تحلیل سازه‏ های مؤثر بر روحیه‏ ی کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ترویج و آموزش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل سازه‌های مؤثر بر روحیه‌ ی کارآفرینی دانشجویان کشاورزی می‌باشد. جامعهآماریاین تحقیقرا دانشجویان تحصیلات تکمیلی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا و رازی کرمانشاه تشکیل دادند (180=N) که تعداد 120 نفر از آن‌ها به‌طور تصادفی با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزارمورداستفاده برای جمع ‌آوری داده ها  پرسشنامهبود که رواییصوریآنبه‌وسیلهاساتید ومتخصصینبررسی و تائیدگردید و جهت تعیین پایایی پرسشنامه تعداد 30 پرسشنامه توسط دانشجویان طی فرایند پیش‌آزمون تکمیل و ضریب آلفایکرونباخ برای بخش‌های مختلف پرسشنامه بین 0/68 تا 0/89 محاسبه شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی بر روی 19 متغیر روحیه کارآفرینی، پنج عامل را به‌عنوان عامل‌ های اصلی شناسایی کرد. این عوامل به ترتیب عبارت بودند از: اهمیت و ارزش کارآفرینی در جامعه و دانشگاه، استفاده از روش‌ ها و تجارب عملی و نوین در آموزش کارآفرینی، تقویت دوره‌ های کارآفرینی در دانشگاه، حمایت دولت و تناسب محتوای کارآفرینی با نیاز بازار کار. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهایی کاربردی ارائه گردیده است. همچنین با استفاده از نرم‌افزارLISREL8.8 عوامل مؤثر مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Factors Affecting Entrepreneurial Spirit among Agricultural Extension and Education Post-Graduate Students

نویسندگان [English]

  • Hamid Movahedi 1
  • Sara Jalilian 2
چکیده [English]

The main purpose of this study was to analyze the factors affecting entrepreneurial spirit of agricultural          post-graduate students. The statistical population of the study was the students of agricultural extension and education field from both Bu-Ali Sina and Razi Universities (N=180). Totally 120 samples were selected by the Kerjcie and Morgan formula, randomly. The data gathering tool was a questionnaire which its face validity was approved by a group of experts. For assessing reliability of the questionnaire, the questionnaire was first given to 30 students, then a Cronbach's Alpha test used and it was from 0.68 to 0.89 for different parts of the questions. Results from factor analysis method among 19 factors indicated that these factors can be grouped into five major components that they can determine 73 percent of the students' entrepreneurial spirit. These factors include: importance and value of entrepreneurship within society and university, using practical experiences and modern methods for entrepreneurship education, developing entrepreneurship course at universities, government supports, and relevant entrepreneurship issues compatible to needs of the labor market. Finally, results which were emerged using LISREL software, the mentioned factors were tested and verified in order to draw a model. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship development
  • Entrepreneurship Spirit
  • Agricultural Extension and Education Post-Graduate Students
احمد پور، ا.، قاسمی، ح. و علیخانی دادوکلایی، م. (1394). عامل‏های مؤثر بر توسعه مهارت‏های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده‌های کشاورزی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 32، صص 40-26.
 احمد پورداریانی، م.، و مقیمی، م. (1390). مبانی کارآفرینی.تهران: انتشارات فر اندیش.
احمدپور داریانی، م.، شیخان، ن.، و رضازاده، ح. (1383). تجارب کارآفرینی در کشورهای منتخب، تهران: انتشارات امیرکبیر.
احمدی، ع.(1383). نیازسنجی آموزشی کارآفرینی رشته برق مقطع کارشناسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
اسکندری، ف.، حسینی، م.، و کلانتری، خ. (1385). عوامل مؤثر بر عملکرد کارآفرینانه دانش‌آموختگان ، آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ایران. فصلنامهاقتصادکشاورزیوتوسعه ، جلد 14 ، شماره 53، صص .107-134.
امینی، م.، تمنایی فر، م.، و غلامی علوی، ص. (1392). ارزیابی قابلیت­های کارآفرینی دانشجویان، بازاندیشی در مأموریت‌های برنامه درسی آموزش عالی. توسعه کارآفرینی، دوره 6، شماره 1، صص 164- 145.
آراسته ،ح. (1382). کارآفرینی و آموزش عالی : اصول و موانع . فصلنامه رهیافت .شماره 29 ، صص 13-5..
پورآتشی، م، و مختار نیا، و. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی فارغ‌التحصیلان کشاورزی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی،جلد 2-40، شماره 2، صص 122-115.
جعفر نژاد، ا.، کیا کجوری، و.، و روگرنژاد، ف. (1390). تبیین عوامل اثرگذار بر فرایند کارآفرینی مستقل (مطالعه موردی: کارآفرینان شهرستان بندر انزلی). توسعهکارآفرینی، جلد 13، شماره3، صص 87-69 .
حسینی لرگانی، م.، میرعرب رضی، ر.، و رضایی، س. (1387). آموزش کارآفرینی در هزاره جدید: زیرساختی برای اشتغال دانش‌آموختگان آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، سال 14، شماره 4، صص 137-119.
دربان­آستانه، ع.، قدیری، ر.، م. معصوم.، و فیروزی، م. ع. (1391). بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی و مهارت­های کارآفرینی مدیران محلی روستایی- مطالعه موردی دهیاران استان قزوین. پژوهش­های روستایی. جلد 9، شماره 1، صص 60-27.
سعدی، ح.، و سلیمانی، ع.(1391). ظرفیت کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 8، شماره 2 ، صص 117- 105.
ظریفیان، ش.، پیش بهار، ا.، عادلی ساردویی، ع.، و شریفی، ا. (1394). ویژگی‌های روان‌شناختی مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 11، شماره 1، صص 30- 19.
کرانی، ز.، منوری فرد، ف.، و صالحی، ل. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر روحیه کارآفرینی کشاورزان (مورد مطالعه شهرستان کرمانشاه). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، جلد 45، شماره 2، صص 322-315.
موحدی، ر.، یعقوبی فرانی، ا.، خداوردیان، م.، و زارعی، ش. (1389). بررسی روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی و شیوه‌های بهبود آموزش کارآفرینی، مجله پژوهش‏های ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 3، شماره 3، صص 81-65.
میرزایی، ش.، و نوری­پور، م. (1393). تحلیل موانع صنعتی شدن دام­پروری مطالعه موردی: شهرستان قلعه گنج، استان کرمان. پژوهش­های روستایی. جلد 5، شماره 4، صص 705 – 736.
وطن‌خواه، ن.، و رضایی مقدم، ک. (1394). شناخت روحیه کارآفرینی دانشجویان: مورد مطالعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 11، شماره 1، صص 71- 59.
 
