عوامل تأثیرگذار بر قصد استفاده کشاورزان از زنبور براکون در مبارزه با آفت کرم هلیوتیس (.Heliothis spp)گوجه‏فرنگی در شهرستان طارم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 دانشجوی دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، دانشگاه زنجان. زنجان، ایران.

4 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق توصیفی- همبستگی توسعه یک الگوی تئوریکی برای بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفاده کشاورزان از زنبور براکوندرمبارزهبا آفت کرم هلیوتیس گوجه ­فرنگی بر مبنای نظریه رفتار برنامه ­ریزی شده بود. جامعه آماری این تحقیق 1666 نفر از تولیدکنندگان گوجه ­فرنگی در شهرستان طارم در استان زنجان بودند که 330 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای برای انجام تحقیق انتخاب شد.برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارداستفاده گردید. روایی صوری پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. روایی سازه (دامنه مقادیر بارهای عاملی از 0/58 تا 0/94 و میانگین واریانس استخراج شده از 0/524 الی 0/677) و پایایی ترکیبی (دامنه مقادیر از 0/766 تا 0/857) ابزار تحقیق نیز از طریق برآورد مدل اندازه­ گیری و پس از انجام اصلاحات لازم به دست آمد. داده­ های گردآوری شده با استفاده از تکنیک چند متغیره مدل ­سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجربی تحقیق نشان داد که مؤلفه­ های اصلی مدل پایه نظریه رفتار برنامه­ ریزی شده شامل نگرش، هنجارهای اجتماعی، کنترل رفتاری درک شده و خودکارآمدی اثر مثبت و معنی ­داری بر قصد استفاده از زنبور براکون داشتند و حدود 51 درصد از واریانس آن را تبیین کردند. افزون بر این، پس از وارد کردن متغیر هنجارهای اخلاقی به‌عنوان متغیر اضافی پیش­بینی کننده قصد در مدل توسعه یافته نظریه رفتار برنامه­ ریزی شده، قدرت تبینی-پیش‏ بین‏ کنندگی مدل در حدود هفت درصد افزایش یافت. نتایج این مطالعه نه‌تنها شواهد تجربی بیشتری را برای پردازش شناختی قصد استفاده کشاورزان از روش ­های کنترل بیولوژیک ارائه می­ دهد، بلکه اطلاعات مفیدی را برای تدوین مداخلات مرتبط برای ترویج استفاده از شیوه های پاک/ سبز برای کنترل آفات فراهم می­ نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Farmers’ Intention to Use Habrobracon Hebetor to Control Tomato Budworm (Heliothis spp.) in Tarom County

نویسندگان [English]

  • Leyla Safa 1
  • Rohollah Rezaei 2
  • nafiseh salahi moghadam 3
  • Mostafa Karbasioun 4
1 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, University of Zanjan,. Zanjan, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
3 Ph.D. Student, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, University of Shahrekord. Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this descriptive-correlative research was to develop a theoretical model for the investigation of factors affecting farmers’ intention to use Habrobracon hebetor to control tomato Heliothis spp. based on Theory of Planned Behaviour (TPB). The statistical population of the study was 1666 tomato producers in Tarom County in Zanjan Province among which 330 producers were selected by stratified sampling method. The standard questionnaire was used to collect the data. The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The construct validity (value range of factor loadings was from 0.58 to 0.94 and Average Variance Extracted was from 0.524 to 0.677) and the composite reliability (values range from 0.766 to 0.857) of the research instrument were tested by estimating the measurement model and they were modified after making necessary corrections. The data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) multivariate technique. The empirical results of the study revealed that the main components of the original TPB model including attitude, social norms, perceived behavioral control and self-efficacy had statistically significant positive effects on the variable intention to use Habrobracon hebetor and explained about 51% of its variances. Furthermore, after inclusion of the variable moral norms as the additional predictor of intention in the extended TPB model, the predictive power of the model was found to increase up to 7%. The findings not only provide more empirical evidences in the cognitive processing of intention to use biological control methods, but also provide useful information for the extension of the use of green/clean methods for pests control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Agriculture
  • Green/Clean Control
  • Theory of Planned Behavior
  • Moral Norms
  • Self-efficacy
پهلوان­شریف، س.، و مهدویان، و. (1394). مدل­سازی معادلات ساختاری با AMOS. تهران: انتشارات بیشه.
تنخواهی، م.، ایرانی‏پور، ش.، علیزاده، ا.، جمشیدی، م.، و واعظ، ن. (1393). تحمل و آنتی‏بیوز چهار رقم گوجه‏فرنگی به لاروهای کرم میوه گوجه‏فرنگی Helicoverpa armigera در شرایط گلخانه‏ای. فصلنامه گیاهپزشکی ایران، دوره 45، شماره 2، صص 279-288.
