تأثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 ، استاد‌یار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی تأثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کلیه کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان با تحصیلات دیپلم و بالاتر به  تعداد 210 نفر بود. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان تعداد 136نفر تعیین و به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. رضایت شغلی از طریق پرسشنامه (JDI) و تعهد سازمانی از طریق پرسشنامه آلن و می یر مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. تجزیه تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSSwin16 و در دو بخش آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، درصد تجمعی، میانگین و انحراف‌معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) انجام شد. یافته‌ها نشان داد میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی پاسخگویان در سطح نسبتاً مطلوب می‌باشد. بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در سطح 0/01 رابطه آماری معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مؤلفه‌های رضایت شغلی، دو مؤلفه ماهیت کار و ارتقا، حدود 31 درصد تغییرات تعهد سازمانی را تبیین می کنند. بنابراین، فراهم نمودن شرایط مناسب جهت افزایش میزان رضایت شغلی کارکنان از طریق توجه به مؤلفه‌های همکار، سرپرست و پرداخت، ماهیت کار و ارتقا که می‌تواند منجر به افزایش میزان تعهد افراد نسبت به سازمان شود، لازم و ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Job Satisfaction on Organizational Commitment among Employees of Khuzestan Ramin University of Agriculture and Natural Resources

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Mosavi 1
  • Saeed Mohammad-Zadeh 2
  • Adbol Azim Ajili 3
1 Former M.Sc. student, Dept. of Agricultural Extension and Education, Khuzestan Ramin University of Agriculture and Natural Resources University
2 Assisstant Professo, Dept. of Agricultural Extension and Education, Khuzestan Ramin University of Agriculture and Natural Resources University
3 Associate Professor, Dept. of Agricultural Extension and Education, Khuzestan Ramin University of Agriculture and Natural Resources University
چکیده [English]

The purpose of this study was the effect of job satisfaction on organizational commitment among employees of Khuzestan Ramin University of Agriculture and Natural Resources. The Statistical population  of  the study  included all of staff  of Khuzestan Ramin University of Agriculture and Natural Resources  who completed secondary level of education or upper (N=210).  The Statistical sample was selected through proportional stratified sampling technique (n=136). Levels of job satisfaction and organizational commitment were measured using the Job Description Index (JDI) and Meyer and Allen scales. Data analysis was performed in two parts: descriptive statistics (Frequency, frequency percent, cumulative percent, mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation and multiple regression) using the software SPSSwin16. The findings showed that Job satisfaction and organizational commitment were relatively desirable. There was a positive correlation between employees’ job satisfaction and their organizational commitment (p=0.01). Also regression analysis indicated that 31% of the variance in organizational commitment could be explained by two components of job satisfaction which are nature of job and job promotion. Therefore providing suitable conditions for increase the staff job satisfaction through considering the components of a colleague, supervisor, pay, nature of work and promotion is necessary, that can lead to increased levels of member commitment toward organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • job commitment
  • Employees
  • Khuzestan Ramin University of Agriculture and Natural Resources
آجیلی،ع.ا. ، بهتاش، م.ج.  و دانایـی، م. (1386). عـوامــل غیـراقتصادی مـؤثر بـر رضـایت مـجریان از مـشارکت در             طرح های بیابانزدایی در استان خوزســتان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 3،1،117- 128.
امیـن بیدختی، ع.ا. و صالح پور، م. (1386). رابطـه رضایـت شغلـی با تعـهد سازمـانی در کارکنان آمـوزش و پـرورش.              دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار/ دانشگاه شاهد،14، 26، 31- 39.
باقری، م . و تولایی، ر. (1389). بررسـی تأثـیر تـعهد سـازمانی بر عملکرد سازمان ها. دو ماهنامه توسعه انسانی            پلیس، 7،30 ، 73- 96.
رابینز، پ.ا. (1970). رفتار سازمانی: مفاهیم، نظریه ها، کاربردها. ترجمه: علی پایساییان و محمد اعرابی،(1385).           تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
زمانی، غ.ح.، کرمی، ع.ا. و یـزدان پناه، م. (1387). عـوامل مـؤثر بر رضـامندی بیمـه گزاران کـشاورزی از بیمه           محصولات زراعی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران،4،2،53- 65.
شکوری، ح. (1385). بررسـی رابطه میان رضایت شـغلی و تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهر اسفراین در سال 1384- 85. فصلنامه پژوهشهای تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد  بجنورد،7، 51- 78.
عزیزی، س. (1390). بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی(مطالعه موردی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم). پژوهشنامه مالیات، شماره یازدهم، صص 196- 173.
قمری، م. (1390). مقایسه رابطه رضـایت شغلی و تعـهد سازمانی در بین اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،5، 3، 101- 119.
کرمی، ع.ا.، زمانی، غ.ح. و یزدان پناه، م. (1383). رضامندی از بیمه محصولات کشاورزی و سازه های مؤثر بر آن. دومین همایش بیمه کشاورزی، توسعه و امنیت سرمایه گذاری.
محمدیان، ی.، اسـکندری، م.، مهـدوی، م. و حسینی نژاد، ا. (1389). بررسـی وضـعیت رضایت شغـلی و تعهد سـازمانی کارکنان یک دانشگاه نظامی.فصلنامه روانشناسی نظامی،1، 2، صص 25- 40.
منصوری، م.، زارع دستجردی، م.ر. و امامدادی طارمی، م. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان جهادکشاورزی کرمان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد9، شماره1،صص113- 103.
میرکمالی، م. ، حیات، ع.ا. ، نوروزی، ع. و جراحی، ن. (1388). بررسی رابطه توانمندسازی روان شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران. دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار/ تربیت و اجتماع دانشگاه شاهد، 16، 39،15- 30.
نحـریر، ب.، عبادی، ع.، تـوفیقی، ش.، کریـمی زارچی، ع.ا. و هنـرور، ح.(1387). ارتباط رضـایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها. مجله طب نظامی، 12، 1، 26- 36.
صداقتی‌فرد، م. و خـلج اسدی، ش. (1390). ارتبـاط شـاخص های رضـایت شغلی با تعهد سازمانی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی/ سازمانی، 2، 6، 39-51.
 
