بررسی روش‌های اصلاح دوره‌های آموزش ضمن خدمت‌کوتاه‌مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ستادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 استادیار مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهادکشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

منابع انسانی توانمند، عنصر اصلیموفقیت سازمان‌ ها در دستیابی به هدف‌هایشان می‌ باشند. برای داشتن چنین منابعی، لازم است سازمان‏ ها برنامه ‌ریزی بلندمدت، متمرکز، عمیق و فراگیری انجام داده و نسبت به ارزشیابی و اصلاح مستمر این برنامه‌ ها اقدام نمایند. هدف تحقیق حاضر بررسی روش ‌های اصلاح دوره ‌های آموزش ضمن خدمت کوتاه‌مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ستادی بود. این پژوهش ازلحاظ روش، توصیفی همبستگی، ازلحاظ هدف، کاربردی، ازلحاظ درجه کنترل متغیرها غیرآزمایشی و از لحاظ جمع‌آوری اطلاعات، پیمایشی بود. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه ‌ای بود که روایی آن با استفاده از دیدگاه خبرگان و متخصصین آموزش کارکنان و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. جامعه آماری، کارشناسان حوزه ستادی وزارتخانه بودند (N=1075) که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تعیین شد (n=153) و با استفاده از روش نمونه ‌گیری سیستماتیک تصادفی، داده ‌ها جمع ‌آوری گردید. یافته‌ ها نشان داد که بین میزان توجه به مقوله‏ های مرتبط با چهار بخش «طراحی»، «انتخاب»، «اجرا» و «نظارت، ارزشیابی و اصلاح» دوره‌ های آموزشی و میزان اهمیت آن‌ها در اصلاح این دوره ‌ها، اختلاف معنی‌ داری وجود دارد. از طرفی، مهم‌ترین راهکارهای اصلاح این دوره ‌ها: «هدفمند شدن دوره‌ های آموزشی هر کارمند در طول خدمت»، «استفاده از نظرات کارکنان در انتخاب دوره ‌های آموزشی به صورت شفاهی و مکتوب»، «تناسب رتبه شغلی کارکنان با نوع دوره‏ی آموزشی انتخابی» و «وجود فرصت کافی برای انتخاب دوره‌ها توسط کارکنان و مدیران آن‌ها» تعیین شد. نتایج آزمون رگرسیون نیز نشان داد که متغیر "طراحی دوره‌ های آموزشی" 21/8 درصد تغییرات متغیر "تأثیر دوره‌ ها بر بهره ‌وری شغلی کارکنان" را تبیین کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Improvement Methods of Short Term In-Service Training Courses of Employees in Ministry of Agriculture Jihad from Staff Experts’ Veiw Point

نویسندگان [English]

  • Seyed davood Hajimirrahimi 1
  • Shahram Moghaddas Farimani 2
1 Assistant Professor of Imam Khomeini Higher Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)
2 Assistant Professor of Institution of Technical and Vocational Higher Education of Agriculture Jihad, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO
چکیده [English]

The main element for achieving organizations to their goals is empowered human resources. To empower human resources, organizations should have deep, centralized and long term planning which needs to be evaluated and revised continuously. The main research purpose was to investigate the current situation and contexts of improvement in short training courses from experts’ perception in Ministry of Agriculture Jihad. This study was descriptive and data were collected by survey method. The main tool for gathering data was questionnaire which its validity was confirmed by related educational specialist and experts. Also, the reliability of research instrument was evaluated by Coronbach’s Alpha test. Statistical population was staff expert in Ministry of Agriculture Jihad (N=1075). The sample size was determined by Cochran’s formula (n=166) and statistical sample was determined by systematic random sampling. The results showed that there is significant difference between current attention to four parts of educational courses which are a) design, b)selection, c)implementation, and d) monitoring, evaluation, reform and those importance to improve of the cources.The best strategies for such cources improvement are: cources become purposeful for each employee; using employees opinion towards the cources by oral or writing methods; appropriateness of courses with employees job level; having enough time for employees and their managers to select cources. Regression analysis showed that designing the training courses explained and predicted 21.8 percent of chang in dependent variablewhich is impact of courses on the productivity of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In- Service Education System
  • Employees
  • Improvement of Training Courses
حاجی ­احمدی، ا. (1388). بررسی میزان توان تدریس مدرسین و اعضای هیأت علمی مراکز آموزش جهاد کشاورزی. تهران: طرح تحقیقاتی مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
حاجی‌میررحیمی‌، س. د. (1394). ترویج، آموزش و کارآفرینی کشاورزی. کرج: انتشارات نشر آموزش کشاورزی و به­آفرین.
حاجی­ میررحیمی، س. د. (1386). بررسی مؤلفه­های برنامه­ریزی آموزشی در نظام آموزش ضمن خدمت کوتاه­مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. مجله پژوهش و سازندگی، شماره 77، صص 71-55.
حاجی­میررحیمی، س. د. (1385). تدوین الگوی بهینه نظام تعیین دوره‌های آموزش ضمن خدمت کوتاه‌مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی)، مجله آموزش و سازندگی، شماره 1، صص 76-59.
ذبیحی، م.ر.، و عرفانیان خانزاده، ح. (1389). آسیب­شناسی نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت در ایران. اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش، مشهد مقدس1-2 دی ماه.
سادات حسینی، م.، شامی، م.، و خنیفر، ح. (1394). آسیب شناسی آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل OEM)مورد مطالعه: نواحی آموزش و پرورش استان قم(. مجله مدیریتفرهنگسازمانی، دوره‏ 13، شماره 4، صص 1221- 1201.
صدرالسادات، س. ع. (1389). مورد پژوهی سازمانی، روشی برای تبیین آموزه­های تجربی مدیران وزارت جهاد کشاورزی. چهارمین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران، 25 خرداد ماه.
صفایی موحد، س.، میراحمدی، خ.، و صالحی، م. (1392). بررسی اثربخشی دوره­های آموزش ضمن خدمت مجازی و نقش آن در ارتقای عملکرد حرف های دبیران. مجله رفتار سازمانی در آموزش و پرورش، سال 1، شماره 2، صص 34-23.
کاظمی، م.، و همراهی، م. (1388). آسیب­شناسی دوره­های آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل سیپ، مطالعه موردی: استان فارس.مجله پژوهش­هایمدیریت، شماره 4، صص 130-113.
گودرزی، م.، ع. (1392). مقدمات برنامه­ریزی آموزشی و درسی. انتشارات الکترونیکی مادسیج، قابل دسترسی در سایت اینترنتی: <www.madsg.com<.
علوی، س. ش.، و شریعتی، م. (1389). رضایت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران از دوره­های آموزش ضمن خدمت الکترونیکی. مجلهایرانیآموزشدرعلومپزشکی، شماره 3 جلد 10، صص 210-200.
محقق معین، م. ح. (1381). آموزش و بهسازی کارکنان دولت در ایران، بررسی موردی: میزان اثر بخشی آموزش‌های ضمن خدمت مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) در سال 1378. تهران: طرح تحقیقاتی مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهادکشاورزی، صص 91.
مروتی­پور، س.، و میرسپاسی، ن. (1389). اهمیت و ساختار جدید آموزش کارکنان. تهران: درس منابع انسانی پیشرفته دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
منفرد، ن.(1389). بررسی اثرات و مزایای آموزش­های ضمن خدمت در سازمان­های جهاد کشاورزی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 9، صص70-63.
میثمی­تبار، م. (1394). بررسی تحلیلی عملکرد آموزش کارکنان در برنامه پنجم و احکام آن در برنامه ششم توسعه. ارائه شده در کمیته تدوین برنامه ششم آموزش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.
نعیمی، ا.، پزشکی­راد، غ. ر.، و نجفلو، پ. (1394). تحلیل اثرات فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 11، شماره 1، صص 87-73.
یعقوبی، ج.، و محمدی­نژاد، ن. (1388). امکان­سنجی استفاده از یادگیری الکترونیکی در آموزش­های ضمن خدمت کارشناسان جهاد کشاورزی. مشهد: سومین کنگره ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، 11-12 اسفند ماه.
هاشمی، س. ح. و پور امین ­زاد، س. (1390). چالش­های فراروی توسعه منابع انسانی و راهکاری برای رفع آن. مجله کار و جامعه، شماره 136، صص 21-4.
 