خشاوه، ع. (1387). قارچ‏ها و کنترل بیولوژیک آفات. فصلنامه کشاورزی نوین، شماره 189، صص 14-1.
رضائی، ر.، منگلی، ن.، و صفا، ل. (1396). اثر میانجی بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسب و کارهای گلخانه­ای در شهرستان جیرفت. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 13، شماره 1، صص 210-195.
شعبانی‏پور، م. (1389). تراکم و پراکنش فضایی جمعیت مراحل نارس کرم میوه‏خوار گوجه‏فرنگی و نحوه ارتباط آن با زنبورهای پارازیتوئید در منطقه گرگان. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده تولیدات گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
شهباز، م. (1393). مقایسه مقاومت نسبی تعدادی از ارقام گوجه‏فرنگی به شب‏پره مینوز گوجه‏فرنگی،Tuta absoluta (Meyrick) (Lep:Gelechiidae) و فعالیت برخی آنزیم‏های گوارشی حشره در واکنش به تغذیه از این ارقام. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی.
صالحی‏پور، ه.، واحدی، ح. ع.، معینی نقده، ن.، و زمانی، ع. (1396). ارزیابی تراکم جمعیت و پارازیتیسم، Helicoverpa armigera (Hubner)  و Spodoptera exigua (Hubner) روی دوازده رقم گوجه‏فرنگی در شرایط مزرعه. فصلنامه حفاظت گیاهان، دوره 31، شماره 3، صص 539-527.
صفا، ل.، صلاحی­مقدم، ن.، و گنج­خانلو، م. (1396). مدلی­یابی رفتار حفاظت زیست­محیطی روستاییان بر مبنای تئوری ارزش- عقیده- هنجار (مورد مطالعه: شهرستان خدابنده). مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 13، شماره 2، صص 108-91.
صندوقی، ع.، و راحلی، ح. (1395). توسعه مدل رفتار برنامه‏ریزی شده برای تبیین قصد تولید محصولات ارگانیک بین گلخانه‏داران خیار شهرستان اصفهان با متغیر هنجار اخلاقی. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 47، شماره 4، صص 974-961.
عادلی ساردوئی، م.، حیاتی، ب. و شریفی، ح. (1394). تحلیل پذیرش کنترل بیولوژیک در مزارع گوجه‎فرنگی شهرستان جیرفت با استفاده از تحلیل بقا. فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، دوره 2، شماره 3، صص 364-351.
عادلی ساردوئی، م.، خداوردیزاده، م،. و حیاتی، ب. (1396). کاربرد مدل لاجیت رتبه‏ای در تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش عملیات مدیریت تلفیقی آفات در بین گلخانه‏داران شهرستان جیرفت. فصلنامه علوم و فنون کشت‏های گلخانه‏ای، دوره 8، شماره 3، صص 107-118.
عبداله‏زاده، غ.، شریف‏زاده، ا.، و احمدی گرجی، ح. (1391).سازه‏های تعیین کننده پذیرش مبارزه بیولوژیک علیه آفت کرم ساقه‏خوار در بین برنجکاران شهرستان ساری. مجموعه مقالات پانزدهمین همایش ملی برنج کشور، ساری، 1-2 اسفند، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صص 7-1.
عبداله‏زاده، غ.، شریف‏زاده، م.، احمدی گرجی، ح.، نامجویان شیرازی، ز.، و دهقانپور، م. (1394). موانع کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیک در مزارع برنج شهرستان ساری (موردکاوی زنبور تریکوگراما در مبارزه با آفت ساقه‌خوار). مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، دوره 11، شماره 1، صص 227-211.
عزیزی، ج. (1393). تحلیل آمیخته بازار روستایی برای عامل کنترل بیولوژیک آفت ساقه‏خوار برنج در شهرستان فومن. فصلنامه پژوهش‏های اقتصاد روستا، دوره 1، شماره 1، صص 30-17.
فتحی، ع. ا. (1395). تأثیر رقم‏های مختلف گوجه‏فرنگی بر تنوع گونه‏ای و فعالیت دشمنان طبیعیTuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae)در شرایط مزرعه‏ای استان اردبیل، ایران. فصلنامه دانش گیاهپزشکی ایران، دوره 47، شماره 21 صص 42-31.
