تحلیل اثرات میزان استفاده از منابع اطلاعاتی و ارتباطی بر به‌کارگیری عملیات خوب کشاورزی (GAPs) توسط توت فرنگی کاران استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان، زنجان ایران.

2 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان، زنجان ایران.

چکیده

با توجه به افزایش جمعیت جهانی و تلاش برای افزایش فعالیت‌های کشاورزی، ایمنی غذایی به عنوان یک چالش جدی محسوب می‌شود. عملیات خوب کشاورزی یکی از استانداردهای شناخته شده برای دست یافتن به ایمنی مواد غذایی با کیفیت بالا می‌باشد. هدف این پژوهش توصیفی، بررسی تأثیر میزان استفاده از منابع اطلاعاتی و ارتباطی بر به‌کارگیری اقدامات عملیات خوب کشاورزی بود. جامعه آماری تحقیق، توت­ فرنگی­ کاران شهرستان ­های مریوان و سروآباد بودند (241=N). حجم نمونه با جدول کرجسی و مورگان 174 نفر محاسبه شد. افراد نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ ای با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق، پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن با استفاده از نظرسنجی از متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه، از طریق محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده ­ها از نرم­افزارهای AMOS23 و SPSS23 استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد متغیرهای منابع شفاهی (ضریب مسیر 0/30) و منابع نوشتاری (ضریب مسیر 0/28) اثر مثبت و معنی­ داری بر روی به‌کارگیری اقدامات خوب کشاورزی توسط توت­­ فرنگی­ کاران داشتند. این منابع 35 درصد از واریانس متغیر به‌کارگیری اقدامات خوب کشاورزی را تبیین نمودند پیشنهاد می­ گردد با بهره ­گیری از کانال ­های ارتباطی حضوری و قابل اجرا، امکان استفاده بیشتر توت­ فرنگی­ کاران از منابع اطلاعاتی با توجه به نیازها و ضرورت­ ها مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effects of Using Information and Communication Resources on Implementation of Good Agriculture Practices (GAPs) by Strawberry Growers of Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • B Ranjbar 1
  • A Naeimi 2
  • M Badsar 2
1 Ph. D. student, Department of Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
2 Assosiate professor, Department of Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Food safety is considered a serious challenge due to the increase in the world population and efforts to increase agricultural activities. Good agricultural practices are one of the recognized standards for achieving high-quality food safety. The purpose of this descriptive research was to analyze the effects of using information and communication resources on the implementation of Good Agriculture Practices (GAPs). The statistical population of the study was strawberry growers in Marivan and SarvAbad counties (N=241). The sample size was determined via the Krejcie and Morgan table (n=174). The sampling was carried out using proportional stratified random sampling process. The research instrument was a questionnaire. The face and content validity of the questionnaire was evaluated and verified by the panel of experts. The reliability of the questionnaire was confirmed by calculating Cronbach’s alpha and composite reliability (CR) coefficients. For data analysis, AMOS23 and SPSS23 software were employed. Research findings showed that oral (path coefficient: 0.30) and written (path coefficient: 0.28) resources had positive and significant effects on applying GAPs by strawberry growers; so that these resources could explain about 35% variance in the implementation of GAPs. Based on the results, it is suggested to consider the possibility of more use of information resources by strawberry growers by using face-to-face and applicable communication channels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good agriculture practices (GAPs)
  • Information and communication channels
  • Strawberry growers
استادی، ی.، شوکت­فدایی، م.، یاوری، غ.،استادی، ف.، حمدی، م. ع.، و نظرزاده، ف. (1392). بررسی میزان اثرگذاری عوامل مدیریتی درتولید محصول سالم ازدیدگاه مصرف کنندگان. دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم. 21شهریورماه، همدان،. قابل دسترس در آدرس اینترنتی: <https://civilica.com/doc/220278<.
اسدی، م.، و مهرابی، م. (1397). بررسی عوامل زمینه­ای و اجتماعی مؤثر بر رفتارهای زیست­محیطی شهروندان بندرعباس. مجله پژوهش­نامه فرهنگی هرمزگان، سال 10، شماره 15، صص 134-118.
