شناسایی و اعتبارسنجی مؤلفه‌های تحول سازمانی در راستای استقرار نظام اطلاعات در سازمان شیلات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تحول سازمانی شیلات بود که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای مصاحبه­ های انجام شده با 22 نفر از کارشناسان شیلات و به کمک نرم­افزار MAXQDA12 الگوی مفهومی پژوهش طراحی و تدوین شد. همچنین در فاز کمی، اعتبارسنجی الگوی مفهومی با استفاده از نرم­افزار SmartPLS3.2.8 از تحلیل عاملی تأییدی به روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. جامعه آماری این بخش، کارشناسان و مدیران شیلات بودند. 125 تن از سازمان شیلات استان مازندران به شیوه نمونه­ گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. داده­ ها با استفاده از پرسشنامه­ طراحی شده بر حسب نتایج بخش کیفی با طیف لیکرت پنج گزینه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) گرد­آوری شدند. روایی پرسشنامه به‌صورت تشخیصی و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب­ های آلفای‌کرونباخ (0/944= α) و پایایی ترکیبی (0/949= CR) تأیید شد. نتایج نشان داد، کلیت مدل تحقیق از دیدگاه کارشناسان و مدیران شیلات کشور معتبر بوده و قابلیت پیاده­ سازی در این سازمان را دارد. بر مبنای یافته­ ها، نه عامل شامل عوامل توسعه ظرفیت و مدیریت تغییر، مشوق­ های تغییر، مسئولیت‌پذیری، تشکیلات سازمانی مناسب، نظارت و ارزیابی، سیاست­ های کلان، سیاست ­های مشارکتی و شفاف­ سازی امور مالی و اداری به‌عنوان مؤلفه‌های تحول سازمانی شیلات شناسایی شدند. بر این اساس، پیشنهاد می­ گردد با تمرکز بر راهکارهای شناسایی شده نسبت به مطالعه شرایط و سازوکارهای اجرایی­ کردن راهکارها و موانع پیش­رو تحول سازمانی در راستای استقرار نظام اطلاعات در آینده آن‌ها اقدام گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring of Organizational Transformation Components towards Implementation of Information System in Fisheries Organization

نویسندگان [English]

  • S Jalilian 1
  • A Alambaigi 2
1 Former Ph.D. Student Agricultural Extension and Education, University of Tehran, Tehran Iran.
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, University of Tehran, Tehran Iran.
چکیده [English]

This empirical research was aimed to provide a model of organizational transformation in fisheries, which was carried out with an exploratory mixed methods-based approach. In the qualitative phase of the study, a conceptual model of research was designed by analyzing the content of interviews with 22 experts. This content analysis was performed using MAXQDA12 software. In the quantitative phase, confirmatory factor analysis using PLS3.2.8 software was employed to validate the conceptual model. The Statistical population of this research was the experts and managers of Iranian Fisheries Organization which 125 of them were sampled using stratified sampling method with proportional allocation. The survey instrument was a questionnaire that was designed based on result of the qualitative phase of the research. The research questions were measured using a five-point Likert scale. Discriminant validity and reliability of the research tool were evaluated through Composite reliability (CR= 0/949) and Cronbach's alpha (α= 0/944) indices. The findings of the quantitative phase showed that the various components of the model are valid from the perspective of Experts and have the ability to implement in the Fisheries Organization. Furthermore, based on results, nine factors including capacity development and change management, change incentives, accountability, appropriate organizational structure, monitoring and evaluation, macro policies, participatory policies, and financial and administrative transparency were identified as the components of the organizational transformation of fisheries. At the end, future researchers are suggested to focus on identifying conditions and mechanisms of implementing solutions and obstacles to organizational transformation in order to establish an information system in Fisheries Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Organization
  • Information System
  • Mixed Method
  • Fisheries Organization
  • Partial Least Squares
اسکندری، م.، و باقری، ح. ا. (1391). تأثیر سیستم­های اطلاعات مدیریتی بر تصمیم‌گیری مدیران و فرماندهان (تحقیقات نمونه در دانشگاه نظامی). فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، دوره 9، شماره 43، صص 29- 11.
حجتی، ص. (1396). تغییر سازمانی. مجله رویکردهای جدید پژوهشی در مدیریت و حسابداری، دوره 1، شماره 3، صص 108-104.
حق­جو، م.، گیلوری، ع.، و حریری، ن. (1394). وضعیت سکوت و تحول سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. مجله پژوهش­نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دوره 5، شماره 1، صص 76-50.
حکیم­زاده، م.، طلائی، م.، و جنتی، م. (1390). بررسی چگونگی کوچک‌سازی سازمان و لزوم تحول نظام اداری در راستای تحقق جهاد اقتصادی در سازمان مجری طرح نوسازی و بهسازی بافت حرم مطهر امام رضا (ع). همایش منطقه­ای جهاد اقتصادی، رهیافت‌ها و راهبردها، زاهدان، 3 آذر، صص 13-1.
