تدوین الگوی توسعه کشاورزی دانش‌بنیان با محوریت امنیت غذایی با استفاده از رویکرد ترکیبی تئوری بنیانی و دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

با افزایش روزافزون تقاضا برای زمین، آب و در نهایت غذا، آینده کشاورزی بدون دانش و نوآوری امکان‌پذیر نبوده و رشد بهره‏ وری و تحقق امنیت غذایی درگرو انتقال از کشاورزی سنتی به کشاورزی دانش‌بنیان است اما تحقیقات کمی به مطالعه و شناسایی چارچوب و مؤلفه‌های کشاورزی دانش‌بنیان پرداختند. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌ها و تدوین الگوی توسعه کشاورزی دانش‌بنیان انجام شد. برای تحقق این هدف، از پارادایم ترکیبی کیفی و کمی و بهره‌گیری از دو رویکرد تئوری بنیانی و دلفی فازی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، 15 متخصص متشکل از کارشناسان جهاد کشاورزی، اعضای هیئت‌علمی، کارشناسان مراکز تحقیقات و خبرگان بودند که به شناسایی و استخراج مؤلفه‌های کشاورزی دانش‌بنیان و تأیید آن‌ها در دو فاز تئوری بنیانی و دلفی فازی کمک نمودند. نتایج تحقیق نشان داد که یک الگوی کشاورزی دانش‌بنیان با محوریت امنیت غذایی بر مبنای چهار ستون؛ نظام نهادی و مشوق ‏های اقتصادی، نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده، نظام نوآوری کارا و زیرساخت‏های اطلاعاتی کافی و مدرن استوار است. این چهار مؤلفه اصلی از 11 زیرمؤلفه و 69 گویه تشکیل شده است که پس از دو مرحله نظرخواهی از خبرگان طی فرآیند دلفی فازی و محاسبه اختلاف میانگین، مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین مؤلفه نظام نهادی و مشوق ‏های اقتصادی با میانگین فازی‏زدایی (0/5841) به عنوان مهم‌ترین مؤلفه الگوی پیشنهادی انتخاب شد. بکارگیری این الگو در عمل و تأکید بر مؤلفه‌های آن در حوزه کشاورزی برای دست‌یابی به امنیت غذایی و بهبود بهره‌وری پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a knowledge-based Agricultural Development Model focusing on Food Security using a Hybrid approach of Grounded theory and Fuzzy Delphi

نویسندگان [English]

  • Y Mohammadi 1
  • Z Asad Pourian 2
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Education and Extension, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 Ph.D. Student, Deptartment of Agricultural Education and Extension, Faculty of Agriculture, Bu-Ali-Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Productivity growth and realization of food security will depend on the transition from traditional agriculture to knowledge-based agriculture. With the ever-increasing demand for land, water and ultimately food, the future of agriculture is not possible without knowledge and innovation. While little research has been devoted to the study and identification of the framework and components of knowledge-based agriculture. In this regard, the current research was conducted with the aim of identifying the components and formulating a knowledge-based agricultural development model. In order to achieve this goal, the combined qualitative and quantitative paradigm was used and two approaches, grounded theory and fuzzy Delphi, were used. The statistical population of the research was 15 experts consisting of agricultural Jihad experts, faculty members, experts of research centers and experts who helped to identify and extract knowledge-based agricultural components and verify them in two phases of grounded theory and fuzzy Delphi. The research results showed that a knowledge-based agricultural model focusing on food security based on four pillars; Institutional system and economic incentives, specialized and trained manpower, efficient innovation system and sufficient and modern information infrastructure. These four main components consist of 11 sub-components and 69 items, which were approved after two stages of asking experts' opinions through the fuzzy Delphi process and calculating the mean difference. Also, the component of the institutional system and economic incentives with the average de-fuzzification (0.5841) was selected as the most important component of the proposed model. Applying this model in practice and emphasizing its components in the field of agriculture is suggested to achieve food security and improve productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity growth and realization of food security will depend on the transition from traditional agriculture to knowledge-based agriculture. With the ever-increasing demand for land
  • water and ultimately food
  • the future of agriculture is not poss
  • Institutional system and economic incentives
  • specialized and trained manpower
  • efficient innovation system and sufficient and modern information infrastructure. These four main components consist of 11 sub-components and 69 items
  • which were approve
آذر، ع.، و فرجی، ح. (1381). علم مدیریت فازی. تهران: انتشارات مهربان نشر تهران.
