واکاوی اطلاع‌یابی تحصیلی از طریق اینترنت در بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد،بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 استادیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز،

چکیده

در پژوهش حاضر اطلاع‌یابی تحصیلی از طریق اینترنت در بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه با بهره‌گیری از پیمایش بررسی گردید. پژوهش حاضر، بر اساس هدف، در زمره تحقیقات کاربردی بوده و جامعه آماری آن تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده مذکور بودند (N=958). با توجه به جدول کرجسی و مورگان،‌ تعداد 276 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه بودکه روایی آن توسط پانلی از اساتید صاحبنظر و پایایی آن با کمک آزمون رهنماو ضریب کرونباخ آلفا مورد تایید قرار گرفت. دامنه ضریب آلفای کرونباخ متغیرها از 0/73 تا 0/82 بود. یافته‌ها نشان داد که از میان گویه‌های مربوط به اطلاع‌یابی دانشجویان، جستجوی اطلاعات برای انجام تکالیف درسی در رتبه اول و ارتباط و تبادل اطلاعات درسی و تکالیف با اساتید در رتبه آخر قرار گرفت. مهم ترین مشکلات دانشجویان برای استفاده مطلوب از اینترنت، زیرساخت‌های ناکافی و عدم دسترسی راحت به اینترنت بود. همبستگی مثبت و معنی داری بین متغیرهای مهارت‌های اینترنتی، رضایت‌ از وضعیت سایت اینترنتی دانشکده، مهارت‌هایانگلیسی، آشنایی با روش‌های جستجو و اطلاع‌یابی تحصیلی دانشجویان از اینترنت به دست آمد. نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای مهارت‌های اینترنتی، رضایت‌ از سایت اینترنتی دانشکده و آشنایی با روش‌های جستجو در مجموع 62 درصد تغییرات اطلاع‌یابی دانشجویان از اینترنت را پیش بینی می‌کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Information-Seeking Behavior Through The Internet Tmong Agricultural Undergraduate Students at Razi University of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Payam Memarbashi 1
  • Naser Zamani Miandashti 2
چکیده [English]

In the present research the information-seeking behavior through the Internet among agricultural undergraduate students at Razi University of Kermanshah was investigated through a survey. The research population included all agricultural undergraduate students at the university (N=985). Based on Krejcie and Morgan’s Table, a sample of 276 students was selected through stratified random sampling. Data collection tool was a questionnaire, whose validity was confirmed by a panel of experts, and its reliability was measured through a pilot test and Cronbach's alpha. Cronbach’s alphas ranged from 0.73 to 0.82. Findings revealed that among the statements related to the students’ information-seeking, seeking information for university assignments ranked as the first, and making contact and exchange of information with the faculty ranked as the last. The most important problems of the students for an appropriate use of the Internet included inadequate infrastructure and problematic internet access. Significant positive correlations were found between students' internet skills, their satisfaction with the Internet site of college, and their English language skills and awareness of search methods with students' information seeking through the Internet. The results also revealed that students' internet skills, their satisfaction with the internet site of college, and their awareness of search methods explained 62 percent of changes in the students' information seeking through the Internet. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Seeking
  • Internet
  • Information technology
  • Agricultural Students
ادهمی، ا. (1382). نگاهی بر مدل‌های رفتار اطلاع‌یابی و رفتار اطلاع‌یابی در وب. اطلاع ‌رسانی و کتابداری، شماره 50 و 51، ص 51-43.
اسلامی، ع. (1387). بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان دکتری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیکی. فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، دوره 40، شماره 46، صص 154-133.
اصنافی، ا.، سهیلی، ف.، و عبدالمجید، ا. (1387). بررسی رفتار اطلاع‌یابی کتابداران کتابخانه‌های تخصصی شهرستان اهواز در استفاده از شبکه اینترنت. فصلنامه کتاب، شماره 73، صص 38-25.
بردستانی، م. (1383). رفتار اطلاع‌یابی متخصصان شاغل در ادارات شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب اهواز. فصلنامه کتاب، شماره 57، صص 108-97.
پروینی، ز.، و جلالی دیزجی، ع. (1389). رفتار اطلاع‌یابی و وب جهانی: بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی در محیط وب. فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، شماره 11، ص 31-17.