داوری، ع.، و رضازاده، آ. (1395). مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار PLS. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
طبیبی، م. ر.، و دادفر، م. ش. (1391). بررسی و تحلیل متغیرهای کنترل راهبردی در فرایند کوچک‌سازی در سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران (از دیدگاه مدیران و کارشناسان استانداری مازندران و سازمان‌های تابعه. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، دوره 17، شماره 2، صص 175-207.
عسگری، ن.، خیراندیش، م.، بارانی، ص.، و لطفی جلال‌آبادی، م. (1397). ارائه الگوی فرهنگ تحول‌گرا در نیروهای مسلح ج.ا.ا. بر مبنای بیانات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی). مجله آینده‌پژوهی دفاعی، دوره 3، شماره 9، صص 76-50.
علیپور، ح.، و علیزاده، ن. (1397). دیدگاه مدیران و کارکنان مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی در زمینه اصلاح ساختار اداری بر اساس مؤلفه‌های سازمان چابک. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 1، شماره 14، صص 149-131.
فرهادی، ا.، غفوری، پ.، حقیقی­کفاش، م.، و ابراهیمی، م. (1394). تأثیر رهبری تحول‌آفرین و یادگیری سازمانی بر کاهش سکوت سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان بانک سپه استان تهران). مجله پژوهش‌نامه مدیریت تحول، دوره 7، شماره 32، صص 24-12.
فزونی­اردکانی، ز.، فرهادیان، ح.، و پزشکی‌راد، غ. ر. (1396). تحلیل چالش‌های تبلیغاتی در تعامل با دانش کشاورزی و فعالان سیستم اطلاعات از دیدگاه متخصصان ارتقاء. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 48، شماره 2، صص 490-477.
قربانی، م.، و قاسم­زاده، م. ر. (1394). بررسی رابطه بین ابعاد تفکر استراتژیک مدیران و میزان آمادگی برای تغییر سازمانی. فصلنامه آینده مدیریت، دوره 27، شماره 106، صص 29-17.
قلی­فر، ا.، عباسی، ع.، پزشکی‌راد، غ.، صالحی، ح.، و رضایی, ع. (1397). تحلیل شبکه تبادل اطلاعات و تعاملات در بین کنشگران فعال مدیریت فعالیت‌های آبزی‌پروری در حوضه سد البرز استان مازندران. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 1، شماره 14، صص 265-249.
کیانفر، ف. (1387). نقش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت استراتژیک در فرایند تصمیم­گیری­های راهبردی سازمان. نشریه مدیریت فردا، دوره 19، شماره 6، صص 74-65.
محمدی­مقدم، ی.، و عابدینی، ل. (1392). بررسی رابطه دانش پلیس و تحول سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی امین. فصلنامه مدیریت و توسعه منابع انسانی، دوره 1، شماره 3، صص، 106-87.
مرادی علی­آبادی، ب.، شهبازی، و.، طهماسبی فرد، ح.، و فهیمی، ر. (1391). بررسی مشکلات به‌کارگیری سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان­های کشور. نشریه عصر فناوری اطلاعات، دوره 2، شماره 5، صص 116- 112.
معتمد، م. ک.، و قربانی پیرعلیدهی، ف. (1400). واکاوی پایداری صنعت نوغانداری در استان گیلان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. دوره 17، شماره 1، صص 99-85.
مقیمی، م. (1388). سازمان و مدیریت: یک رویکرد تحقیقاتی. تهران: انتشارات ترمه.
منجم­زاده، س.، نادری، ا.، گرایی­نژاد، غ. ر.، و پوررستمی، ن. (1398). بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه مالی دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه تهران). فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 13، شماره 47، صص 198-175.
موحدی­زاده، ح. ر. (1386). رابطه عوامل سازمانی و کیفیت زندگی کاری از دیدگاه کارکنان در استانداری خراسان رضوی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع انسانی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
موغلی، ع. ر.، و زارعی، ر. (1399). بررسی ارتباط میان تعدی نظارتی با شایعه‌پراکنی و تحول سازمانی در میان کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان جهرم. نشریه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، دوره 23، شماره 4، صص 75-67.
میربها، ف. (1398). تغییر و تحول در سازمان­های رسانه­ای. مدیریت رسانه، دوره 45، شماره 1، صص 58-43.
 
Adeniji, C., Adeyeye, O., MaxwellOlokundunn, O., DeborahMotilewa, S. I., and Akinbode, M. (2013). Data on strategic change on employees’ behavioural attitude and firm performance of selected manufacturing firms in Nigeria. Data in Brief, 18(1), 1551–1555.
Al-Sedairy, S. T. (2001). A change management model for Saudi construction industry. International Journal of Project Management, 19(3), 161-169.