داداش‌پور، ع. ا . (1391). بررسی نقش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی. همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی. همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی، رشت، 16 اسفند، 8-1.
سالاروند، ز.، و خسروی پور، ب. (1392). تأثیر دانش بومی زنان روستایی بر توسعه پایدار روستایی. مجله کشاورزی و توسعه پایدار، دوره 48، صص 43-21.
صالحی، س.، رضایی مقدم، ک.، و حیاتی، د.  (1388). کاربرد مدل اصلاح شده پذیرش فناوری برای پیش‏بینی تمایلات رفتاری و ایستارهای زیستمحیطی کارشناسان کشاورزی، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 6، شماره 1، صص 29-15.
ضیائی، س.، امیرزاده مرادآبادی، س.، ثمره هاشمی، خ.، و ناروئی، ه. (1397). تأثیر اقتصاد دانش‌محورد در ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ایران. مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، دوره 26، شماره 102، صص 92-75.
علی‏نژاد، ز، نجفی، م، فتح‏اللهی، ج.، و زالی، ن. (1400). طراحی الگوی تحقق کشاورزی دانش‌بنیان با رویکرد نظریه زمینه‏ای در استان کرمانشاه. مجله اقتصاد کشاورزی، دوره 15، شماره 3، صص 119-97.
ملکی‏فر، س. (1393). لزوم نوآوری فناورانه در اقتصاد. روزنامه شرق، شماره  2055.
ملکی‏فر، ع.، و بوشهری، ع. ر. (1381). مدیریت تکنولوژی. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
محنت‏فر، ی. (1391). حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی، همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی، رشت، 16 اسفند، صص 13-1.
نقوی، س. (1398). نقش اقتصاد دانش‌بنیان در رشد کشاورزی برخی از کشورهای منتخب با تأکید کشور ایران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی، دوره 13، شماره 2، صص 105-83.
 
Aina, L. O. )2006(. Information provision to farmers in Africa: The libraryextension service linkage. In World Library and Information Congress (IFLA) August 8th, Seoul, Korea.
Ajibola, W. (2015). Signal processing of information for digital broadcast. Case study: Nigeria and Kenya. Available at: <https://www.theseus.fi/handle/10024/104189>.
Allahyari, M. S., and Chizari, M. (2010). Potentials of new information and communication technologies (ICTs) in agriculture sector. Journal of Agricultural Science and Technology, 4(4), 115–120.
Alexandratos, N., and Bruinsma, J. (2012). World agriculture towards 2030/2050: The 2012 revision. ESA Working Paper, No. 12-03. Rome: FAO. Use of Information and Communication Technology (ICT) tools by rural farmers in Ratnagiri District of Maharastra, India. Proceedings - International Conference on Communication Systems and Network Technolo.
Bill, F. (2007). Improving research and extension. American Farmland Trust. Policy Recommendation. Available at: .
Chen, D. H. C., and Dahlman, C. (2004). Knowledge and development: A crosssection approach. World Bank Policy Research. Working Paper, No. 3366.
Dahlman, C. J. (2002). Using knowledge for development: A general framework and preliminary assessment of China. China's future in the knowledge economy. Journal of Engaging the new word, 23 (2), 35-66.
Drucker, P. (1988). The coming of the new organization’. Harvard Business Review, 66(1), 45-53.
Das, A. K., and Dutta, C. (2004). Strengthening rural information infrastructure through e-choupals. In 21st IASLIC National Seminar, December 31th, Kolkata, India.
Fielke, S., Taylor, B., and Jakku, E. (2020). Digitalisation of agricultural knowledge and advice networks: A state-of-the-art review. Agricultural Systems, 180, 102763.
Franz, N. K., Piercy, F., Donaldson, J., Westbrook, J., and Richard, R. (2010). Farmer, agent, and specialist perspectives on preferences for learning among today's farmers. Journal of Extension, 48(3), 1-10.
Hennink, M., Hutter, I., and Bailey, A. (2011). Qualitative Research Methods. London: Sage Publications.
Kapange, B., and Box, P. O. (2010). ICTs and national agricultural research systems–the case of Tanzania. Ministry of Agriculture and Food Security, Dar-es-Salaam, Tanzania. Available at: <http://www. tzonline. org/pdf/ictsandnationalagriculturalresearchsystems>.
