دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، آذر 1398، صفحه 1-283 
ارزیابی ظرفیت نهادی شرکت‌های تعاونی روستایی در شهرستان ساری

صفحه 101-117

10.22034/iaeej.2019.190290.1436

خدیجه میرزایی خورشیدی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده