تحلیل نظام آموزش کشاورزی در هنرستان‌های کشاورزی ایران با استفاده از SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

4 دانش‌آموخته دکتری، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

بهبود استانداردهای زندگی و توسعه متوازن فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با اشتغال پایدار تضمین می‌شود. لذا نظام آموزش فنی ‌و حرفه‌ای که وظیفه تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد را بر عهده دارد بایستی به‌طور مستمر مورد ارزشیابی قرار گیرد. پژوهش حاضر باهدف تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش ­روی آموزش رسمی فنی و حرفه‌ای کشاورزی در ایران و ارائه راهبردهای نیل به یک آموزش متوسطه کشاورزی مطلوب به انجام رسید. در این پژوهش از روش SWOT برای تحقیق و تحلیل داده‌ها استفاده شد. در گام اول، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای نظام آموزشی شناسایی شد؛ و سپس بر اساس آن‌ها راهبردهایی ارائه گردید. نتایج ارزیابی‌های حاصل از مدل راهبردی SWOT، نشان‌دهنده نقاط قوت (با امتیاز 6/52)، ضعف (با امتیاز 4/80)، فرصت‌ها (با امتیاز 7/04) و تهدیدها (با امتیاز 6/88) برای آموزش متوسطه کشاورزی کشور بود. بر این اساس برای دستیابی به یک نظام آموزش متوسطه کشاورزی مطلوب، اتخاذ و اجرای راهبرد‌های تهاجمی باید در اولویت اول قرار گیرد. از منظر تعیین راهبرد‌های‌ ممکن، راهبردهایی همچون تصویب و اجرای قوانین حمایت‌کننده، اختصاص منابع مالی به دانش‌آموختگان، مدیریت و نظارت تخصصی یکپارچه بر فعالیت‌های هنرستان‌های کشاورزی در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Agricultural Education System in Iran's Agricultural Secondary Schools Using SWOT Technique

نویسندگان [English]

