دوری مکانی مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی از مراکز اصلی آموزشی: چالش‌ها و راهبردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بسیاری از مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی، به دلیل نیاز به زمین‌‌های کشاورزی، گلخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها، در خارج از شهر و دور از محدوده‌ی مراکز اصلی خود (دانشگاه‌های وابسته) واقع شده‌اند. این امر، علی‌رغم برخورداری از برخی مزایای فوق، سبب عدم رضایت و به تبع آن، کاهش رغبت و تمایل برای انتخاب، کار و فعالیت در این مراکز از جانب اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بر تحلیل راهبردی دوری مکانی مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی از مراکز اصلی آموزشی قرار گرفت. این پژوهش، از نظر نوع تحقیق، از نوع کاربردی، از نظر پارادایم تحقیق، از نوع کیفی و از نظر روش تحقیق، توصیفی است که با استفاده از فن دلفی کلاسیک انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه که به صورت هدفمند انتخاب شد، آن دسته از اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری کشاورزی و منابع طبیعی بودند که با مقوله دوری مکانی از مراکز اصلی دانشگاهی درگیر هستند. مهم‌ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای دوری مکانی از دیدگاه پاسخگویان شناخته شدند و در انتها میانگین امتیازات هر چهار بخش، با تحلیل ماتریس SWOT محاسبه شد. یافته‌ها نشان داد که نقطه برآیند حاصل از تحلیل ماتریس SWOT در ناحیه WT (راهبرد تدافعی) قرار دارد. بر این اساس، بهتر است ساخت و احداث این مراکز در خارج از دانشگاه اصلی، متوقف شود و برای مراکز دور از دانشگاه‌های اصلی موجود نیز می‌باید تدابیر لازم جهت مرتفع نمودن نقاط ضعف و تهدید‌های موجود به کار گرفته شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Outlying of Agriculture and Natural Resources Higher Education Institutions from Central Campuses: Challenges and Strategies

نویسندگان [English]

  • Farshad Majidi 1
  • Masoud Bijani 2
1 Former M.Sc. Student, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Tarbiat Modares University (T.M.U.).
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Tarbiat Modares University (T.M.U.).
چکیده [English]

