دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-153 
2. تحلیل اثر عدالت سازمانی بر عملکرد وظیفه‏ ای و زمینه‏ ای کارشناسان ترویج کشاورزی

صفحه 19-33

حمید کریمی گوغری؛ سید ابوالحسن ساداتی؛ احمد رضوانفر؛ یوسف حجازی