تعیین‎ کننده‎ های هنجارهای اخلاقی و اسناد مسئولیت در زمینه ‏ی حفاظت آب: مورد مطالعه کشاورزان شهرستان‏ های مهاباد و میاندوآب

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی

3 استاد ترویج و توسعه کشاورزی، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‎کننده‎ی منابع آب شیرین است و بنابراین هنجارهای و رفتارهای کشاورزان نقشی کلیدی در نظام مدیریت منابع آب دارند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تعیین‎کننده‎های هنجارهای اخلاقی و اسناد مسئولیت در زمینه‎ی حفاظت آب بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش‎های توصیفی‏ـ همبستگی است که با استفاده از روش پیمایش انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه، کشاورزان شهرستان‏های مهاباد و میاندوآب در استان آذربایجان غربی بودند که 380 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با انتساب متناسب به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مطالعه، پرسشنامهای بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان به تأیید رسید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای نگرانی نسبت به کمبود آب، اسناد مسئولیت و دلبستگی مکانی، اثر مثبت و معنی‎داری بر هنجارهای اخلاقی در زمینه‎ی حفاظت آب داشتند. همچنین، ارزش‏ جمع‎گرایانه به‌صورت مثبت و معنی‏داری، اسناد مسئولیت را تحت تأثیر قرار می‏دهد، این در حالی بود که ارزش‎ فردگرایانه اثر منفی و معنی‎داری بر اسناد مسئولیت داشت. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای مستقل پژوهش حاضر، توانایی پیش‎بینی در حدود 58 درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته را دارا می‏باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of Moral Norms and Ascription of Responsibility towards Water Conservation: The Case of Mahabad and Miandoab Counties

نویسندگان [English]

  • Naser Valizadeh 1
  • Hamid Karimi 2
  • Dariush Hayati 3
1 Ph.D. Student of Agricultural Extension, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University
2 Assistant Professor of Agricultural Extension and Education, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture
3 Professor of Agricultural Extension and Development, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University
چکیده [English]

Agriculture is the largest user of fresh water resources and thus farmers' norms and behaviors are of great importance in water resource management system. The main aim of the present research was to investigate the determinants of farmers' moral norms and ascription of responsibility towards water conservation. This study was a descriptive-correlational research which was carried out using survey method. The study population composed of farmers of Mahabad and Miandoab counties in West Azerbaijan Province from whom 380 farmers were selected as a sample through stratified random sampling method. The research instrument was a questionnaire which its validity confirmed by a panel of experts and the reliability of the items approved through a pilot study. The results revealed that water conservation concern, ascription of responsibility, and place attachment had positive and significant effects on moral norms of water conservation. Furthermore, collectivistic value orientation positively and significantly affected ascription of responsibility. However, individualistic value orientation has significant negative effect on ascription of responsibility. The results generally revealed that independent variables could predict about 58 percent of the variation of farmers' moral norms of water conservation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collectivistic Value
  • Individualistic Value
  • Water Conservation Concern
  • Place Attachment
شاهرودی، ع. ا.، و چیذری، م. (1387). عوامل تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه‏های آبیاری (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی). فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی، دوره 39، شماره 1، صص 75ـ63.
منتی‏زاده، م.، و زمانی، غ. (1391). تدوین مدل رفتار زیست‎محیطی زارعان شهرستان شیراز. مجله‏ی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 7، شماره 2، صص 74ـ63.
کمیته‎ی ملی آبیاری و زهکشی ایران. (1395). بهره‎وری آب کشاورزی. (گزارش منتشر نشده).
ولی‏زاده، ن.، بیژنی، م.، و عباسی، ع. (1396). تحلیل روانشناسی محیط‏زیستی رفتار مشارکت گرایانه کشاورزان در حفاظت از آب. مجله تحقیقات منابع آب، شماره 4، صص 27ـ17.
یزدان‎پناه، م.، حیاتی، د.، و زمانی غ. (1390). کاربرد تئوری فرهنگی در واکاوی نگرش و فعالیت‎های حفاظت از منابع آّب: مورد مطالعه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر. مجله‏ی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 7، شماره 2، صص 18ـ1.
 