Many agricultural and natural resources higher education institutions, because of the need to farmlands, greenhouses and laboratories are located outside the cities, away from the confines of their main centers (academic affiliated educational centers). This trend, despite having some of the above benefits, has been caused dissatisfaction and consequently decrease the interest and desire of the faculty members, staff and some students for choice to work and study in such centers. Therefore, the purpose of this research was to analyze strategies towards distant place of agriculture and natural resources higher education institutions from the academic affiliated educational centers. This applied descriptive research in terms of research methodology paradigm is a qualitative inquiry, was conducted using a classic Delphi technique. The research sample whose were chosen by purposive sampling method  are faculty members and Ph.D. students with agriculture and natural resources majors that somehow are involved with outlying from their main academic centers. In this way, the most important strengths, weaknesses, opportunities and threats were known as perceived by respondents and at the end all four rates averages were calculated with SWOT analysis matrix. The resultant SWOT matrix analysis is located in the area of WT (defensive strategy). Accordingly, it is better stop building and establish colleges of agriculture and natural resources in the outside the main campus and is necessary measures be used to overcome the weaknesses and threats for those which are away from the main universities and academic centers. At the end, suggested strategies have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outlying
  • Agriculture and Natural Resources Higher Education Institutions
  • SWOT
  • Delphi Technique
آزاده، ف.، و احمدیان، ص. (1372). سیر تاریخ کشاورزی ایران. تهران: معاونت ترویج و مشارکت مردمی جهاد سازندگی.
احمدوند، م.، نوری‌‌پور، م.، و شریف‌‌زاده، م. (1393). تعیین‌کننده‌‌های موفقیت تحصیلی: واکاوی مقایسه‌‌ای دانشجویان کارشناسی کشاورزی در دانشگاه یاسوج. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 10، شماره 1، صص 36 ـ 19.
الماسی، ح.، حسن‌‌پور پازواری، م.، و سعیدی، ن. (1391). تدوین راهبرد گردشگری براساس ماتریس SWOT (مطالعه موردی: خوشه گردشگری شمال تهران). فصلنامه نگرش‌‌های نو در جغرافیای انسانی، دوره 5، شماره 1، صص 201 ـ 193.
دیانی، م. ح.، و قاسمی تیتکانلو، ک. (1389). بررسی جایگاه آموزشی و پژوهشی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و سنجش تأثیر دو عامل فاصله مکانی و آگاهی بر میزان استفاده دانشجویان از آن کتابخانه. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، دوره 14، شماره 3، صص 160ـ 135.
زنگی‌‌آبادی، ع.، غلامی، ی.، و موسوی، ع. (1390). بررسی رویکرد بازآفرینی شهری با استفاده از مدل SWOT نمونه موردی؛ بافت مرکزی شهر مشهد. فصلنامه علمی ـ پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، دوره 9، شماره 30، صص76 ـ 57.
سهرابی، ا.، بردبار، ح.، و نوری، ح. (1391). بررسی وضعیت همگامی دانشگاه‌‌های دولتی ایران با توسعه‌‌ی پایدار بر اساس الگوی FLA. مدیریت در دانشگاه اسلامی 1. دوره 1، شماره 1، صص 195 ـ 171.
شورینی، س. خ.، ناظمی، ج.، البرزی، م.، و سلیمیان، ح. (1390). الگویی برای همسویی راهبرد عملیات و راهبرد کسب و کار در سازمانهای تولیدی ایران. مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 1390، شماره 6، صص 163 ـ 141.
عباسی، م.، و ربیعی، ح. (1391). ارائه‌‌ی رویکردی سیستماتیک و هدفمند به انتخاب مکان سازمان‌‌ها و صنایع امنیتی ـ نظامی در قالب کارگروهی با رویکرد پدافند غیرعامل. فصلنامه مدیریت نظامی، دوره 48، شماره 12، صص 196 ـ 159.
غزانی، ع. (1394). نقش سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگری طبیعی مردم نهاد در استان مازندران. پایان‌‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
فرقانی، ع.، یزدان‌شناس، ن.، و آخوندی، ع. ر. (1386). ارائه چارچوبی برای مکان‌‌یابی مراکز صنعتی در سطح ملی همراه با مطالعه موردی. نشریه دانش مدیریت، دوره 20، شماره 77، صص 104 ـ 81.
فلاح‌حقیقی‌صیقلانی، ن.، بیژنی، م.، کرمی، غ.، و زند، م. (1396). تأثیر ابعاد ساختاری‌ـ‌‌تشکیلاتی بر کارآفرینی در دانشکده‌های کشاورزی منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 48، شماره 77، صص107ـ93.
محمدی‌‌ده‌‌چشمه‌‌، م.، و زنگی‌‌آبادی، ع. (1386). امکان‌‌سنجی توانمندسازی اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاری به روش SWOT. مجله محیط‌‌شناسی، دوره 34، شماره 47، صص 10 ـ 1.
مطهری‌‌نژاد، ح.، و احمدی‌‌ده‌‌قطبی، م. (1393). عوامل مؤثر بر وفاداری دانشجو: رویکرد بازاریابی رابطه‌‌مند. فصلنامه پژوهش و برنامه‌‌ریزی در آموزش، دوره 20، شماره 3، صص 140 ـ 121.
نجفی، ن.، برادران، م.، و غنیان، م. (1390). عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزه یادگیری از دیدگاه دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 7، شماره 2، صص 103ـ 93.
نعیمی، ا.، و صدیقی، ح. (1392). شناسایی ابعاد راهبردی توسعه‌‌ی روستایی در ایران: دیدگاه صاحب‌‌نظران دانشگاه‌‌های تربیت مدرس و تهران. فصلنامه روستا و توسعه. دوره 16، شماره 2، صص 62ـ45.
 
Badri, M. A. (2007). Dimensions of industrial location factors: review and exploration. Journal of Business and Public Affairs, 1(2), 1-26.
Bijani, M., and Hayati, D. (2011). Water conflict in agricultural system in Iran: A human ecological analysis. Journal of Ecology and Environmental Sciences, 2 (2), 27-40.
Brook, L. E. (2011). From farming to farm holidays: the evolution of agricultural education and the specialist colleges in the UK. Ph.D. Dissertation. Institute of Education, University of London.
Manteghi, N., and Zohrabi, A. (2011). A proposed comprehensive framework for formulating strategy: A hybrid of balanced scorecard, SWOT analysis, porter’s generic strategies and Fuzzy quality function deployment. Proceeded-Social and Behavioral Sciences, 15, 2068-2073.
Moradi, H., Bijani, M., Shaban Ali Fami, H., Fallah Haghighi, N., Tamadon, A. R., and Moradi. A. R. (2011). analysis of effective components on professional development of agricultural extension agents in Kermanshah Province in Iran. Journal of Food, Agriculture & Environment, 9 (3&4), 803-810.
Namdar. R., and Sadighi. H. (2013). Investigation of major challenges of rural development in Iran utilizing Delphi technique. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST). 15, 445- 455.