تبیین مؤلفه‌های کسب و کار کشاورزی شهری: مورد مطالعه بام سبز شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 استادیار مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

3 دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تبیین مؤلفه‌ های کسب و کار کشاورزی روی بام با استفاده از روش‌ شناسی کیفی اکتشافی بود. این پژوهش از آن منظر مورد توجه است که با تبیین مؤلفه‌ های مورد نظر می‌ توان سیاست‌گذاری‌هایی برای بهبود و توسعه فعالیت‌ های شرکت‌ های کشاورزی و فضای سبز شهری تدوین نمود. به دلیل گستردگی انواع شرکت‌ های حاضر در زمینه‌ی کشاورزی شهری یکی از زیر بخش‌ های آن (کشاورزی بام سبز در پشت‌بام) به عنوان مورد مطالعه انتخاب گردید. از این رو در این پژوهش سعی شد به شناسایی عوامل تشکیل‏ دهنده الگوی کسب و کار این شرکت‌ ها پرداخته شود. ابزار گردآوری داده‌ ها مصاحبه‌ های عمیق نیمه ساختاریافته، بررسی اسناد و بررسی وب‌سایت به عنوان رسانه دیداری جهت اعمال چند جانبه گرایی بود و داده‌ ها با روش تحلیل مضمون تحلیل گردید. نمونه‌ های بررسی این تحقیق، شرکت‌ های کشاورزی بودند که حداقل یکی از انواع نظام‌ های بام سبز شامل گلخانه‌ های روی بام، بام سبز متمرکز، بام سبز گسترده، بام سبز مدولار یا جعبه گیاه و یا دیوار سبز را اجرا نموده بودند. یافته‌ ها منجر به تبیین مؤلفه‌ های کسب و کار در حوزه‌ های محصول، مشتری، مدیریت زیرساخت و جنبه‌ های مالی گردید که اکثر آن‌ها با الگوی استروالدر سازگاری داشتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Urban Agricultural Business Components: A Case Study of Rooftop Farming

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossein Hosseininia 1
  • Shahram Moghaddas Farimani 2
  • Fahimeh Rahimi Meshkin 3
1
2
3
چکیده [English]

The purpose of this study was to explain the components of rooftop farming business using exploratory qualitative methodology. Explanation of the intended components can help policy development for improving urban landscape and agricultural enterprises. Because of the highly diversified types of enterprises involved in urban agricultural activities, one of the activities, namely “rooftop farming “was selected as the case for this study. Attempts were thus made to identify the factors involved in the business model practiced by these enterprises. For the purpose of multilateralism , three instruments, namely semi structured in – depth interviews, documentary review and website – search (as the visual media) were used for data gathering. The data gathered was then analyzed through theme analysis. The samples for this multilateral case study consisted of those  agricultural enterprises that have at least carried out one of various green roof top systems, including “roof – top greenhouse, "intensive green roof “, “extensive  green roof “, “planter box green roof “ or  “ green wall “. The research findings could well explain the business components related to the products, customers, management of infrastructures and financial aspects, most of which compatible with Osterwalder model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Model
  • Urban Agriculture, Rooftop Farming, Green Roof
استروالد، ا.، و پیگینورا. ی. (1390). خلق مدل کسب و کار، ترجمه غ. توکلی، ب. وطن دوست، ح. ساروقی و ب. توفیقی، تهران: انتشارات آریانا قلم.
اشرفی موغاری، و. (1389). بررسی بازار و ارائه مدل کسب و کار برای عرضه سرویس­های وایمکس به مشتریان تجاری در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد M.B.A.  ، دانشگاه علم و فرهنگ.
بادسار، م.، رضایی، ر.، و درینی، ر. (1394). بررسی اثرات ابعاد سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی شهرستان‌های جنوب استان کرمان، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 11، شماره 1، صص 161-145.
حسنی، ف. (1385). تحول مدل­های کسب و کار در عصر فناوری اطلاعات، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، سال 2، شماره 10، صص 157-152.
رحمانیان کوشککی، م.، چیذری، م.، و عباسی، ع. (1394). بررسی توانمندی‌های کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش علمی-کاربردی کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه استان فارس)، مجله ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 9، شماره 1، صص 18-1.
رضویان، م. ت.، غفوری پور، ا.، رضویان، م. (1389). بام‌های سبز. فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، شماره 10، صص 160-137.
سهرابیان, ا.، و فیضی، م. (1389)، کشاورزی شهری، گامی مؤثر به سوی توسعه پایدار شهر، نخستین همایش توسعه شهری پایدار، تهران، قطب علمی توسعه شهری پایدار، قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: <http://www.civilica.com/Paper-CSUD01-CSUD01_002.html>                                                               
شاملو، الف.، زارعی.، ب. و سلام زاده، آ. (1388). طراحی مدل کسب و کار شرکت‌های ICT: مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره­های 15 و 16، صص 25-51.
ظریفیان، ش.، پیش بهار، الف.، عادلی ساردوئی، ع.، و شریفی، ا. (1394). ویژگی‌های روان‌شناختی مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 11، شماره 1، صص      30-19.
علیپور، ح.، و دهقانی، ک. (1394). نگرش دانشجویان رشته‌های کشاورزی نسبت به فعالیت‌های کارآفرینانه در قالب تعاونی‏های کشاورزی، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد8، شماره 2، صص 103-93.
ملک سعیدی، ح.، بخشی جهرمی، ا.، و فروزانی، م. (1392). عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت کارآفرینان زن روستایی: مطالعه موردی شهرستان مرودشت، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 9، شماره 1، صص 151-141.
میرکوهی، م. (1389). نحوه اجرای بام سبز در تهران. دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا، تهران، دانشگاه تهران، قابل دسترسی در آدرس اینترنتی:
<http://www.civilica.com/Paper-IGSCUT02-IGSCUT02_142.html>
نیرومند، پ.، رنجبر، م.، اعرابی، م.، و حاج صادقی، ب. (1392). ارائه چارچوبی برای طراحی مدل کسب و کار، مجله مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 5، شماره 4، صص 284-267.
یزدان داد، ح.، امامی، س.، و هاشمی، ن. (1389). ارزش‌ها و کارکردهای محیط زیستی بام‌های سبز در توسعه پایدار شهری، نخستین همایش ملی توسعه پایدار شهری، دانشگاه گیلان، اسفند، صص 80-70.
 
