رابطه مهارت تفکر انتقادی و خودکارآمدی اعضای هیأت علمی دانشکده‏های کشاورزی و منابع طبیعی دولتی و آزاد شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به حجم زیاد اطلاعات، تفکر انتقادی توانایی پردازش و بهره‌گیری از انبوه اطلاعات عصر حاضر را برای افراد فراهم می­سازد. از طرفی خودکارآمدی به‌عنوان یکی از سازه‌های تبیین‌کننده‌ی انگیزش می‌تواند در زمینه‌ی تفکر انتقادی اعضای هیأت علمی از اهمیت بالایی برخوردار باشد. هدف این پژوهش "بررسی رابطه مهارت تفکر انتقادی و خودکارآمدی اعضای هیأت علمی دانشکده­ های کشاورزی و منابع طبیعی دولتی و آزاد شهر اصفهان" انتخاب گردید. جامعه آماری، 168 عضو هیأت علمی بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 117 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین گردید. در این تحقیق از نمونه ­گیری تصادفی طبقه ­ای با شیوه انتساب متناسب استفاده شد. ابزارهای تحقیق شامل آزمون استاندارد مهارت تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) و پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی معلم می ‏باشد. داده ­ها با استفاده از نرم‌افزار SPSSwin23 تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته­ های پژوهش نشان داد که مهارت تفکر انتقادی اعضای هیأت علمی در سطح پایین و خودکارآمدی آن­ ها در سطح بالایی قرار دارد. هرچند که رابطه معناداری بین تفکر انتقادی و خودکارآمدی اعضای هیأت علمی مشاهده نگردید. یافته­ های تحلیل خوشه­ای و تحلیل تناظر در مهم‌ترین نتیجه نشان دادند که خوشه تفکر انتقادی انجماد یافته در نزدیکی خودکارآمدی سطح پایین و خوشه تفکر انتقادی در حال رشد در نزدیکی خودکارآمدی سطح بالا قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Critical Thinking Skills and Self-efficacy of Faculty Members of Agriculture and Natural Resources of the State and Azad Universities in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Behrouz Fatehi-Khouzani 1
  • Seyed Hamid Movahed Mohammadi 2
  • Abolmotaleb Rezaei 3
1 Former M.Sc. Student of Agricultural Education, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agricultural Economics and Development, University of Tehran
2 Professor of Agricultural Extension and Education, Tehran University
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agricultural Economics and Development, University of Tehran
چکیده [English]

Due to the large amount of information, critical thinking provides the ability to process and utilize the mass of information of the present era. On the other hand, self-efficacy as one of the motivating explanatory structures can be important to the critical thinking of faculty members. The aim of this study was, “the study of relationship between critical thinking skills and self-efficacy of faculty members of agriculture and natural resources of the State and Azad universities in Isfahan". The study population were 168 faculty members. Sample size was determined by Cochran Formula of 117 faculty members. Stratified random sampling was used with probability proportionate manner. Research tools included the California Critical Thinking Skills Test (Form B) and teacher self-efficacy standard questionnaire. Data were analyzed using SPSSwin23. The results showed that the critical thinking skills of faculty members at a low level and high level of self-efficacy. However, there was no significant relationship between critical thinking and self-efficacy reiationship of faculty members. As well as critical thinking, skills and self- efficacy with faculty member's demographic characteristics revealed no significant. Cluster analysis and correspondence analysis of the results showed Critical thinking solidified cluster is near the low level of self-efficacy and critical thinking is growing cluster self-efficacy near a high-level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Thinking Skills
  • Self-Efficacy
  • Faculty Members
  • State and Azad Universities
اسلامی، ا.، عباسی، ع.، و  بیژنی، م. (1395). سازوکارهای توسعه مهارت­های تفکر انتقادی دانشجویان در نظام آموزش عالی کشاورزی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 12، شماره 2، صص 196-183.
بدری‏گرگری، ر.، فتحی آذر، ا.، حسینی‏نسب، د.، و مقدم، م. (1386). بررسی مهارت تفکر انتقادی دانشجو معلمان مراکز تربیت‌ معلم تبریز. فصلنامه علمی- پژوهشی روان­شناسی دانشگاه تبریز، سال 2، شماره 7، صص 29-6.
پیرکمالی، م. ع.، مؤمنی مهموئی، ح.، و پاکدامن، م. (1392). بررسی رابطه بین خودکارآمدی معلمان علوم تجربی با انگیزش، نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، شماره 37، صص 135-123.
جعفری، پ.، قورچیان، ن.، بهبودیان، ج.، و شهیدی، ن. (1391). ارائه الگویی ساختاری برای رابطه خودکارآمدی، شایستگی­ها و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی با کیفیت تدریس آنان. فصلنامه پژوهش وبرنامه‌ریزی در آموزش عالی، جلد 18، شماره 2، صص 82-61.
رهنما، ا.، محمدی م.، و بیجنوند م.ح. (1392). بررسی رابطه تفکر انتقادی با تولید علم در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد. دوفصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد. دوره 2، شماره 3، صص 288-257.