Li, Y., Liu, X., Wang, L., Li, M., and Guo, H. (2009). How entrepreneurial orientation moderates the effects of knowledge management on innovation. Systems Research and Behavioral Science: The Official Journal of the International Federation for Systems Research, 26(6), 645-660.
Lipper, L., Thornton, P., Campbell, B. M., Baedeker, T., Braimoh, A., Bwalya, M., and Torquebiau, E. F. (2014). Climate-smart agriculture for food security. Nature climate change, 4(12), 1068-1072.
Lwoga, E. T. (2010). Bridging the agricultural knowledge and information divide: The case of selected telecenters and rural radio in Tanzania. Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries 43(6), 1–14.
McLeod, M. (2006). They all learn the same don’t they? An evaluation of the learning style preferences of the NZ dairy industry. In International Teamwork in Agricultural and Extension Education Conference Proceedings. May 7th, New Zealand.
Mosavi Jahromi, Y. (2014). Economic development and planning. Tehran: Payame Noor University Press.
Mirbagheri Hir, M., and Paytakhti Oskooe, S. A. (2015). The relationship between knowledge based economy and agriculture’s value added. Journal of Tourism Hospitality Research, 3(4), 47-56.
Mtega, W. P., Ngoepe, M., and Dube, L. (2016). Factors influencing access to agricultural knowledge: The case of smallholder rice farmers in the Kilombero district of Tanzania. South African Journal of Information Management, 18(1), 1-8.
Mtega, W., and Benard, R. (2013). The state of rural information and communication services in Tanzania: A meta-analysis. Journal of Information and Communication Technology Research, 3(2), 64–73.
Mwantimwa, K., and Ndege, N. (2022). Transferring knowledge and innovations through village knowledge center in Tanzania: Approaches, impact and impediments. Journal of Information and Knowledge Management Systems.1(1), 221-234.
OECD (2018). Global forum on agriculture: Digital technologies in food and agriculture reaping the benefits. OECD, Paris, available at <https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/CA/GF(2018)1&docLanguage=En>.
Parcero, O. J., and Ryan, J. C. (2017). Becoming a knowledge economy: The case of Qatar, UAE, and 17 benchmark countries. Journal of the Knowledge Economy, 8(4), 1146-1173.
Pascucci, S., and de-Magistris, T. (2011). The effects of changing regional agricultural knowledge and innovation system on Italian farmers’ strategies. Agricultural Systems, 104(9), 746-754.
Rivera, W. M., Qamar, M. K., and, H. K. (2005). Enhancing coordination among AKIS/RD actors: An analytical and comparative review of country studies on agricultural knowledge and information systems for rural development (AKIS/RD). Roling, N. 2004. Thematic Paper 2: Communication for Development in Research, Extention and Education). June 6th, Rome.
Sharma, R., Kamble, S. S., and Gunasekaran, A. (2018). Big Mwandemere GIS analytics framework for agriculture supply chains: A literature review identifying the current trends and future perspectives. Computers and Electronics in Agriculture, 155, 103-120.
Shetto, M. C. (2008). Assessment of agricultural information needs in African, Caribbean & Pacific (ACP) States Eastern Africa country study: Tanzania Final Report Prepared by: Mary C. Shetto Ministry of Agriculture, Food Security and Cooperatives on behalf of the Techn.
Song, M, Bij, H., and Weggeman, M. (2005). Determinants of the level of knowledge application: A knowledge based and information-processing perspective. Journal of Product Innovation Management 22, 430–444.
Tchamyou, S. V. (2017). The role of knowledge economy in African business. Journal of the Knowledge Economy, 8(4), 1189–1228.
van Ewijk, E., and Ros-Tonen, M. A. (2021). The fruits of knowledge co-creation in agriculture and food-related multi-stakeholder platforms in sub-Saharan Africa–A systematic literature review. Agricultural Systems, 186, 102949.
Wheeler, T., and Von Braun, J. (2013). Climate change impacts on global food security. Science, 341(6145), 508-513.
Yee, J., and Huffman, W. E. (2001). Rates of return to public agricultural research in the presence of research spillovers. Paper presented at the annual meetings of the american agricultural economics association, Chicago. Available at <https://www.researchgate.net/publication/23504487>.