Abdul Karim, N.H. (2010). The impact of work related variables on librarians’ organizational commitment and job satisfaction. Malaysian Journal of Library and Information Science, 15(3):149-163.
Ageni ,C.O,Popoola, S.O.(2007).Work motivation, job satisfaction, andorganizational commitment of library personel in Academic and Reserch libraries in oyo stste , Nigeria. Library philosophy and practice. ISSN 1522 – 2022.
Azeem, S. M. (2010). Job satisfaction and organizational Commitment among Employees in the  sultanate of Oman. psychology, 1, 295 - 299. Avaliable at: www. SCRIP.org / jornal/ psych.
Cote, S., and Heslin, P.(2003). Job  Satisfaction and Organizational Commitment. Avaliable at: www. Ritman. Utoronto.com.
Eslami, J., and Gharakhani, D. (2012). Organizational Commitment and Job Satisfaction. ARPN Journal of Science and Technology, 2, 2, Avaliable at: http: //www. ejournalofscience.org.
Ehsan Malik, M. Navab,S., Naeem,B and Qaiser Danish,R.(2010). Job Satisfaction and Organizational Commitment of University Teachers in Public Sector of Pakistan. International Journal of Business and  Management 5, 6,17-26. Avaliable at: www.ccsenet.org/ijbm.
Iqbal, M. (2012). Impact of Job Satisfaction and Job Control on Organizational Commitment: A Case Study of Air Traffic Controllers of Pakistan Civil Aviation Authority. Journal of Managerial Sciences. 4,2, 139-154. Availableat: http://www. qurtuba. edu.pk/jms/d efault_files/JMS/ 6_2/JMS_July_Dece mbe r20 12_139-154.pdf.
Kaplan, M., Ogut, E., Kaplan, A., and Aksay, K. (2012). The Relationship between Job Satisfaction and Organizational Commitment: The Case of Hospital Employeest. World Journal of Management Vol. 4. No. 1. March 2012 : 22 - 29.
Mahamuda Parvin, M., and Nurul Kabir, M. M. (2011). Factors Affecting Employee Job Satisfaction of Fharmaceutical Sector.  Australian Journal of Business and Management Research, 1 ,9., 113-123 .
Mohd Suki,N. and Mohd Suki,N.(2011).Job Satisfaction and Organizational Commitment: The Effect of Gender. In: International Journal of Psychology Research ISSN: 1932-6092, 6, 5:1-15.
Samad, S., and MohdYusuf, S.Y. (2012). The Role of Organizational  Commitment in Mediating  the  Relationship  between  Job  Satisfaction  and Turnover Intention.  European Journal of Social Sciences, ISSN: 1450-2267, 30 (1):125 - 135. Available at: http:// www. Europe anjo urn alo fso cia lsc iences.com.
Sharma, J. P., and  Bajpai , N. (2010). Organizational Commitment a nd  its  Impact  on Job Satisfaction of Employees: A Comparative Study in Public and Private Sector in India. International Bulletin of Business Administration, ISSN: 1451-243X, 9. Avaliable at: http://www.eurojournals.com.
 Zannad, H., and Rouet, V. (2003). Organizational Commetment in innovative companies. Conference del Association International de mamagement Strategique. Avaliable at: www.strategie – aims .com.