اسکندری، ف.، کریمی، ز.، و خالدی، خ. (1397). تأثیر برنامه­های آموزشی- ترویجی بر رفتار حفاظت آب توسط کشاورزان (موردمطالعه: کشاورزان دهستان زالو آب شهرستان روانسر). مجله تحقیقات منابع آب ایران، سال 14، شماره 1، صص 183-170.
امامی، ج. (1397). چالش­های توسعه کشاورزی حفاظتی و ارائه راهکارهای آن. تهران: وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
امیری، ب. ع. (1396). بررسی عوامل بازدارنده­ی فعالیت­های آموزشی و ترویجی در منابع طبیعی از دیدگاه کارشناسان با استفاده از روش­شناسی کیو. پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه .
بلالی، ح.، سعدی، ح.، و وحدت­ادب، ر. (1395). عامل­های اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحت‌فشار در گندم­زارهای شهرستان همدان. مجله پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 37، صص 96-85.
بهبهانی مطلق، م.، شریف­زاده، م. ش.، عبداله­زاده، غ. ح.، و محبوبی، م ر. (1396). واکاوی رفتار کشاورزان در پذیرش فناوری آبیاری تحت‌فشار در شهرستان دشتستان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 13، شماره 1، صص 103-89. 
تبریزی دخت­فرد، ا.، شمس، ع.، و هوشمندان مقدم فرد، ز. (1396). عوامل فردی، اجتماعی و ارتباطی تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبیاری سد سهند. مجله آب و توسعه پایدار، سال 4، شماره 2، صص 138-131.
رزاقی بورخانی، ف.، رضوانفر، ا.، و شعبانعلی فمی، ح. (1391). بررسی نقش عوامل ترویجی بر پذیرش فناوری‌های مدیریت تلفیقی آفات در میان شالی‌کاران شهرستان ساری، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال 43، شماره 3، صص 446-435.
رزاقی بورخانی، ف. (1395). طراحی مدل استقرار عملیات مناسب کشاورزی(GAP) در راستای پایداری باغات مرکبات استان مازندران. رساله دوره دکتری ، دانشگاه تهران.
رزاقی بورخانی، ف.، رضوانفر، ا.، موحد محمدی، س ح.، و حجازی، س. ی. (1398). مدل یابی اثربخشی منابع اطلاعاتی و کانال­های ارتباطی بر رفتار عملیات خوب کشاورزی (GAP) در راستای توسعه پایدار باغات. مجله آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار، سال 7، شماره 3، صص 88-71.
رضائی، م.، شبیری، م.، سرمدی، م.، و لاریجانی، م. (1395). تأثیر برنامه­های محیط زیستی رادیو بر ارتقای سواد محیط زیستی دانشجویان، آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار، سال 4، شماره 4، صص 54-41.
رضی کردمحله، ل.، حاتمی، ج.، شبیری، م.، و نوروزی، ا. (1397). مدل سیاست پژوهی آموزش محیط‌زیست برای دستیابی به ایمنی غذایی در مزرعه. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 14، شماره2، صص.19-1.
سنجابی، س. (1396). امکان‌سنجی به‌کارگیری استاندارد عملیات خوب کشاورزی(GAP) در محصول سیب‌زمینی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه). پایان­نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه رازی.
سواری، م.، شیری، ن.، و شعبانعلی فمی، ح. (1394). تحلیل عوامل مؤثر بر به‌کارگیری عملیات کشاورزی حفاظتی توسط بهره‌برداران کشاورز (مطالعه موردی: شهرستان دیواندره). مجله برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 5، شماره20، صص190-177.
صفا، ل.، و محمدیان سقین­سرا، و. (1399). عوامل تعیین­کننده رفتارهای حفاظت از محیط­زیست در مناطق روستایی شهرستان تبریز. مجله آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار، سال 8، شماره 3، صص 116-97.
عباسی رستمی، ع. ا.، احمدپور، ا.، و شریف­زاده، م. ش. (1395). تحلیل اثربخشی فعالیت­های آموزشی ترویجی پیرامون ارتقای سطح دانش کشاورزان توتون­کار با مدل یابی معادلات ساختاری. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-47، شماره 3، صص 706-695.
