اثر میانجی بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسب و کارهای گلخانه‌ای در شهرستان جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

با توجه به اهمیت عملکرد به منزله‏ی شاخص اساسی موفقیت کسب و کارها، در سال­های اخیر محققان همواره به طور جدی به دنبال بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن بوده­اند که در این میان، به دلیل لزوم گرایش کسب و کارها به سوی فعالیت­ های مخاطره ­آمیز و اقدامات نوآورانه از یک سو و افزایش تنوع در انتظارات و تقاضای مشتریان و تشدید رقابت در بازار از سوی دیگر، گرایش کارآفرینانه و بازاریابی کارآفرینانه بیش از سایر عوامل مورد توجه قرار گرفته ­اند. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق توصیفی- پیمایشی حاضر با هدف بررسی اثر میانجی بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را 1022 نفر از گلخانه­ داران شهرستان جیرفت در استان کرمان تشکیل دادند که تعداد 246 نفر از آنان از طریق روش نمونه­ گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامههای استاندارد استفاده گردید. داده­های گردآوری شده با استفاده از تکنیک چند متغیره مدل­سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به منظور آزمون اثر میانجی، از روش چندمنظوره خودگردان­سازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که گرایش کارآفرینانه اثر مثبت و معنی­داری بر عملکرد داشته (0/001=ρ-value= 0/780، β) و در حدود 61 درصد از واریانس آن را تبیین کرد. همچنین، نتایج تحقیق حاکی از آن بود که مجموع اثر غیرمستقیم گرایش کارآفرینانه بر عملکرد از طریق بازاریابی کارآفرینانه معنیدار بوده (0/001=ρ-value=0/465 ،β) و متغیر بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد اثر میانجی جزئی داشت. بر اساس نتایج این تحقیق می­ توان نتیجه گرفت، به منظور بیشینه کردن تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد، بایستی بازاریابی کارآفرینانه و مؤلفه­ های آن در کسب و کارهای گلخانه­ ای تقویت شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediation Effect of Entrepreneurial Marketing in the Relationship between Entrepreneurial Orientation and Performance of Greenhouse Businesses in Jiroft County

نویسندگان [English]

  • Roh-Allah Rezaei 1
  • Nasrin Mangeli 2
  • Leyla Safa 3
1 Associate Professor University of Zanjan
2 Ph.D. Student, University of Zanjan
3 Assistant Professor, University of Zanjan
چکیده [English]

Given the importance of performance as the main indicator of the success of businesses, in the recent years, researchers have always been seriously seeking to investigate the factors affecting it. Meanwhile, entrepreneurial orientation and entrepreneurial marketing have more attracted as compared with others factors due to the necessity of businesses tendency toward risky activities and innovative actions on the one hand and increasing diversification of customers’ expectations and demands and intensified competition in the market on the other hand. Considering the importance of issue, this descriptive survey research was undertaken to investigate the mediating effect of entrepreneurial marketing in relationship between entrepreneurial orientation and performance. The population of this study was all of greenhouse owners in Jiroft County in Kerman Province (N= 1022). A sample size of 246 was selected using a stratified sampling method with proportional allocation. Data was collected through the standard questionnair and was analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) multivariate technique. The Bootstrapping method was used for testing mediating effect. The results showed that entrepreneurial orientation had a positive and significant effect on performance (p-value=0.001, β=0.780) and explained about 61 percent of its variances. In addition to this, the results indicated that sum of indirect effect of entrepreneurial orientation on performance through the variable of entrepreneurial marketing was significant (p-value=0.001, β=0.463) and entrepreneurial marketing partially mediated positive effect of entrepreneurial orientation on performance. Based on findings, it can be concluded that it is necessary for maximizing effect of entrepreneurial orientation on performance of greenhouse businesses to strengthen entrepreneurial marketing and its components.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial and Customer Performance
  • Innovation
  • Risk-Taking
  • Customer-Focused
  • Greenhouse
بادسار، م.، رضائی، ر.، و درینی، ر. (1394). بررسی اثر ابعاد سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت­های خدمات مشاوره­ای استان کرمان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، سال 11، شماره 1، صص 161-145.
برومند، ا. (1392). بررسی نقش واسط رفتار بازاریابی کارآفرینانه در تأثیر تفکر کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: صنایع کوچک شهرستان مشهد). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
پهلوان­شریف، س.، و مهدویان، و. (1394). مدل­سازی معادلات ساختاری با AMOS.تهران: انتشارات بیشه.
حمیدی­زاده، م.، قره­چه، م.، و عطایی، م. (1393). بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شناسه تجاری مؤسسات کوچک و متوسط آموزشی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال 7، شماره 2، صص 347- 327.
رضائی، ر.، شعبانعلی­فمی، ح.، و صلاحی­مقدم، ن. (1394). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، سال 11، شماره 2، صص 133-121.
سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان (1394). بررسی وضعیت کشت­های گلخانه­ای در جنوب استان کرمان. گزارش پژوهشی، سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان.
صحت، س.، و یاراحمدی، م. (1393). تبیین رابطه کارآفرینی شرکتی و عملکرد با میانجی سرمایه دانش بنیان. فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال 7، شماره 1، صص 172- 153.
قربانی­زاده، و.، حبیبی بدرآبادی، ح.، و ابراهیم­زاده، ح. (1391). نقش تعدیل کننده فرایند یادگیری در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی. پژوهش­های مدیریت عمومی، سال 6، شماره 16، صص 162- 135.
محسنین، ش.، و و اسفیدانی، م. (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی (آموزشی و کاربردی). تهران: انتشارات مؤسسه کتاب مهربان.
Avlonitis, G., and Salavou, H. (2007). Entrepreneurial orientation of SMEs, product innovativeness, and performance. Journal of Business Research, 60, 566-575.
Bartlett, J., Kotrlik, J., and Higgins, C. (2001). Organizational research: Determining appropriation sample size in research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19 (1), 43- 50.
Bayarcelike, E., and Ozsahin, M. (2014). How entrepreneurial climate effects firm performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 823-833.
Becherer, R., Helms, M., and McDonald, J. (2012). The effect of entrepreneurial marketing on outcome goals in SMEs. New England Journal of Entrepreneurship, 15 (1), 1-12.
Boso, N., Story, V., and Cadogan, J. (2013). Entrepreneurial orientation, market orientation, network ties, and performance: Study of entrepreneurial firms in a developing economy. Business Venturing, 28, 708-727.
Bouncken, R., Plüschke, B., Pesch, R., and Kraus, S. (2014). Entrepreneurial orientation in vertical alliances: Joint product innovation and learning from allies. Review of Managerial Science, 1, 1-29.
Brazinskaite, J., and Durand, M. (2014). Entrepreneurial orientation in marketing: An empirical study of small businesses in the Swedish fashion industry. M.A Thesis, School of Economics, Lund University, Sweden.
Chiva, C., and Alegre, J. (2009). Investment in design and firm performance: The mediating role of design management. J Product Innovation Management, 26, 424-440.
Covin, J., and Lumpkin, G. (2011). Entrepreneurial orientation theory and research: Reflections on a needed construct. Entrepreneurship: Theory and Practice, 35 (5), 855-872.
Covin, J., and Slevin, D. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship: Theory and Practice, 16 (1), 7-25.
Dimitratos, P., Lioukas, S., and Carter, S. (2004). The relationship between entrepreneurship and international performance: The importance of domestic environment. International Business Review, 13 (1), 19-41.
Elnihewi, I., Hanim Fadzil, F., and Mohamed, R. (2014). The effect of institutional factors on the organizational performance through performance measures of commercial banks in Libya. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 164, 635-640.
Fiore, A., Niehm, L., Hurst, J., Son, J., and Sadachar, A. (2013). Entrepreneurial marketing: Scale validation with small, independently-owned businesses. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 7 (6), 68-86.
George, G., Wood, R., and Khan, R. (2001). Networking strategy of boards: Implications for small and medium-sized enterprises. Entrepreneurship and Regional Development, 13 (3), 269-285.
Hacioglu, G., Eren, S., Eren, M., and Celikkan, H. (2012). The effect of entrepreneurial marketing on firm’s innovative performance in Turkish SMEs. Procardia - Social and Behavioral Sciences, 58, 871-878.
Hair, J., Black, C., Babin, J., and Anderson, E. (2010). Multivariate data analysis. USA: Prentice Hall Publisher.
Hamali, H. (2015). The effect of entrepreneurial marketing on business performance: Small garment industry in Bandung City, Indonesia. Developing Country Studies, 5 (1), 24-30.
Hayes, A. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. New York: Gilford Press.
Hult, G., Tomas, M., Snow, C., and Kandemir, D. (2003). The role of entrepreneurship in building cultural competitiveness in different organizational types. Journal of Management, 29 (3), 401-426.
Jones, R., and Rowley, J. (2011). Entrepreneurial marketing in small businesses: A conceptual exploration. International Small Business Journal, 29 (1), 25-36.
Keh, H., Nguyen, T., and Ping Ng, H. (2007). The effects of entrepreneurial orientation and marketing information on the performance of SMEs. Journal of Business Venturing, 22, 592-611.
Kilenthong, P. (2011). An empirical investigation of entrepreneurial marketing and the role of entrepreneurial orientation. Ph.D. Dissertation, College of Business Administration, University of Illinois, USA.
Kreiser, P., Marino, L., and Weaver, K. (2002). Assessing the psychometric properties of the entrepreneurial orientation scale: A multi-country analysis. Entrepreneurship Theory and Practice, 26 (4), 71-94.
