بررسی سازه های مؤثر بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 دانشیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سازه‌های مؤثر بر موفقیت صندوق­ اعتبارات خرد زنان عشایری استان فارس بود. این پژوهش نوعی تحقیق کمّی است که با بهره­گیری از شیوه پیمایش انجام شده است. داده‌های مورد نظر با کمک پرسشنامه از 331 نفر از زنان عشایری عضو صندوق­ اعتبارات خرد استان فارس بدست آمد که با استفاده از فرمول کوکران به روش طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شده بودند. روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان توسعه روستایی و ترویج کشاورزی دانشگاه یاسوج و پایایی شاخص‌های آن از طریق انجام یک مطالعه راهنما و روش آلفای کرونباخ (0/712 تا 0/911) تأیید گردید. نتایج نشان داد که همبستگی میان سازه­های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، روان‌شناختی، حمایتی و آموزشی با موفقیت صندوق‌ اعتبارات خرد زنان عشایری، مثبت و در سطح 1 درصد معنادار بوده است. فزون بر این، موفقیت صندوق­ اعتبارات خرد زنان عشایری را می‌توان به سازه­‌‌های اجتماعی- فرهنگی، روان­شناختی، اقتصادی، آموزشی و سابقه عضویت در صندوق نسبت داد که 79/6 درصد موفقیت صندوق‌ اعتبارات خرد زنان عشایری را تبیین کرده‌اند. بر اساس نتایج تحقیق، به منظور ارتقای موفقیت صندوق اعتبارات خرد، برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی در خصوص معرفی کسب‌وکارهای درآمدزا و پایدار، افزایش مبالغ وام‌ها و شناسایی خیرین و راهنمایی آن‌ها به‌منظور سرمایه‌گذاری در صندوق توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Success of Nomadic Women’s Micro-Credit Funds: The Case of Fars Province

نویسندگان [English]

  • M Khosrowjerdi 1
  • M Nooripoor 2
  • A Karami - Kaloos 3
1 Ph.D. Student of Rural Development. Faculty of Agriculture. Yasouj University. Yasouj, Iran.
2 Associate Professor of Agricultural Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture. Yasouj University. Yasouj, Iran.
3 Associate Professor of Agricultural Economics. Faculty of Agriculture. Yasouj University. Yasouj, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate factors affecting the success of nomadic women’s micro-credit funds in Fars province. This research used a quantitative approach which was conducted using a survey method. The data were obtained via a questionnaire from 331 nomadic women being member of micro-credit funds in Fars province. These women were sampled using Cochran's formula and a stratified sampling approach with proportional assignment. Face validity of the questionnaire was confirmed by the specialists of rural development and agricultural extension of Yasouj University. Reliability of the research tool was confirmed by conducting a pre-test study and calculating Cronbach's alpha indices (0.712 to 0.911). The results showed that there is a positive and significant relationship at the level of 1% between economic, socio-cultural, psychological, supportive and educational factors and “the success of nomadic women’s micro-credit funds as the dependent variable. Moreover, the success of nomadic women’s micro-credit funds can be attributed to the socio-cultural, psychological, economic, educational and membership constructs of the fund, which in balance could explain 79.6% of the variance of the success of nomadic women’s micro-credit funds. According to the results, in order to promote the success of the micro-credit funds, it is recommended to be held some classes and training courses on introducing income-generating and sustainable businesses. In addition, increasing low-interest loans and identifying donors and guiding them to invest in the funds are further solutions for improving the performance of micro-credit funds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fars
  • Microcredits
  • Nomadic women
  • Success
احمدپور، ا.، عبدی ترکامی، م.، و سلطانی، ش. (1393). عوامل مؤثر بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان قائمشهر. فصلنامه تعاون و کشاورزی، دوره 3، شماره 12، صص 45-23.
اداره کل امور عشایر استان فارس. (1392). مسیر ایل­راه و اتراق گاه­های عشایر استان فارس. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <http://www.ashayr.ir>.
اداره کل امور عشایر استان فارس. (1401). اداره مطالعات اداره کل امور عشایر فارس.