پورآتشی، م.، و رضوانفر، ا. (1387). بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفاده از رایانه و اینترنت در فعالیت‌های آموزشی-پژوهشی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 39، شماره 1، ص 84-77.
پورآتشی، م.، و موحد محمدی، ح. (1386). شناخت و تحلیل عوامل موثر بر کاربرد اینترنت به وسیله دانشجویان دختر رشته کشاورزی. مجله تحقیقات زنان (مجله مطالعات زنان)، سال 1، شماره 2، ص 120-103.
جوبنی، م.، حسومی، ط.، و کوچکی، ا. (1388). بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران فناوری نانو. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، سال4، شماره 3، ص 130-118.
حجازی، ی.، و مشهدی، م. (1386). تأثیر آموزش عالی کشاورزی بر توسعه عمومی دانش آموختگان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی. جلد 3،‌ شماره 1، ص42- 27.
حیاتی، ز.، و قمصری، ط. (1379). بررسی چگونگی تأثیرات اینترنت بر رفتار اطلاع‌یابی و فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. فصلنامه کتاب، شماره 44، ص 78-63.
رضایی، م.، و محمدی، د. (1390). بررسی عوامل موثر بر استفاده از فناوری اطلاعات توسط دانشجویان کشاورزی. پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 27، شماره2،‌ ص 428-413.
رضویه، ا.، و فیاضی، م. (1388). بررسی تأثیر اینترنت بر رفتار اطلاع‌یابی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه شیراز. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، جلد 2، شماره 4، ص 16-1.
ستوده، ه. (1377). ارزیابی استفاده از اطلاعات الکترونیکی با تأکید بر دیسک‏های نوری و شبکه اینترنت در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز. پایان‏نامه کارشناسی‏ارشد. علوم کتابداری و اطلاع‏رسانی، دانشکدهء ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز.
سلاجقه، م. (1377). بررسی نگرش کاربران مرکز اینترنت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد شبکه اینترنت و دستیابی به اطلاعات از طریق آن شبکه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
سلیمی، پ. (1385). بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی کارکنان متخصص راه آهن جمهوری اسلامی ایران در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی وابسته به راه آهن. فصلنامه کتاب، شماره 66، ص 84-57.
سوختانلو، م.، موحدمحمدی، ح.، و رضوانفر، ا. (1389). تحلیل رفتار جستجوی اطلاعات از طریق اینترنت، از سوی دانشجویان کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی در ایران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، جلد2-31، شماره 1، ص 70-59.
سودبخش، ل.، و نیک کار، م. (1384). تأثیر آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی بر رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان. فصلنامه کتاب، شماره 63، ص 58-53.
صفری راد، ف. (1383). نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز. فصلنامه کتاب، شماره 60، ص 102-88.
علی مردان، پ.، میردامادی، م.، و حسینی، م. (1385). موانع و مشکلات کاربرد اینترنت در فعالیت‌های علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. جهاد،‌ شماره 275، ص 93-81.
قاسمی، م. (1382). بررسی رفتار اطلاع‌یابی پزشکان مسجد سلیمان. فصلنامه کتاب، شماره 54، ص 22-11.
کاظمی، ز. (1383). بررسی رفتار اطلاع‌یابی استادان، دستیاران، و کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اهواز. مجله مدیریت و اطلاعات در بهداشت و درمان، سال1، شماره 2، ص 14-7.
مختارپور، ر. (1385). بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهرستان رشت. ماهنامه اطلاع‌یابی و اطلاع رسانی، سال 2، شماره 6، ص 76-71.
ملکیان، ف. (1387). مطالعه نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و میزان برآورده شدن این نیازها از طریق کتابخانه دانشکده‌های فوق. اطلاع رسانی و کتابداری، شماره 76، ص 262-253.
نصیرپور، ز.، و هری، ا. (1386). مطالعه رفتار جستجوی اطلاعات از اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی. علوم کتابداری و اطلاع رسانی. جلد 38، شماره 42، ص 40-1.
نوشین فرد، ف. (1384). بررسی عوامل مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیأت علمی. فصلنامه کتاب، شماره 64، ص 52-39.
نوروزی چالکی، ع. (1379). رفتارهای اطلاع‌یابی پژوهشگران مراجعه کننده به World Wide Web، از طریق تماس با شبکه جهانی اینترنت مستقر در دانشگاه تربیت مدرس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
نویدی، ف. (1386). جستجوی اطلاعات و تحقیق در رفتار جستجوی اطلاعات در محیط‌های جدید جستجو. مجله الکترونیکی مرکز اسناد و اطلاعات ایرانیان، شماره 7، ص 7-1.