فخری، ا.، مرشدی، ه.، و محمدی زیدی، ع. (1396). تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‏ریزی شده بر استفاده از وسایل حفاظت شنوایی. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دوره 22، شماره 2، صص 95-80.
قاسمی، ص.، و کرمی، ع. (1388). نگرش‏ها و رفتارهای گلخانه‏داران استان فارس نسبت به کاربرد سموم شیمیایی در گلخانه‏ها. فصلنامه اقتصادوتوسعهکشاورزی، دوره 23، شماره 1، صص 40-28.
قربانی، ر.، کوچکی، ع. ر.، کریم‏پور، ح.، محمدآبادی، ع. ا.، و حسن‏جانپور، ج. (1387). بهره‏گیری از عصاره‏های گیاهی و مواد جایگزین برای مدیریت آفات گوجه‏فرنگی در نظام‏های تولید اکولوژیک. مجموعه مقالات اولین کنگره ملی فناوری تولید و فراوری گوجه‏فرنگی، مشهد، 23-24 بهمن‏، دانشگاه مشهد، صص 8-1.
کریمی، ا.، صدیقی، ح.، و بابایی. ع. (1390). بررسی موانع پیش‏برد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان کشاورزی. فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2، شماره 42، صص 242-231.
گل‏زردی، ف.، سروامینی، ش.، وزان، س.، و سروامینی، م. (1390). بررسی نگرش و رفتار کشاورزان بخش مرکزی کرج نسبت به کاربرد علف‏کش‏های شیمیایی. فصلنامه بوم‏شناختی علف‎های هرز، دوره 2، شماره 1، صص 83-71.
گنج­خانلو، م. م. (1398). مدل­یابی رفتار استفاده کشاورزان از روش­های مدیریت تلفیقی آفت مینوز گوجه­فرنگی در استان زنجان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان.
مستقیمی، ن. (1388). کارایی پارازیتیسم تراکم‏های مختلف زنبور Habrobracon hebetor Say در تراکم‏های مختلف لاروهای دو گونه میزبان. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی.
مهدی‏نسب، ز.، شیشه‏بر، پ.، و فعال محمدعلی، ه. (1393). تأثیر رژیم‏های غذایی مختلف بیدآرد Ephestia kuehniellaZeller بر خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say در شرایط آزمایشگاهی. فصلنامه گیاهپزشکی، دوره 37، شماره 2، صص 96-81.
نواح، ع. ر.، و فروتن‏کیا، ش. (1390). بررسی رابطه بین کنش عقلانی و رفتارهای زیست‏محیطی (مورد مطالعه: جامعه شهری اندیمشک). فصلنامه محیط‏زیست، شماره 51، صص 78-69.
ویسی، ه.، محمودی، ح.، و شریفی‏مقدم، م. (1389). تبیین رفتار کشاورزان در پذیرش فناوری‏های مدیریت تلفیقی آفات. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2، شماره 4، صص 490-481.
یزدان‏پناه، م.، زبیدی، ط.، محمدی، ف.، و یعقوبی، ج. (1394). عوامل مؤثر بر نیت پذیرش فناوری‏های پاک در تعاونی گلخانه‏داران بندرعباس. فصلنامه تعاون و کشاورزی، دوره 4، شماره 16، صص 20-1.
 
Abdollahzadeh, G.H., Damalas, C. A., and Sharifzadeh, M. S. (2017). Understanding adoption, non-adoption, and discontinuance of biological control in rice fields of northern Iran. Crop Protection, 93, 60-68.
Abdollahzadeh, G.H., Damalas, C. A., Sharifzadeh, M. S., and Ahmadi Gorgi, H. (2016). Selecting strategies for rice stem borer management using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Crop Protection, 84, 27-36.
Abdollahzadeh, G.H., Damalas, C. A., Sharifzadeh, M. S., and Ahmadi-Gorgi, H. (2018). Attitude towards and intention to use biological control among citrus farmers in Iran. Crop Protection, 108, 95-101.
Abdul Rashid, N., and Mohammad, N. (2012). A discussion of underlying theories explaining the spillover of environmentally friendly behavior phenomenon. Procardia-Social and Behavioral Sciences, 50, 1061-1072.
Abrahamse, W., Steg, L., Gifford, R., and Vlek, C. (2009). Factors influencing car use for commuting and the intention to reduce it: A question of self-interest or morality? Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 12, 317-324.
Ahmed, N. (2012). Pesticide use in periurban areas: Farmers’ and neighbours’ perceptions and attitudes, and Agricultural Field Influences on Pests in Nearby Garden Plants. Ph.D. Dissertation. Swedish University of Agricultural Sciences.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Performance, 50 (2), 179-211.
Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. Journal of Applied Social Psychology, 32, 665-683.
Alzahrani, A.L., Mahmud, I., Ramayah, T., Alfarraj, O., and Alalwan, N. (2017). Extending the theory of planned behavior (TPB) to ex-plain online game playing among Malaysian undergraduate students. Journal of Telematics and Informatics, 34(4), 239- 251.
Arvola, A., Vassallo, M., Dean, M., Lampila, P., Saba, A., Lähteenmäki, L., and Shepherd, R. (2008). Predicting intentions to purchase organic food: The role of affective and moral attitudes in the Theory of Planned Behaviour. Journal of Appetite, 50(2), 443-454.
Bagheri, A., Bondori, A., Allahyari, M. S., and Damalas, C. A. (2019). Modeling farmers’ intention to use pesticides: An expanded version of the theory of planned behavior. Journal of Environmental Management, 248, 109291-109299.
Baharuddin, M. R. B., Sahid, I., Noor, M. A., Sulaiman, N., and Othman, F. (2014). Pesticide risk assessment: A study on inhalation and dermal exposure to 2, 4-D and paraquat among Malaysian paddy farmers. Journal of Environmental Science and Health, 46(7), 600-607.
Bamberg, S. (2013). Changing environmentally harmful behaviors: A stage model of self-regulated behavioral change. Journal of Environmental Psychology, 34, 151-159.
Bamberg, S., and Moser, G. (2007). Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: A new meta-analysis of psychosocial determinants of pro-environmental behavior. Journal of Environmental Psychology, 27(1), 14-25.
Bartlett, J., Kotrlik, J., and Higgins, C. (2001). Organizational research: Determining appropriation sample size in research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19(1), 43-50.
Bhandari, G., Atreya, K., Yang, X., Fane, L., and Geissena, V. (2017). Factors affecting pesticide safety behaviour: The perceptions of Nepalese farmers and retailers. Journal of Science of the Total Environment, 631-632, 1560-1571.
Blok, V., Wesselink, R., Studynka, O., and Kemp, R. (2015). Encouraging sustainability in the workplace: A survey on the pro-environmental behavior of university em-ployees. Journal of Cleaner Production, 106, 55- 67.
Damalas, C. A., and Eleftherohorinos, I. J. (2011). Pesticide exposure, safety issues, and risk assessment indicators. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8(5), 1402-1419.
Deng, J., Sun, P., Zhao, F., Han, X., Yang, G., and Feng, Y. (2016). Analysis of the ecological conservation behavior of farmers in paymentfor ecosystem service programs in eco-environmentally fragile areasusing social psychology models. Science of the Total Environment, 550, 382-390.
Eddie, W., and Cheng, P. (2016). Intentions to form project partnering in Hong Kong: Application of the theory of planned behavior. Journal of Construction Engineering and Management, 12(142), 1-8.
Feola, G., and Binder, C.R. (2010a). Towards an improved understanding of farmers’ behavior: The integrative agent-centered (IAC) framework. Ecological Economics, 69(12), 2323-2333.
Feola, G., and Binder, C. R. (2010b). Identifying and investigating pesticide application types to promote a more sustainable pesticide use. The case of smallholders in Boyaca´, Colombia. Crop Protection, 29, 612-622.
Francis, J., Eccles, M. P., Johnston, M., Walker, A. E., Grimshaw, J. M., Foy, R., Kaner, E. F. S., Smith, L., and Bonetti, D. (2004). Constructing questionnaires based on the theory of planned behaviour: A manual for health services researchers. Newcastle upon Tyne, UK: Centre for Health Services Research, University of Newcastle upon Tyne.
Frank, S.D. (2010). Biological control of arthropod pests using banker plant systems: Past progress and future directions. Journal of Biological Control, 52, 8-16.
Gangadhar, B., Kumaresan, P., Somaprakash, D. S., and Qadri, S. M. H. (2012). Adoption of biocontrol methods for the control of mealy bug and uzifly in sericulture. Journal of Biopesticides, 5, 199-201.
Gao, Y., Zhang, X., Lu, J., Wu, L., and Yin, S. (2017). Adoption behavior of green control techniques by family farms in China: Evidence from 676 family farms in Huang-huai-hai Plain. Journal of Crop Protection, 99, 76-84.
Goh, E., Ritchie, B., and Wang, J. (2017). Non-compliance in national parks: An extension of the theory of planned behavior model with pro-environmental values. TourismManagement, 59, 123- 127.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., and Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. UK: Pearson Education Ltd, Harlow, Essex.
