دوره و شماره: دوره 18، ویژه نامه، اسفند 1401، صفحه 1-259 
بررسی اثرات اجتماعی احداث سد ایوشان بر مناطق روستایی

صفحه 25-34

کبری پیرداده بیرانوند؛ مصطفی احمدوند؛ آیت اله کرمی


واکاوی اثرات خشکسالی بر خانوارهای روستایی دهستان کاکان شهرستان بویراحمد

صفحه 73-87

مریم شریف زاده؛ ویدا عل یاری؛ ندا علی یاری؛ علی غلامی‌کالوس


بررسی ارتباط امنیت غذایی و پایداری زراعی خانوارهای کشاورز شهرستان آمل

صفحه 101-112

سیده حافظه حسینی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی؛ اعظم رضایی؛ احمد عابدی سروستانی؛ علی کرامت زاده


تعیین کارایی فنی تولیدکنندگان انگور و سیب (مورد مطالعه: منطقه‌ی بندان شهرستان دنا)

صفحه 147-156

سارا نصیب ده بر آفتاب؛ مهدی نوری پور؛ آیت اله کرمی کالوس؛ محبوبه آسیمه