واعظی، ر.، و نورافروز، ح. (1387). مقایسه رفتار اطلاع‌یابی اینترنتی: مطالعه موردی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه علوم مدیریت ایران. سال 3، شماره 11، ص 126-101.
ولی زاده، م. (1386). بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و عوامل فردی مرتبط با آن. مجله کتاب ماه، شماره 6، ص 8-1.
یعقوبی، ج.، چیذری، م. (1385). بررسی عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد اینترنت در فعالیت‌های آموزش و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ترویج و آموزش کشاورزی. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 2-37، شماره 1، ص 92-85.
 
Bruce, H. (1998). User satisfaction with information seeking on the internet. The American Society for Information Science, 49 (6):56-541.
Duke University. (2004). iPods enter Duke classes. [online] available at: http://cit.duke.edu/ideas/newprofiles/ipod_faculty_articles.do.
Greenstein, D. and  Healy, W. (2002). National survey documents effects of Internet use of libraries. Council on Libraries and Information Resources, (27). Available at:http://www.clir.org/pubs/issues/issues27.html#national.
Gureshi, T. M., Zafar, M. K., and Bashirkhan, M. (2008). Information needs and information seeking behavior of students in universities of Pakistan. Applied Sciences Research, 4 (1): 40-47.
Kim, J. (2006). Capturing metrics for undergraduate usage of subscription databases. Online-Weston then wilton, 30 (3): 32-39.
Krejcie, R. V., and Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30: 607-610.
Krikelas, J. (1983). Information seeking behavior: patterns and concepts. Drexel Library quarterly, 19 (2): 5-20.
Lallimo, J. Lakkala, M. and Paavola, S. (2004). How to promote students' information  seeking. [online] available at: http://www. eun.org/insightpdf/ernist /Q5_1_%20Long_%20answer _%20How_%20to%20promote _%20students_%20information_%20seeking.pdf.
Marchionini, G. (1997). Information seeking in electronic environments.New York: Cambridge University. [online] available at: http://ils.unc.edu/~march/isee_book/web_page.html.
Meho, L.I. and Tibbo, R.H. (2003). Modeling the information seeking behavior of social scientists: Ellis's study revisited. the American society for Information Science and Technology, 54 (6): 570-587.
Meho, L.I. and Hass, S. W. (2001). Information seeking behavior and use of social science faculty studying stateless nations: A case study. Library and Information Science Research, 23: 5-25.
Mellow, P. (2005). The media generation: Maximise learning by getting mobile. [online] available at: http://www.ascilite.org.au/conferences/brisbane05/blogs/proceedings/53_Mellow.pdf.
Menard, S. (1995). Applied logistic regression analysis. Sage University Paper Series on Quantitative Applications in the Social Sciences, 07-106. Sage, Thousand Oaks, CA.
Monopoli, M., Nicholas D., Georgiou P., and Korfiati. M. (2002). A user-oriented evaluation of digital libraries: case studies the electronic journals services of the Library and Information service of the University of Patras, Greece, Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 54 (2): 103-17.
Myers, R.H. (1990). Classical and modern regression with applications. PWS-KENT Publishing Co., Boston, MA.
Nkomo, N. (2009). A comparative analysis of the web information seeking behavior of students and staff at the University of Zululand and the Durban University of Technology. MA thesis. University of Zululand.
Pezeshki- Rad, G., and Zamani Miandashti, N. (2005). Information-seeking behaviour of Iranian extension managers and specialists. The Journal of Information Research: An International Electronic Journal, 10 (3): 229-238.
Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. [online] available at: http://www.marcprensky.com/writing/default.asp.
Santosa, P. I., Wei, K. K., and Chan, H. C. (2005). User involvement and user satisfaction with information-seeking activity. Euopean Journal of Information Systems, 14: 361-370.
Wilson, T.D. (2000). Human information behavior. Informing Sciences, 3(2), 49-55.
Wooseob, J. (2004). Unbreakable ethnic bonds: Information-seeking behavior of Korean graduate students in the United States. Library and Information Science Research, 26: 384-400.
Zhang, Y. (2001). Scholarly use of internet-based electronic recourse. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 52 (8): 628-654.