عوامل مؤثر بر میزان رضایت‌مندی کشاورزان شهرستان کرمانشاه از کاربرد تلفن همراه در فعالیت‌های ترویج کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تبریز، تبریز ایران.

2 دکتری توسعه روستایی، سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3 دانشیار دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

4 استاد دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش، بررسی میزان رضایت‌مندی کشاورزان از کاربرد تلفن همراه در فعالیت‌های ترویج کشاورزی در روستاهای شهرستان کرمانشاه بود. مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی و پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق، 32278 کشاورز دارای تلفن همراه هوشمند تحت پوشش خدمات آموزش تلفن همراه ۱۰ مرکز خدمات کشاورزی در شهرستان کرمانشاه بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی- مورگان 380نفر برآورد شد که به روش نمونه‌گیری مرحله‌ای با انتساب متناسب از بین کشاورزان انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه در 3بخش با 39سؤال باز و بسته بود که روایی سؤالات توسط کمیته تحقیق و کارشناسان خبره و پایایی سؤالات رضایتمندی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0/87) تأیید شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که میزان رضایت کشاورزان، با میانگین رتبه‌ای 3/6 در حد متوسط به بالا بود. همبستگی بین میزان رضایت کشاورزان و متغیرهای، سن، جنسیت، تحصیلات، درآمد، میزان استفاده از اینترنت، پست الکترونیکی (ایمیل)، شبکه‌های اجتماعی، تلفن همراه در فعالیت‌های کشاورزی و هزینه دوره‌ای تلفن همراه معنی‌دار بود. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد، چهار متغیر، میزان استفاده از اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، هزینه دوره‌ای تلفن همراه و میزان آشنایی با امکانات ارتباطی تلفن همراه تأثیر معنی‌داری داشته و می‌توانند 86 درصد از تغییرات میزان رضایت کشاورزان را پیش‌بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Satisfaction of Kermanshah Farmers with the Use of Mobile Phones in Agricultural Extension Activities

نویسندگان [English]

  • Sh Zarifian 1
  • M. R Esmaeli Matin 2
  • H Raheli 3
  • M. B Alizadeh Aghdam 4
1 Associate Professor of University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 PhD. Rural Development, Kermanshah Agri- Jihad Organization, Kermanshah, Iran.
3 Associate Professor of University of Tabriz, Tabriz, Iran.
4 Professor of University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The main goal of present study was to investigate the level of satisfaction of farmers with the use of mobile phones in agricultural extension activities in the villages of Kermanshah. The methodology employed in this research was descriptive-correlational. The statistical population of the study was 32278 farmers who owned mobile phones and covered by media education services of 10 agricultural service centers in Kermanshah. The sample size was estimated by using Krejcie-Morgan table (n=380). Samples were selected using proportional stepwise sampling method. The research tool was a questionnaire consisted of three parts with 39 open-ended and close-ended questions. The validity of the questions was confirmed by a research committee and group of experts. In addition, the reliability of the construct satisfaction questions was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficients (0.87). Data analysis showed that farmers' satisfaction with mean rank of 3.6 was greater than the average. Variables including age, gender, education, income, internet usage, e-mail usage, social media usage, mobile usage for agricultural activities, and cost of mobile usage had significant correlations with the farmers' satisfaction. Stepwise regression analysis demonstrated that four variables, including level of internet and social networks’ use, periodic cost of mobile phones, and level of familiarity with various mobile phone communication facilities had significant effects on farmers' satisfaction. These variables could account for 86% of variance changes in farmers' satisfaction level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural extension
  • Kermanshah
  • Mobile
  • Satisfaction
  • Sustainable agriculture
اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه (1395). سیمای کشاورزی استان کرمانشاه. انتشارات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه.
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه. (1399). آمارنامه کشاورزی. انتشارات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه.
کریمی، ا. (1392). بررسی کارکردها و پیامدهای پیامک در میان جـوانان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
محبوبی، م. ر.، اسماعیلی اول، م.، شهبازی، ا.، و کرمی دهکردی، ا. (1396). دیدگاه‌های صاحب‌نظران در مورد طراحی و پیاده‌سازی خدمات ترویج کشاورزی تحت وب در ایران. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 13، شماره 1، 31-17.
محمدی، ف.، صفا، ل. (1400). عوامل مؤثر بر استفاده دانشجویان از شبکه‌های مجازی (موردمطالعه: دانشگاه زنجان). مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 17، شماره 2، 147-131.
ملائی، ن. (1388). طراحی مدلی جهت کاربست یادگیری سیار (تلفن همراه) در آموزش کشاورزی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه.
منطقی، م. (1389). بررسی چگونگی کاربری دختران و پسران دانشجو از امکانات جانبی تلفن همراه. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال اول، شماره1، 128-95.
نیک پور، ط. (1394). تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دین‌داری افراد (مطالعه موردی پرسنل سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره.
 