علیزاده، ن.، علیپور، ح.، نیکویی، ع.، حاجی میررحیمی، د.، بخشی جهرمی، آ.، و حسن­پور، ب. (1397). شناسایی چالش­ها و الزامات ترویج کشاورزی و آسیب­شناسی وضع موجود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 14، شماره 2، صص 35-21.
عمانی، ا.، و چیذری، م. (1390). شناسایی مدل مناسب پذیرش مدیریت پایدار منابع آب زراعی در بین گندم­کاران شهرستان اهواز. مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، دوره 19، شماره 73، صص 100-77.
فارسی، ن.، و چرمچیان لنگرودی، م. (1398). عوامل مؤثر بر رفتار محیط زیستی شالی‌کاران شهرستان ساری به‌منظور پایداری شالی‌کاری. مجله آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار. سال هشتم، شماره 2، صص 78-65.
فیض­اربابی، س.، میردامادی، م.، و امیدی نجف­آبادی، م. (1391). بررسی عوامل ترویجی و آموزشی مؤثر در به­کارگیری مدیریت تلفیقی محصول توسط کشاورزان شهر کرج. مجله پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، سال 5، شماره 1، صص 14-1.
کریمیان، ح.، و قره­داغی، آ. (1397). معرفی موقعیت شهرستان سروآباد. توسعه و آینده‌پژوهی، سال سوم، شماره 2، صص 61-56.
موسوی، م.، و خسروی­پور، ب. (1398). بررسی دانش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک (موردمطالعه: سبزی‌کاران شهرستان باوی در استان خوزستان). مجله علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دوره 21، شماره 4، صص 294-279.
نژاد محمد، ر. (1396). بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر میزان به‌کارگیری عملیات کشاورزی خوب (GAP) در باغات شهرستان مشکین‌شهر استان اردبیل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی.
ویسی، ه. (1397). عوامل مؤثر بر رفتار محیط زیستی کشاورزان (مطالعه موردی: بوم نظام‌های گلخانه‌های تولید خیار). مجله آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار، سال ششم، شماره 3، صص 36-23.
ولی زاده، ن.، بیژنی، م.، و عباسی، ع. (1394). تحلیل محیط­زیست­گرایانه رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظت از منابع آب سطحی در حوزه جنوبی آبریز دریاچه ارومیه. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد11، شماره2، صص201-183.
یزدانی، ه.، و شمس، ع. (1395). تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار زیست­محیطی روستاییان شهرستان مریوان. مجله آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار، سال 4، شماره 4، صص 85-75.
 
Akintunde, E. A. (2017). Theories and concepts for human behavior in environmental preservation. Journal of Environmental Science and Public Health, 1(2), 120-133.
Amekawa, Y. (2010). Rethinking sustainable agriculture in thailand: A governance perspective. Journal of sustainable agriculture, 34(4), 389-416.
Barrera, V., Norton, G. W., Alwang, J. R., and Mauceri, M. (2005). Adoption of integrated pest management technologies: A case study of potato farmers in carchi, ecuador. American Agricultural Economics Association Annual meeting. Available at: <https://ageconsearch.umn.edu/record/19400/files/sp05ma10.pdf>.
Bayramoglu, Z., Gundogmus, E., and Tatlidil, F. F. (2010). The impact of EurepGAP requirements on farm income from greenhouse tomatoes in Turkey. African Journal of Agricultural Research, 5(5), 348-355.
Beauchamp, k., and Garden Robinson, J. (2019). Increasing food safety on the farm with good agricultural practices, U.S. Department of Agriculture’s (USDA) Agricultural Marketin, available at: <https://www.ag.ndsu.edu/gap>. 
Bonabana-Wabbi, J. (2002). Assessing factors affecting adoption of agricultural technologies: The case of integrated pest management (IPM) in Kumi district, Eastern Uganda. M.S Thesis. Virginia Polytechnic Institute and State University.
