دوره و شماره: دوره 17، ویژه نامه، خرداد 1400، صفحه 1-229 
شناسایی عوامل مؤثر بر خلاقیت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

صفحه 39-47

عبداله مخبر دزفولی؛ امید جمشیدی؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ مهرداد تیموری


بررسی نقش ترویج کشاورزی در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی

صفحه 61-75

مجید رضا خداوردیان؛ پیمان فلسفی؛ صفت اله رحمانی؛ سمیه جنگچی کاشانی


تحلیل راهبردی ایجاد پارک علم و فناوری تخصصی کشاورزی

صفحه 169-183

امید جمشیدی؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ عبداله مخبر دزفولی؛ ابراهیم عظیمی