Hou, B., Wang, Z., and Ying, R. (2016). Pesticide residues and wheat farmer’s cognition: A China scenario. Journal ofAgricultural Research, 5(1), 51-63.
Liu, Y., Sheng, H., Mundorf, N., Redding, C., and Ye, Y. (2017). Integrating norm activation model and theory of planned behavior to understand sustainable transport behavior: Evidence from China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14, 1593-1608.
Lu, J. L., and Cosca, K. (2011). Pesticide application and health hazards: Implications for farmers and the environment. International Journal of Environmental Studies, 68(2), 197-208.
Mahon, D., Cowan, C., and McCarthy, M. (2006). The role of attitudes, subjective norm, perceived control and habit in the consumption of ready meals and takeaways in Great Britain. Journal of Food Quality and Preference, 17(6), 474-481.
Marsh, T. L., and Gallardo, K. (2009). Adopting biological control for ornamental crops in greenhouses. Nutrition and Natural Resources, 4(22), 1-9.
Messing, R., and Brodeur, J. (2017). Current challenges to the implementation of classical biological control. Journal of BioControl, 63(1), 1-9.
Monfared, N., Yazdanpanah, M., and Tavakoli, K. (2015). Why do they continue to use pesticides? The case of tomato growers in Boushehr Province in Southern Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, 17(3), 577-588.
Mujahid Ghouri, A., Khan, N., and Abdul Kareem, O. B. (2016). Improving employees behavior through extension in theory of planned behavior: A theoretical perspective for SMEs. International Journal of Business and Management, 11(11), 196-213.
Nigbur, D., Lyons, E., and Uzzell, D. (2010). Attitudes, norms, identity and environmental behaviour: Using an expanded theory of planned behavior to predict participation in a kerbside recycling programme. British Journal of Social Psychology, 49(2), 259-284.
Ommani, A. R. (2011). The perception of corn farmers about biological control of Caradrina by Braconid in Dezful Township, Khouzestan Province, Iran. African Journal of Biotechnology, 10(42), 8345-8350.
Omondi, D. O., Walingo, M. K. Mbagaya, G. M., and Othuon, L. O. A. (2010). Advancing the theory of planned behavior within dietary and physical domains among type 2 diabetics: A mixed methods approach. International Journal of Psychological and Behavioral Sciences, 4(7), 1599-1606.
Park, J., and Ha, S. (2014). Understanding consumer recycling behavior: Combining the theory of planned behavior and the norm activation model. Family and Consumer Sciences Research Journal, 42, 278-291.
Pelling, E. L., and White, K. M. (2009). The theory of planned behavior applied to young people's use of social networking web sites. Journal of CyberPsychology and Behavior, 12(6), 755-759.
Rezaei, R., Safa, L., Damalas, C. A., and Ganjkhanloo, M. M. (2019). Drivers of farmers' intention to use integrated pest management: Integrating theory of planned behavior and norm activation model. Journal of Environmental Management, 236, 328-339.
Sharifzadeh, M. S., Damalas, C. A., Abdollahzadeh, G. H., and Ahmadi-Gorgi, H. (2017). Predicting adoption of biological control among Iranian rice farmers: An application of the extended technology acceptance model (TAM2). Crop Protection, 96, 88-96.
Sutherland, L. A. (2011). Effectively organic: Environmental gains on conventional farms through the market? Journal of Land Use Policy, 28(4), 815-824.
Whitmarsh, L., and Oneill, S. (2010). Green identity, green living? The role of pro-environmental self-identity in determining consistency across diverse pro-environmental behaviours. Journal of Environmental Psychology, 30(3), 305-314.
Xiao, J. J., Tang, C., Serido, J., and Shim, S. (2011). Antecedents and consequences of risky credit behavior among college students: Application and extension of the theory of planned behavior. Journal of Public Policy and Marketing, 30(2), 239-245.
Yazdanpanah, M., and Forouzani, M. (2015). Application of the theory of planned behaviour to predict Iranian students' intention to purchase organic food. Journal of Cleaner Production, 107, 342-352.
Yazdanpanah, M., Hayati, D., Hochrainer-Stigler, S., and Zamani, G. H. (2014). Understanding farmers' intention and behavior regarding water conservation in the Middle-East and North Africa: A case study in Iran. Journal of Environmental Management, 135, 63-72.
Ye, M. (2015). Effect of Pesticides on Lung Function in the Canadian General Population. Ph.D. Dissertation. Department of Public Health Sciences University of Alberta.
Zsoka, A. (2008). Consistency and awareness gaps in the environmental behaviour of Hungarian companies. Journal of Cleaner Production, 16(3), 322-329.