع.، و مرزبان، ا. (1399). تعیین بهره­وری فیزیکی و اقتصادی آب کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان دزفول. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 12، شماره 3، صص 72-49.
موسوی، ف.، صالح­ نیا، ن.، سیفی، ا.، و اصغرپور ماسوله، ا. (1400). بررسی اثرات تبلیغات و اجبار به رفتار صرفه­جویانه بر مصرف آب با توجه به تعاملات اجتماعی مصرف­ کنندگان، نشریه علمی سیاست­ گذاری اقتصادی، سال 13، شماره 25، صص 312-281.
 
Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. Psychology & Health, 26(9), 1113-1127.
Aslam, S., Aftab, H., Martins, J. M., Mata, M. N., Qureshi, H. A., Adriano, A. M., and Mata, P. N. (2021). Sustainable model: Recommendations for water conservation strategies in a developing country through a psychosocial wellness program. Water, 13(14), 1984.
Bennett, N. J., Roth, R., Klain, S. C., Chan, K., Christie, P., Clark, D. A., ... and Wyborn, C. (2017). Conservation social science: Understanding and integrating human dimensions to improve conservation. Biological Conservation, 205, 93-108.
Boazar, M., Yazdanpanah, M., and Abdeshahi, A. (2019). Response to water crisis: How do Iranian farmers think about and intent in relation to switching from rice to less water-dependent crops? Journal of Hydrology, 570, 523-530.
Boretti, A., and Rosa, L. (2019). Reassessing the projections of the world water development report. Nature Partner Journals Clean Water, 2(1), 1-6.
Chaudhary, A. K., Lamm, A. J., and Warner, L. A. (2018). Using cognitive dissonance to theoretically explain water conservation intentions. Journal of Agricultural Education, 59(4), 194-210.
Chen, M. F. (2016). Extending the theory of planned behavior model to explain people's energy savings and carbon reduction behavioral intentions to mitigate climate change in Taiwan–moral obligation matters. Journal of Cleaner Production, 112, 1746-1753.
Chen, M. F., and Tung, P. J. (2014). Developing an extended theory of planned behavior model to predict consumers’ intention to visit green hotels. International Journal of Hospitality Management, 36, 221-230.
Chen, N., Zhou, M., Dong, X., Qu, J., Gong, F., Han, Y., ... and Zhang, L. (2020). Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: A descriptive study. The Lancet, 395(10223), 507-513.
Cismaru, M., Cismaru, R., Ono, T., and Nelson, K. (2011). “Act on climate change”: An application of protection motivation theory. Social Marketing Quarterly, 17(3), 62-84.
Craig, C. A., Feng, S., and Gilbertz, S. (2019). Water crisis, drought, and climate change in the southeast United States. Land Use Policy, 88, 104110.
Delfiyan, F., Yazdanpanah, M., Forouzani, M., and Yaghoubi, J. (2021). Farmers' adaptation to drought risk through farm–level decisions: The case of farmers in Dehloran county, Southwest of Iran. Climate and Development, 13(2), 152-163.
Gao, L., Wang, S., Li, J., and Li, H. (2017). Application of the extended theory of planned behavior to understand individual’s energy saving behavior in workplaces. Resources, Conservation and Recycling, 127, 107-113.
Gregory, G. D., and Leo, M. D. (2003). Repeated behavior and environmental psychology: The role of personal involvement and habit formation in explaining water consumption 1. Journal of Applied Social Psychology, 33(6), 1261-1296.
Holt, J. R., Butler, B. J., Borsuk, M. E., Markowski-Lindsay, M., MacLean, M. G., and Thompson, J. R. (2021). Using the theory of planned behavior to understand family forest owners’ intended responses to invasive forest insects. Society & Natural Resources, 34(8), 1001-1018.
Janmaimool, P. (2017). Application of protection motivation theory to investigate sustainable waste management behaviors. Sustainability, 9(1079), 1-16.
Jorgensen, B. S., Martin, J. F., Pearce, M., and Willis, E. (2013). Some difficulties and inconsistencies when using habit strength and reasoned action variables in models of metered household water conservation. Journal of Environmental Management, 115, 124-135.
Keshavarz, M., and Karami, E. (2016). Farmers’ pro-environmental behavior under drought: Application of protection motivation theory. Journal of Arid Environments, 127, 128-136.
Keshavarzi, A. R., Sharifzadeh, M., Haghighi, A. K., Amin, S., Keshtkar, S., and Bamdad, A. (2006). Rural domestic water consumption behavior: A case study in Ramjerd area, Fars province, IR Iran. Water Research, 40(6), 1173-1178.
Koop, S. H. A., Van Dorssen, A. J., and Brouwer, S. (2019). Enhancing domestic water conservation behaviour: A review of empirical studies on influencing tactics. Journal of Environmental Management, 247, 867-876.
Lam, S. P. (2006). Predicting intention to save water: Theory of planned behavior, response efficacy, vulnerability, and perceived efficiency of alternative solutions 1. Journal of Applied Social Psychology, 36(11), 2803-2824.
Liang, Y., Kee, K. F., and Henderson, L. K. (2018). Towards an integrated model of strategic environmental communication: advancing theories of reactance and planned behavior in a water conservation context. Journal of Applied Communication Research, 46(2), 135-154.
Liao, C., Yu, H., and Zhu, W. (2020). Perceived knowledge, coping efficacy and consumer consumption changes in response to food recall. Sustainability, 12(7), 2696.
Maduku, D. K. (2021). Water conservation campaigns in an emerging economy: How effective are they? International Journal of Advertising, 40(3), 452-472.
Mason, L. R., and Agan, T. C. (2015). Weather variability in urban Philippines: A gender analysis of household impacts. Climatic Change, 132(4), 589-599.
