سنجش نگرش کشاورزان استان کرمانشاه نسبت به موفقیت پروژه‌های انتقال یافته‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استاد‌یار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

چکیده

هدف کلی این تحقیق، بررسی نگرش کشاورزان استان کرمانشاه در زمینه‌ی موفقیت پروژه‌های انتقال یافته‌ها بود. جامعه‌ی آماری پژوهش، کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه بود (72 نفر) که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند و سرانجام 64 نفر مطالعه شدند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات در تحقیق حاضر از پرسشنامه استفاده شد. برای سنجش روایی ابزار تحقیق از پانل متخصصان و از آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی استفاده شد (0/78=α). نتایج حاصل از ارزیابی طرح «تسریع انتقال یافته‌ها» بر اساس مدل سیپ نشان داد که طرح مورد نظر در قسمت درون‌داد (با میانگین 85/3)، زمینه (با میانگین 3/82)، برون‌داد (با میانگین 3/32) و فرآیند (با میانگین 3/28) به ترتیب بیش‌ترین تا کم‌ترین مطلوبیت را داشته است. یافته‌ها نشان دادند موفقیت طرح مورد نظر (میانگین 3/56 از 5) بیش‌تر از حد متوسط ارزیابی شد. نتایج حاصل از سنجش نگرش کشاورزان مجری طرح نشان داد که 89 درصد از کشاورزان نسبت به طرح مورد نظر دارای نگرش مطلوب و 11 درصد دارای نگرش خنثی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Farmer's Attitude Toward the Success of Transfer Research Finding Project in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • Leyla Baniamerian 1
  • AmirHossien Alibeygi 2
  • Ali Asghar Mirak Zadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

The main purpose of this study was to assess farmer's attitude toward the success of "Facilitating Transfer of Research Findings Project" (FTRFP) in Kermanshah Province. The statistical population consisted of farmers who were looking for project manager in Kermanshah Province (72 members). The statistical population was studied by census method that finally 64 members were studied. In order to gather information a questionnaire was used. The content validity of the questionnaire was established by a panel of experts and the reliability of questionnaire was conducted by Cronbach's alpha (α=0.78). The result of the assessment plan intended to CIIP model showed that FTRFP in field of inputs had the most desirability (mean= 3.85 form 5) and in field of process had the least desirability (mean= 3.28 form 5), and in other field followed: in field of context (mean= 3.82 form 5), in field of output (mean= 3.32 form 5).The result of study showed that in view point of farmers FTRFP totally desired success (mean= 3.56 form 5). The result of Farmers attitude measurement showed that 89 percent of farmers intended to project a good attitude and 11 percent also had a neutral attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facilitating Transfer of Research Findings Project
  • Extension and Research Linkage
  • Research
  • Extension
  • Attitude
آگهی، ح. و س. ی. هاشمی (1388). سنجش نگرش کشاورزان شهرستان کرمانشاه نسبت به مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی. سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی.
احمدوند، م. و ع. ا. کرمی (1386). نظام اطلاعات کشاورزی استان همدان: تعیین کننده‌های موفقیت، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 3، شماره 1، ص 84. 
اقبالیان، پ. (1381). بررسی مقایسه‌ای میزان موفقیت برنامه‌های انتقال یافته‌های تحقیقاتی از دیدگاه کارکنان ترویج مجری طرح، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
ربیعی، ه.، ه. نادر  و ح. احمدی (1388). بررسی نگرش کشاورزان شهرستان طبس نسبت به خصوصی‌سازی ترویج کشاورزی و عوامل مؤثر برآن، سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی.
زمانی، غ. (1377). راهبردهای اساسی در برقراری ارتباط تحقیقات با ترویج کشاورزی، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 24.
سلطانی، غ. ر. (1371). بررسی نقش تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی در ایران از دیدگاه سیستمی، مجموعه مقالات ششمین سمینار علمی ترویج کشاورزی کشور، دانشگاه فردوسی مشهد، 139- 135.
شهبازی، ا. (1371). رهیافتی نو در تحقیق پیوند بنیانی فعالیت‌های تحقیقی–ترویجی در جریان توسعه کشاورزی ایران، مجموعه مقالات ششمین سمینار علمی ترویج کشاورزی کشور، دانشگاه فردوسی مشهد، 179-143.
صدیقی، ح. و ص. فرخی (1384). بررسی نگرش کشاورزان و کارشناسان استان ایلام نسبت به خصوصی سازی ترویج کشاورزی، مجله علوم کشاورزی ایران، دوره 36، شماره 2.
عزیزی، ق. و ن. عظیمی (1386). گزارش اجرای طرح ترویجی تسریع انتقال یافته‌های استان کرمانشاه، حوزه ترویج و نظام  بهره‌برداری سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه.
علیپور، ح.، م. چیذری و س. ج. فرج ا... حسینی (1384). بررسی عوامل مؤثر بر ارتباط تحقیق–ترویج و کشاورز در نظام دانش و اطلاعات کشاورزی ایران، پژوهش و سازندگی، 69، 95-87.
فلکی، م.، ح. شعبانعلی فمی، ه. ایروانی و ح. موحد محمدی (1387). بررسی نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات در نظام ترویج کشاورزی ایران، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 43 (الف)، 265-253.
کرمی دهکردی، ا. (1377). گرایش محققان کشاورزی پیرامون مشارکت کارکنان ترویج و کشاورزان (پژوهشی در سه استان چهارمحال بختیاری، اصفهان و خوزستان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
کرمی‌دهکردی، ا. (1380). مشارکت تحقیق، ترویج و کشاورز، انتشارات مؤسسه توسعه روستایی.
کریمی، س. و م. چیذری (1386). بررسی نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت خاک (مطالعه موردی در حوزه آبخیز قره چای استان مرکزی)، مجله جهاد، 276، 54.
کلانتری، خ. (1384). ارزشیابی اثربخشی پروژه‌های انتقال یافته‌ها، معاونت ترویج و نظام بهره‌برداری، .http://tarvij.agri-jahad.ir                                                  
کلانتری، خ.، ع. اسدی، ح. شعبانعلی فمی، م. یعقوبی نژاد و ش. چوبچیان (1387). اثربخشی پروژه‌های انتقال یافته‌های تحقیقاتی و عوامل مؤثر بر آن، مجله علوم کشاورزی ایران (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)، 1، دوره 2-39، 164-153.
محمد‌زاده، ج. و صدیقی، ح. (1381). بررسی پیوند‌های حرفه‌ای بین محققان و کارشناسان ترویج در نظام دانش و اطلاعات کشاورزی (مطالعه موردی استان آذربایجان غربی)، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 40، 150-127.
موحدی، ر. (1377). بررسی اثربخشی طرح‌های مشترک تحقیقی–ترویجی از دیدگاه مروجان و محققان استان لرستان و کرمانشاه، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
نوروزی، ع. (1382). تحلیل چند دامنه کنشگران چرخه تقاضا عرضه و کاربرد فناوری مورد نیاز توسعه کشت پنبه در استان گلستان، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
نوروزی، ع. و ا. ملک‌محمدی (1386). مشکلات ارتباط تحقیق و ترویج و سازوکارهای ارتباطی ممکن، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 58، 150- 135.
نوروزی، ع. و م. تبرائی (1388). بررسی تعاملات نظام­های تحقیق، ترویج و کشاورزان: مطالعه موردی استان گلستان، محصول پنبه، سایت دانشگاه فردوسی مشهد، .http://www.um.ac.ir
نوروزی، ن.، ح. صعودی و م. میر گوهر (1385). طرح ترویجی تسریع انتقال یافته‌ها (100 دستور‌العمل 1000 الگو)، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت ترویج و نظام بهره‌برداری.
 
