تبیین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شایستگی‏ های لازم برای رهبری در بین دانشجویان کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

برخورداری از توانمندی­ های رهبری، از مؤلفه ­های مؤثر در موفقیت مدیران کشاورزی است. صاحب­ نظران حیطه مدیریت و رهبری معتقدند که این شایستگی­ ها عمدتاً اکتسابی هستند و باید حین تحصیل به دانشجویان منتقل و یا در آنان تقویت شوند. شناسایی و توسعه شایستگی‏های رهبری دانشجویان، اغلب در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران، مورد غفلت قرار گرفته است. هدف این مطالعه، شناسایی شایستگی ­های رهبری موردنیاز دانشجویان کشاورزی از دیدگاه اساتید دانشگاه و نیز تعیین وضعیت موجود و مطلوب ارتقاء شایستگی­ ها در مقوله­ های دانشی، نگرشی و مهارتی رهبری دانشجویان کشاورزی بوده است. به­ منظور تهیه فهرست شایستگی­ های رهبری دانشجویان کشاورزی، داده ­ها از طریق مصاحبه­ های نیمه­ساختارمند با 14 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز که در زمینه‏ ی توسعه رهبری دانشجویان صاحب­ نظر بوده اند، جمع­آوری شد. در بخش دوم تحقیق، جامعه آماری شامل 108 نفر از دانشجویان عضو انجمن­ های علمی کشاورزی دانشگاه شیراز بوده است که 84 نفر از آن ­ها با استفاده از روش نمونه ­گیری تصادفی ساده انتخاب شده و داده­ ها از طریق انجام مصاحبه ساختارمند جمع ­آوری شد. یافته­ های تحقیق منجر به تبیین سه زیرمقوله برای شایستگی دانشی، نُه مفهوم اساسی در مقوله نگرشی، و نهایتاً، چهار زیرمقوله برای شایستگی مهارتی مورد نیاز دانشجویان کشاورزی شده است. همچنین، یافته­ های پژوهش حاکی از وجود تفاوت معنادار بین میانگین کل وضعیت موجود و مطلوب شایستگی­ های رهبری دانشجویان در هر یک از مقوله ­های سه­ گانه دانشی، نگرشی و مهارتی رهبری بوده است. نهایتاً رتبه ­بندی کلی برای هر یک از مقوله ­های شایستگیرهبری به ­منظور یافتن نیازهای آموزشی دانشجویان صورت گرفت. طبق یافته ­ها، در حال حاضر دانشجویان کشاورزی به لحاظ توسعه شایستگی­ های رهبری، با کمبودهایی مواجه می ­باشند. لذا، پیشنهاد می­ شود که در برنامه ­ریزی ­های آموزشی آتی، اولویت ­های آموزشی دانشجویان در حیطه توسعه شایستگی­ های رهبری ب ه­طور جدی تری مدنظر قرار داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Present and the Ideal Status of Required Leadership Competencies among Agricultural Students

نویسندگان [English]

  • Nazanin Kianmehr 1
  • Gholam Hossein Zamani 2
  • Dariush Hayati 3
1 Ph.D student of Agricultural Education, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Leadership competencies are effective factors for the success of agricultural managers. The experts in the field of management and leadership believe that these competencies are usually acquisitive and should be transferred to, or enhanced in students. The identification and development of student leadership competencies have often been neglected in Iran's higher agricultural education system. The purpose of this study was to identify the required leadership competencies in agricultural students from the perspective of university faculties and to determine the current and ideal status of leadership competencies in categories of knowledge, attitude and skill.  To provide a list of leadership competencies for agricultural students, the data were collected through semi-structured interviews with 14 faculty members who were expert in the field of leadership development. The population of the second part of the study consisted of 108 student members of agricultural science associations of Shiraz University. Out of them, 84 students were selected using simple random sampling and the data were collected through structured interviews. The research findings led to the explanation of three subcategories for knowledge competencies, nine basic concepts in the cognitive category, and finally four subcategories of skill competencies. Also, the research findings indicated that there is a significant difference between the means of current and ideal status of student leadership competencies in each of three categories of knowledge, attitude, and leadership skill. Finally, the overall rankings for each category of the leadership competencies were determined. According to the findings, agricultural students are currently facing shortcomings in terms of developing leadership competencies. Therefore, it is suggested that the training priorities of students in the field of development of leadership competencies should be considered more seriously in the future curriculum planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency
  • Leadership
  • Student
  • Agriculture
اکبری، م. (1397). اعتبارسنجی و سنجش کیفیت در پژوهش‌های کمی، کیفی و آمیخته.فصلنامه علمی- پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی، سال 24، شماره 94، صص 45-23.
ایمان، م.، زنجری، ن.، و اسکندری‏پور، ا. (1389). کندوکاو سیستم معانی ذهنی مصرف‌کنندگان موسیقی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال 3، شماره 4، صص 112-85.

ایمان، م.، و نوشادی، م.ر. (1390). تحلیل محتوای کیفی. نشریه عیار پژوهش در علوم انسانی، سال 3، شماره 2، صص 44-15.