امینی، ع.، و طاهری، ع. ح. (1395). تحلیلی بر نقش­پذیری زنان روستایی در فعالیت­های اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه مناطق روستایی بخش سیمکان در شهرستان جهرم). مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 12، شماره 2، صص 51-37.
بابایی امین، م.، برادران، م.، و فروزانی، م. (1399).  ارزیابی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در استان لرستان. فصلنامه روستا و توسعه، دوره 23، شماره 90، صص 156-135.
جمشیدی، م.، و جمشیدی، ع. ر. (1396). واکاوی چالش‌های اشتغال و درآمدزایی زنان منطقه عشایری زردلان (معرفی رویکرد کیفی نظریه زمینه­ای به مطالعات جغرافیای روستایی). فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، دوره 7، شماره 25، صص 128-109.
سعدی، ح.، و عرب‌ مازار، ع. (1384). نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی (تجربه‌ی بانک کشاورزی). در مجموعه مقالات همایش اعتبارات خرد توسعه روستایی و فقرزدایی، مرکز تحقیقات اقتصادی بانک کشاورزی، تهران.
شریفی، ز.، ایروانی، ه.، و دانشور عامری، ژ. (1394). تحلیل عوامل پیش‌برنده و بازدارنده‌ی توسعه‌ی اشتغال زنان روستایی شهرستان نجف آباد. زن و جامعه، دوره 6، شماره 1، 20-1.
فراشی، م.، رحیمیان، م.، و غلامرضایی، س. (1396). اعتبارات خرد، توانمندی یا ناتوانمندی اجتماعی زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان نهاوند. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 13، شماره 2، صص 204-189.
فراشی، م.، رحیمیان، م.، و غلامرضایی، س. (1398). تحلیل عوامل اثرگذار بر توانمندسازی زنان روستایی دریافت کننده­ی اعتبارات خرد در شهرستان نهاوند. فصلنامه زن و جامعه، دوره 10، شماره 1، صص 120-97.
فوائدی، ف.، چهارسوقی امین، ح.، و علی­پور، ح. (1390). عوامل تأثیرگذار بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی (مطالعه موردی پروژه بین‌المللی ترسیب کربن). فصلنامه روستا و توسعه، دوره 14، شماره 4، صص 65-49.
قدیری معصوم، م.، و احمدی، ا. (1394). سازه­های مؤثر ‌بر موفقیت ‌صندوق­های ‌اعتبارات‌ خرد ‌در‌ توانمندسازی ‌اقتصادی ‌زنان‌ روستایی ‌شهرستان ‌فیروزکوه. مجله پژوهش­های جغرافیای انسانی، دوره 47، شماره 4، صص 772-759. 
کوشکی، ف.، ایروانی، ه.، و کلانتری، خ. (1390). عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق‌های اعتبارات خرد روستایی (مطالعه‌ی موردی استان کرمانشاه). روستا و توسعه، دوره 14، شماره 1، صص 33-15.
لشگرآرا، ف.، شجاع چاغروند، ک.، و محمودی، م. (1399). سازه­های مؤثر بر توانمندی اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی عضو صندوق­های اعتبارات خرد شهرستان فیروزکوه. مجله پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 13، شماره 1، صص 70-63.
محمدی، ی.، عواطفی اکمل، ف.، ضمیری آراسته، م.، و رحیمیان، م. (1398). تحلیل عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی دریافت‌کننده‌ی اعتبارات خرد (مورد مطالعه استان­های کرمانشاه و همدان). مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 15، شماره 2، صص 79-65.
مرکز آمار ایران. (1400). نتایج ثبت پایه‌ی جمعیت عشایر کوچنده کشور سال 1400. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی:       <https://www.amar.org.ir>.
مظفر امینی، ا. م.، و احمدی شاپور آبادی، م. ع. (1388). خود اتکایی اقتصادی زنان روستایی و تبیین عوامل اقتصادی مؤثر بر آن (مطالعه موردی در دو منطقه جلگه­ای و کویری مرکز استان اصفهان). نشریه زن در توسعه و سیاست، دوره 7، شماره 4، صص 29-7.
مظفری، م. م.، و ضیائی، م. ص. (1396). بررسی اثرات صندوق اعتبارات مالی خرد بر میزان توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی (مطالعه موردی: منطقه الموت). فصلنامه دانش سرمایه­گذاری، دوره 6، شماره 24، صص 249-231.