Aprile, M.C., and Fiorillo, D. (2017). Water conservation behavior and environmental concerns: Evidence from a representative sample of Italian individuals. Journal of Cleaner Production, 159, 119-129.
Arbués, F., Garcıa-Valiñas, M.Á., and Martınez-Espiñeira, R. (2003). Estimation of residential water demand: A state-of-the-art review. The Journal of Socio-Economics, 32(1), 81-102.
Axelrod, L.J., and Lehman, D.R. (1993). Responding to environmental concerns: What factors guide individual action?. Journal of Environmental Psychology, 13(2), 149-159.
Bamberg, S., and Möser, G. (2007). Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: A new meta-analysis of psycho-social determinants of pro-environmental behaviour. Journal of Environmental Psychology, 27(1), 14-25.
Bijani, M., Ghazani, E., Valizadeh, N., and Haghighi, N.F. (2017). Pro-environmental analysis of farmers' concerns and behaviors towards soil conservation in central district of Sari County, Iran. International Soil and Water Conservation Research, 5(1), 43-49.
Cho, Y.N., Thyroff, A., Rapert, M.I., Park, S.Y., and Lee, H.J. (2013). To be or not to be green: Exploring individualism and collectivism as antecedents of environmental behavior. Journal of Business Research, 66(8), 1052-1059.
Dascher, E.D., Kang, J., and Hustvedt, G. (2014). Water sustainability: Environmental attitude, drought attitude and motivation. International Journal of Consumer Studies, 38(5), 467-474.
De Groot, J.I., and Steg, L. (2009). Morality and prosocial behavior: The role of awareness, responsibility, and norms in the norm activation model. The Journal of Social Psychology, 149(4), 425-449.
Fathian, F., Dehghan, Z., and Eslamian, S. (2016). Evaluating the impact of changes in land cover and climate variability on streamflow trends (case study: Eastern subbasins of Lake Urmia, Iran). International Journal of Hydrology Science and Technology, 6(1), 1-26.
Fransson, N., and Gärling, T. (1999). Environmental concern: Conceptual definitions, measurement methods, and research findings. Journal of Environmental Psychology, 19(4), 369-382.
Gärling, T., Fujii, S., Gärling, A., and Jakobsson, C. (2003). Moderating effects of social value orientation on determinants of proenvironmental behavior intention. Journal of Environmental Psychology, 23(1), 1-9.
Gosling, E., and Williams, K.J. (2010). Connectedness to nature, place attachment and conservation behavior: Testing connectedness theory among farmers. Journal of Environmental Psychology, 30(3), 298-304.
Kaiser, F.G. (2006). A moral extension of the theory of planned behavior: Norms and anticipated feelings of regret in conservationism. Personality and Individual Differences, 41(1), 71-81.
Kaiser, F.G., Hübner, G., and Bogner, F.X. (2005). Contrasting the theory of planned behavior with the value‐belief‐norm model in explaining conservation behavior 1. Journal of Applied Social Psychology, 35(10), 2150-2170.
Kang, J., Grable, K., Hustvedt, G., and Ahn, M. (2017). Sustainable water consumption: The perspective of hispanic consumers. Journal of Environmental Psychology, 50, 94-103.
Karbassi, A., Bidhendi, G.N., Pejman, A., and Bidhendi, M.E. (2010). Environmental impacts of desalination on the ecology of Lake Urmia. Journal of Great Lakes Research, 36(3), 419-424.
Kim, Y., and Choi, S.M. (2005). Antecedents of green purchase behavior: An examination of collectivism, environmental concern, and perceived consumer effectiveness. Advances in Consumer Research, 32, 592-599.
Klöckner, C.A. (2013). A comprehensive model of the psychology of environmental behaviour—A meta-analysis. Global Environmental Change, 23(5), 1028-1038.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.
Liebrand, W.B., Jansen, R.W., Rijken, V.M., and Suhre, C.J. (1986). Might over morality: Social values and the perception of other players in experimental games. Journal of Experimental Social Psychology, 22(3), 203-215.