براتی، م.، معینی، ب.، سماواتی، ا.، و صالحی، ا. (1391). ارزیابی سطح مهارت­های ارتباطی دانشجویان: مهارت­های کلامی، شنود و بازخورد. دوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره 10، شماره 2، صص. 154-145.
حیدری،غ.،فرج پهلو،ع.، عصاره، ف.، و گرایی،ا. (1392).تأثیر آموزش عالی بر شایستگی­ها کانونی دانشجویان دوره کارشناسی کتابداری و علم اطلاعات: مورد پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد . فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره 1، شماره 24، صص50-30.
فتحی­واجارگاه،ک .(1392). نیازسنجی آموزشی، الگوها و فنون. تهران: نشر آییژ.
قراملکی، ا. ف. (1396).  اخلاق حرفه‌ای. چاپ دهم. تهران: مجنون.
علی­آبادی، و.، عطایی، پ.، موحدی، ر.، و خیاطی، م. (1396). واکاوی الزامات و چالش‌های توسعه خوداشتغالی دانش‌آموختگان کشاورزی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلد 4، شماره 3، صص 38-25.
غلامی­رضا، پ.، زرافشانی،ک.، و میرک­زاده، ع.ا. (1391). تحلیل مؤلفه­های اثربخشی دوره­های کارآموزی دانشجویان رشته ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه­های غرب کشور. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی،جلد 8، شماره 1، صص. 51-35.
مددی، د.، امامی، م. ح. (1386). تسهیلگری ابزاری برای توانمند­سازی منابع انسانی. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
منفرد، ن. (1395). نیازسنجی آموزش‌های علمی کاربردی بخش کشاورزی در استان بوشهر، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 12، شماره 2، صص. 106-89.
 
Allio, R.J. (2005). Leadership development: teaching versus learning.Management Decision, 43, )7/8(,1071-1077.
Badea, A., Prostean, G., Hutanu, A., and Popa, S. (2014). Competency training in collaborative supply chain using KSA model.Journal of Social and Behavioral Sciences, 191(15), 500-505.
Bowden, A.O. (1926). A study of the personality of student leaders in colleges in the United States.The Journal of Abnormal and Social Psychology, 21(2), 149-160.
Brown, L.M. (2001). Leading leadership development in universities: A personal story.Journal of Management Inquiry.[Online].Available at: <http://integrativeleadership.ca/resources/articles/article_2.pdf>.
Council for the Advancement of Standards in Higher Education (CAS), (2006).CAS professional standards for higher education (6th ed.). Washington, DC: Council for the Advancement of Standards in Higher Education.
Crawford, P., Lang, S., Fink, W., Dalton, R., and Fielitz, L. (2011). Comparative analysis of soft skills:What is important for new graduates? Washington, DC: Association of Public and Land-grantUniversities.
Hamdhaidari, S., Agahi, H.,and Papzan, A. (2008).Higher education during the Islamic government of Iran (1979-2004).International.Journal of. Education.Development.,28(3), 231-245.
Haste, H. (2009). What is “competence” and how should education incorporate new technology’s tools to generate “competent civic agents”? Curriculum Journal, 20(3), 23-27.
Hosseini, M., Kalantari, Kh.,andEskandari, F.(2008). The role of iranianhigher agriculturaleducation system on entrepreneurial success of its graduates: Some policy implications for entrepreneurship education. Amer-Euras Journal of Agricultural.Environment Science,3(3), 394-402.
Khalil, A.H., Ismail, M., Suandi, T., and Silong, A.D(2008). Extension worker as a leader to farmers: Influence of extension leadership competencies and organizational commitment on extension workers performance in Yemen. The Journal Of International Social Research,1(4), 369-387.
Komives, S.R., Lucas, N., and McMahon, T.R. (2007).Exploring leadership for college students who want to make a difference (2nd ed.). San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc.
Manning, T.T. (2003). Leadership across cultures: Attachment style Influences. Journal ofLeadership & Organizational Studies, 9(3), 20-30.
Moore, L., and Rudd, D.R. (2004).Leadership skills and competencies for extention directors and administrators.Journal of Agricultural Education. 45(3), 22-33.
Moore, L., Oden, S.F., and Moore, K.T. (2013). What a degree in agricultural leadership really means: Exploring students conceptualizations. Journal of Agricultural Education, 54(4), 1-12.
Mcklelland, D. (1973). Testing for competence rather than for intelligence.American Psychologist, 28, 1-14.
National Academics Press (NAP), (2009).Transforming agricultural education for a changing world.[Online].Available at:<http://www.nap.edu/read/12602/chapter/9>.
Naylor, C.D. (2006). Leadership in academic medicine: reflections from administrative exile.Clinical Medicine, 6 (5), 488-492.
Pagon, M., Banutai, E. andBizjak, U. (2008).Leadership competencies for successful change management.A preliminary study report.[Online]. Available at:
Pernick, R. (2001). Creating a leadership development program: Nine essential tasks.Public Personnel Management, 30(4), 429-444.
Strong, R., Wynn, T., Irby, T.L., and Linder, J.R. (2013). The relationship between students leaders style and self-directed learning level. Journal of Agricultural Education, 54(2), 174-185.
United Nations (2015).The emergence of a leadership development program for agricultural entrepreneurs in Sweden.Global Sustainable Development Report. USA.[Online].Available at: <https://www.researchgate.net/publication/309859420>.
United Nations Development Programs (UNDP). (2016). Core competency framework.[Online].Available at:<https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Careers/undp-hr-core-competency-2016.pdf>.
Zamani, Gh.H., Azizi, T. )2006(.Administrators perceptions towards agricultural graduates’ employment. Ir.Agric. Ext. Edu. J., 2 (2), 73-86.