Deakins, D., and Freel, M. (1998). Entrepreneurial learning and the growth process in SMEs. The Learning Organization 5 (3), 144-55.
Graevenitz, G., Harhoff, D., and Weber, R. (2010). The effects of entrepreneurship education. Jurnal of Economic Behavioor and Organization, 76(1), 90 – 112.
Heinonen, J., and Korvela, K. (2004). How about measuring intrapreneurship? 33rd Entrepreneurship, Innovation and Small Business Conference, 10th-12th September, Milan.
Howard, S. (2004). Developing entrepreneurial potential in youth: The effect of entrepreneurial education and venture creation, University of South Florida Report, 3-17.
Kline, P. (2007) “The role of entrepreneurial climate in rural tourism development, PhD. Dissertation. North Carolina State University, Carolina.
Laspita, S., Breugst, N., Heblich, S., and Patzelt, H (2012). Intergenerational transmission of entrepreneurial intentions, Journal of Business Venturing, 27, 414-435.
Littunen, H. (2000). Entrepreneurship and the characteristics of entrepreneurial personality, International Journal of Entrepreneurial Behavior Research, 6 (6), 295 - 310.
Lumpkin, G. T., and Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, Academy of Management Review, 21(1), 135-172.
Maia, L. (2002). Enhancing entrepreneurship in rural tourism for sustainable regiona development: The case of Söderslätt region. Sweden: The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE); International Miljö Institute.
Markman, G. D., and Baron, R. A (2003). Person-entrepreneurship fit: Why some people are more successful as entrepreneurs than others. Human Resource Management Review, 13(2), 281-301.
Mccline, R. L. (2004). Opportunity recognition: An exploratory investigation of a component of the entrepreneurial process in the context of the health care industry: Theory and practice, Tertiary Education Management, 25(2), 81-94.
Mohapatra, S.; Rozelle, S., and Goodhue, R. (2007),"The rise of self- employment in rural China: development or distress?". World Development, 35(1), 163-181.
Obschonka, M., Silbereisen, R. K., and Schmitt-Rodermund, E. (2010). Entrepreneurial intention as developmental outcome. Journal of Vocational Behavior, 77(1), 63-72.
Oosterbeek, H., Praag, V. M., Ijsselstein, A. (2010). The impact of entrepreneurship education on entreneurship skills and motivation. European Economic Review, 54(3), 442- 454.
Pedhazur, E. J (1982). Multiple regressions behavioral research: Explanation and predication, New York: Harcourt Brace College Publishers.
Wagner, J. and Sternberg, R (2004). Start-up activities, individual characteristics, and the regional milieu: Lessons for entrepreneurship support policies from German micro data. The Annals of Regional Science, (38), 219- 240.
Zahra, S. A., and Covin, J. G. (1995). Contextual influences on the corporate entrepreneurship-performance relationship: A longitudinal analysis, Journal of Business Venturing, 10(1), 43-58.