عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی در دانشکده‌های کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی یادگیری سازمانی و عوامل تأثیر گذار بر آن در دانشکده های کشاورزی انجام شده است. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد که با روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی دولتی (1726 نفر) بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 329 نفر از آنان به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصین، تأیید و پایایی آن با اندازه‌گیری آلفای کرونباخ در مرحله پیش آزمون، برای بخش‌های مختلف پرسشنامه، بین 0/73 تا 0/93 محاسبه گردید. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که در تمامی عوامل زمینه‌ای و فرآیندی، بین وضعیت موجود و حد متعادل (متوسط) آن‌ها در دانشکده‌های کشاورزی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. نتایج حاصل از همبستگی حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین یادگیری سازمانی و تمامی عوامل زمینه‌ای کارساز بر آن می‌باشد. نتیجه حاصل از رگرسیون چندگانه بیانگر آن است که از میان عوامل زمینه‌ای، چهار عامل ساختار سازمانی منعطف، تفکر‌نظام‌مند، رهبری تحول‌آفرین و توسعه قابلیت‌های شخصی و حرفه‌ای به ترتیب بیشترین نقش را در تبیین واریانس یادگیری سازمانی ایفا می کنند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین گروه‌ها بیانگر آن است که بین دیدگاه‌های اعضای هیأت علمی بر حسب رتبه‌های علمی مختلف و اشتغال در دانشکده‌های بزرگ یا کوچک در خصوص وضعیت موجود مؤلفه‌‌های زمینه ای و فرایندی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد، ولی بین دیدگاه های اعضای هیأت علمی بر حسب داشتن یا نداشتن پست مدیریتی، در خصوص وضعیت موجود مؤلفه‌های آرمان مشترک، تفکر نظام‌مند، فرهنگ‌ سازمانی یادگیرنده، توسعه قابلیت‌های شخصی و حرفه ای، و رهبری تحول‌آفرین تفاوت معنی‌داری وجود دارد. در انتهای مقاله، به منظور بهبود وضعیت موجود مؤلفه‌های زمینه‌ای و فرایندی و همچنین ایجاد شرایط لازم برای تبدیل دانشکده‌های کشاورزی به سازمان های یادگیرنده پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

actors Affecting Organizational Learning in Agricultural Colleges

نویسنده [English]

  • Enayat Abbasi
Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate organizational learning and contextual factors with the respective effects on organizational learning in agricultural colleges. The research method used was a survey and descriptive- correlation techniques. The population consisted of all faculty members in the public agricultural colleges (N= 1726). Using Krejcie and Morgan Table, 329 faculty members were selected as sample (n= 329). Data were collected by using questionnaire, which was validated by a panel of experts and the reliability was gained through a pilot study with Cronbach’s Alpha coefficient between 0.73 to 0.93. The results of the research showed that there was a difference between existence and moderate point about all contextual factors (shared vision, system thinking, learning organizational culture, flexible organizational structure, professional development and personal mastery, and transformational leadership) and process factor (organizational learning) in agricultural colleges. The results of correlation showed that there was a positive and significant correlation between organizational learning and all contextual factors. The findings of multiple regressions revealed that four contextual factors, which included flexible organizational structure, system thinking, transformational leadership and professional development and personal mastery, have the most important role in explaining the organizational learning variance, respectively. The results of compared means showed that there was no significant differences in the perceptions of academic members based on their ranks and occupation in large or small colleges about current situation of contextual and process components, however, there was significant differences in the perception of managers and non- managers regarding current situation of shared vision, system thinking, professional development and personal mastery and transformational leadership. The article ends with several recommendations for improving the current situation of contextual and process components and providing situations for changing agricultural colleges to learning organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational learning
  • Learning Organization
  • Contextual Factors
  • Process Factor
  • Agricultural College