نامجویان شیرازی، ز.، عباسی، ص.، و دهقانپور، م. (1393). توانمندسازی زنان روستایی از طریق تشکیل صندوق­های حمایت از توسعه فعالیت­های کشاورزی. اولین همایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی، مشهد، 23 مهر. صص 18-1.
 
Fasoranti, M. M. (2010). The influence of micro-credit on poverty alleviation among rural dwellers: A case study of Akoka North West Local Government Area of Ondo State. African Journal of Business Management, 4(8), 1438-1446.
Habibi, M., and Zandieh, M. (2011). Rural women participation and employment in Iran. Journal of American Science, 7(6), 337-341.
Hoque, M., and Itohara, Y. (2009). Women empowerment through participation in micro-credit programme: A case study from Bangladesh. Journal of Social Sciences, 5(3), 244-250.
Ikemi, M. (2011). A challenge of microcredit program in rural Africa, Econ. Journal of Hokkaido University, 5(40), 15-28.
Jackson, M. (2010). Empowering women of Nepal: An experience of empowerment in the land of the Himalaya. Master's Thesis, Prescott College in Adventure Education.
Kireti, G. w., and Sakwa, M. (2014). Socio-economic effects of microfinance services on women: The case of Rosewo microfinance, Nakuru County, Kenya. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 3(3), 43-59.
Kumar Sedai, A., Vasudevan, R., and Alves Pena, A. (2021). Friends and benefits? Endogenous rotating savings and credit associations as alternative for women’s empowerment in India. World Development, (145), 1-41.
Kumar, D., Hossain, A., and Gope, M, C. (2013). Role of micro credit program in empowering rural women in Bangladesh: A study on Grameen Bank Bangladesh Limited. Asian Business Review, 3(6), 114-120.
Kuumuori, J., Kwadwo, G. A., and Alexander, Y. (2014). Microcredit: Empowerment and disempowerment of rural women in Ghana. World Development, 66 (3), 335–345.
Mayoux, L. (1998). Participatory programme learning for womens empowerment in micro-finance programmes: Negotiating complexity, conflict and change. IDS Bulletin, 29, 39-50.
Nor, N. H. M., Rashid, S. N. M., Nawawi, R., Ishak, F. M., and Zain, M. S. M. (2012). Women entrepreneurship in micro credit performance: The preliminary study in Kelantan, Knowledge Management International Conference (KMICe), Johor Bahru, Malaysia, 4 – 6 July 2012. Available at: <http://www.kmice.cms.net.my/ProcKMICe/KMICe2012/PDF/CR300.pdf>.
Orlando, A., and Susanto, R. (2019). Mekanisme pencairan kredit usaha Rakyat Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Unit Lubuk Buaya. OSF Preprints zuv2y, Center for Open Science. DOI: 10.31219/osf.io/zuv2y.
Roxin, H., Berkmüller, H., Koller, P. J., Lawonn, J., Pooya, N., and Schappert, J. (2010). Economic empowerment of women through microcredit. The case of the microfinance investment and technical assistance facility (MITAF). Humboldt Universitätzu Berlin SLE– Postgraduate Studies on International Cooperation, 1- 143.
Rubel, M. R. I., Haque, M. M., and Khondaker, M. E. A. (2019). The effects of microcredit on the empowerment of women in northern region of Bangladesh. International Journal of Science and Business, 3(6), 191-202.
Sharma, P., and Kanta Varma, Sh. (2008). Women empowerment through entrepreneurial activities of self help groups Indian Res. J. Ext. Edu. 8 (1), January 2008.
Trommlerová, S. K., Klasen, S., and Leßmann, O. (2015). Determinants of empowerment in a capability-based poverty approach: Evidence from The Gambia. World Development, 66, 1-15.
Twyeafur, M. R., and Hafiz, T. K. (2012). The effectiveness of the microcredit programme in Bangladesh. Local Economy, 28(1), 85–98.
Zahid Mahmood, H., Abbas, K., and Fatima, M. (2017). Islamic microfinance and household welfare nexus: Empirical investigation from Pakistan. Journal of Global Entrepreneurship Research, 7(18), 1-15.