  • E Akhbar 1
  • A Shams 2
  • Sh Tohidloo 3
  • Gh.R Mojarradi 2
  • H razmi 4
1 Ph.D. Student, Agricultural Education, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
4 Ph.D. Graduate of Agricultural Extension and Education, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Improved living standards and balanced cultural, economic, and social development are guaranteed by sustainable employment for the community members. Therefore, the system of technical and vocational education, which is responsible for preparing skilled and effective human resources, should be continually assessed. The goal of present research was to analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) associated with Iran's formal secondary technical and vocational agricultural education and offer strategies for achieving a desirable agricultural secondary education. To fulfill this aim, a SWOT analysis was used to collect and analyze the data. The first step involved identifying the educational system's strengths, weaknesses, opportunities, and threats. In the second step, some strategies were presented based on those findings. The findings of strategic analysis of the SWOT model indicated the strengths (with a score of 6.52), weaknesses (with a score of 4.80), opportunities (with a score of 7.04), and threats (with a score of 6.88) for the country's secondary agricultural education. Based on the results, it was recommended that the adoption and implementation of aggressive strategies has to be given the highest priority by the policy-makers if they are going to build a desirable secondary agriculture education system. Planning and decision-making should take into account potential strategies such as legislation and the implementation of supporting laws, the allocation of financial and natural resources to graduates, and management and integrated specialized supervision over the operational processes of secondary technical and vocational agricultural schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural education system
  • Secondary education
  • Secondary technical and vocational agricultural schools
  • SWOT technique
آریان پور، ع.، و خالقی میران، س. ن. (1399). حلقه‌های گمشده آموزش کشاورزی در آموزش‌وپرورش. رشد آموزش فنی و حرفه‌ای و کار دانش، دوره دوازدهم، شماره 3، صص 21-16. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <16.21 from (98-99) MATN FANI VA HERFAEE VA KAR DANESH 54-4_-1.pdf>
امین امین ­زاده، ر.، شفیعی، م.، و منتظر القائم، م. (1399). بررسی و مقایسه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ایران با سایر کشورهای دنیا. دو فصلنامه صنعت و دانشگاه، دوره 12، شماره 45، 46، صص 16-1. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <http://jiu.ir/Article/14663>.
حرفتی سبحانی، م. (1396). بررسی شاخه‌های فنی فنی و حرفه‌ای و کاردانش بر اساس رویکرد سیستم نظامی. فصلنامه رشد فنی و حرفه‌ای و کاردانش، دوره 12، شماره 3، صص 20-10. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <10.20 from (95-96) MATN FANI VA HERFAEE VA KAR DANESH 45-2_0.pdf>
فیضی خزایی، ش. (‌1392) آسیب­شناسی هنرستان و مرکز آموزش جهاد کشاورزی شهرستان سنندج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه رازی، دانشکده کشاورزی.
حجازی، س. ی.، و رضایی، م. (1394). دیدگاه دانشجویان و دانش‌آموختگان درباره برنامه‌های درسی رشته های کشاورزی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. سال 94 شماره 33، صص 46-28. DOI: 10.22092/JAEAR.2015.105815
زارع، ا.، احمدوند، م.، نوشادی، ن.، و شریف‌زاده، م. (1397). واکاوی وضعیت شغلی و تحصیلی دانش‌آموختگان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز: کاربردی از مطالعه پیگیرانه. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 14، شماره1، صص 228-215.‎ قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <https://www.iaeej.ir/&url=http://www.iaeej.ir/article_68905.html>.
سعدی، ح.، و لطیفی، س. (1390). آسیب‌شناسی مراکز آموزش کشاورزی استان همدان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-42، شماره 4 ، صص 679-669.  DOI: 10.22059/IJAEDR.2012.28596
سلیمی­نژادیان، ع. (1391). آسیب‌شناسی ابعاد آموزشی هنرستان‌های کشاورزی در استان‌های همدان و کردستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بوعلی سینای همدان.
شریف­زاده، م.، کاظمی، م. م.، رئیس زاده لنگرودی، س. م.، سعیدی­ نژاد، م.، محمدی ورقنه، ز.، علی­نژاد، م. ع.، و فرجی، ز. (1392). آموزش‌های فنی و‌ حرفه‌ای و کاردانش. تهران: نشر عابد.
لشگرآرا، ف.، جمعگی، م.، و میردامادی، س. (1393). مقایسه‌ی دیدگاه هنرآموزان و هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی آموزش و پرورش استان تهران نسبت به ضرورت‌ها و چالش‌های به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 6، شماره 31، صص 45-38.              DOI: 10.22092/JAEAR.2015.101381
مرادی، م.، و عمانی. ا. (1397). شناسایی موانع و راهبردهای بهبود نظام آموزشی هنرستان‌های کشاورزی استان خوزستان (از دیدگاه هنرجویان و هنرآموزان). پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 4، شماره 44، صص 20-9.
مرکز آمار ایران، (1399). سالنامه آماری کشور. 1397. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی:                                                     <http://nnt.sci.org.ir/sites/apps/yearbook/year_book_doc/99-99-04.pdf>
موحدی، ر.، سلیمی نژادیان، ع.، و سعدی، ح. (1392). آسیب‌شناسی ابعاد آموزشی هنرستان‌های کشاورزی استان‌های همدان و کردستان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 4، شماره 4، صص 66-45. قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: < <https://journals.marvdasht.iau.ir/article_362.html.
مؤذن، ز.، موحدمحمدی، ح.، رضوانفر، ا.، و پورآتشی، م. (1392). بررسی عملکرد شغلی مدیران هنرستان‌های کشاورزی استان تهران از دیدگاه آموزشگران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)، دوره 44، شماره 2، صص 220-211.                                               DOI: 10.22059/IJAEDR.2013.36719
میری، ن. (1376). بررسی ویژگی‌های برنامه آموزشی نظام جدید آموزش کشاورزی از دیدگاه مدیران و هنرآموزان هنرستان‌های کشاورزی. پایان پایان ­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
همتی، ف.، پزشکی راد، غ.، و چیذری، م. (1386). بررسـی وضـعیت شـغلی و موفقیـت شـغلی دانش‌آموختگان مراکز آموزش کشاورزی اسـتان آذربایجـان شـرقی. علـوم تـرویج و آمـوزش کـشاورزی، دوره 3، شماره 1، صص 8-1.قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <https://sid.ir/paper/109253/fa>.
 