شاوران، ح. ر.، رجایی‏پور، س.، کاظمی، ا.، و زمانی، ب. (1391). تعیین روابط چندگانه میان اعتماد، خودکارآمدی فردی و جمعی اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 64، صص 44-19.
شنگرفام، ن.، و رهنما‏رودپشتی، ن.(1390). رابطه تفکر نقادانه، خودکارآمدی و پنداشت مدرسان از تدریس اثر بخش زبان انگلیسی. مجله زبان­شناسی کاربردی، دوره 4، شماره1، صص207-175.
عبدالهی عدلی انصار، و.، فتحی آذر، ا.، و عبدالهی، ن. (1393). ارتباط تفکر انتقادی با خلاقیت، باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان. فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی،62 سال 2، شماره 7، صص62-41.
عزیزی خالخیلی، ط.، و حسین پور، ا. (1395). عوامل مؤثر روی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از دیدگاه دانشجویان و دانش‌آموختگان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 12، شماره1، صص 179-163.
یوسفی سعیدآبادی، ر.، یزدان‏پناه نوذری، ع.، و قاسمی، ع. (1388). بررسی تفکر انتقادی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 1387-1386. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، دوره 1، شماره 1، صص 112-89.
 
Armor, D., Conry-Oseguera, P., Cox, M., King, N., McDonnell, L., Pascal, A., Pauly, E., and Zellman, G. (1976). Analysis of the school preferred reading program in selected los angelesminority schools. Santa Monica, CA: The Rand Corporation.
Bandura, A. (1997). Self – efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman.
Blondy, L.C. (2011). Measurement and comparison of nursing faculty members’ critical thinking skills. Western Journal of Nursing Research, 33(2),180-195.
Coon, J.A. (1997).Critical thinking attributes of undergraduate nursing faculty. Ph.D .Dissertation. Western Michigan University, Kalamazoo.
Dehghani, M., Jafari sani, H., Pakmehr, H., and Malekzadeh, A. (2011). Relationship between students' critical thinking and self-efficacy beliefs in ferdowsi university of mashhad, Iran. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2952-2955.
Duron, R. Limbach B., and Waugh W. (2006).Critical thinking framework for any discipline. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 17(2), 160-166.
Facione, P.A. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction- the delphi report. Millbrae, CA: The California Academic Press.
Facione, P.A. (2010). Critical thinking: What it is and it counts. Millbarae, CA: The California Academic press.
Forst, P.J. ( 1997 ) Building bridges between critical theory and management education. Journal of management education, 21(3), 361-367.
Fisher, A. (2001). Critical thinking: An introduction. Cambridge: University Press.
Lassing, C.J. (2009). Promoting creativity in education:  From policy to practice: An australian perspective. InProceedings the 7th ACM Conference on Creativity and Cognition : Everyday Creativity, The Association for Computing Machinary, University of California, Berkeley, Calif, pp. 229-238. Available at: <https://eprints.qut.edu.au/28958/>.
Moafian, F., and Ghanizageh, A. (2010). On the relationship between critical thinking and selfEfficacy: A Case of EFL teachers in language Institutes. Journal of Faculty of Letters and Humanities, 5(16&17), 77-96.
Nobahar, N., Moradi, M., and Cheshmeh Sohrabi, M. (2014). A survey about the critical thinking skills of faculty members of hamedan university of medical sciences. International Journal of Basic Sciences & Applied Research, 3(3),148-153.
Ozder, H. (2011). Self-efficacy beliefs of novice teachers and their performance in the classroom. Australian Journal of Teacher Education, 36(5),1-15.
Pajares F. (2002) Gender and perceived self-efficacy in self-regulated learning. Journal Theory in to Practice, 41(2), 116-125.
Sariolghalam, N., and Nouruzi, M.R. (2010). A Survey on the relationship between critical thinking and self-efficacy case study: Mathematic students of payam e noor university in maragheh. Studies in Mathematical Sciences, 1(1),61-66.
Stewart, G., Seifert, T.A., and Rolheises, C. (2015). Anxiety and self - efficacy’s relationship with undergraduate students’ perceptions of the use of metacognitive writing strategies. The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 6 (1),1-17.
Tschannen-Moran, M., Woolfolk Hoy, A., and Hoy, W.K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68(2),202-248.
Tschannen-Moran, M., and Woolfolk Hoy, A. (2001).Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17,783-805.
Woolfolk H.A. (2000). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching, the ohiostate university. Available at:
<https://www.researchgate.net/publication/237218148_Changes_in_Teacher_Efficacy_During_the_Early_Years_of_Teaching>.
Yang, Y.C., Newby, T., and Bill, R. (2008).Facilitating interactions through structured web-based bulletin boards: A quasi-experimental study on promoting learners critical skills. Computers & Education, 50(4),1572-1585.Available at: <https://www.learntechlib.org/p/67201/>.
Yüksel, G., and Alci, B. (2012).Self-efficacy and critical thinking dispositions as predictors of success in school practicum .International Online Journal of Educational Sciences, 4(1),81-90.