Agbo, D. A.(2015).Staff training and development programs in Nigerian university libraries: The case of michael okpara university of agriculture, Umudike. International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 2(2), 553-557.
Borich, C.D. (1980). A needs assessment model for conducting follow up studies. Journal of Teacher Education. (1), 39-42.    
Conklin, N.L., Hook, L.L., Kel baugh, B.J., and Nieto, R.D. (2002).  Examining a professional development system: A comprehensive need assessment approach. Journal of Extension,40 (5), 1-9.
Farzianpour, F., Rahimi Foroushani, A., Rahmany, K., and Bamdad Mehrabany, K. (2015). Evaluation of in-service training and staff qualifications and education in Kurdistan university of medical sciences. Journal of Service Science and Management, (8), 332-338.
Ghilich Lee, B. (2007). Subtilizing the human sources: assessment, planning and improvement. Productivity of Human Resource Institute Publication, Tehran.
Ghojavand, S., and Saadatmand, Z. (2014). Evaluation of in-service training to increase employee productivity of is Fahan university technology (IUT). Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 4(3),51-58.
Heidarian, J., and Shirzad Kebria, B. (2015). The effect of job training courses on employee productivity (Department of Health in Foundation of Martyrs and Veterans Affairs, Tehran, Iran(. Bhu. J. RNR.3(2),130-136.
Kelsey, T. W. (2001). Exploring the potential of in-service training through distance education. Journal of Extension, 39(2),1-6.
Jason Davis, R., and Jayaratne, K. S. U.(2015). In-service training needs of agriculture teachers for preparing them to be effective in the 21st Century. Journal of Agricultural Education,56(4), 47-58.
Mashkouri, H., and Vedadi, A. (2015). Measure the effectiveness of in-service training courses in Iran Airports Company(I.A.C). GMP Review, 16(3), 392-397.
Mince Moyer, C.C., and T. W. Kelsey (1999). Assessing in- service education: identifying barriers to Success. Journal of Extension, 37(2), 1-7.
Nagendra, A., and Deshpande, M. )2014). Human resource information systems (HRIS) in HR planning and development in mid to large sized organizations. Procedia Social and behavioral Sciences, 133, 61-67.
Ozer, B.(2004). In-service training of teachers in turkey at the beginning of the 2000s. Journal of In Service Education, 30(1),89-100.
Ozcan, D., and Gunduza, N.(2015). Evaluation of in-Service training programs Of associations. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 1028 – 1033.
Rahmani, M. N., Zeinali Pour, H., and Latifi, N. (2014). Needs assessment of In-service Training of Bastak city Elementary School Teachers. Am. J. Life. Sci. Res. 2(1), 108-117.
Rezaei, A., Ranjbar, M., and Amiri, E. (2015).Evaluation of the Effectiveness of in-service training programs and its impact on staff’s organizational productivity in Kangan city. DU Journal, Humanities and Social Sciences, 8 (5), 275-288.
Zulkifli Che Omar, C. M. (2014). The need for in-service training for teachers and It’s effectiveness in school. International Journal for Innovation Education and Research, 2(11), 1-9.