Cascante, D., Harper, A., and Sticks, G. (2015). International amenity migration: Examining environmental behaviors and influences of amenity migrants and local residents in a rural community. Journal of Rural Studies, 38, 1-11.
Caswell, M., Fuglie, K., Ingram, C., Jans, S., Kascak, C. (2001). Adoption of agricultural production practices: Lessons learned from the U.S. Department of agriculture area studies project. Agricultural economic reports, united states department of agriculture, Economic Research Service. Available at: <https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/41192/32123_aer792a.pdf?v=41304>.
Ersoy, N., Yilmaz, S., and Gumus, E. (2017). The importance of good agricultural practices in EU membership process. Mediterranean Agrcultural Sciences, 30(2), 133-136.
Gangadharappa, N. R., Acker, D. G., Chengappa, P. G., Ganesamoorthi, S., Kumar, S., Sajeev, M. V., and Shen, D. (2007).Social capital and ability to change among Indian farmers. In AIAEE: Proceedings of the 23rd Annual Meeting, May 20-24, Polson, Montana.
Gebremeskel, G., Gebremicael, T. G., Hagos, H., Gebremedhin, T., and Kifle, M. (2017). Farmers' perception towards the challenges and determinant factors in the adoption of drip irrigation in the semi-arid areas of Tigray. Ethiopia. Sustainable WaterResources Management, 4(3), 527-537.
Grethe, H., and Kleinwechter, U. (2006). The adoption of the Eurepgap standard by mango exporters in Piura, Peru, paper presented at the International Association of Agricultural Economists Conference, . August 12-18, Gold Coast, Australia.
Kings, D. (2014). Farmers’ understandings of weeds and herbicide usage as environmental influences on agricultural sustainability. Journal of Environmental Protection, 5, 923-935.
Kpadonou, R. A., Owiyo, T., Barbier, B., Denton, F., Rutabingwa, F., and Kimea, A. (2017). Advancing climate-smart-agriculture in developing drylands: Joint analysis of the adoption of multiple on-farm soil and water conservation technologies in West Africa Sahel. Land Use Policy, 61,196-207.
Lugandu, S. (2013). Factors influencing the adoption of conservation agriculture by smallholder farmers in Karatu and Kongwa districts of Tanzania. Paper presented at the REPOA’s 18th Annual Research Workshop. April 3-4, Dar es Salaam, Tanzania.
Luo, X., Xu, X., Chen, H., Bai, R., Zhang, Y., Hou, X., and Zhao, Y. (2019). Food safety related knowledge, attitudes, and practices (KAP) among the students from nursing, education and medical college in Chongqing, China. Food control, 95, 181-188.
Mohammad Rezaei, M., Hayati, D., and Rafiee, Z. (2014). Factors affecting on farmers attitudes towards sustainable environmental effects of integrated pest management a case study on pistachio growers in kerman province, Journal of Middle East Applied Science and Technology, 12, 495-498.
Sahana, A., and Mallick, A. (2016). Effectiveness of training and development at RJIL. Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR), 2(7), 338-341.
Senanayake, S. S., and Rathnayaka, R. M. S. D. (2017). Analysis of factors affecting for adoption of good agricultural practices in potato cultivation in Badulla district, Sri Lanka. Journal of Agricultural Sciences, 10, 1-5.
Shaw, A., Strohbehn, C., and Naeve, L. (2015). Systematic approach to food safety education on the farm. Journal of Extension, 53(6), 1-8.
Shaw, A., Strohbehn,C., Naeve,L., and Domoto.P. (2015).Knowledge gained from good agricultural practices courses for Iowa growers. Journal of Extension (JOE), 53(5), 1-10.
Srisopaporn, S., Jourdain, D., Perret, S. R., and Shivakoti, G. (2015). Adoption and continued participation in a public good agricultural practices program: The case of rice farmers in the central plains of Thailand. Technological Forecasting and Social Change, 96, 242-253.
Umesha, S., Manukumar, H. M., and Chandrasekhar, B. (2018). Sustainable agriculture and food security. In  R. L. Singh, and S. Mondal (Eds.), Biotechnology for sustainable agriculture: Emerging approaches and strategies, PP. 67-92. Woodhead Publishing, Elsevier.