Alt, R., and Zimmermann, H. D. (2001). Introduction to special section - business models. Electronic Markets, 11(1), 1-13.
Bock, A. J. and George, G. (2011). The business model in practice and its implications for entrepreneurship research. in: Entrepreneurship theory and practice, 35(1), 83-111.
Chesbrough, H., and Rosenbloom, R. S. (2002). The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox corporation's technology spin-off companies. Industrial and Corporate Change , 11 (3), 529-555.
Faber, E., Ballon, P., Bouwman, H., Haaker,T., Rietkerk,O., and Steen, M. (2003). Designing business models for mobile ICT services. 1 th Bled Electronic Commerce Conference Transformation, June 9th – 11th, Slovenia: Telematica Institute.
Gerard, G. B., and Adam J. (2011). The business model in practice and its implications for entrepreneurship researc. Journal of Entrepreneurship Theory and Practice, 35 (1), 83-111.
Hamel, G. (2000). Leading the revolution. Boston: Harvard Business School Press.
Markides, C. (1999). Six principles of breakthrough strategy. Business Strategy Review, 10 (2), 1–10.
Osterwalder, A. (2004). The business model ontology - a proposition in a design science approach. Dissertation. Switzerland: University of Lausanne.
Osterwalder, A., and Pigneur, Y. (2010). Business model generatio. New Jersey: Published by John Willey and Sons, Inc, Hoboken.
Ostewalder, A. and Pigneur, Y. (2002). An e-business model ontology for modeling e-business. Ecole de HEC, Universite de Lausanne, 1015 lausanne, Bled, Slovenia, 17-19.
Pateli, G., and Giaglis, M. G. (2003). A framework for understanding and analyzing e- business models. 16th Bled eCommerce Conference eTransformation, 9th – 11th June, Bled, Slovenia, 329-348.
Rayport, J., Jaworski, B., and Solutions, B. (2001). Introduction to E-Commerce, New York: Mc Graw-Hill/Irwin Companies.
Hui, S. C. M. (2011). Green roof urban farming for buildings in high-density urban cities. Invited Paper for the Hainan China World Green Roof Conference, 18th-21th March, Hainan (Haikuo, Boao and Sanya), Chin,
Tapscott, D., Lowy, A., and Ticoll, D. (2000). Digital capital: Harnessing the Power of business webs. New York: Harvard business school press.
Temmerman, J. D. (2013). Feasibility of urban agriculture in brussels: A qualitative multi-stakeholder analysis. Masters dissertation submitted to obtain the degree of master in geography, Ghent University, Belgium.
Timmers, P. (1998). Business Models for electronic markets, Eropean commission directorate general, Em-electronic Markets, 8 (2), 3-8.
Turban, K. M. (2002). Integrating knowledge management into enterprise environments for the next generation decision support. Decis Support Syst, 33, 63-126.
Van Veenhuizen, R. (2006). Cities farming for the future: Urban agriculture for green and productive cities. Phillipines: RUAF Foundation.
Venkataraman, N., and Handerson, C. (1998). Real strategies for virtual organizing. Sloan Management Review, 40(1), 33-48.
Voelpel, S., Leibod, M., and Tekie, E. (2004). The wheel for business model reinvention: How to reshape your business model to leapfrog competitors. Journal of Change Management, 4(3), 259-276.
Williams, N., Rayner, J., and Raynor, K.J. (2010). Green roofs for a wide brown land: Opportunities and barriers for rooftop greening in Australia. Urban Fprestry & Urban Greening, 9 (3), 245-251.
Zezza, A., and Tasciotti, L. (2010). Urban agriculture, poverty, and food security: Empirical evidence from a sample of developing countries. Journal of  Food Policy, 35, 265–273.