Lee, J., Park, S., Baek, I., and Lee, C. (2008). The impact of the brand management system on brand performance in B–B and B–C environments. Industrial Marketing Management, 37, 848-855.
Lisboa, A., Skarmeas, D., and Lages, C. (2011). Entrepreneurial orientation, exploitative and explorative capabilities, and performance outcomes in export markets: A resource based approach. Industrial Marketing Management, 40 (8), 1274-1284.
Lumpkin, G., and Dess, G. (2001). Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle. Journal of Business Venturing, 16 (5), 42-51.
Lumpkin, G., Cogliser, C., and Schenider, D. (2009). Understanding and measuring autonomy: An entrepreneurial orientation perspective. Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (1), 47-69.
Manasra, E., Zyadat, M., Awamreh, M., and Alnsour, M. (2013). Linking entrepreneurial marketing and performance indicators in Jordanian hotel industry. Journal of Management Research, 5 (3), 86-94.
Morris, M., Schindehutte, M., and Laforge, R. (2002). Entrepreneurial marketing: A construct for integrating emerging entrepreneurship and marketing perspectives. Journal of Marketing Theory and Practice, 10 (4), 1-19.
Narver, J., and Slater, S. (1990). The effect of a market orientation on business profitability. Journal of Marketing, 54 (4), 20-35.
Phokha, A., and Nonsrimuang, N. (2013). The effects of entrepreneurial orientation, learning orientation, market driving approach and strategic market planning capability on firm performance. Journal of International Business and Economics, 13 (3), 187-204.
Pratono, A., and Mahmood, R. (2015). Mediating effect of marketing capability and reward philosophy in the relationship between entrepreneurial orientation and firm performance. Journal of Global Entrepreneurship Research, 5 (5), 1-12.
Preacher, K., Rucker, D., and Hayes, A. (2007). Assessing moderated mediation hypotheses: Theory, methods, and prescriptions. Multivariate Behavioral Research, 42, 185-227.
Preacher, L., and Hayes, A. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40 (3), 879-891.
Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G., and Frese, M. (2009). Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future. Entrepreneurship Theory and Practice, 21, 761-87.
Reijonen, H., Pardanyi, S., Hirvonen, S., and Laukkanen, T. (2012). Entrepreneurial marketing orientation (EMO): An empirical test. Paper presented at the 41st Annual Conference of Marketing to Citizens, 22 to 25 May, Lisbon University.
Ren, S., Eisigerich, B., and Tsai, H. (2015). How do marketing, research and development capabilities, and degree of internationalization synergistically affect the innovation performance of small and medium-sized enterprises (SMEs)? A panel data study of Chinese SMEs. International Business Review, 24, 642-651.
Saeed, S., Yousafzai, S., and Engelen, A. (2014). On cultural and macroeconomic contingencies of the entrepreneurial orientation-performance relationship. Entrepreneurship: Theory and Practice, 38 (2), 255-290.
Semrau, T., Ambos, T., and Kraus, S. (2016). Entrepreneurial orientation and SME performance across societal cultures: An international study. Journal of Business Research, 69 (5), 1928-1932.
Silvia, M., and Rajshekhar, J. (2016). Entrepreneurial orientation, marketing capabilities and performance: The moderating role of competitive intensity on Latin American international new ventures. Journal of Business Research, 69 (6), 2040-2051.
Taleghani, M., Gilaninia, S., and Matloub Talab, S. (2013). Relationship between market orientation culture and business performance. Journal of Contemporary Research in Business, 5 (1), 949-954. 
Venkatraman, N., and Ramanujam, V. (1986). Measurement of business performance in strategy research: A comparison of approaches. Academy ofManagement Review, 1 (4), 801-808.
Wales, W., Gupta, V., and Moussa, F. (2013). Empirical research on entrepreneurial orientation: An assessment and suggestions for future research. Small Business Journal, 31 (4), 357-383.
Walter, A., Auer, M., and Ritter, T. (2006). The impact of network capabilities and entrepreneurial orientation on university spin-off performance. Journal of Business Venturing, 21 (4), 541-567.
Wiklund, J., and Shepherd, D. (2003). Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium-sized business. Strategic Management Journal, 24 (13), 1307-1314.
Wiklund, J., and Shepherd, D. (2005). Entrepreneurial orientation and small business performance: A configuration approach. Journal of Business Venturing, 20, 71-91.
Zahra, S. (1991). Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: An explorative study. Journal of Business Venturing, 6, 259-285.
Zahra, S., and Neubaum, D. (1998). Environmental diversity and the entrepreneurial activities of new ventures. Journal of Developmental Entrepreneurship, 3 (2), 123-140.
Zehir, C., Kole, M., and Yıldız, H. (2015). The mediating role of innovation capability on market orientation and export performance: An implementation on SMEs in turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 700-708.