Madani, K. (2014). Water management in Iran: What is causing the looming crisis?. Journal of Environmental Studies and Sciences, 4(4), 315-328.
Matsumoto, D., Weissman, M.D., Preston, K., Brown, B.R., and Kupperbusch, C. (1997). Context-specific measurement of individualism-collectivism on the individual level the individualism-collectivism interpersonal assessment inventory. Journal of Cross-Cultural Psychology, 28(6), 743-767.
McCarty, J.A., and Shrum, L.J. (2001). The influence of individualism, collectivism, and locus of control on environmental beliefs and behavior. Journal of Public Policy & Marketing, 20(1), 93-104.
Mullendore, N.D., Ulrich-Schad, J.D., and Prokopy, L.S. (2015). US farmers’ sense of place and its relation to conservation behavior. Landscape and Urban Planning, 140, 67-75.
Nordlund, A.M., and Garvill, J. (2003). Effects of values, problem awareness, and personal norm on willingness to reduce personal car use. Journal of Environmental Psychology, 23(4), 339-347.
Parboteeah, K.P., Addae, H.M., and Cullen, J.B. (2012). Propensity to support sustainability initiatives: A cross-national model. Journal of Business Ethics, 105(3), 403-413.
Poortinga, W., Steg, L., and Vlek, C. (2004). Values, environmental concern, and environmental behavior: A study into household energy use. Environment and Behavior, 36(1), 70-93.
Pradhananga, A.K., Davenport, M.A., Fulton, D.C., Maruyama, G.M., and Current, D. (2017). An integrated moral obligation model for landowner conservation norms. Society & Natural Resources, 30(2), 212-227.
Pradhananga, A.K., Davenport, M., and Olson, B. (2015). Landowner motivations for civic engagement in water resource protection. JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 51(6), 1600-1612.
Salehi, S., Chizari, M., Sadighi, H., and Bijani, M. (2018). Assessment of agricultural groundwater users in Iran: A cultural environmental bias. Hydrogeology Journal, 26(1), 285-295.
Schwartz, S.H. (1977). Normative influences on altruism1. Advances in Experimental Social Psychology, 10, 221-279.
Steg, L., and Vlek, C. (2009). Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative review and research agenda. Journal of Environmental Psychology, 29(3), 309-317.
Stern, P.C. (2000). New environmental theories: Toward a coherent theory of environmentally significant behavior. Journal of Social Issues, 56(3), 407-424.
Stern, P.C., and Dietz, T. (1994). The value basis of environmental concern. Journal of social Issues, 50(3), 65-84.
Triandis, H.C. (2001). Individualism‐collectivism and personality. Journal of Personality, 69(6), 907-924.
Valizadeh, N., Bijani, M., and Abbasi, E. (2018a). Farmers’ active participation in water conservation: Insights from a survey among farmers in southern regions of West Azerbaijan Province, Iran. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST), 20(5), 895-910.
Valizadeh, N., Bijani, M., Abbasi, E., and Ganguly, S. (2018b). The role of time perspective in predicting Iranian farmers’ participatory-based water conservation attitude and behavior. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 28(6), 992-1010.
Vorkinn, M., and Riese, H. (2001). Environmental concern in a local context: The significance of place attachment. Environment and Behavior, 33(2), 249-263.
Yazdanpanah, M., Feyzabad, F.R., Forouzani, M., Mohammadzadeh, S., and Burton, R.J. (2015). Predicting farmers’ water conservation goals and behavior in Iran: A test of social cognitive theory. Land Use Policy, 47, 401-407.
Yazdanpanah, M., Hayati, D., Hochrainer-Stigler, S., and Zamani, G.H. (2014). Understanding farmers' intention and behavior regarding water conservation in the Middle-East and North Africa: A case study in Iran. Journal of Environmental Management, 135, 63-72.
Zarghami, M. (2011). Effective watershed management: Case study of Urmia Lake, Iran. Lake and Reservoir Management, 27(1), 87-94.