شناخت سبک‌های اسنادی کشاورزان شهرستان اسلام آباد غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 ‌دانش‌آموخته کارشناسی ارشد،‌ بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش شناخت سبک اسناد کشاورزان در شهرستان اسلام آباد غرب می باشد. داده ها با استفاده از فن پیمایش از نمونه تحقیق که 300 نفر از کشاورزان این شهرستان بودند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چند مرحله ای بدست آمد. یافته های تحقیق نشان داد که بین ویژگیهای علاقه به کشاورزی، نگرش نسبت به کارشناسان، میزان تماس با کارشناسان، میزان مشارکت در فعالیتهای اجتماعی، میزان بهره مندی از فعالیتهای ترویجی، سطح درآمد و میزان تولید با سبک اسناد و هر یک از عوامل اسنادی تلاش و توانایی، رابطه مثبت و معنادار، و با عوامل شانس و سطح دشواری کار کشاورزی، رابطه منفی و معنادار وجود دارد. ابعاد اسناد در مورد کشاورزان محدوده تحت پوشش سیستمهای آبیاری تحت فشار برای موفقیتها یا وقایع خوشایند، درونی تر، پایدارتر و کلی تر، و برای شکست ها و وقایع ناخوشایند، بیرونی تر، بی ثبات تر و اختصاصی تر از اسناد کشاورزان محدوده دیگر بود. در کل منطقه مورد مطالعه، متغیرهای میزان تولید، نگرش نسبت به کارشناسان، مشارکت در فعالیتهای اجتماعی روستا و بهره مندی از خدمات ترویجی در پیش بینی تغییرات سبک اسناد کشاورزان نقش داشتند. بر طبق نتایج، سبک اسناد کشاورزان نقش مهمی در شکل گیری نگرشهای آنان به فعالیتها دارد. در پایان نیز به منظور شکل گیری و افزایش اسنادهای مطلوب در بین کشاورزان، توصیه های عملی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Attribution Styles among Farmers in Eslamabad-e-Gharb

نویسندگان [English]

  • Korosh Rezaei Moghadam 1
  • Shahin Rostami 2
  • Mahsa Fatemi 3
1 Associate Professor of Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Shiraz University
2 Former Graduate student of Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Shiraz University, shiraz
3 Ph. D student of Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Shiraz University, shiraz
چکیده [English]

The present study aimed to identify farmers' attribution styles in Eslamabad-e-Gharb. Data were gathered using survey research with 300 farmers based on multiple stages stratified random sampling. The findings indicates positive significant relationships between interest in agriculture, attitude to agricultural experts, frequency of contact with experts, the extent of participation in social activities, access to extension activities, income level and rate of production with attribution style. These variables have positive correlation with elements of trial and ability, and also negative significant relationships with chance factors and level of task difficulty in agriculture. The aspects of attribution regarding farmers in the area under the coverage of under-pressure irrigation in respect to success was more desirable, internal, permanent and comprehensive and in respect to failure was more undesirable, external, unstable and more specific than the attribution of farmers in the another area. The variables of rate of production, attitude to agricultural experts, the extent of participation in social activities and access to extension activities determined the variations of farmer’s attribution styles. Based on the results, farmer’s attribution styles have important role to determine their attitude towards the activities. At the end, to increase desirable attributions among the farmers, some practical recommendations have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attribution Theory
  • Attribution Style
  • Attribution Aspects
  • farmers
  • Eslamabad-e-Gharb
بخشی‌جهرمی، ا. ( 1376) . کاربرد نظریه اسناد برای شناخت گندمکاران پرتولید و کم تولید. پایان‌نامه کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز.
دارابی، ج. (1373). بررسی مقایسه‌ای سبک اسناد در نمونه‌ای از دانش آموزان روستایی و شهری و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد بخش روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز.
رضائی‌مقدم، ک و رستمی، ش. (1389). سبک اسناد، هسته کنترل و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. علوم ترویج و آموزش کشاورزی. 6(2): 115-130.
رضایی مقدم، ک، زمانی، غ. ح و بخشی جهرمی، الف. (1381). کاربرد نظریه اسناد برای شناخت گندم‌کاران پر تولید و کم تولید.  فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 38: 29-45.
سیف، ع. (1386). روانشناسی پرورشی: روانشناسی یادگیری و آموزش . تهران: انتشارات آگاه.
شیخ الاسلامی، ر. (1377). بررسی رابطه بین سبک اسناد و هسته کنترل با پیشرفت تحصیلی با توجه به متغیرهای هوش، جنسیت و زمینه خانوادگی. پایان نامه کارشناسی ارشد بخش روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز.
 
Bridges, R. K.( 2001). Using  attributional  style to predict academic  performance: How does it compare to traditional methods? Personality  and  Individual  Differences, 31: 723- 730.
Buehner, M. J. and Plunkett, H. R. (2006). The relation of general and specific locus of control to intertemporal monetary choice. Personality and Individual Differences, 42: 1233-1242.
Chandler, T. A., and Spies, C. J. (1996). Semantic differential comparisons of attributions and dimentions among respondents from seven nations. Psychological Reports, 79: 747-758.
Forsterling, F. (2001). Attribution: An  introduction  to  theories , research  and   a pplications. Published by: Psychology  Press  Ltd.
Georgina, C. S. (2004). Causal attributions for succes or fail ure by passing and falling students in college algebra. Florida International university Publications.
Hunt, M. O. (2000). Religian, race/ethnicity, and beliefs about poverty. Social Science Quarterly, 83(3): 810-831.
Nasser, R., and Abouchedid, K. (2006). Locus of control and the attribution for poverty: Comparing Lebanese and South Africa a university students.  Available at: http:// www.ask.com.
Pintrich, P. R., and Schunk. D. H. (2002). Motivation in education. Uper Saddle River, New Jersey Columbus, Ohio.
Reyes, M. A. (2002). Academic  achievement  as  a  function  of  attributions  of  success  and failure and socio – cultural  variables  in  mexican-American  students. Ph.d dissertation, University of Texas--Pan American.
Sheafer, R. L., Mendenhal, W., and Ott, L. (1996). Elementary Survey Sampling. USA: Wadsworth Publishing Company.
Thompson, T., Davis, H., and Davison, J. (1998). Atrribution and affective responses of impostors to academic success and failure outcomes. Personality and Individual Differences, 25: 381-396.