بررسی تاثیر آموزش‌های تخصصی با تأکید بر توانمندی شغلی منابع انسانی (مورد مطالعه در سطح سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

2 استاد‌یار ترویج کشاورزی و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

چکیده

هر فعالیت آموزشی می‌بایست با اثر بخشی همراه باشد در غیر این صورت جز اتلاف منابع (مالی و انسانی) و زمان نتیجه دیگری نخواهد داشت. بر همین اساس در پ‍ژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش های تخصصی ضمن خدمت بر توانمندسازی شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام پرداخته شده است. این تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. روایی پرسشنامه به وسیله کارشناسان و متخصصان مربوطه مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (0/81) سنجیده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام بود (500 =n) که 217 نفر با استفاده از جدول نمونه‌گیری کرجسی و مورگان بصورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج همبستگی بین متغیرها نشان داد که بین متغیرهای محتوای آموزش، توانمندی مربیان، امکانات و شرایط محیط آموزشی و توانمندسازی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. تحلیل مدل رگرسیون حاکی از آن است که متغیرهای بهبود در توانمندی مربیان در ارایه دروس، تناسب محتوای دوره‌های آموزش تخصصی با نیازهای شغلی و سازماندهی امکانات و شرایط محیط آموزشی به عنوان مهم‌ترین متغیر‌های پیش‌بینی‌کننده‌ی توانمندسازی شغلی کارکنان محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Effects of Specialized Training with Emphasis on the Job Empowerment of Human’s Resources (Case of Study in Jahad-e-Kesahavarzi Organization of Ilam Province)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Karim Elyaspuorian 1
  • Ali Reza Poursaeed 2
  • Roya Eshraghisaman 2
1 , Former M.Sc. student , Dept. of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Ilam Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor, Dept. of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Ilam Science and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Each educational activity must have effect otherwise it has not results except waste source (man and financial) and time. Thus, the aim of this study was to investigate the effects in-service education the present study investigate the effects Specialized Jahad-e-Kesahavarzi Organization of Ilam training of in-service on job empowering of employees Jahad-e-Kesahavarzi Organization of Ilam province survey research method with a prestructured questionnaire was verified using face validity procedure and its reliability was calculated (0.81) using cronbach`s alpha coefficient. The population of this study were all employees of Ilam Jahad-e-Kesahavarzi  (n=500).A sample of 217 employee was selected and also studied using Morgan random sampling table and simple random sampling procedure. The results of correlation analysis showed that variable such as training content, strength coaches, facilities, educational environmental conditions have a statistically significant relation with job empowerment. Moreover, the results of regression revealed that variable such as improve the capabilities of trainers courses fit of training courses to the needs of the content and organization of facilities and training conditions are the most importmant variables in predicting job empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training of in-Service
  • Job Empowering
  • Educational Content
  • Educational Coaches
  • Educational environment
توسلی، ب.، پزشکی راد، ع.، و چیذری، م. (1386). اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت بانک کشاورزی در افزایش دانش فنی کارشناسان کشاورزی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. جلد سوم، شماره دوم، ص 97-4.
پورقاز، ع. ف.، و بلوچ، م. (1385). بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان بر توسعه شغلی منابع انسانی (در سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان). مجله علوم انسانی و اجتماعی شمال، 2 (2): ص 108-87 .
حاتمی، ح. (1389). ارزیابی و سنجش اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت دفتر مطالعات نیروی انسانی، هیأت علمی و کارکنان واحد‌های دانشگاه‌های منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی کشور. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، شماره 3،پاییز 89 .
حاجی میر رحیمی، س. د. (1385). بررسی مولفه‌های برنامه‌ریزی آموزشی در نظام آموزش ضمن خدمت کوتاه‌مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، فصلنامه پژوهش و سازندگی، شماره 77، زمستان 1386.
حاجی میررحیمی، س. د.، و زمانی، غ. (1380). تدوین الگویی برای سنجش نیازهای آموزشی-حرفه ای مروجین کشاورزی در استان فارس. مجله علوم کشاورزی ایران، 33 (2): ص 254-241.
خسروی پور، ب.، و سلیمانپور، م. (1390). شناسایی عوامل آموزشی در مجتمع آموزش جهاد کشاورزی شهید کریمی گرگان با تأکید بر توانمندی کارآفرینانه دانشجویان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. جلد هفتم، شماره اول، ص 99-89.
زارعی متین، ح.، صنعتی، ز.، و محمدیالیاسی، ق. (1386). بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان قم، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی پردیس قم، دانشگاه تهران. نشریه مدیریت «فرهنگ مدیریت» پاییز و زمستان 1386، شماره 16، ص 116- 87 .
شاه‌پسند، م.،  و باقری، ا. (1389). بررسی اثرات آموزش‌های علمی کاربردی در توانمندی شغلی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-42، شماره 1، ص 14- 129.
شاه‌پسند، م.، و رجب بیگی، م. (1385). تحلیل دستاوردهای توانمندی شغلی آموزش های ضمن خدمت مدیران وزارت جهاد کشاورزی مجله علوم کشاورزی ایران شماره 2.
طبرسا، غ.  و احدیان، م. (1386). مدیریت منابع انسانی؛ قدرتمندی شرکت‌های کوچک. مجله تدبیر، شماره 189، ص 14.
عبدالهی، ب.، و نوه ابراهیم، ع. (1385)." توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی"، تهران، نشر ویرایش.
عیدی، ا.، علی پور، م.، و عبدالهی، ج. (1388) سنجش دوره‌های آموزشی ، مجله تدبیر . شماره 200، دی ماه 1388.
کریمی‌نژاد، غ. (1378). اهمیت مدرسان و مربیان دوره‌های علمی کاربردی. تهران: دومین همایش بررسی و تحلیل آموزشهای علمی کاربردی. وزرات علوم و تحقیقات و فناوری. ص 361- 256.
مقنی‌زاده، م. ح. (1381). آموزش‌های علمی-کاربردی (اهداف، نتایج). سمینار ارائه نتایج طرح جامع نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاست‌گذاری توسعه منابع انسانی کشور، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. انتشارات الکترونیکی موسسه پژوهش و برنامه ریزی عالی.
منفرد، ن. (1389). بررسی اثرات و مزایای آموزش‌های ضمن خدمت در سازمان‌های جهاد کشاورزی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 9، ص70-63 .
 
Conklin, N. L, Hook, L. L., Kelbaugh, B. J., Nieto, R. D. (2002). Examining a professional development system: A comprehensive need assessment Approach.
Hashimoto, M. (1994). Employment-Based Training in Japanese Firms. Chicago: Chicagopress.P:133. Available at: htpp: //www .nber .org/chapters/c8779
Milhm, Y. D. (2004). Significant conditions in Employees Empowerment: the case of Jordanian four star hotels. Arab Conference on the fifth annual management Creativity and innovation. Director of the Arab role in innovation and excellence sharm El sheikh- Arab Republic of Egypt. November, 27-29 ( second, Octobr 2004): 335-367.
Syed Waqar, A., Yousaf, M., Haq, N., and Imran, H. A. (2010). Impact of employee empowerment on job satisfaction: an empirical analysis of Pakistani service industy 2010. Available at: htpp://www.mpra .ub .uni-muechen.de/40688.
Wei-Tao, T. (2004). Effects of Training framing, General self-Efficacy and Training Motivation on Trainees Training Effectiveness.Personnel review, 35 (1): 51-65.