تأثیر ارزش مصرف غذای محلی بر قصد رفتاری گردشگران (مورد مطالعه: مناطق نمونه گردشگری روستایی اورامانات در استان کردستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی - دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

10.22034/iaeej.2020.224025.1512

عنوان مقاله [English]

The Impact Of Local Food Consumption Value On Tourists’ Behavioral Intention (Case Study: Oramanat Rural Specialized Tourism Areas In Kurdistan Province)

نویسندگان [English]

  • ahmad basami 1
  • Mostafa Moradi 3
1 Ph.D. Student of Agricultural Extension, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Karaj, Iran