Bohnet, I. C., Roberts, B., Harding, E., and Haug, K. J. (2011). A typology of graziers to inform a more targeted approach for developing natural resource management policies and agricultural extension programs. Land Use Policy, 28(3), 629-637.
Brizhak, O. V., and Ermolenko, A. A. (2018). Strategical aspects of building-in the corporative capital into the russian economy. Economics of Contemporary Russia, 16, 2-4.
Burton-Jones, A., and Grange, C. (2013). From use to effective use: A representation theory perspective. Journal of Information Systems Research, 24(3), 632-658.
Canonico, P., and Söderlund, J. (2010). Getting control of multi-project organizations: Combining contingent control mechanisms. International Journal of Project Management, 28(8), 796-806.
Carter, M. Z., Armenakis, A. A., Feild, H. S., and Mossholder, K. W. (2013). Transformational leadership, relationship quality, and employee performance during continuous incremental organizational change. Journal of Organizational Behavior, 34(7), 942- 958.
Creswell, J. W. (1999). Mixed-method research: Introduction and application. Handbook of educational policy, San Diego, CA: Academic Press, 455-472.
Dang, N. B., Momtaz, S., Zimmerman, K., and Nhung, P. T. H. (2017). Effectiveness of formal institutions in managing marine fisheries for sustainable fisheries development: A case study of a coastal commune in Vietnam. Ocean & Coastal Management, 137, 175-184.
Dehhaghi, S., Choobchian, S., Ghobadian, B., Farhadian, H., Viira, A. H., Stefanie, H. I., and Azadi, H. (2022). Five-year development plans of renewable energy policies in Iran: a content analysis. Sustainability, 14(3), 1501.
Elving, E., and Wim. J. L. (2005). The role of communication in organizational change, corporate communications. As International Journal, 10, 179-182.
Espinoza-Tenorio, A., Espejel, I., and Wolff, M. (2011). Capacity building to achieve sustainable fisheries management in Mexico. Ocean & Coastal Management, 54(10), 731-741.
Filho, L, W., and Raath, S. (2018). The role of transformation in learning and education for sustainability. Journal of cleaner production, 199, 286- 295.
French W. H., and Bell C. (2006). Organization development: Behavioral science interventions for organization improvement. Tehran, Iran: Saffar Publications.
Gill, R. (2002). Change management-or change leadership? Journal of Change Management, 3(4), 307-318.
Griffiths, S. (2017). Renewable energy policy trends and recommendations for GCC countries. Energy Transitions, 1(1), 1-15.
Haas, B., Haward, M., McGee, J., and Fleming, A. (2021). Explicit targets and cooperation: regional fisheries management organizations and the sustainable development goals. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 21(1), 133-145.
Makumbe, W. (2016). Predictors of effective change management: A literature review. African Journal of Business Management, 589-593.
McDowell, G. (2004). Is extension an idea whose time has come and gone?. Journal of Extension, 42(6), 1-6.
Men, L. R., Yue, C. A., and Liu, Y. (2020). Vision, passion, and care: The impact of charismatic executive leadership communication on employee trust and support for organizational change. Public Relations Review, 46(3), 1-10.
Obiero, K. O., Abila, R. O., Njiru, M. J., Raburu, P. O., Achieng, A. O., Kundu, R., and Lawrence, T. (2015). The challenges of management: Recent experiences in implementing fisheries co‐management in Lake Victoria, Kenya. Lakes & Reservoirs: Research & Management, 20(3), 139-154.
Perea-Moreno, A. J. (2021). Renewable energy and energy saving: Worldwide research trends. Sustainability, 13(23), 13261.
Portner, H. O., Roberts, D. C., Adams, H., Adler, C., Aldunce, P., Ali, E., and Birkmann, J. (2022). Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. IPCC Sixth Assessment Report, 37-118.
Rivera, W. M., Qamar, M. K., and Van Crowder, L. (2002). Agricultural and rural extension worldwide: options for institutional reform in the developing countries. Agricultural and rural extension worldwide: Options for institutional reform in the developing countries. FAO, Italy.
Ronalds, G.W. (1999). Information for management. New York: west.
Slimane, F. B., and Angulo, L. P. (2019). Strategic change and corporate governance: Evidence from the stock exchange industry. Journal of Business Research, 103, 206-218.
Vas, A. (2009). Challenging resistance to change from the top to the shop floor level: An exploratory study. International Journal of strategic change management, 1(3), 212-230.
Weber, R. (2003). Editor’s Comments: Still Desperately Seeking the IT Artifact. MIS Quarterly, 27(2), 183-183.
Weisbord, M. R. (1976). Organizational diagnosis: Six places to look for trouble, with or without a theory. Group and Organization Studies, 1, 430-447.
Yeo, K. T. (2002). Critical failure factors in information system projects. International Journal of Project Management, 20(3), 241–246.