Abdullahi, A. (2014). Role of mobile phones in agricultural innovation in Nigeria. Ph.D. Dissertation,  University of Reading. UK. https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.625497.
Allahyaria, M. S. Atashi, M. R., and Dunn, E. S. (2018). Feasibility of using mobile phones as an educational medium in agricultural extension services in Gilan Province, Iran. Journal of agricultural & food information, 19(2), 129-140. https://doi.org/10.1080/10496505.2017.1363654.
Aravindh Kumar S., and Karthikeyan, C. (2019). Status of mobile agricultural Apps in the global mobile ecosystem. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 15(3), 63-74.
Bello-Bravo, J., Tamò, M., Dannon, E. A., and Pittendrigh, B. R. (2018). An assessment of learning gains from educational animated videos versus traditional extension presentations among farmers in Benin. Information Technology for Development, 24(2), 224-244.
Bukenya, G. (2016).The mobile phone: A solution to rural agricultural communication a case study of Rakai district, Uganda. Working Paper 5/13. Wageningen: CTA.
Chhachhar, A. R. and HJ. Hassan, Md. S. (2013). The use of mobile phone among farmers for agriculture development. International Journal of Scientific Research (IJSR), 2 (6), 95-98. Doi: 10.15373/22778179/JUNE2013/31.
Duncombe, R. (2011). Researching impact of mobile phones for development: concepts, methods and lessons for practice. Information technology for Development, 17 (4), 268-288
Fink, C. Liu, B. Easton, F. Krintz, C. Wolski, R., and Sethuramasamyraja, B. (2018). Development and evaluation of using a mobile application as a demonstration tool for outreach to inform and educate farmers, academia, and the community of agricultural stewardship using the Smart Farm Decision Support System. In 2018 ASABE Annual International Meeting (p. 1). American Society of Agricultural and Biological Engineers.
Fortunati, L. (2001). The mobile phone: An identity on the move. Personal and Ubiquitous Computing, 5(2), 85–98. https://doi.org/10.1007/PL00000017
Hawkridge, D. Vincent, T., and Hales, G. (2018). New information technology in the education of disabled children and adults. (eBook). London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429486890.
International Telecommunication Union (ITU). (2002). Reinventing telecoms & trends in telecommunication reform “effective regulation” world telecommunication development report. Available at: <http://www.itu.int/newsroom/wtdc2002/backgrounder.html>.
Laso Bayas, J.C., Gardeazabal, A., Karner, M.,... Gaveats, B. (2020). Agro tutor: A mobile phone application supporting sustainable agricultural intensification. Sustainability, 12(22). https://doi.org/10.3390/su12229309.
Ling, R., and Donner, J. (2009). Mobile communication. UK: Polity Press.
Menozzi, D., Fioravanzi, M., Donati, M. (2015). Farmer's motivation to adopt sustainable agricultural practices. Bio-based and Applied Economics, 4 (2), 125-147.
Misaki, E., Apiola, M., Gaiani, S., and Tedre, M. (2018). Challenges facing sub‐Saharan small‐scale farmers in accessing farming information through mobile phones: A systematic literature review. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 84(4), e12034,1-12. https://doi.org/10.1002/isd2.12034.
Moloo, R. K., Prabhakar, T. V., Balaji, V., and Khedo, K. (2018). Successful delivery of a MOOC via basic mobile phones: Case study of mobile learning in India for increasing awareness of science-based production practices among semiskilled horticultural farmers. In Mobile and Ubiquitous Learning, Singapore: Springer, 279-303. https://doi.org/10.1007/978-981-10-6144-8_17.
Moureen, M. (2015). Mobile phone use in Ugandan aquaculture: Farmer experiences and aspirations. Thesis submitted to the graduate faculty of Auburn University. USA.
Nawab Khan, B. N., Nanak Khan, S., Farhatullah Khan, N., Muhammad Ihtisham, R. U., Sohaib Ismail, S. M., (2020). Analyzing mobile phone usage in agricultural modernization and rural development. International Journal of Agricultural Extension, 8(2), 139-147.
Nyamba, S. Y. (2017). The use of mobile phones in communicating agricultural information in Tanzania: The roles of different stakeholders. Ph.D dissertation, Sokoine University of Agriculture, Morogoro, Tanzania.
Zawacki-Richter, O., Alturki, U., and Aldraiweesh, A. (2017). Review and content analysis of the international review of research in open and distance/distributed learning (2000–2015). The International Review of Research in Open Distance Learning, 18(2), 1-26.