Asopa, V. N. & G. Beye (1997). Management of agricultural research: A training manual, FAO.
Bhuiyan, I. (1996). An analysis of the agricultural knowledge and information system research – extension linkage in Bangladesh, University of Wisconsin-Madison.
Byerlee, D. (1987). From adaptive research to farmer recommendations and extension advice, Agricultural administration and extension, 27, 231-244.
Contado, T. (1985). Linkage of agricultural extension with research and agricultural education in the regions, Regional office for Asia and the Pacific, FAO.
De Los Santos, S. & E. Van Tilburg Norland (1990). Use of Bennett's hierarchical model in the evaluation of the extension education program for cacao farmers in the Northeast region of the Dominican Republic, The Educational Resources Information Center (ERIC).
Doorman, F. (1991). Linkages between research, extension and farmers: The case of rice in the Dominican Republic, Agricultural Systems, 37, 107-118.
Grafton, R. Q., E. B. Walters & M. K. Bertelsen (1990). An evaluation of a FSR/E project: Costs and benefits of research and extension, Agricultural systems, 34, 207-221.
Lewis, E. C. & J. Gibson (2008). The attitudes of extension faculty in Virginia toward globalizing extension programs, Journal of International Agricultural and Extension Education, 15, 59-68.
Mclaren, T. & Q. Jones (1993). Research extension working together does a conflict exist?, Greating up for future extension conference.
Place, N. T., P. Vergot, S. L. Dragon & L. Hightower (2008). Internationalizing extension: A case study involving faculty, students and stakeholders, Journal of International Agricultural and Extension Education, 15, 5-10.
Snapp, S.S., M. J. Blackie & C. Donovan (2003). Realigning research and extension to focus on farmers' constraints and opportunities, Food policy 28, 349-363.
Stoop, W. A. (1988). National agricultural research systems linkage in technology generation and technology transfer, ISNAR.
Van Den Ban, A. W. (1990). Improving research – extension linkage at the Uyole Agricultural Center, The Ugole agricultural research center, 77-83.
Van Den Ban, A. W. (2000). Different ways of financing agricultural extension, Agricultural research and extension network, paper 106, 8-19.