اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر داریوش حیاتی

ترویج و توسعه کشاورزی استاد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

hayatishirazu.ac.ir
07132286300

مدیر مسئول

دکتر سید محمود حسینی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

hoseinimut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید محمود حسینی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

hoseinimut.ac.ir

دکتر داریوش حیاتی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

hayatishirazu.ac.ir

دکترعزت اله کرمی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد ترویج وآموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

ekaramishirazu.ac.ir

دکتر غلامحسین زمانی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد ترویج وآموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

ghh_zamaniyahoo.com

دکتر حشمت اله سعدی

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

hsaadi48yahoo.com

دکتر علی اسدی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

aasadiut.ac.ir

دکتر محمد شریف شریف زاده

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه گرگان

sharifsharifzadehgmail.com

دکتر جعفر یعقوبی

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

yaghobiznu.ac.ir

دکتر مسعود برادران

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

masoudbaradaryahoo.com

دکتر عنایت عباسی

ترویج و آموزش کشاورزی هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

enayat.abbasimodares.ac.ir

دکتر اسماعیل شهبازی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد ترویج وآموزش کشاورزی، دانشگاه شهید بهشتی

dr.ismaeil_shahbaziyahoo.com

دکتر سید داود حاجی میررحیمی

دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

davood_hajimirrahimiyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر ناصر ولی زاده

ترویج و آموزش کشاورزی استادیار دانشگاه شیراز

n.valizadehshirazu.ac.ir

کارشناس نشریه

مهندس شیوا زارع

ترویج و آموزش کشاورزی کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

shz_64yahoo.com