دانش اعضای شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب‌وکار در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 دانشیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

امروزه مدیریت تداوم کسب‌وکار به بخش مهمی از شالوده سازمان­ ها تبدیل شده است. به‌طوری‌که با اجرای اصول تداوم کسب‌‌وکار نه تنها رفاه و امنیت کارکنان تأمین می ­شود؛ بلکه توانایی هدایت فعالیت­ های اصلی نیز فراهم می­ آید. سازمان­ ها باید مدیریت تداوم کسب‌وکار را نه به عنوان یک فرآیند طرح‌ریزی پرهزینه، بلکه به عنوان یک فرآیند بهبود ارزش افزوده و بسیار مهم در نظر داشته باشند. با توجه به نوپا بودن این بحث و عدم آشنایی فراگیر با اصول آن در سطح شرکت­های مختلف دولتی یا غیردولتی مرسوم، هدف از مطالعه حاضر، تحلیل دانش اعضای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان کرمان در ایران نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب‌وکار است. مطالعه به روش پیمایش انجام گرفت و برای جمع‌آوری داده ­ها یک نمونه تصادفی 218 نفره از اعضای شرکت­ ها استفاده گردید. داده­ ها با استفاده از آمار استنباطی و مدل‌سازی معادلات ساختاری بر اساس نرم‌افزارهای SPSS و SmartPLS2 تحلیل شد. یافته­ های حاصل از تحلیل علی نشان داد که ایستار نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب‌وکار و هوش رقابتی تأثیر مثبتی بر بهبود دانش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب‌وکار شرکت­ ها دارند. همچنین متغیر خلق محصول جدید نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بهبود دانش نسبت به اصول مدیریت تداوم کسب‌وکار شرکت ­ها مؤثر است. متغیر میانجی سیاست‌های دولتی نیز اثر مستقیم بر دانش مدیریت تداوم کسب‌وکار دارد؛ لذا برای بقای شرکت‌ها عاملی مهم و تأثیرگذار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Knowledge of Agricultural Knowledge-based Companies’ Members regarding the Principles of Business Continuity Management (BCM) in Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Kashef Ganjdaredar 1
  • Kurosh Rezaei-Moghaddam 2
  • Mahsa Fatemi 3
1 Former Graduate Student, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Today, business continuity management has become an important part of the foundations of organizations. So that by implementing the principles of business continuity, not only the welfare and security of the employees are provided, but the ability to direct the main activities is also facilitated. Organizations should consider business continuity management not as a costly planning process, but as a value-added and very important improvement process. Due to the nascent nature of this discourse and the lack of widespread familiarity with its principles at the level of various governmental or non-governmental companies, the main purpose of this study was to analyze the knowledge of knowledge-based companies’ members located in the Science and Technology Park of Kerman province in Iran regarding the principles of business continuity management. The study was conducted by a cross-sectional survey to collect data from 218 members of the companies. Data were analyzed using inferential statistics and structural equation modeling based on SPSS and SmartPLS2 software. The results of the causal analysis showed that the respondents` attitude had a positive effect on the principles of business continuity management and competitive intelligence on the improvement of knowledge regarding the principles of business continuity management of companies. Also, the variable of new product creation directly and indirectly affected knowledge about the principles of business continuity management of companies. The mediating variable of government policies also had a direct effect on business continuity management knowledge. Therefore, it will be an important and influential factor for the survival of companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business continuity Management
  • Knowledge-based companies
  • Competitive intelligence
  • Entrepreneurship
  • Science and Technology Park
اژهن، م. (1392). مطالعه چندموردی تجارب کارآفرینی نظارت‌شده کشاورزی در دانشکده­های کشاورزی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
اصانلو، ب.، و خادمی، س. (1396). طراحی مدل هوشمندی رقابت سازمان مبتنی بر هوشیاری کارآفرینانه. فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره 10، شماره 37، صص 148-127.
ایزدی، ب. (1392). سازه­های مؤثر بر توسعه کارآفرینی در مشاغل کوچک روستایی شیراز. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
بخشی، م. ع. (1394). ارائه چارچوبی برای ارزیابی فعالیت­های بحرانی واحد اورژانس بر مبنای مدیریت تداوم کسب‌وکار. پایان­نامه کارشناسی ارشد، بخش مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس.
بهبودی، د.، و ممی­پور، س. (1392). محیط کسب‌وکار و راهکارهای ارتقای آن در راستای نیل به توسعه پایدار (بررسی موردی استان آذربایجان شرقی). اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار، مشهد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 27 و 28 آذرماه، صص 671-645.
پیران‌نژاد، ع.، و افخمی اردکانی، م. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی در سازمان­های دولتی (مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت ایران). مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 13، شماره 3، صص 784-763.
تاری، م.، مرادی، م.، و ابراهیم‌پور، م. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت­های دانش‌بنیان. فصلنامه رشد و فناوری، دوره 12، شماره 45، صص 44-36.
تقوا، م.، و یداللهی، م. (1393). سنجش میزان آمادگی سازمان برای تداوم عملیات­ ها مطابق با استاندارد جهانی سیستم مدیریت تداوم کسب‌وکار (مطالعه موردی: شرکت ماموت فناوری اطلاعات). همایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانی، کاشان، 29 اردیبهشت، صص 396-379.
جودی دمیرچی، م.، اسدی، ع.، و علم‌بیگی، ا. (1400). شناسایی مؤلفه‌های سازمانی مدل کسب‌وکار الکترونیکی محصولات باغی از دیدگاه کارشناسان بخش کشاورزی در دشت مغان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 17، شماره 1، صص 16-1.
رضائی‌مقدم، ک.، و معصومی، ا. (1400). آمار و پردازش آن در محیط‌های SPSS و R. شیراز: انتشارات مرجع علم.
سعیداوی، ا.، و برادران، س. (1393). بررسی نقش سیستم مدیریت تداوم کسب‌وکار در جهت ایجاد وحدت رویه و ارتقای هماهنگی در مدیریت جامع و یکپارچه بحران­های کشور. ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران، مشهد، 26 و 27 بهمن ماه، 529-518.
علم‌بیگی، ا.، بامدادی، م.، فهام، ا.، و بابازاده، ا. (1400). تفکیک سطوح امکان‌گرایی در کارآفرینی صاحبان کسب‌وکار پرورش مرغ بومی در استان سیستان و بلوچستان بر مبنای الگوریتم نایو بیز. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 17، شماره 2، صص 62-47.
معبودیان، ی.، و رضایی، ک. (1393). تداوم کسب‌وکار در صنایع ایران- مطالعه پیمایشی. نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره 48، شماره 1، صص 110-99.
مقصودی، ط. (1396). شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری کسب‌وکارهای خرد در بخش کشاورزی استان خوزستان. فصلنامه پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 10، شماره 2، صص 20-11.
وطن‌خواه، ن.، و رضائی‌مقدم، ک. (1394). شناخت روحیه‌ی کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی)، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 11، شماره 1، صص 71-59.
 
Avey, J. B., Patera, J. L., and West, B. J. (2006). The implications of positive psychological capital on employee absenteeism. Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(2), 42-60.
Cadorin, E., Johansson, S. G., and Klofsten, M. (2017). Future developments for science parks: Attracting and developing talent. Industry and Higher Education Journal, 31(3), 156-167.
Clark, K. B. (1989). Project scope and project performance: The effect of parts strategy and supplier involvement on product development. Journal of Management Science, 35(10), 1247-1263.
Cohen, B. (2006). Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. Business Strategy and the Environment, 15(1), 1-14.
Folkers, A. (2017). Continuity and catastrophe: Business continuity management and the security of financial operations. Journal of Economy and Society, 46(1), 103-127.
Halawi, L. A. (2005). Knowledge management system success in knowledge based organizations: An empirical validation utilizing yhe Delone and Mclean is success model. Master’s thesis, School of Business and Entrepreneurship, Nova Southeastern University, United States.
Herbane, B. (2010). The evolution of business continuity management: A historical review of practices and drivers. Journal of Business History, 52(6), 978-1002.
Hiles, A. (2010). The definitive handbook of business continuity management. England:John Wiley and Sons.
Kato, M., and Charoenrat, T. (2018). Business continuity management of small and medium sized enterprises: Evidence from Thailand. International Journal of Disaster Risk Reduction, 27(1), 577-587.
Krejcie, R.V., and Morgan, D.V. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Massa, S., and Testa, S. (2009). A knowledge management approach to organizational competitive advantage: Evidence from the food sector. Journal of European Management, 27(2), 129-141.
Mitchell, R., Agle, B., Chrisman, J., and Spence, L. J. (2011). Toward a theory of stakeholder salience in family firms. Journal of  Business Ethics Quarterly, 21(2), 235-255.
Niemimaa, M., Järveläinen, J., Heikkilä, M., and Heikkilä, J. (2019). Business continuity of business models: Evaluating the resilience of business models for contingencies. International Journal of Information Management, 49, 208-216.
Rezaei-Moghaddam, K., Karami, O., and Fatemi, M. (2019). The Comparative analysis of marketing activities among rural women entrepreneurs in Fars province, Iran. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9(65), 1-20.
Sanoubar, N., and Salmani, B. (2012). The effect of innovation stimuli on innovation capacity of knowledge-based firms. Journal of Science and Technology Policy, 4(9), 91-107.
Silva, F. M. D., Oliveira, E. A. D. A. Q., and Moraes, M. B. D. (2016). Innovation development process in small and medium technology-based companies. Revista de Administração e Inovação, 13(3), 176-189.
Tammineedi, R. M. (2010). Business continuity management: A standards-based approach. Journal of Information Security, 19(1), 36-50.
Voelpel, S. C., Leibold, M., and Tekie, E. B. (2004). The wheel of business model reinvention: how to reshape your business model to leapfrog competitors. Journal of Change Management, 4(3), 259-276.