Bakhtari, A. R., Waris, M. M., Mannan, B., Sanin, C., and Szczerbicki, E. (2020). Assessing Industry 4.0 features using SWOT analysis. In Intelligent Information and Database Systems: 12th Asian Conference, ACIIDS 2020, Phuket, Thailand, March 23–26, 2020, Proceedings 12 (pp. 216-225). Springer Singapore.‏ DOI: 10.1007/978-981-15-3380-8_19
Baudino, C., Giuggioli, N. R., Briano, R., Massaglia, S., and Peano, C. (2017). Integrated methodologies (SWOT, TOWS, LCA) for improving production chains and environmental sustainability of Kiwifruit and Baby Kiwi in Italy. Sustainability, 9(9), 1621. DOI: https://doi.org/10.3390/su9091621
Benzaghta, M. A., Elwalda, A., Mousa, M. M., Erkan, I., and Rahman, M. (2021). SWOT analysis applications: An integrative literature review. Journal of Global Business Insights, 6(1), 55-73. DOI: 10.5038/2640-6489.6.1.1148.
Budiyanto, A., and Sholeh, A. N. (2021). Analysis SWOT strategy of the ministry of education and culture's Rumah Belajar. Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi, 5(1), 31-45.‌ DOI: https://doi.org/10.33753/mandiri.v5i1.154.
Dutta, P. (2018). Human health risk assessment under uncertain environment and its SWOT analysis. Open Public Health Journal, 11, 72–92. DOI: 10.2174/1874944501811010072
Fernandes, J. P. (2019). Developing viable, adjustable strategies for planning and management- A methodological approach. Land Use Policy, 82, 563–572. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.12.044
Gurel, E. (2017). SWOT analysis: A theoretical review. The Journal of International Social Research, 10, 994–1006. DOI: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1832
Idusogie, V. O. (2018). Assessment of instructional technology in teaching agricultural science in public secondary schools in Edo State, Nigeria. African Journal of Interdisciplinary Studies, 11(2), 86-91. DOI: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i3%20(1).3988
Kalaman, O., Stupnytska, T., Melnyk, Y., and Doicheva, K. (2021). Management of enterprise development strategies formation: Analysis and synthesis methods. Studies of Applied Economics, 38(4), 1-11. DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v38i4.3988
Leiber, T., Stensaker, B., and Harvey, L. C. (2018). Bridging theory and practice of impact evaluation of quality management in higher education institutions: A SWOT analysis. European Journal of Higher Education, 8, 351–365.                            DOI: https://doi.org/10.1080/21568235.2018.1474782.
Marope, P. T. M., Chakroun, B., and Holmes, K. P. (2015). Unleashing the potential: Transforming
technical and vocational education and training. Paris: UNESCO Publishing. 225, 2015,
(Education on the Move). Available at: <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002330/233030e.pdf>.
McKiernan, P. (2017). Historical evolution of strategic management. London:  Routledge.                                                    DOI: https://doi.org/10.4324/9781315253336.
Otekunrin, O. A., Oni, L. O., and Otekunrin, O. A. (2017). Challenges, attitudes and academic performance of agricultural science students in Public secondary schools of Ibadan North, Nigeria. Journal of Scientific Research & Reports, 13(1), 1-11.‏ DOI: 10.9734/JSRR/2017/31216.
Vasileva, R., Yankova, I., and Stancheva, S. (2019). Modern skills and convergent environment–swot analysis, trends and challenges in vocational education and training. A bulgarian experience. In EDULEARN19 proceedings 11th international conference on education and new learning technologies: Palma, Spain. 1-3 July, 2019 (pp. 3130-3139). IATED Academy. DOI: 10.21125/edulearn.2019.0847
Wang, H., J. Wu, J., Muhedaner, M., and Maihemuti, S. (2022). College student’s online education evaluation through SWOT analysis during COVID-19. IEEE Access, 10, 88371-88385. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3198082.
Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix—A tool for situational analysis. Long Range Planning, 15(2), 54-66. DOI: https://doi.org/10.1016/0024-6301(82)90120-0