تأثیر مدیریت مشارکت‌جو در پایداری منابع آب و خاک طرح حبله‌رود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور مرکز تهران

2 دانشیار موسسه آموزش عالی علمی _ کاربردی وزارت جهادکشاورزی

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر مدیریت مشارکت‌جو در پایداری منابع آب و خاک طرح حبله‌رود (روستای آرو) صورت گرفته است.جامعه آماری این تحقیق 36 نفر از مدیران و کارشناسان دخیل در طرح حبله‌رود بودند که از طریق مصاحبه بسته و پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفتند. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، پیمایشی بود. با استفاده از ضریب همبستگی وتحلیل رگرسیون آزمون آماری انجام گرفت. نتایج آزمون مشخص می‌کند که در طرح حبله‌رود بین مدیریت مشارکت‌جو با پایداری منابع آب، پایداری منابع خاک، بهبود برنامه‌ریزی نهادهای سنتی محلی و حفظ محیط‌زیست رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Participatory Management on Soil and Water Sustainability of Hableh Roud Basin

نویسندگان [English]

  • Reza Rasouli 1
  • Mojtaba Rajab-Baigy 2
  • Samad Dadashi 3
  • Mitra Saeedasr 3
1 Assistant Professor, Payam-e- Noor University
2 Associate Professor, Institute of Applied- Scientific Higher Education of Jihad-e- Keshavarzi
3 M.Sc. Graduated from Payam-e-Noor University, Tehran
چکیده [English]

This research was conducted to find the impacts of participatory management on sustainability of soil and water resources in Hableh Roud Basin. The statistical population of research included 36 managers and experts who were involved in Hableh Roud project. Structured interview and a questionnaire was used to collect data. The findings of the research showed that there are positive significant relationships between sustainability of water resources, sustainability of soil resources, improvement of rural traditional institutions, and environmental conservation with participatory management as the dependent variable of study.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participatory Management
  • sustainable development
  • Hableh Roud Basin
  • Soil and Water Sustainability