McLeod, L. J., Hine, D. W., Please, P. M., and Driver, A. B. (2015). Applying behavioral theories to invasive animal management: towards an integrated framework. Journal of Environmental Management, 161, 63-71.
Nahomee, R. Á. A., de Fátima, M. S. G., de la Mota Idalia, F., and Irene, S. A. F. (2021). Reaching sustainability through a smart water crisis-proof industry. Procedia Computer Science, 180, 86-92.
Oloukoi, G., Fasona, M., Olorunfemi, F., Adedayo, V., and Elias, P. (2014). A gender analysis of perceived climate change trends and ecosystems-based adaptation in the Nigerian wooded savannah. Agenda, 28(3), 16-33.
Pakmehr, S., Yazdanpanah, M., and Baradaran, M. (2021). Explaining farmers’ response to climate change-induced water stress through cognitive theory of stress: An Iranian perspective. Environment, Development and Sustainability, 23(4), 5776-5793.
Popa, B., Niță, M. D., and Hălălișan, A. F. (2019). Intentions to engage in forest law enforcement in Romania: An application of the theory of planned behavior. Forest Policy and Economics, 100, 33-43.
Raheli, H., Zarifian, S., and Yazdanpanah, M. (2020). The power of the health belief model (HBM) to predict water demand management: A case study of farmers’ water conservation in Iran. Journal of Environmental Management, 263, 110388.
Rainear, A. M., and Christensen, J. L. (2017). Protection motivation theory as an explanatory framework for proenvironmental behavioral intentions. Communication Research Reports, 34(3), 239-248.
Russell, S. V., and Knoeri, C. (2020). Exploring the psychosocial and behavioural determinants of household water conservation and intention. International Journal of Water Resources Development, 36(6), 940-955.
Russell, S. V., Young, C. W., Unsworth, K. L., and Robinson, C. (2017). Bringing habits and emotions in to food waste behaviour. Resources, Conservation and Recycling, 125, 107-114.
Sánchez, M., López-Mosquera, N., Lera-López, F., and Faulin, J. (2018). An extended planned behavior model to explain the willingness to pay to reduce noise pollution in road transportation. Journal of Cleaner Production, 177, 144-154.
Savari, M., Abdeshahi, A., Gharechaee, H., and Nasrollahian, O. (2021). Explaining farmers’ response to water crisis through theory of the norm activation model: Evidence from Iran. International Journal of Disaster Risk Reduction, 60, 102284.
Shafiei, A., and Maleksaeidi, H. (2020). Pro-environmental behavior of university students: Application of protection motivation theory. Global Ecology and Conservation. 22(4), 1-10.
Shahangian, S. A., Tabesh, M., and Yazdanpanah, M. (2021). How can socio-psychological factors be related to water-efficiency intention and behaviors among Iranian residential water consumers? Journal of Environmental Management. 288, 1-11.
Tam, K. P. (2020). Understanding the psychology X politics interaction behind environmental activism: The roles of governmental trust, density of environmental NGOs, and democracy. Journal of Environmental Psychology, 71, 1-8.
Tapsuwan, S., and Rongrongmuang, W. (2015). Climate change perception of the dive tourism industry in Koh Tao Island, Thailand. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 11, 58-63.
Truelove, H. B., Carrico, A. R., and Thabrew, L. (2015). A socio-psychological model for analyzing climate change adaptation: A case study of Sri Lankan paddy farmers. Global Environmental Change, 31, 85-97.
Ullah, S., Abid, A., Aslam, W., Noor, R. S., Waqas, M. M., and Gang, T. (2021). Predicting behavioral intention of rural inhabitants toward economic incentive for deforestation in Gilgit-Baltistan, Pakistan. Sustainability, 13(2), 1-17.
Ung, M. Luginaah, I. Chuenpagdee, R., and Campbell, G. (2016). Perceived self-efficacy and adaptation to climate change in coastal Cambodia. Climate, 4(1), 1-16.
Wang, Y., Liang, J., Yang, J., Ma, X., Li, X., Wu, J., ... and Feng, Y. (2019). Analysis of the environmental behavior of farmers for non-point source pollution control and management: An integration of the theory of planned behavior and the protection motivation theory. Journal of Environmental Management, 237, 15-23.
Warner, L. A. (2021). Who conserves and who approves? Predicting water conservation intentions in urban landscapes with referent groups beyond the traditional ‘important others’. Urban Forestry & Urban Greening, 60, 127070.
Warner, L. A., and Diaz, J. M. (2021). Amplifying the theory of planned behavior with connectedness to water to inform impactful water conservation program planning and evaluation. The Journal of Agricultural Education and Extension, 27(2), 229-253.
Webb, D., Soutar, G. N., Mazzarol, T., and Saldaris, P. (2013). Self-determination theory and consumer behavioural change: Evidence from a household energy-saving behaviour study. Journal of Environmental Psychology, 35, 59-66.
Yazdanpanah, M., Forouzani, M., Abdeshahi, A., and Jafari, A. (2016). Investigating the effect of moral norm and self-identity on the intention toward water conservation among Iranian young adults. Water Policy, 18(1), 73-90.
Zhang, Y., Zhou, D., Li, Z., and Qi, L. (2020). Spatial and temporal dynamics of social-ecological resilience in Nepal from 2000 to 2015. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C. Chem. Ear. Par. 120, 102894.1-8.
Zhong, F., Li, L., Guo, A., Song, X., Cheng, Q., Zhang, Y., & Ding, X. (2019). Quantifying the influence path of water conservation awareness on water-saving irrigation behavior based on the theory of planned behavior and structural equation modeling: A case study from Northwest China. Sustainability, 11(18), 4967.